Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Marktverordening gemeente Hengelo 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Hengelo 2006
CiteertitelMarktverordening gemeente Hengelo 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.160 lid 1 sub h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200028-09-2019Nieuwe regelgeving

12-12-2006

Typisch Hengelo, 09-09-2010

120941

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Hengelo 2006

 

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Raad: de gemeenteraad;

 • c.

  Markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • d.

  Marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond, die bij besluit van het college is aangewezen of wordt aangewezen voor het uitoefenen van markthandel;

 • e.

  Standplaats: een voor de duur van een markt op het marktterrein aangewezen plaats voor het uitoefenen van de markthandel;

 • f.

  Vaste plaats: de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • g.

  Dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • h.

  Standwerkerplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • i.

  Standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt, over het door hem te verkopen artikel een aansprekende uiteenzetting houdt en ten slotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop van dat artikel te bewegen;

 • j.

  Vergunninghouder: degene aan wie door het college van Burgemeester en Wethouders vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • k.

  Marktmeester: de persoon, die als zodanig door het college is aangewezen;

 • l.

  Anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste plaats;

 • m.

  Gegadigdenlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste plaats;

 • n.

  Meeloperslijst: de lijst van gegadigden voor een dagplaats;

 • o.

  Branche: een door het college te bepalen soort of assortiment van goederen of waren;

 • p.

  Kernbranche: branche, opgenomen in het kernpakket;

 • q.

  Kernpakket: een door het college vastgestelde lijst van branches die op de betreffende markt aanwezig zouden moeten zijn om een optimaal aantrekkelijke warenmarkt te realiseren.

Artikel 2 - Dag, tijd en plaats van de markt

Deze verordening is van toepassing op de door het college ingevolge artikel 160 eerste lid onder h, van de Gemeentewet ingestelde marktdagen.

Artikel 3 - Indeling van de markt

 • 1.

  Het college bepaalt voor de markt:

  • a.

   Het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en welke als standwerkerplaats;

 • 2.

  Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst van branches;

  • b.

   een maximum aantal standplaatshouders per branche;

  • c.

   een lijst van kernbranches, die vast op de markt aanwezig zouden moeten zijn om een optimaal aantrekkelijke warenmarkt te realiseren.

 • 3.

  Het is verboden andere artikelen dan die vermeld in de lijst van branches op de markt aanwezig te houden, uit te stallen, ter verkoop aan te bieden of te verkopen.

Artikel 4 - De marktcommissie

 • 1.

  Het college kan een commissie van advies instellen die tot taak heeft het college te adviseren inzake marktaangelegenheden.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen over de samenstelling en werkwijze van deze marktcommissie.

Artikel 5 - Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 6 - Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Artikel 7 - Standplaatsvergunningen

 • 1.

  Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college, dan wel te handelen in afwijking van de aan die vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.

 • 2.

  Een standplaats wordt toegewezen als een vaste plaats, dagplaats of standwerkerplaats.

 • 3.

  Aan een natuurlijk persoon wordt slechts vergunning verleend voor het innemen van één standplaats per markt.

Artikel 8 - Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon, die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publieksrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie

Artikel 9 - Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 10 - Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.Het college kan een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of degene die hem bijstaat:

  • a.

   het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt.

  • b.

   van de plaats gebruik wordt gemaakt, strijdig met het doel, waarvoor zij is bestemd;

  • c.

   indien de vergunninghouder wegens ziekte gedurende een jaar zijn standplaats niet heeft kunnen innemen.

  • d.

   zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.

  • e.

   indien niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldaan wordt, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Een vergunning voor een vaste standplaats kan bovendien worden ingetrokken:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder.

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, behoudens het geval dat de vergunning na overlijden wordt overgeschreven.

  • c.

   indien ter verkrijging van de vergunning onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt.

 • 3.

  De standplaatshouder die om intrekking verzoekt van zijn vergunning zoals bedoeld in lid 2, sub a van dit artikel, moet dit tenminste twee maanden voor beeindigingsdatum schriftelijk kenbaar maken aan het college.

 • 4.

  De gemeente gaat in de situaties, bedoeld in lid 1 en in lid 2 sub c van dit artikel, niet eerder over tot het intrekken van een vergunning, dan nadat de standplaatshouder is geschorst.

Artikel 11 - Uitsluiting vergunninghouder dagplaats of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerker van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkerplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen als deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 12 - Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college, als zij dit noodzakelijk acht, een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen, als deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats.

Artikel 13 - Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en overige bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 14 - Intrekking oude regeling

De Marktverordening 2000, vastgesteld op 25 januari 2000, wordt ingetrokken.

Artikel 15 - Overgangsbepalingen

 • 1.

  Vergunningen en ontheffingen –hoe dan ook genaamd- verleend krachtens de Marktverordening 2000 blijven –als en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening- van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de Marktverordening 2000, blijven –als en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze verplichtingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening- van kracht tot de termijn waarvoor deze zijn opgelegd, is verstreken of totdat deze zijn ingetrokken.

 • 3.

  Vergunningen en ontheffingen bedoeld in het eerste lid en verplichtingen bedoeld in het tweede lid. Worden geacht vergunningen, ontheffingen en verplichtingen in de zin van deze verordening te zijn.

 • 4.

  Als voor het tijdstip van inwerkingstreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening 2000 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 16 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 17 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Marktverordening gemeente Hengelo 2006"

Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo in zijn openbare vergadering van 12 december 2006.