Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening organisatie en werkgeverschap griffie Hendrik-Ido Ambacht 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening organisatie en werkgeverschap griffie Hendrik-Ido Ambacht 2015
CiteertitelVerordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2015Onbekend

11-05-2015

Electronisch Gemeenteblad, 08-07-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening organisatie en werkgeverschap griffie Hendrik-Ido Ambacht 2015

 

 

Algemene bepalingen en organisatie van de griffie

De Raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van het Seniorenconvent van 25 maart 2015

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening ORGANISATIE EN WERKGEVERSCHAP GRIFFIE HENDRIK-Ido Ambacht 2015

INHOUDSOPGAVE

Paragraaf 1. Algemene bepalingen en organisatie van de griffie 4

Artikel 1 Begripsomschrijving 4

Artikel 2 Organisatie van de griffie 4

Artikel 3 Financiën 4

Paragraaf 2. Werkgeverscommissie 5

Artikel 4 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie 5

Artikel 5 Samenstelling van de werkgeverscommissie. 5

Artikel 6 Taken van de voorzitter 6

Artikel 7 Ondersteuning van de commissie 6

Paragraaf 3. Werkwijze 7

Artikel 8 Besluitvorming 7

Artikel 9 Verslaglegging 7

Artikel 10 Beslotenheid van vergaderingen. 7

Artikel 11 Vergaderfrequentie 7

Paragraaf 4. Griffier 8

Artikel 12 Mandatering aan de Griffier 8

Artikel 13 Privaatrechtelijke beslissingen 8

Paragraaf 5. Rechtspositionele zaken 9

Artikel 14 Arbeidsvoorwaarden 9

Artikel 15 Functiewaardering 9

Artikel 16 Personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken 9

Artikel 17 Werktijden en overwerkaanspraken 9

Paragraaf 6. Slotbepalingen 10

Artikel 18 Verantwoording en evaluatie 10

Artikel 19 Onvoorziene omstandigheden/Hardheidsclausule. 10

Artikel 20 Inwerkintreding. 10

Artikel 21 Naamgeving verordening. 10

Toelichting op de verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015 11

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 11

Artikel 2 Organisatie van de griffie 11

Artikel 3 Financiën 11

Artikel 4 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie 11

Artikel 5 Samenstelling van de werkgeverscommissie 12

Artikel 6 Taken voorzitter 12

Artikel 7 Ondersteuning van de commissie 12

Artikel 8 Besluitvorming 12

Artikel 9 Verslaglegging 12

Artikel 10 Beslotenheid van vergaderingen 13

Artikel 11 Vergaderfrequentie 13

Artikel 12 Mandatering aan de Griffier 13

Artikel 13 Privaatrechtelijke beslissingen 13

Artikel 14 Arbeidsvoorwaarden 13

Artikel 15 Functiewaardering 14

Artikel 16 Personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken 14

Artikel 17 Werktijden en overwerkaanspraken 14

Artikel 18 Verantwoording en evaluatie 14

Artikel 19 Onvoorziene omstandigheden/Hardheidsclausule 14

Artikel 20 Inwerkingtreding 14

Artikel 21 Citeertitel 14

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Raad: de Raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 • -

  College: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 • -

  Griffier: de Griffier van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, zoals bedoeld in artikel 100, 107 en volgend van de gemeentewet, of diens vervanger;

 • -

  Griffiemedewerkers: de personen die, behalve de Griffier, op de griffie zijn benoemd;

 • -

  werkgeverscommissie: de commissie bedoeld in paragraaf 2 van deze verordening;

 • -

  Seniorenconvent: fractievoorzitters onder leiding/voorzitterschap van de voorzitter van de Raad/burgemeester;

 • -

  Rekenkamercommissie: de rekenkamer voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zoals bedoeld in artikel 81oa van de Gemeentewet;

 • -

  Secretaris: de Gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Artikel 2 Organisatie van de griffie

 • 1.

  De griffie heeft als doel inhoud te geven aan artikel 107a lid 1 van de gemeentewet, in de breedste betekenis van het woord.

 • 2.

  De griffie bestaat uit:

  • a.

   de Griffier;

  • b.

   de plaatsvervanger van de Griffier zoals bedoeld in artikel 107 d lid 1 van de gemeentewet;

  • c.

   secretaris Rekenkamercommissie;

  • d.

   de Griffiemedewerkers.

 • 3.

  De onder lid 2. b en c. genoemde plaatsvervanger c.q. secretaris Rekenkamercommissie kan deel uitmaken van het onder c. genoemde Griffiemedewerkers.

 • 4.

  De Griffier, diens vervanger en het griffiepersoneel worden benoemd door de gemeenteraad.

 • 5.

  De Raad stelt op voorstel van het Seniorenconvent, op advies van de werkgeverscommissie, de personele formatie van de griffie vast. De Griffiemedewerkers zijn functioneel ondergeschikt aan de Griffier.

 • 6.

  Het Seniorenconvent stelt, op voorstel van de werkgeverscommissie, een instructie voor de Griffier vast, zoals bedoeld in artikel 107a Gemeentewet.

Artikel 3 Financiën

 • 1.

  De Raad stelt jaarlijks in de Programmabegroting de financiële middelen van de griffie vast;

 • 2.

  De Griffier is budgethouder voor de budgetten van de Raad, de griffie en de Rekenkamercommissie;

 • 3.

  Via de planning en control cyclus wordt verantwoording afgelegd.

Hoofdstuk 2 Werkgeverscommissie

Artikel 4 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De Raad delegeert de taken van het werkgeverschap aan het Seniorenconvent voor het uitoefenen van alle bevoegdheden als bevoegd gezag ten aanzien van de griffie, met uitzondering van het benoemen, schorsen en ontslaan van de Griffier en diens plaatsvervanger, zoals bedoeld in artikel 107 respectievelijk 107d lid 1 van de Gemeentewet;

 • 2.

  Hieronder vallen in ieder geval:

  • a.

   het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffie waaronder de functiebeschrijving en – waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de vaststelling van de instructie van de Griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

  • b.

   het doen van voorstellen aan de Raad door tussenkomst van het Seniorenconvent omtrent door de Raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag en de instructie van de raadsgriffier;

  • c.

   het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;

  • d.

   overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de griffie;

  • e.

   de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de Raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  Vanuit het Seniorenconvent wordt een werkgeverscommissie ingesteld met het oog op de uitvoering van werkgeverstaken voor de Griffier en de Griffiemedewerkers;

 • 4.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de Griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de Raad aan het Seniorenconvent zijn gedelegeerd zoals in lid 1 is benoemd.

Artikel 5 Samenstelling van de werkgeverscommissie.

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de Raad en twee andere raadsleden, bij voorkeur afkomstig uit de fracties van de coalitie én de oppositie.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de werkgeverscommissie worden door het Seniorenconvent uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de Raad;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan het Seniorenconvent; het ontslag gaat in als de opvolger door het Seniorenconvent is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de Raad;

  • c.

   indien het Seniorenconvent van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 4.

  De burgemeester is adviseur van de commissie en kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn en kan deelnemen aan de beraadslagingen. De burgemeester is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 6 Taken van de voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • 1.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • 2.

  het leiden van de vergaderingen;

 • 3.

  het doen naleven van deze verordening;

 • 4.

  het (mede)ondertekenen van de stukken en de adviezen die van deze commissie uitgaan naar het

 • 5.

  Seniorenconvent, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten naar aanleiding van de

 • 6.

  adviezen van de werkgeverscommissie door het Seniorenconvent;

 • 7.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de Griffier als eerstverantwoordelijke

 • 8.

  voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 7 Ondersteuning van de commissie

De Griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde. Hij draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het College of de Secretaris afspraken over ondersteuning op het gebied van personeelszaken. De commissie kan zo nodig bijgestaan worden door een door het College nader aan te wijzen personeelsadviseur.

Hoofdstuk 3 Werkwijze

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden op advies van de werkgeverscommissie, uitgebracht door de werkgeverscommissie zoals bedoeld in artikel 5 onder 2, met meerderheid van stemmen genomen door het Seniorenconvent.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 9 Verslaglegging

De Griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld, tenzij via de mail alle leden al ingestemd hebben met het concept verslag. Dan wordt dit in de eerst volgende vergadering vastgesteld dat verslag per mail is geaccordeerd. Het verslag gaat ter kennisgeving naar het Seniorenconvent.

Artikel 10 Beslotenheid van vergaderingen.

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet Openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden;

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst worden vertrouwelijk ter inzage gelegd voor het eerstvolgend overleg van het Seniorenconvent;

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Lid 1 en 2 blijven van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter, één van de leden of de Griffier nodig wordt geacht.

Hoofdstuk 4 Griffier

Artikel 12 Mandatering aan de Griffier

Het Seniorenconvent verleent mandaat aan de Griffier voor het uitoefenen van alle bevoegdheden als bevoegd gezag ten aanzien van de Griffiemedewerkers, met uitzondering van ontslag als disciplinaire maatregel (art 8:13 CAR). Hieronder vallen in ieder geval:

 • a.

  besluiten betreffende de individuele rechtspositie van het griffiepersoneel;

 • b.

  Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de griffie;

Artikel 13 Privaatrechtelijke beslissingen

Indien er sprake is van privaatrechtelijke overeenkomsten ten behoeve van de Raad of de Rekenkamercommissie, dan is de Griffier namens de Raad de functionaris aan wie het College en de burgemeester het aangaan van de overeenkomsten kunnen machtigen en een volmacht kunnen geven voor het ondertekenen van die overeenkomsten.

Hoofdstuk 5 Rechtspositionele zaken

Artikel 14 Arbeidsvoorwaarden

 • 1.

  Voor de Griffier en de medewerkers van de griffie zijn de lokale arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenregelingen overeenkomstig van toepassing zoals deze door het College voor zijn personeel zijn of zullen worden vastgesteld, behoudens de bij deze verordening of enig ander besluit van de Raad gestelde uitzonderingen;

 • 2.

  De Gemeentesecretaris wordt ook ten aanzien van de griffie als bestuurder in de zin van de WOR aangemerkt;

 • 3.

  Voordat het College besluit over wijziging van de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen, wordt de werkgeverscommissie in de gelegenheid gesteld daarover, zo mogelijk via het Seniorenconvent conform de verordening advies uit te brengen;

 • 4.

  De werkgeverscommissie zorgt ervoor dat zij, zo nodig met behulp van de in artikel 5 genoemde personeelsfunctionaris, de arbeidsvoorwaardenregeling naleeft.

Artikel 15 Functiewaardering

 • 1.

  De gemeenteraad stelt, op advies van Seniorenconvent, gebaseerd op het advies van de werkgeverscommissie, een functiebeschrijving van de Griffier en het griffiepersoneel vast;

 • 2.

  De Raad stelt voor de in lid 1 genoemde functiebeschrijvingen een waardering vast conform de procedures en besluiten voor functiewaardering die gelden voor de ambtelijke organisatie (na advies van de regionale toetsingscommissie functiewaardering: procedureregeling Functiewaardering 2008)

Artikel 16 Personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken

 • 1.

  De personeelsbeoordeling van de Griffier vindt plaats door de werkgeverscommissie;

 • 2.

  De functioneringsgesprekken met de Griffier worden gevoerd door de Werkgeverscommissie;

 • 3.

  De personeelsbeoordeling van het griffiepersoneel vindt plaats door de Griffier;

 • 4.

  De functioneringsgesprekken van het griffiepersoneel worden gevoerd door de Griffier;

 • 5.

  Op de handelingen in de vorige leden is de Regeling Personeelsgespreken Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Werktijden en overwerkaanspraken

Na overleg met de betrokken leden van het griffiepersoneel kan de Griffier hun arbeidstijden vaststellen in afwijking van de regeling van werktijden, voor zover de werkzaamheden van de Raad dit noodzakelijk maken;

.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 18 Verantwoording en evaluatie

De werkgeverscommissie evalueert zijn functioneren jaarlijks binnen het Seniorenconvent en brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, jaarlijks verslag uit aan het Seniorenconvent van haar werkzaamheden en bevindingen. Dit verslag wordt vertrouwelijk ter kennis van de Raad gebracht.

Artikel 19 Onvoorziene omstandigheden/Hardheidsclausule.

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel; over de toepassing ervan beslist het Seniorenconvent op advies van de werkgevercommissie.

Artikel 20 Inwerkintreding.

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn vaststelling.

Artikel 21 Naamgeving verordening.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015”.

Aldus besloten door de Raad van Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 11 mei 2015

De Griffier, De voorzitter,

drs. ing. G.H. Logt J. Heijkoop

 

Toelichting op de verordening organisatie en werkgeverschap Griffie Hendrik-Ido-Ambacht 2015

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en College vullen dit werkgeverschap in. De Raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het College voor haar organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de Raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening. De mandatering ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie aan het College en is derhalve wettelijk niet toegestaan. Veelal wordt de bevoegdheid neergelegd bij de fractievoorzitters in het Seniorenconvent. Om het werkbaar te houden wordt daaruit een werkgeverscommissie benoemd.

 

Artikelsgewijs

Artikel 1Begripsomschrijvingen

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2 Organisatie van de griffie

In dit artikel wordt de organisatie van de griffie beschreven. Aan de hand van een afzonderlijk voorstel wordt de formatieve omvang van de griffie vastgelegd. In dit artikel wordt ook de taak van de secretaris van de rekenkamer benoemd. Deze taak behoeft geen afzonderlijke functie te zijn. De Griffier geeft leiding aan de griffie. Binnen de bestaande regels dient de Griffier leiding te geven aan de griffie. Het Seniorenconvent stelt ten behoeve daarvan ook een instructie vast, voorbereidt door/op voorstel van de werkgeverscommissie, zoals bedoeld in artikel 107a van de Gemeentewet. De Griffier geeft, net zoals de Gemeentesecretaris leiding aan dit organisatieonderdeel. Veelal zal de Griffier ook met de burgemeester in de dagelijkse praktijk zaken afstemmen.

Het is van belang dat de Raad stilstaat bij wat voor een soort griffie hij als ondersteuning wenst te hebben en dus welke functies hij wenst te zien ingevuld. In dat kader is het van belang de organisatiedoelstellingen te benoemen en de formatie van de griffie te bepalen. Mede ter ontwikkeling van de medewerkers van de griffie.

Artikel 3 Financiën

De Raad heeft het budgetrecht. De Raad gaat over de griffie. In dat kader is het van belang zaken helder te benoemen. Afwijkingen t.o.v. de begroting worden verantwoord via de planning en begrotingscyclus van de programmabegroting. In voorkomende gevallen worden grote afwijkingen, waar mogelijk, vooraf en tijdig gemeld aan het Seniorenconvent.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

De gemeenteraad is de werkgever van de Griffier en de Griffiemedewerkers. Daarom is ook bepaald dat ook de rechtspositieregelingen formeel vastgesteld moeten worden door de Raad. Omdat de Raad in zijn hoedanigheid niet het werkgeverschap kan vervullen wordt geadviseerd een werkgeverscommissie in te stellen. Om zorg te dragen voor evenwichtige vertegenwoordiging is het werkgeverschap aan het Seniorenconvent gedelegeerd.

In artikel 3 wordt verwoord dat het Seniorenconvent alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult.

Voor praktische uitvoering wordt uit het Seniorenconvent een werkgeverscommissie benoemd. Deze commissie voert de taken uit en brengt hierover verslag uit aan het Seniorenconvent.

Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de Raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de Griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functioneringsgesprekken met de Griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie. De Griffier draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken op de griffie en voert ook zaken uit binnen de vastgestelde rechtspositie. In artikel 17 wordt de rechtspositie geregeld voor de griffie en in artikel 14 wordt de uitvoering hiervan geregeld.

Artikel 5 Samenstelling van de werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de Raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester wel lid van het College en stuurt hij dus rechtstreeks de Secretaris aan, maar niet de Griffier. De Griffier is niet aan hem ondergeschikt.

De burgemeester is voorzitter van de Raad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de Griffier. In dat kader is het zinvol om de burgemeester in voorkomende gevallen uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie als informant of adviseur. Veelal heeft de burgemeester in de dagelijkse praktijk de contacten met de Griffier. Zie ook toelichting op de artikelen 8 en 9 Besluitvorming en Verslaglegging.

Artikel 6 Taken voorzitter

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7 Ondersteuning van de commissie

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan worden geregeld door afspraken van de Griffier met het College of met de Secretaris. Dit kan door deze afspraken schriftelijk vast te leggen of eventueel door het maken van een dienstverleningsovereenkomst. Meestal kan de Griffier zorg voor deze ondersteuning dragen. In sommige gevallen is ondersteuning door een personeelsfunctionaris noodzakelijk.

Artikel 8 Besluitvorming

Artikel 9 Verslaglegging

Het Seniorenconvent vertegenwoordigt de Raad als werkgever van de griffie. Het Seniorenconvent kan dit opdragen aan een werkgeverscommissie. Voor draagvlak en verantwoording is het van belang dat besluiten genomen worden door het gehele Seniorenconvent. Bovendien wordt op deze wijze ook de voorzitter van de Raad, als degene die in het dagelijks werk te maken heeft met de griffie, in de gelegenheid gesteld zijn of haar inbreng te leveren daar waar de werkgeverscommissie geen gebruik heeft gemaakt van artikel 4 lid 4 of de burgemeester van mening is dat zijn inbreng onvoldoende is gehoord en afgewogen.

Artikel 10 Beslotenheid van vergaderingen

Omdat in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst worden ter inzage gelegd voor het Seniorenconvent. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de Raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is. Uiteraard is hier ook de vertrouwelijkheid van toepassing.

Artikel 11 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 12 Mandatering aan de Griffier

De Raad is werkgever van de griffie. Het werkgeverschap wordt gemandateerd aan het Seniorenconvent. Het Seniorenconvent stuurt op deze wijze, door tussenkomst van een werkgeverscommissie, de Griffier aan. Voor de dagelijkse gang van zaken is het van belang dat de Griffier de ruimte en dus het mandaat krijgt om binnen zijn instructie de griffie aan te sturen. De Griffier is het hoofd van de griffie en stuurt op basis van dit artikel de andere medewerkers van de griffie aan en zij functioneren onder verantwoordelijkheid van de Griffier. In artikel 14 worden de arbeidsvoorwaarden procesmatig benoemd waarbinnen de Griffier dient te opereren. Ook binnen de instructie Griffier kan nader benoemd worden onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld het vooraf informeren/horen van de werkgeverscommissie/ Seniorenconvent.

Artikel 13 Privaatrechtelijke beslissingen

Dit artikel is opgenomen vanuit pragmatische overwegingen.

Artikel 14 Arbeidsvoorwaarden

He College stelt de arbeidsvoorwaarden vast, na overleg met Georganiseerd Overleg en/of de Ondernemingsraad. De Raad dient deze voor de griffie vast te stellen. De griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie. Met dit artikel wordt de griffie hieraan gelijk gesteld. Het is niet meer dan logisch voor het voltallige personeel dezelfde arbeidsvoorwaarden hanteert.

De Gemeentesecretaris wordt ook ten aanzien van de griffie als bestuurder in de zin van de WOR (wet op de ondernemingsraden) aangemerkt. Om in de overlegvergadering met de Ondernemingsraad de inbreng van de griffie(r) te waarborgen, voeren de Gemeentesecretaris en de Griffier voorafgaand aan de overlegvergadering overleg.

In het overleg tussen Gemeentesecretaris en Griffier wordt de Griffier geïnformeerd over ontwikkelingen op dit terrein. Dit overleg is in beginsel op overeenstemming gericht. Voor het geval er in het vooroverleg tussen de Gemeentesecretaris en de Griffier niet tot overeenstemming wordt gekomen, maakt de Gemeentesecretaris het standpunt van de Griffier kenbaar in de overlegvergadering. In praktische zin kan tussen Gemeentesecretaris en Griffier afgesproken worden dat, indien er griffie-specifieke zaken aan de orde zijn, de Griffier aanwezig is bij de vergadering van de Ondernemingsraad. De Gemeentesecretaris houdt zich op dat onderwerp dan op de achtergrond.

Voordat het College besluiten neemt over wijziging van de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen wordt het Seniorenconvent danwel de werkgeverscommissie vanuit het Seniorenconvent gevraagd om advies.

Artikel 15 Functiewaardering

Net zoals in de ambtelijke organisatie wordt gewerkt met functiebeschrijvingen. Op basis van deze functiebeschrijvingen wordt de functiewaardering vastgesteld door de Raad op advies van de regionale toetsingscommissie functiewaardering binnen de Drechtsteden: procedureregeling Functiewaardering 2008.

Artikel 16 Personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken

Omdat het werkgeverschap van de griffie voor het griffiepersoneel bij de Griffier is neergelegd, houdt de Griffier functioneringsgesprekken en stelt personeelsbeoordelingen op conform de in de gemeente gebruikelijke/vastgestelde procedure zoals deze ook geldt voor het personeel van de organisatie. Voor de Griffier wordt deze taak uitgevoerd door de werkgeverscommissie.

Artikel 17 Werktijden en overwerkaanspraken

Over het algemene is dit geregeld in de CAR-UWO. Met het nieuwe dagvenster is overwerk pas aan de orde na 22.00 uur. Het kan echter nodig zijn om in het belang van de werkzaamheden voor de Raad dit nader te regelen.

Artikel 18 Verantwoording en evaluatie

De Raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen Secretaris gekregen, de Griffier. Daarnaast heeft de Raad ook een griffie ingericht om hem, zijn organen en de Griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de Raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de Raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dat het de Raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

Artikel 19 Onvoorziene omstandigheden/Hardheidsclausule

Artikel 20 Inwerkingtreding

Artikel 4 Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.