Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Hendrik-Ido-Ambacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Hendrik-Ido-Ambacht
CiteertitelVerordening Kwaliteit Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 5.4 eerste lid, 5.5. van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en artikel 149 van de gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2016Onbekend

04-07-2016

Officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad 2016, nr. 120449

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Hendrik-Ido-Ambacht

 

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de datum:

Voorstelnr. 1635847

gelet op de artikelen 5.4, eerste lid, 5.5van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hendrik-Ido-Ambacht.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 04-07-2016

De Griffier, De voorzitter,

VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT HENDRIK-IDO-AMBACHT

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  basistaken: de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen taken die in ieder geval in het verband van een omgevingsdienst worden uitgevoerd;

 • -

  beleid: één of meer documenten waarin burgemeester en wethouders motiveren welke doelen zij zichzelf stellen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht, en welke activiteiten zij daartoe zullen uitvoeren, overeenkomstig hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht;

 • -

  betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • -

  kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

 • -

  wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2. Kwaliteit

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten aan de hand van het door hen vastgestelde beleid.

 • 2.

  De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën;

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de basistaken door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de kwaliteitscriteria van toepassing;

 • 2.

  Behoudens hetgeen in lid 1 is bepaald gelden bij de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders de kwaliteitscriteria als referentie.

 • 3.

  Over de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in relatie tot de kwaliteitscriteria

doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

4.Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) in werking treedt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hendrik-Ido-Ambacht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 04 juli 2016,

de griffier,

de voorzitter,