Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht 2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht 2015.
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art.33, lid 3 gemeentewet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2015De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2003 met wijzigingen van 2006 en 2007) wordt ingetrokken.

06-07-2015

electronisch gemeenteblad, 15-07-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND EN FRACTIEONDERSTEUNING GEMEENTERAAD HENDRIK-IDO-AMBACHT 2015.

 

 

Paragraaf 1. Ambtelijke bijstand

Artikel 1 Verzoek om informatie

1. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

 • a.

  feitelijke informatie van geringe omvang;

 • b.

  inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

 • c.

  bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een medewerker van de griffier of op verzoek van de griffier via de gemeentesecretaris door een ambtenaar gegeven;

3. Indien de griffier twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

4. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

5. De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2 Verlenen van ambtelijke bijstand

1. Een ambtenaar verleent op verzoek van de secretaris ambtelijke bijstand aan een raadslid tenzij:

 • a.

  het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

 • b.

  dit het belang van de gemeente kan schaden;

 • c.

  het bijstand, bedoeld in Artikel 1: Verzoek om informatie, lid 1.c, betreft en het raadslid reeds volledig gebruik heeft gemaakt van het hem op grond van Artikel 5: Hoeveelheid ambtelijke bijstand, lid 1, beschikbaar gestelde aantal uren ambtelijke bijstand.

2. De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

3. Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

4. De secretaris verstrekt de betreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek.

5. Indien (leden van) het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Artikel 3 Weigering verzoek ambtelijke bijstand

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 4 Geschil over ambtelijke bijstand

1. Indien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende ambtelijke bijstand kan hiervan mededeling worden gedaan aan de secretaris;

2. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

Artikel 5 Hoeveelheid ambtelijke bijstand

1. Elke fractie heeft per jaar recht op 50 uur ambtelijke bijstand als bedoeld in Artikel 1: Verzoek om informatie, lid 1.

2. De secretaris houdt in een register bij hoeveel uren per jaar een fractie gebruik maakt van ambtelijke bijstand als bedoeld in Artikel 1: Verzoek om informatie, lid 1.

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 6 Recht op financiële vergoeding

1. De fracties als bedoeld in artikel 10 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten van het in fractieverband functioneren als politieke groepering in de gemeenteraad.

2. De bijdrage wordt als volgt berekend: van het totale beschikbare budget wordt 50% in gelijke delen verdeeld over de fracties (volgens de formule: 50% van het totale budget gedeeld door het aantal fracties) en 50% van het totale budget wordt verdeeld naar fractiegrootte (volgens de formule 50% van het totale budget gedeeld door 21 maal het aantal zetels per fractie).

3. Op voorstel van de voorzitter wordt bij het begin van een nieuwe raadsperiode de hoogte van het budget voor fractieondersteuning vastgesteld.

Artikel 7 Besteding financiële vergoeding

1. Uitgangspunt is dat het geld besteed wordt aan:

 • a.

  voorbereiding en uitvoering van activiteiten gericht op contacten van de raadsleden (dus niet de politieke partij) met de burgers, om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. De activiteiten hebben een openbaar karakter (openbaar = algemeen toegankelijk);

 • b.

  voorzieningen, faciliteiten, activiteiten gericht op het functioneren van de fractie als collectief verband.

2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

 • a.

  uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

 • b.

  betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

 • c.

  giften;

 • d.

  uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

 • e.

  opleidingen voor raads- en commissieleden tenzij deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers;

 • f.

  uitgaven voor algemeen promotiemateriaal voor de politieke partij;

 • g.

  voorzieningen of materialen waarvoor de uitgaven over meerdere jaren gespreid worden.

   

Aan de verordening zal een lijst worden gevoegd van zaken welke in de loop der tijd nader zijn bepaald in het seniorenconvent, met specifieke zaken waarvoor de bekostiging wel en niet mag worden gebruikt.

Artikel 8 Voorschot bijdrage fractieondersteuning

1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt vòòr 1 maart van het betreffende kalenderjaar in de vorm van een voorschot op dat kalenderjaar verstrekt en gestort op een daarvoor te openen rekening.

2. Elk jaar leveren de fracties voor 1 februari een overzicht in van de uitgaven van het daaraan voorafgaande jaar aan bij de griffier. Het geld wat niet gebruikt is, wordt voor 1 maart teruggestort op de rekening van de gemeente.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt in een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden het voorschot vóór 31 januari verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

4. Fracties die na verkiezingen niet meer terugkeren in de raad, zijn verplicht het resterende bedrag terug te betalen aan de gemeente.

Artikel 9 Gevolgen splitsen fractie

1. Bij afsplitsing van een fractie wordt de op grond van Artikel 6: Recht op financiële vergoeding, lid 1, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

2. Bij afsplitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het eerste lid.

Artikel 10 Verantwoording en controle

1. Elke fractie levert, jaarlijks voor 1 februari, een verslag in bij de griffier waarin verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. In het jaarverslag van de gemeente wordt hier vervolgens aandacht aan besteed.

2. De onder punt 1 van dit artikel bedoelde verslagen worden in het seniorenconvent besproken en geaccordeerd

Artikel 11 Gevallen waarin de verordening niet voorziet

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overlegmet het seniorenconvent.

Artikel 12 Toepassing Awb

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 13 Intrekking oude verordening

De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2003 met wijzigingen van 2006 en 2007) wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2015

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2015,

De griffier,

G.H. Logt

De voorzitter,

J.Heijkoop

Toelichting bij de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (artikel 33 Gemeentewet)

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan artikel 33 van de Gemeentewet. Dit artikel is door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur ingrijpend gewijzigd. Het legt expliciet vast dat de raad en individuele raadsleden een recht op ambtelijke bijstand hebben. Voor politieke groeperingen bestaat daarnaast een recht op fractieondersteuning. De uitwerking van deze rechten moet bij verordening worden geregeld.

 

In deze verordening vervult de griffier een centrale rol. Hij is het eerste aanspreekpunt als het gaat om ambtelijke bijstand. De griffier vervult ook de rol van schakel tussen de raadsleden en de reguliere ambtelijke organisatie.

 

De burgemeester vervult ook een rol in het proces. Indien er een conflictsituatie ontstaat of dreigt te ontstaan, zal de burgemeester een bemiddelende en uiteindelijk beslissende rol kunnen spelen. De positie van de burgemeester maakt hem bij uitstek geschikt voor deze taak als bruggenbouwer en als degene die uiteindelijk het laatste woord heeft.

 

Gezien de duale verhoudingen ligt het voor de hand dat er ook op het punt van de ambtelijke bijstand heldere scheidslijnen worden getrokken tussen werkzaamheden voor de raad en voor het college. Dat komt tot uitdrukking in het feit dat een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand en de inhoud van de verleende bijstand geheim moeten worden gehouden. De ambtenaar mag niet onder druk komen te staan doordat hij werkzaamheden voor de raad verricht. Daarom zal een collegelid dat toch informatie wenst over het verzoek om ambtelijke bijstand, zich moeten wenden tot het betrokken raadslid en niet tot de behandelend ambtenaar.

 

De verordening behandelt gedetailleerd de ambtelijke bijstand. Aangezien het de verhouding betreft tussen de raadsleden en de reguliere ambtelijke organisatie, is behoefte aan duidelijke regels. De ambtenaren werken doorgaans namelijk voor het college. Artikel 103 Gemeentewet laat dit scherp zien. Vóór de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur bepaalde dit artikel dat de secretaris (en daarmee de onder hem ressorterende ambtelijke organisatie) de raad en het college terzijde stond. In de duale verhoudingen staat de secretaris het college terzijde en wordt de raad bijgestaan door de griffier.

 

Dat de raad beschikt over een griffier met griffie betekent niet dat er geen behoefte meer zou zijn aan ambtelijke bijstand door de reguliere ambtelijke organisatie. De griffie zal, in vergelijking met de reguliere organisatie beperkt in omvang zijn. Voor specialistische hulp op het gebied van het maken van amendementen, moties en regelingen zal een beroep op deze organisatie dan ook nodig blijven. Dit geldt ook voor specifieke informatie die alleen bij de reguliere ambtelijke organisatie beschikbaar is. De wetgever heeft dat onderkend en het recht op deze vorm van ambtelijke ondersteuning expliciet vastgelegd. Deze verordening vormt de uitwerking van dit recht.

 

De formulering van artikel 33 van de Gemeentewet laat buiten twijfel dat individuele raadsleden, dus ook die behorend tot een minderheid in de raad, recht hebben op ambtelijke bijstand. Op deze verordening kan dus door alle raadsleden een beroep worden gedaan.

 

In de verordening is geen bepaling opgenomen voor die gevallen waarin de tot het verlenen van hulp aangewezen ambtenaar op grond van gewetensbezwaren daartoe niet bereid is. In een dergelijk geval is sprake van een rechtspositioneel probleem dat binnen de ambtelijke organisatie tot een oplossing dient te worden gebracht.

 

Deze modelverordening heeft in de afgelopen jaren zijn waarde bewezen. In jurisprudentie wordt er regelmatig naar verwezen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf aan dat de modelverordening prima voldoet. Toch is in de geactualiseerde versie een aantal bepalingen gewijzigd en heeft een zekere “fine-tuning” plaatsgevonden. Waar het kon zijn artikelen samengevoegd en zinsconstructies aangepast. Dat leidt tot een overzichtelijker geheel. Ook hebben de diverse artikelen, conform de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving, nu opschriften gekregen.

 

Tevens is een nieuw Artikel 12 aan deze verordening toegevoegd waarin titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing wordt verklaard op de fractievergoeding.

 

 

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Verzoek om informatie

De verordening is niet bedoeld om formele barrières op te werpen die het verlenen van bijstand aan raadsleden juist bemoeilijkt. Indien het gaat om het verzoek om informatie van feitelijke aard, dan wel inzage in of afschrift van openbare documenten, kan een raadslid contact opnemen met de griffier die het verzoek kan neerleggen bij een ambtenaar uit de reguliere ambtelijke organisatie. Het begrip document wordt hier overigens gebruikt in de betekenis die het in de Wet openbaarheid van bestuur heeft. Met openbaar wordt bedoeld openbaar in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur. Op niet-openbare documenten is het bepaalde in de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet van toepassing. Deze rechten zijn veelal uitgewerkt in het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, het Reglement van orde voor de vergaderingen van het college en de Verordening op de raadscommissies.

 

Er is voor gekozen de griffier te benoemen als centrale functionaris. Het bestaan van het instituut griffie en de ontvlechting van de posities van de raad en het college, die bij de dualisering hun beslag hebben gekregen, leiden ertoe dat de ambtelijke organisatie parallel ontvlochten is. Omdat de griffier geen zeggenschap heeft over de reguliere ambtelijke organisatie zal de secretaris de ambtenaar die de bijstand verleent moeten aanwijzen. De ontvlechting van posities leidt in dit geval dus noodzakelijkerwijs tot een verdergaande formalisering van de regeling omtrent ambtelijke bijstand.

 

De bijstand wordt zo spoedig mogelijk verleend. Het is niet mogelijk in de verordening hiervoor vaste termijnen op te nemen in verband met de verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden voor een verzoek. De griffier ziet er op toe dat er voortgang blijft in het proces.

 

In de gehele verordening is er voor gekozen een onderscheid aan te brengen tussen ambtenaren en medewerkers van de griffie. Als er over ambtenaren gesproken wordt, worden ambtenaren van de reguliere ambtelijke organisatie bedoeld die onder het gezag van het college vallen en dus niet onder de noemer “griffiemedewerkers”. Dit neemt niet weg dat medewerkers van de griffie ook ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet zijn.

 

Op grond van het derde lid is er bij twijfel een rol voor de secretaris weggelegd. Deze zal moeten beslissen of het een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b betreft.

 

Het verschil tussen het eerste lid en het alternatieve (gecursiveerde) eerste lid ligt er in dat er in het eerste lid voor gekozen is om alle verzoeken om informatie of bijstand eerst voor te leggen aan de griffier. In het alternatieve eerste lid wordt de mogelijkheid geboden aan raadsleden om zich rechtstreeks tot een ambtenaar van de reguliere ambtelijke organisatie te wenden. De keuze is uiteraard aan de raad.

 

Artikel 2 Verlenen van ambtelijke bijstand

De voormalige artikelen 6 en 7 van de modelverordening zijn vanwege de helderheid nu toegevoegd aan Artikel 2: Verlenen van ambtelijke bijstand lid 4 en 5. Het betreft hier immers regels omtrent hetzelfde onderwerp dat reeds geregeld is in Artikel 2.

 

In lid 4 wordt gewezen op het belang dat de betrokken portefeuillehouder heeft van het op de hoogte zijn van het feit dat bijstand is verleend door onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren. Gezien de afstand tussen raad en college is het logisch dat desgewenst melding wordt gemaakt van het verlenen van ambtelijke bijstand. Het college en de secretaris kunnen afspreken in welke gevallen hiervan melding wordt gemaakt.

 

Lid 5 voorkomt dat de betreffende ambtenaar in een spagaat tussen raad en college terecht komt. Indien een raadslid om ambtelijke bijstand verzoekt, moet hij ervan uit kunnen gaan dat de ambtenaar bij het verrichten van die werkzaamheden onafhankelijk opereert van het college. Om te verzekeren dat een ambtenaar niet door collegeleden onder druk wordt gezet om toch inlichtingen te verschaffen over het verzoek van een raadslid is in het vijfde lid bepaald dat wethouders of de burgemeester zich voor informatie direct tot het betrokken raadslid wenden en niet tot de behandelend ambtenaar. Dit biedt bovendien een extra waarborg voor de onafhankelijke behandeling van een verzoek om ambtelijke bijstand.

 

De ambtenaar die ambtelijke bijstand verleent blijft echter wel onderdeel van de reguliere ambtelijke organisatie. Het verlenen van ambtelijke bijstand hoort tot de normale uitoefening van zijn taak. Indien hij dit gedeelte van zijn taak niet goed uitoefent behoudt het college dus de mogelijkheid om de ambtenaar hierop aan te spreken.

 

Artikel 3 Weigering verzoek ambtelijke bijstand.

Beoordeling of één van de in Artikel 2: Verlenen van ambtelijke bijstand genoemde weigeringsgronden zich voordoet vindt in eerste instantie plaats door de gemeentesecretaris als hoofd van de reguliere ambtelijke organisatie. Artikel 3 regelt dat de uiteindelijke beslissing over het niet verlenen van ambtelijke bijstand is voorbehouden aan de burgemeester. Het ligt in de rede dat hij hierover overleg voert met de secretaris en de griffier (en indien nodig ook het betrokken raadslid). Uiteraard kan de raad via de gebruikelijke weg hierover de burgemeester verzoeken verantwoording af te leggen (artikel 180 Gemeentewet).

 

Artikel 4 Geschil over ambtelijke bijstand

Ook indien - naar de mening van het raadslid - op onvoldoende wijze aan zijn of haar verzoek om hulp gehoor wordt gegeven kan de zaak aan een hogere instantie worden voorgelegd: de burgemeester is daar gezien zijn eigenstandige positie in het gemeentelijke bestuur de meest aangewezen instantie voor.

Wel dient het betrokken raadslid of de griffier hierover eerst overleg te voeren met de secretaris.

 

Artikel 5 Hoeveelheid ambtelijke bijstand

Dit artikel biedt de mogelijkheid om aan ieder raadslid een vaste hoeveelheid uren of keren recht op ambtelijke bijstand door de reguliere ambtelijke organisatie toe te kennen. Hiermee wordt een extra garantie geboden dat dit recht ook geëffectueerd kan worden. Het biedt de ambtelijke organisatie bovendien de mogelijkheid enigszins grip te houden op de omvang van de werkzaamheden. Deze begrenzing geldt niet voor eenvoudige informatieverschaffing als bedoeld in Artikel 1: Verzoek om informatie, lid 1, onderdeel 1.a en 1.b. Deze bijstand kan onbeperkt geboden worden.

Het door de secretaris bij te houden register maakt het bovendien mogelijk na te gaan hoe vaak er al een beroep is gedaan op de ambtelijke organisatie. Tevens kan het een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van de behoefte aan deze voorzieningen.

 

Artikel 6 Recht op financiële vergoeding

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het budget voor fractieondersteuning zal in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen en dus door de raad worden vastgesteld. De fractieondersteuning bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben op facilitair gebied is het logisch dat zij voor dergelijke kosten een hogere vergoeding krijgen.

 

Artikel 7 Besteding financiële vergoeding.

Voor wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning wordt de fracties grotendeels de vrijheid gelaten. Minimumvoorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt aan raadswerkzaamheden. Verder is een aantal doelen genoemd waarvoor de bijdrage niet gebruikt mag worden. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de bijdrage verkiezingscampagnes worden gefinancierd en dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk (vastgelegd in het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat zijn grondslag vindt in de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet) aanvullen met de bijdrage voor fractieondersteuning. Algemene opleidingen voor raads- en commissieleden die meestal worden georganiseerd door de griffie(r) dienen bekostigd te worden uit de gemeentelijke bedrijfsvoering en dientengevolge ook niet uit de bijdrage voor fractieondersteuning. Deze cursussen worden veelal verzorgd door politiek neutrale instituten.

 

Omdat het bij uitstek om politieke ondersteuning gaat kan deze inhoudelijk niet te zeer gedetailleerd geregeld worden. Fractieondersteuning in de vorm van het beschikbaar stellen van gemeenteambtenaren voor de fracties wordt niet wenselijk geacht, aangezien het vaak politiek getinte ondersteuning betreft. Fracties moeten daarom vrij zijn in de keuze van de personen die de fracties eventueel ondersteunen.

 

Het fractiebudget.

De centrale begrippen uit de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning zijn:

 • ·

  de kosten van het functioneren van de fractie;

 • ·

  activiteiten met een openbaar karakter;

 • ·

  contacten van de raadsleden (dus niet de politieke partij) met de burgers verbeteren en versterken van de volksvertegenwoordigende rol.

Hieruit valt op te maken dat bedoeld wordt dat het gaat om activiteiten in fractieverband of waarbij de fractie als collectief opereert.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

 • ·

  het organiseren van een bewonersavond in de wijk of buurt of een vergadering over een specifiek, actueel onderwerp (advertentiekosten voor de bekendmaking, zaalhuur, geluidsinstallatie, consumpties), de kosten van het huren van een marktkraam voor de fractie voor contacten met burgers, het huren van een ruimte in wijk of buurt voor het houden van een spreekuur van de fractie.

 • ·

  de kosten van het functioneren van de fractie: een cursus (b.v. coaching, debattechniek) voor de gehele fractie als collectief, kantoorbenodigdheden, ontwerpen en onderhouden van een website.

 

Activiteiten in het kader van een verkiezingscampagne of activiteiten en voorzieningen voor het promoten van een politieke partij vallen hier niet onder. Immers daarvoor is een subsidieregeling voor de landelijke politieke partijen en daarvoor zullen de lokale partijen fondsen kunnen werven. Afgesproken is dat de wat grotere uitgaven eerst gemeld worden in het seniorenconvent, zodat over de besteding later geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Om dit laatste te kunnen vastleggen wordt voorgesteld een dynamische lijst aan de verordening toe te voegen zonder elke keer de verordening te moeten aanpassen. Deze lijst heeft een dynamisch karakter en wordt pas aangevuld na een besluit van het seniorenconvent in een onderscheiden zaak. Het seniorenconvent zal zich wel moeten realiseren of het soms toch niet beter is de verordening aan te passen en de discussie rondom de besteding in de raad te voeren. Periodieke aanpassing van de verordening blijft wenselijk.

 

Artikel 8 Voorschot bijdrage fractieondersteuning.

De bijdrage wordt als voorschot verstrekt. In een verkiezingsjaar wordt het voorschot in twee gedeelten gesplitst. Het is logisch dat het aangepast wordt aan de nieuwe verhoudingen in de raad. Indien blijkt dat het geld onrechtmatig is besteed kan dit aan het eind van het jaar verrekend worden.

 

Artikel 9 Gevolgen splitsen fractie

Het kan gebeuren dat de bijdrage aangepast moet worden aan veranderde verhoudingen in de raad. Dit artikel is zo geformuleerd dat het zowel kan dienen voor fracties die bij de verkiezingen blijken te verdwijnen dan wel na de verkiezingen opkomen, maar het kan ook dienen om de mutaties in aantal op te vangen van de zittende fracties.

 

Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verstrekte voorschot direct verrekend moeten worden. Als dat niet zou gebeuren zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te groot voorschot beschikken en zou het andere deel van de oorspronkelijke fractie juist helemaal geen voorschot krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct te laten plaatsvinden.

 

Artikel 10 Verantwoording en controle

De controle van het verslag gebeurd door de griffier. Uit het verslag kan naar voren komen dat er een verrekening dient plaats te vinden met het verstrekte voorschot. Indien niet verrekend kan worden, bijvoorbeeld omdat een fractie uit de raad verdwijnt, zal de raad het ten onrechte uitgekeerde voorschot kunnen terugvorderen. Gezien de omvang van de gemeente waar het om een beperkte bijdrage voor fractieondersteuning gaat, is bewust gekozen de verantwoording bij de griffier neer te leggen. Hij legt een verantwoordingsverslag voor aan het seniorenconvent.

 

Het spreekt vanzelf dat de raad sanctiemogelijkheden kan hanteren voor het geval een fractie niet handelt conform de verordening. Bijvoorbeeld wanneer uitgaven worden gedaan waar de financiële bijdrage niet voor bedoeld is of die niet kunnen worden onderbouwd, wanneer de verantwoording niet tijdig of volledig wordt ingediend, of wanneer teveel ontvangen voorschotten niet tijdig worden terugbetaald. De vermelding in de verordening van de mogelijkheid van terugvordering is stikt genomen overbodig omdat die mogelijkheid ook al bestaat op grond van artikel 4:57 van de Awb. Bestedingen in strijd met deze verordening kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

 

Artikel 11 Gevallen waarin de verordening niet voorziet

Indien er zaken zijn welke nog niet aan de orde zijn geweest of waarover ernstige twijfel bestaat of het verzoek past binnen het gedachtegoed van de regeling zal de griffier, in voorkomende gevallen, met het seniorenconvent in overleg treden. Om te voorkomen dat onnodige vertraging optreedt kan dit ook telefonisch of per e-mail aan het seniorenconvent worden voorgelegd.

 

Artikel 12 Toepassing Awb.

Indien fractieondersteuning de vorm heeft van financiële middelen is sprake van een subsidie als bedoeld in titel 4.2 Awb.

 

De raad kan zelf bepalen of ook afdeling 4.2.8 van de Awb van toepassing is; indien deze afdeling van toepassing is horen daar wel extra verplichtingen bij. Dat kan een dergelijke keuze minder aantrekkelijk maken. Bij de invoering van het recht op fractieondersteuning (amendement-De Cloe c.s.) is niet stilgestaan bij de verhouding met de Awb. In veel gemeenten wordt echter inmiddels de fractieondersteuning met toepassing van titel 4.2 Awb aangewend. Nu blijkt dat dit een juiste wijze van handelen is.

 

Wij hebben derhalve besloten in de modelverordening een extra artikel toe te voegen, waarin het verkrijgen van fractieondersteuning gelijk wordt gesteld aan het verkrijgen van subsidie. De wijze waarop lokaal invulling wordt gegeven aan de formele rechtsregels dient lokaal bepaald te worden en wordt derhalve niet in een modelregeling vastgelegd. In de regel zal het met name gaan over de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te stellen tegen de beschikking die een bepaald budget ter beschikking stelt, of zoals hierboven omschreven, om de mogelijkheid bezwaar en beroep in te stellen tegen een terugvordering.

 

Artikel 13 Intrekking oude verordening

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

 

Artikel 15 Citeertitel

 

Deze artikelen behoeven geen toelichting.

Inhoudsopgave

 

Paragraaf 1. Ambtelijke bijstand 3

Artikel 1. Verzoek om informatie 3

Artikel 2. Verlenen van ambtelijke bijstand 3

Artikel 3. Weigering verzoek ambtelijke bijstand 3

Artikel 4. Geschil over ambtelijke bijstand 3

Artikel 5. Hoeveelheid ambtelijke bijstand 4

Paragraaf 2. Fractieondersteuning 5

Artikel 6. Recht op financiële vergoeding 5

Artikel 7. Besteding financiële vergoeding 5

Artikel 8. Voorschot bijdrage fractieondersteuning 5

Artikel 9. Gevolgen splitsen fractie 6

Artikel 10. Verantwoording en controle 6

Artikel 11. Gevallen waarin de verordening niet voorziet 6

Artikel 12. Toepassing Awb 6

Paragraaf 3. Slotbepalingen 7

Artikel 13. Intrekking oude verordening 7

Artikel 14. Inwerkingtreding 7

Artikel 15. Citeertitel 7

Toelichting bij de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (artikel 33 Gemeentewet) 8

Algemeen 8

Artikelgewijze toelichting 10

Artikel 1 Verzoek om informatie 10

Artikel 2 Verlenen van ambtelijke bijstand 10

Artikel 3 Weigering verzoek ambtelijke bijstand. 11

Artikel 4 Geschil over ambtelijke bijstand 11

Artikel 5 Hoeveelheid ambtelijke bijstand 11

Artikel 6 Recht op financiële vergoeding 12

Artikel 7 Besteding financiële vergoeding. 12

Artikel 8 Voorschot bijdrage fractieondersteuning. 13

Artikel 9 Gevolgen splitsen fractie 13

Artikel 10 Verantwoording en controle 13

Artikel 11 Gevallen waarin de verordening niet voorziet 14

Artikel 12 Toepassing Awb. 14

Artikel 13 Intrekking oude verordening 14

Artikel 14 Inwerkingtreding 14

Artikel 15 Citeertitel 14