Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Tarieventabel aangaande begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel aangaande begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2017
CiteertitelTarieventabel aangaande begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

01-12-2016

Gemeenteblad 2015, nr. 173786

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel aangaande begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2017

 

 

TARIEVENTABEL AANGAANDE DE BEGRAAFPLAATSEN IN HENDRIK-IDO-AMBACHT 2017

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

 

 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven voor een periode van 20 jaar

€ 1.140,00

1.1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven voor een periode van 30 jaar

€ 1.710,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven voor een periode van 20 jaar

€ 800,00

1.2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven voor een periode van 30 jaar

€ 1.195,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf, urnenplaats of gedenkplaats en het recht op een urnennis wordt geheven voor een periode van 20 jaar

€ 570,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een extra stoffelijke overschot, indien technisch mogelijk, in een particulier graf wordt een toeslag geheven van

€ 570,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een extra asbus, indien technisch mogelijk, in een particulier urnengraf, urnenplaats wordt geheven een toeslag van

€ 285,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 wordt geheven voor een periode van:

 

 

5 jaar

€ 285,00

 

10 jaar

€ 570,00

 

15 jaar

€ 855,00

 

20 jaar

€ 1.140,00

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 wordt geheven voor een periode van:

 

 

5 jaar

€ 198,00

 

10 jaar

€ 397,00

 

15 jaar

€ 596,00

 

20 jaar

€ 795,00

1.8

Voor het verlengen van het (uitsluitend) recht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het (uitsluitend) recht

€ 285,00

1.9

Voor het verlenen van een begraafplaatsrecht op een algemeen graf wordt eenmalig geheven voor een periode van 15 jaar

€ 368,00

1.10

Voor het verlenen van een begraafplaatsrecht op een algemeen kindergraf wordt eenmalig geheven voor een periode van 25 jaar

€ 430,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

 

 

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 546,00

2.2

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar wordt geheven

€ 135,00

2.3

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 274,00

2.4

Voor het begraven in één kist van levenloos geboren kinderen van meervoudige geboorten en van stoffelijke overschotten van kinderen van meervoudige geboorten die kort na de geboorte zijn overleden, wordt geheven

€ 135,00

2.5

Voor het begraven van het stoffelijk overschot van kinderen, kort na de geboorte overleden, die in één kist met het stoffelijk overschot van hun moeder worden begraven, wordt geen tarief, bedoeld in 2.2 geheven

 

2.6

Bij het begraven in een particulier graf, waarvan de lopende uitgiftetermijn kleiner is dan de wettelijk voorgeschreven grafrust, wordt het recht, zoals bedoeld in onderdeel 1.1, per ontbrekend jaar verhoogd met

€ 57,00

2.7

Voor het begraven op de zaterdag binnen op grond van artikel 10, lid 1, de uren en/of op grond van artikel 10, lid 3, van de verordening op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht, met

€ 235,00

 

 

 

Hoofdstuk 3 Begraven van foetussen

 

 

 

 

3.1

Voor het begraven van een foetus (een na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken ter wereld gekomen menselijk vrucht) met een grafrusttermijn van vijf jaar (inclusief het laten aanbrengen van een naambordje op de daarvoor bestemde zuil nabij het foetusveld) wordt geheven

€ 252,00

 

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

 

 

 

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning terzake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de vigerende verordening op de heffing en invordering van rechten en op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2011, wordt geheven voor het plaatsen van gedenktekenen, het afdekken van een urnennis of het aanbrengen van een gedenkplaatje, per gedenkteken, afdekplaatje of gedenkplaatje

€ 34,30

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats met de grafruimten en de eventueel daarop geplaatste voorwerpen wordt geheven per grafruimte:

 

4.2.1

Voor een particulier graf, per jaar

€ 95,00

4.2.2

Voor een particulier kindergraf, per jaar

€ 47,50

4.2.3

Voor een particulier urnengraf, een particulier urnenplaats of een particulier gedenkplaats, per jaar

€ 47,50

4.2.4

Voor een urnennis, per jaar

€ 43,00

4.3

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1 tot en met 4.2.4 kunnen worden vooruitbetaald. De termijn is afhankelijk van de nog resterende jaren dat men het uitsluitend recht heeft op de grafruimte.

 

4.4

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1 tot en met 4.2.4 kunnen ook jaarlijks betaald worden. Voor het jaarlijkse ontvangen van een factuur voor het onderhoud wordt aan administratiekosten geheven per jaar

€ 6,80

4.5

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats met de grafruimten en de eventueel daarop geplaatste voorwerpen wordt geheven per grafruimte:

 

4.5.1

Voor een algemeen graf, eenmalig

€ 724,00

4.5.2

Voor een algemeen kindergraf, eenmalig

€ 603,00

 

 

 

Hoofdstuk 5 Stichten van een grafkelder

 

5.1

Voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf ( inclusief aanschaf betonconstructie, leveren en plaatsen de betonconstructie, en het open en sluiten van het graf) wordt geheven

€ 3030,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Plaatsen of bijzetten van asbussen en urnen

 

 

 

 

6.1

Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, een algemeen graf of een particulier urnengraf wordt geheven

€ 274,00

6.2

Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of een urnenplaats wordt geheven

€ 136,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 Een gedenkplaatje of een gedenkzuil

 

 

 

 

7.1

Voor het aankopen van een gedenkplaatje met ten hoogste 40 lettertekens wordt geheven

€ 176,00

7.1.1

Indien het aantal lettertekens van 40 wordt overschreden wordt het tarief als bedoeld in artikel 7.1 verhoogd met € 1,00 per extra letter

 

7.2

Het tarief voor het aanbrengen van een gedenkplaatje op een gedenkzuil bedraagt

€ 26,30

 

 

 

Hoofdstuk 8 Lijkschouwing

 

 

 

 

8.1

Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond wordt geheven:

 

 

Tijdens kantooruren (ma-vrij 08.00 – 17.00 uur)

€ 248,00

 

Buiten kantooruren

€ 469,00

 

 

 

Hoofdstuk 9 Inschrijven en overboeken van particuliere graven, particuliere urnengraven, urnenplaatsen, urnennissen en gedenkplaatsen

 

 

 

 

9.1

Voor het inschrijven en overboeken van particulier graven, particuliere urnengraven, urnenplaatsen, urnennissen, gedenkplaatsen en algemene graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 25,00

 

 

 

Hoofdstuk 10 Opgraven en/of herbegraven, verstrooien

 

 

 

 

10.1.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of de overblijfselen van een stoffelijk overschot wordt geheven

€ 616,00

10.1.2

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of de overblijfselen van een stoffelijk overschot uit een kindergraf wordt geheven

€ 308,00

10.2

Voor het na het opgraven weer begraven wordt een recht geheven als bedoeld in hoofdstuk 2

 

10.3

Voor het opgraven van een asbus of urn uit een particulier graf , een eigen urnengraf of een algemeen graf wordt geheven

€ 248,00

10.4

Bij het weer terugplaatsen van een asbus of urn wordt geheven:

 

10.4.1

In een particulier graf of een algemeen graf

€ 274,00

10.4.2

In een particulier urnengraf

€ 136,00

10.5

Voor het verstrooien van as wordt geheven per asbus:

 

10.5.1

In een particulier graf of een algemeen graf

€ 129,00

10.5.2

In een particulier urnengraf of urnenplaats

€ 64,60

10.5.3

Op een verstrooiingsplaats

€ 64,60

 

 

 

Hoofdstuk 11 Uitvaartcentrum

 

 

 

 

11.1

Voor het gebruik van de aula voor de begrafenisplechtigheid wordt geheven.

€ 263,00

11.1.1

Voor het gebruik van de aula voor condoleance, voorafgaand aan of na afloop van de begrafenis wordt geheven

€ 210,00

11.2

Voor het gebruik van de opbaarruimte wordt geheven per dag

€ 105,00

11.3

Voor het gebruik van de 24 uurskamer (inclusief sleutel) wordt geheven per dag

€ 158,00

Behorende bij raadsbesluit van zijn openbare vergadering van 1 december 2016,

De griffier van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,

G.H. Logt