Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201601-01-2019Onbekend

01-12-2016

Gemeenteblad 2016, 173931

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017

 

 

 

De raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, nr. 1732476;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017.

Artikel 1 Heffingen waarvoor kwijtschelding wordt verleend

Kwijtschelding kan aangevraagd en verleend worden voor:

 • 1.

  Afvalstoffenheffing;

 • 2.

  Rioolheffing gebruik woningen;

Artikel 2 Uitgesloten van kwijtschelding

Voor alle overige gemeentelijke heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100% van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016", vastgesteld bij raadsbesluit van 7 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 1 december 2016.

De griffier, De voorzitter,

G.H. Logt J. Heijkoop