Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Wegsleepverordening Hendrik-Ido-Ambacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Officiële naam regelingWegsleepverordening Hendrik-Ido-Ambacht
CiteertitelWesleepverordening Hendrik-Ido-Ambacht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 142
 2. Wegenverkeerswet, art. 173

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2012Onbekend

10-09-2012

De Kombinatie, oktober 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Geconsolideerde tekst van de regeling

De RAAD van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

gelet op bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, lid 2 van de

Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

besluit:

vast te stellen de navolgende Wegsleepverordening Hendrik-Ido-Ambacht;

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  Voertuig: alle voertuigen zoals genoemd in artikel 1, van het RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wet;

 • f.

  Het college: het college van Burgemeester en Wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht;

Artikel 2

Uitvoering en toezicht

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college draagt het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze

verordening mede op aan door het college aan te wijzen personen.

Artikel 3

Aanwijzen van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten als bedoeld in artikel 170, lid 1, onder c van de Wet worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor zover die behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 4

Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden

1.Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het adres Rijksstraatweg 92,

3316 EH te Dordrecht.

2.Het college stelt de openingstijden vast van de in het eerste lid genoemde bewaarplaats.

2

Artikel 5

Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

1.Voor het overbrengen en bewaren van voertuigen zijn de bedragen genoemd in de bijlage

behorend bij de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht van overeenkomstige

toepassing.

2.Indien na het aanbrengen van een wielklem vierentwintig uren zijn verstreken, zonder dat

betaling heeft plaatsgevonden van de kosten van de naheffingsaanslag, het aanbrengen

en het verwijderen van de wielklem, wordt het voertuig naar de in artikel 4, lid 1 aangewezen plaats overgebracht en in bewaring gesteld.

Artikel 6

Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken

onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een

behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Het bepaalde in de artikelen 1, 4 en 5 van deze verordening is van overeenkomstige

toepassing op gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid genoemd in artikel 130, lid 4, artikel 164, lid 7 en artikel 174, lid 1 van de Wet.

Artikel 7

Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als "Wegsleepverordening Hendrik-Ido-Ambacht".

 • 2.

  Deze regels treden in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van dd-mm-jjjj.

De griffier, De voorzitter,

B.Poiesz J. Heijkoop

Bijlage bij de Toelichting op de Wegsleepverordening Hendrik-Ido-Ambacht

In deze bijlage worden concrete gevallen aangegeven waarin er sprake kan zijn van een wegsleepwaardige overtreding van de wegenverkeerswetgeving.

A.Veiligheid op de weg en vrijheid van het verkeer

Als gevallen waarin verwijdering, overbrenging en inbewaringstelling van voertuigen niet

zijnde een (brom)fiets in het belang van de veiligheid op de weg en de vrijheid van het

verkeer (zie artikel 170, lid, aanhef en onder a en b WVW 1994) noodzakelijk kunnen zijn,

kunnen worden genoemd:

A.) Plaats op de weg:

Een voertuig is tot stilstand gebracht op een trottoir, voetpad of fietspad, tenzij het een fiets,

bromfiets of invalidenvoertuig betreft (zie artikel 10 en artikel 5 tot en met 7 RVV 1990).

B.) Laten stilstaan

Een voertuig is tot stilstand gebracht:

 • 1.

  op een kruispunt, rotonde of een overweg;

 • 2.

  op een fietsstrook of de rijbaan langs een fietsstrook;

 • 3.

  op een oversteekplaats of binnen een afstand van 5 meter daarvan;

 • 4.

  een tunnel;

 • 5.

  bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering of, indien die markering niet is

aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord, tenzij het stilstaan

dient voor het onmiddellijk in- en uitstappen van passagiers;

 • 6.

  op de rijbaan langs een busstrook;

 • 7.

  op een busbaan of een busstrook met uitzondering van een lijnbus;

 • 8.

  langs een gele doorgetrokken streep of in strijd met bord E2 van bijlage 1 RVV 1990;

 • 9.

  op de rijbaan, inclusief de invoeg- en uitrijstrook, van een autosnelweg of autoweg, of -

behoudens in noodgevallen- op de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm van zo'n weg.

(Zie artikel 23, 43, tweede lid, en 81 RVV 1990 en bord E2 van bijlage 1 bij het RVV 1990).

C.) Parkeren

Een voertuig is geparkeerd:

 • 1.

  op een kruispunt op een afstand van minder dan 5 meter daarvan;

 • 2.

  voor een inrit of een uitrit;

 • 3.

  buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;

 • 4.

  langs een gele onderbroken streep of in strijd met bord E1 van bijlage 1 RVV 1990;

 • 5.

  op een wijze waardoor er sprake is van dubbel parkeren;

 • 6.

  binnen een erf, waarbij - voor zover het een motorvoertuig betreft - geen gebruik is

gemaakt van de parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangewezen;

 • 7.

  op een weg waarvoor een geslotenverklaring geldt;

 • 8.

  zonder dat de voorgeschreven voertuigverlichting in werking is gesteld.

(Zie artikel 24, 25, 38 e.v. en 46 RVV 1990 en bord E1 van bijlage 1 bij het RVV 1990).

D.) Bevel of aanwijzing

Een voertuig is tot stilstand gebracht in strijd met een bevel of een aanwijzing, gegeven door

een daartoe bevoegd en als zodanig kenbare ambtenaar of ander persoon: Zie artikel 82 RVV 1990.

E.) Gevaarlijk of hinderlijk gedrag

Een voertuig is overigens zodanig tot stilstand gebracht of geparkeerd dat gevaar op de weg

wordt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt of kan worden

gehinderd:

Zie artikel 5 WVW 1994, het zogenaamde kapstokartikel.

TOELICHTING

Hiervoor zijn diverse wegsleepwaardige overtredingen van de wegenverkeerswetgeving

opgenomen, waarbij het motief ligt bij de verkeersveiligheid en de doorstroming van het

verkeer. Hierbij moet van geval tot geval beoordeeld worden of de geconstateerde parkeerovertreding ook daadwerkelijk wegsleepwaardig is.

In onderdeel a gaat het om overtreding van artikel 10 RVV 1990. Bestuurders van voertuigen,

met uitzondering van fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen (zie artikel 5 tot en met 7

RVV 1990), gebruiken de rijbaan. Zij mogen hun voertuig niet parkeren op een trottoir, voetpad of fietspad.

In onderdeel b gaat het om overtreding van het bepaalde in artikel 23, 43, tweede lid, en 81 RVV 1990 en bord E2 van bijlage 1 bij het RVV 1990.

In onderdeel c is sprake van overtreding van het bepaalde in artikel 24, 25, 38 e.v. en 46 RVV 1990 en bord E1 van bijlage bij het RVV 1990.

In onderdeel d wordt gedoeld op overtreding van het bepaalde in artikel 82 RVV 1990.

In onderdeel e gaat het om overtreding van het bepaalde in artikel 5 WVW 1994, het

kapstokartikel. Op grond van deze bepaling is het verboden zich zodanig te gedragen dat er

gevaar op de weg wordt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt of kan

worden gehinderd. De inhoud van deze bepaling is zo ruim dat ongewenst gedrag of de weg,

i.c. ongewenst parkeren, dat niet reeds in onderdeel a tot en met d is geregeld, doorgaans onder deze bepaling kan worden gebracht.

B.Vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen

Verwijdering, overbrengen en inbewaringstelling van voertuigen, niet zijnde (Brom)fietsen, in het belang van het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen (zie artikel 170, lid 1,

aanhef en onder c WVW 1994 en artikel 2 Besluit wegslepen van voertuigen) kunnen

noodzakelijk zijn in het geval dat een voertuig geparkeerd is:

A.) op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E1 van bijlage 1 van RVV 1990 of

door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, lid 1 onder e RVV

1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een parkeerverbod geldt;

B.) op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E2 van die bijlage of door middel

van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder g RVV 1990 wordt

aangegeven dat ter plaatse een verbod stil te staan geldt;

C.) op een parkeerplaats nader aangeduid door bord E4 van die bijlage (al dan niet met

onderbod) voorzover:

 • -

  het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

 • -

  het voertuig op een andere dan de aangegeven wijze is geparkeerd;

 • -

  het voertuig op andere dagen of uren dan aangegeven is geparkeerd;

  • D.

   ) op een taxistandplaats, nader aangeduid met bord E5 van die bijlage, tenzij het parkeren

gebeurt met een taxi;

 • E.

  ) op een gehandicaptenparkeerplaats, nader aangeduid met bord E6 van die bijlage:

  • -

   tenzij het parkeren gebeurt met een gehandicaptenvoertuig;

  • -

   tenzij gebruik wordt gemaakt van een geldige en duidelijk zichtbaar aangebrachte

gehandicaptenparkeerkaart;

-die gereserveerd is voor een bepaald voertuig, tenzij het parkeren gebeurt met dat

voertuig;

F.) op een laad- en losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage (met uitzondering

van de aangegeven dagen of uren), tenzij de bestuurder van het voertuig bezig is met het

laden en lossen van goederen;

G.) op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage voorzover het

voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

H.) op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E9 van die bijlage en bestemd voor

vergunninghouders, tenzij het parkeren gebeurt met het voertuig waarvoor een

parkeervergunning is afgegeven;

I.) in een voetgangersgebied, nader aangeduid door bord G7 of C1 van die bijlage.

TOELICHTING

Hiervoor zijn diverse wegsleepwaardige overtredingen van de wegenverkeerswetgeving

opgenomen, waarbij het motief niet zozeer ligt bij de verkeersveiligheid en de doorstroming

van het verkeer, maar wel bij het vrijhouden van wegen en weggedeelten. In oude wettelijke

regeling werd een specifiek voorbeeld van een locatie genoemd waar voertuigen mochten

worden weggesleept wanneer hier door onbevoegdheden werd geparkeerd, namelijk de

gehandicaptenparkeerplaats. In de praktijk bleken er aanzienlijk meer locaties denkbaar te

zijn waar het wegslepen van voertuigen noodzakelijk werd geacht zonder dat er direct sprake was van verkeersonveiligheid of belemmering van de doorstroming van het verkeer. In artikel

2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is concreet aangegeven op welke soorten wegen

en weggedeelten voertuigen mogen worden weggesleept in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten. Deze soorten wegen en weggedeelten zijn eerder onder a tot en met i nader aangeduid.

-- - - - - -- -

Toelichting op de Wegsleepverordening Hendrik-Ido- Ambacht

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving. Ad d. Voertuig Het begrip 'voertuig', zoals in artikel 1, onder al RVV 1990 is omschreven, is ruim. Hieronder vallen niet alleen motorvoertuigen, maar ook fietsen en bromfietsen, invalidenvoertuigen, trams en wagens. Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening. Ad e. Motorrijtuig Het begrip 'motorrijtuig' is apart omschreven omdat artikel 6 van de wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Uitvoering en Toezicht

De uitvoering van de wegsleepregeling is een bevoegdheid van het college. Het wegslepen van een voertuig moet worden gezien als een bijzondere vorm van bestuursdwang. In hoofdstuk 5

van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet zijn regels gesteld

over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn aanvullend ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen.

Lid 1: regelt de uitvoering van de verordening door burgemeester en wethouders.

Lid 2: hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet

geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid de bestuursrechtelijke handhaving van de wegsleepregeling aan toezichthouders op te dragen.

Artikel 3 Aanwijzen van wegen en weggedeelten

De bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen is in de wet zelf geregeld. Voor het

wegslepen van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van verkeer

hoeven geen wegen en weggedeelten te worden aangewezen. Van deze bevoegdheid kan op alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente gebruik worden gemaakt.

Alleen van aangewezen wegen en weggedeelten mogen voertuigen worden weggesleept in het

belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten. Om optimaal gebruik te kunnen

maken van deze mogelijkheid zijn alle hiervoor in aanmerking komende wegen en

weggedeelten op het grondgebied van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aangewezen. Het kan hierbij gaan om gehandicaptenparkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen voor vergunninghouders en voetgangersgebieden.

Artikel 4 Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden

Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid van de WVW 1994 moet(en) de plaats(en)

van bewaring van voertuigen door de gemeenteraad worden aangewezen. De wet laat het niet

toe om de aanwijzingsbevoegdheid aan burgmeester en wethouders te delegeren. In onvoorziene omstandigheden is het denkbaar dat de burgemeester op grond van zijn

bijzondere bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde tijdelijk andere terreinen als plaats van bewaring van voertuigen aanwijst. Bijvoorbeeld als er een evenement plaatsvindt.

Het vaststellen van de openingstijden kan wel aan het college van burgemeester en wethouders worden gedelegeerd.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

De kosten voor het wegslepen en in bewaring nemen van voertuigen op grond van deze verordening zijn opgenomen in………….

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van

gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het

ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Indien in de gevallen die in dit artikel worden genoemd een motorrijtuig moet worden

weggesleept, is er in feite geen sprake van de uitoefening van bestuursdwang. Het gaat hier om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt. Toch heeft de wetgever het nodig geoordeeld om voor deze gevallen bestuursdwangbepalingen in de

Wegenverkeerswet 1994 van overeenkomstige toepassing te verklaren. Reden om in de

wegsleepverordening de artikelen over de bewaarplaats, openingstijden van de bewaarplaats

en de kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Spreekt voor zichzelf.

-------