Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hendrik-Ido-Ambacht

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHendrik-Ido-Ambacht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017
CiteertitelTarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenwet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201718-05-2017Onbekend

01-12-2016

Gemeenteblad 2017, nr. 2721

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentarchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (is niet in gebruik)

Hoofdstuk 14 Markten

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstok 19 Kabels en leidingen

Hoofdstok 20 Diverse

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (is niet in gebruik)

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (is niet in gebruik)

Hoofdstuk 6 Brandveiligheidsverordening

Hoofdstuk 7 Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

Maandag t/m vrijdag vrije tijdsindeling

€ 385,--

1.1.1.2

Zaterdag vrije tijdsindeling tot 15.30 uur

€ 854,-

1.1.1.3.1

Dinsdag 9.00 uur en 10.00 uur zonder ceremonie

gratis

1.1.1.3.2

Overige uren zonder ceremonie

€ 51,--

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 

1.1.2.1

Op maandag t/m vrijdag vrije tijdsindeling

€ 385,--

1.1.2.2

Op zaterdag vrije tijdsindeling tot 15.30 uur

€ 854,--

1.1.2.3

Zonder ceremonie

€ 51,--

1.1.3

De toeslag op de tarieven als in 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1 en 1.1.2.2 bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 468,--

1.1.4

De toeslag op de tarieven als in 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1 en 1.1.2.2 bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op de locatie De Heeren van Ambacht

€ 260,--

1.1.5

Het tarief voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bedraagt op maandag tot en met vrijdag per getuige

€ 29,30

1.1.6

Het tarief voor het verstrekken van:

 

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 29,--

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

1.1.7.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

€ 31,20

1.1.7.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

€ 31,20

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.7.1 en 1.1.7.2 bedoeld:

 

1.1.8.1

voor de periode van een maand

€ 31,20

1.1.8.2

voor de periode van drie maanden

€ 62,40

1.1.8.3

voor de periode van zes maanden

€ 93,60

1.1.8.4

voor de periode van een jaar

€124,80

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,30

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,40

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse Identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,40

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

1.2.7

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2, worden voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document, verhoogd met

€ 4,95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.2, worden voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per bezorgd document, verhoogd met

€ 4,95

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,40

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 80,--

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 284,--

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 1.347,--

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.549,--

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,30

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 7,80

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,--

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,--

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 13,40

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 13,40

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,80

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,80

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 12,80

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 12,80

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,80

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,80

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 12,80

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 12,80

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.4.1

tot het verstrekken van het gemeenteblad

€ 12,80

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad

€ 12,80

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1

een afschrift van de Legesverordening

€ 12,80

1.7.5.2

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening

€ 22,60

1.7.5.3

een afschrift van de bouwverordening

€ 22,60

1.7.5.4

een afschrift van de plattegrond van de gemeente / gemeentegids

€ 3,70

1.7.5.5

een afschrift van het straatregister van de gemeente

€ 5,30

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,80

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,50

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan groter dan A3, per dm2 lichtdruk

€ 5,--

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 12,80

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 12,80

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 104,--

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 104,--

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 12,80

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 12,80

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 12,80

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 12,80

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 12,90

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 5,40

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 12,40

1.9.5

Tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

€ 7,--

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,30

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

1.10.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,80

1.10.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,50

1.10.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.10.2.1 en 1.10.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, groter dan A3, per dm2

€ 5,--

1.10.3

Indien de tijd die nodig is voor het verstrekken van de inlichtingen als bedoeld in 1.10.2 meer bedraagt dan een kwartier, worden de leges per kwartier verhoogd met

€ 22.30

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 12,80

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.3.1 van de Huisvestingsverordening

€ 61,20

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 59,--

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie is niet in gebruik

Hoofdstuk 14 Markten

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6 van de Marktverordening 2015

€ 45,20

1.14.2

inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 7 van de Marktverordening 2015

€ 37,80

1.14.3

verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.14.2

€ 18,70

1.14.4

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 10 van det Marktverordening 2015

€ 57,20

1.14.5

vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Marktverordening 2015

€ 57,20

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 54,--

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor maximaal twee kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor een tweede kansspelautomaat

€ 34,--

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor maximaal twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor een volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 18,90

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, bedraagt

€ 410,--

1.17.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.17.1 wordt als volgt verhoogd:

-

1.17.1.1.1

voor de meters tot en met 100 meter, per strekkende meter met

€ 4,10

1.17.1.1.2

plus voor de meters vanaf 101 meter tot en met 1.000 meter, per strekkende meter

€ 2,05

1.17.1.1.3

plus voor de meters vanaf 1.001 meter, per strekkende meter

€ 1,05

1.17.1.2

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente, worden de tarieven in onderdeel 1.17.1.1 verhoogd met

€ 0,35

1.17.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding betrekking hebbend op een lengte van minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of het plaatsen van apparatuur bedraagt in afwijking van onderdeel 1.17.1

€ 103,--

1.17.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in 1.17.1 genoemde basistarief verhoogd met

€ 395,--

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 57,20

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 57,20

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 54,--

1.18.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.18.2.1

een ontheffing in de parkeerschijfzone voor de duur van 1 jaar

€ 30,--

1.18.2.2

Bezoekerskaarten (zogenaamde dagkaarten) voor bewoners in de parkeerschijfzone Hoogambacht e.o., met een maximum van 25 kaarten per adres per jaar, per kaart

€ 1,--

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing op grond van artikel 21 van de wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 102,70

Hoofdstuk 19 Kabels en leidingen

1.19.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 van de leidingenverordening, bedraagt

€ 410,--

1.19.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.19.1 wordt als volgt verhoogd:

-

1.19.1.1.1

voor de meters tot en met 100 meter, per strekkende meter met

€ 4,10

1.19.1.1.2

plus voor de meters vanaf 101 meter tot en met 1.000 meter, per strekkende meter

€ 2,05

1.19.1.1.3

plus voor de meters vanaf 1.001 meter, per strekkende meter

€ 1,05

1.19.1.2

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente worden de tarieven in 1.19.1.1 verhoogd met

€ 0,35

1.19.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding betrekking hebbend op een lengte van minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of het plaatsen van apparatuur bedraagt in afwijking van onderdeel 1.19.1

€ 103,--

1.19.3

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het in 1.19.1 genoemde basisbedrag verhoogd met

€ 395,--

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Verspreiden van gedrukte stukken

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing om gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door het college aangewezen weggedeelten en gedeelten daarvan als bedoeld in artikel 2:6, derde lid, Algemene plaatselijke verordening

€ 38,60

 

Diversen

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken of scans, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

1.20.2.1.1

in A4-formaat of kleiner

€ 0,80

1.20.2.1.2

In A3-formaat

€ 1,50

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

 

1.20.2.2.1

in A4-formaat of kleiner

€ 0,80

1.20.2.2.2

In A3-formaat

€ 1,50

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, groter dan A3, per dm2

€ 5,--

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 35,40

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 12,80

 

Plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare plaats in strijd met de publieke functie van de openbare plaats, als bedoeld in artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening

€ 35,40

 

Toezicht op speelgelegenheden

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning het exploiteren of te doen exploiteren van een speelgelegenheid, als bedoeld in artikel 2:39, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 64,40

 

Maatregelen tegen ontsiering

 

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor op of aan een roerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg zichtbaar is, als bedoeld in artikel 4:15, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 64,40

1.20.5.1

Indien het aanbrengen van deze reclame uit een oogpunt van welstand door de Welstandscommissie van de Vereniging Dorp, Stad en Land, of door een andere door burgemeester en wethouders aan te wijzen, ter zake deskundige is beoordeeld wordt het onder 1.20.5 genoemde bedrag vermeerderd met de door dat orgaan voor deze beoordeling aan de gemeente in rekening gebrachte kosten.

 

 

Milieupas

 

1.20.6

Het tarief voor de afgifte van een nieuwe milieupas in verband met beschadiging of verlies van de pas, bedraagt

€ 26,50

 

Standplaatsen

 

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag;

 

1.20.7.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 50,70

1.20.7.2

tot het verkrijgen van een vaste standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening steeds voor een heel kalenderjaar

€ 251,70

1.20.7.3

inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 18,90

1.20.7.4

verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.20.7.3

€ 18,90

 

Inschrijving vrije sector kavels

 

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een inschrijfformulier voor een vrije sector kavel in het plangebied “De Volgerlanden”

€ 128,90

 

Zondagswet

 

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van de verbodsbepalingen in de Zondagswet

€ 35,40

 

Overige vergunningen en ontheffingen van bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening

 

1.20.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of een ontheffing van een verbod genoemd in de Algemene plaatselijke verordening, anders dan genoemd in deze tarieventabel

€ 35,40

1.20.10

Voor vergunningen als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening (collecteren) worden geen leges in rekening gebracht.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar

€ 85,--

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief,: onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

2,35%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 151,--

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 5.000.000 bedragen:

2,30%

van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

2,25%

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 353.000,--

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien daarvoor een advies van de welstandscommissie noodzakelijk is, bij:

 

2.3.1.2.1

-bouwkosten lager dan € 25.000,-

€ 45,--

 

-bouwkosten van € 25.000,- tot en met € 1.250.000,-

€ 1,8‰

 

-bouwkosten hoger dan € 1.250.000,-

€ 2.250,--

2.3.1.2.2

Adviezen inzake monumenten

nihil

2.3.1.2.3

Adviezen inzake handhaving

€ 100,--

2.3.1.2.4

De advieskosten worden, ongeacht het aantal wijzigingen op het oorspronkelijke bouwplan, slechts eenmaal in rekening gebracht. Maatgevend voor de berekening daarbij zijn de hoogste bouwkosten, waarbij de leges op € 5,00 naar boven worden afgerond

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 1.000,--

 

Overig advies

 

2.3.1.4

De in hoofdstuk 3 genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, dan wel blijkend uit de opgaaf die de externe adviseur aan het dagelijks bestuur heeft gedaan.

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt de toeslag, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

100%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief van de aanlegkosten:

2,25%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 180,--

en een maximum van:

€ 353.000,--

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b. van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten :

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 202,--

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), bij bouw- en aanlegkosten:

 

lager dan € 25.000

€ 202,--

 

van € 25.000 tot € 100.000

€ 404,--

 

van € 100.000 of hoger

€ 606-,-

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1,60%

 

van de bouwkosten met een minimum van

€ 202,--

 

en met een maximum van

€ 4.545,--

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking), bij bouw- en aanlegkosten:

 

lager dan € 25.000

€ 202,--

 

van € 25.000 tot € 100.000

€ 404,--

 

van € 100.000 of hoger

€ 606,--

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

25%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 250.--

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 250,--

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 250,--

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk onderdeel b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 202,--

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 404,--

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

tot 1500 m2 aan functiewijziging

€ 404,--

 

Vanaf 1500 m2 aan functiewijziging

€ 4.545,--

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 404,--

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 606,--

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 252,--

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 252,--

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 252,--

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.3.5.1

categorie 1, zijnde 1 t/m 100 m2

€ 505,--

2.3.5.2

categorie 2, zijnde 101 t/m 500 m2

verhoogd met € 1,50 per m2

€ 355,--

2.3.5.3

categorie 3, zijnde 501 t/m 2.000 m2

verhoogd met € 0,55 per m2

€ 831,--

2.3.5.4

categorie 4, zijnde 2.001 t/m 5.000 m2

verhoogd met € 0,14 per m2

€ 1.687,--

2.3.5.5

categorie 5, zijnde 5.001 t/m 50.000 m2

verhoogd met € 0,03 per m2

€ 2.224,--

2.3.5.6

categorie 6, zijnde meer dan 50.000 m2

verhoogd met € 0,01 per m2

€ 3.393,--

2.3.5.7

Indien een aanvraag om ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of geweigerd, worden de volgens de in artikel 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6 berekende leges, met 50% verminderd

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

voor het slopen van een monument

€ 252,--

2.3.6.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

nihil

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 252,--

2.3.6.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo, met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de "Erfgoedverordening 2010" aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 252,--

2.3.6.5

voor het slopen van een provinciaal of gemeentelijk monument

€ 252,--

2.3.6.6

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

nihil

2.3.6.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de "Erfgoedverordening 2010" aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 252--

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 202,--

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van [rtikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

 

 

van 0 tot 100 m3

€ 151,--

 

van 100 m3 tot 250 m3

€ 181,--

 

Meer dan 250 m3

€ 363-,-

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten,:

€ 131,--

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 55,--

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 30,60

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 30,60

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 151,--

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 151,--

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 252,--

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 61,20

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 61,20

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 61,20

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 424,--

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 656,--

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven op basis van een aanwijzingsbesluit van de gemeenteraad d.d. 5 sept. 2011

€ 303,--

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 303,--

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2,0%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3,0%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

5,0%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en/of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt , bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het indienen van de aanvraag

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 1 maand na het indienen van de aanvraag

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, planologisch strijdig gebruik, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

indien de bouwkosten lager zijn dan € 15.000,-

25%

Indien de bouwkosten € 15.000,- of hoger zijn

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.4

Teruggaaf naar aanleiding van afgehandeld vooroverleg

 

 

Als na een afgehandeld vooroverleg een omgevingsvergunning wordt aangevraagd m.b.t. dezelfde activiteit als het vooroverleg bedraagt de teruggaaf: van de inrekening gebrachte leges als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 van het vooroverleg als bedoeld in art. 2.2. Dit bedrag wordt verekend met de leges van de aanvraag om een omgevingsvergunning, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na afronding van het vooroverleg als bedoeld in art. 2.2

50%

2.5.5

Teruggaaf vergunningvrij project

 

 

Wanneer een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een project, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en/of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.2, vergunningvrij is, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.6

Teruggave aanvraag buiten behandeling stellen

 

 

Wanneer de gemeente een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een project, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- en/of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.2, buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.7

Teruggave als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.7.1

Wanneer de gemeente een aanvraag tot omgevingsvergunning voor een project, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, sloop- en/of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.2,, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaf bedraagt

 

 

indien de bouwkosten lager zijn dan € 15.000,-

25%

 

Indien de bouwkosten € 15.000,- of hoger zijn

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.7.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.7.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 202,-

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of exploitatieplan

€ 4.545,--

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of exploitatieplan

€ 4.545,-

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 65,-

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 271,-

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van de bestaande vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 80,-

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 54,-

3.1.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een leidinggevende op een verleende vergunning ingevolge artikel 30a van de Drank- en Horecawet

€ 54,-

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.5.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, Algemene plaatselijke verordening

€ 128,-

3.1.5.2

tot het wijzigen van een leidinggevende op een verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:28 eerste lid, Algemene plaatselijke verordening

€ 35,40

3.1.5.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een terras als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, Algemene plaatselijke verordening

€ 35,40

3.1.5.3

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening (sluitingstijden voor cafe's, restaurants e.d.)

€ 35,40

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 250,-

3.2.1.2

een herdenkingsplechtigheid

€ 35,40

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 35,40

3.2.1.5

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 54,--

3.2.1.6

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 35,40

3.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt uit commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 142,80

3.2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt uit niet-commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 54,-

3.2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een braderie uit commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 2:24 tweede lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening

€ 142,80

3.2.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een braderie uit niet-commercieel oogpunt als bedoeld in artikel 2:24 tweede lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening

€ 54,-

3.2.4

Het tarief voor een ventvergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 35,40

3.2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:25a voor een eenmalige "betaald voetbalwedstrijd"

€ 187,50

3.2.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:25a voor een voetbal seizoen

€ 250,--

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 948,--

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 948,--

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 118,--

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 118,--

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte is niet meer in gebruik

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening is niet in gebruik

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening;

 

3.6.1.1

categorie 1, zijnde 1 t/m 100 m2

€ 505,--

3.6.1.2

categorie 2, zijnde 101 t/m 500 m2

verhoogd met € 1,49 per m2

€ 355,--

3.6.1.3

categorie 3, zijnde 501 t/m 2.000 m2

verhoogd met € 0,55 per m2

€ 831,--

3.6.1.4

categorie 4, zijnde 2.001 t/m 5.000 m2

verhoogd met € 0,14 per m2

€ 1.687,--

3.6.1.5

categorie 5, zijnde 5.001 t/m 50.000 m2

verhoogd met € 0,03 per m2

€ 2.224,--

3.6.1.6

categorie 6, zijnde meer dan 50.000 m2

verhoogd met € 0,01 per m2

€ 3.393,--

3.6.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement, geldt een opslag van

10% van het legestarief

3.6.3

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning wordt bij:

 

3.6.3.1

uitbreiding van het gebouw/de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het legestarief vermeld in 3.6 in rekening gebracht, berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

3.6.3.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele gebouw/de gehele inrichting dan wel een deel van het gebouw/de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het legestarief vermeld in. 3.6 in rekening gebracht, berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 

3.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van overdracht van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening aan de nieuwe gebruiker

€ 53,30

3.6.5

Ontheffing verbod open vuur en roken

 

3.6.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 56,50

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk, als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 128,--

Behorende bij raadsbesluit van 1 december 2016,

de griffier,

G.H. Logt