Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Verordening Tarieven Sportaccommodaties 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Tarieven Sportaccommodaties 2019
CiteertitelTarieven Sportaccommodaties 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarieven sportaccommodaties 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-269044

3380462

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Tarieven Sportaccommodaties 2019

De raad van de gemeente Hengelo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018, nummer 2273785;

besluit

vast te stellen de volgende

Verordening Vergoedingen gebruik gemeentelijke sportaccommodaties 2019

Artikel 1  

Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven, deze zijn vrijgesteld van btw.:

 

A.Sportvelden

I.

gebruik door sportverenigingen

 

 

-

sportveld natuurgras, per kalenderjaar

€ 3.222,00

 

-

oefengelegenheid niet geschikt voor wedstrijden

€ 1.632,00

 

-

cricketveld

€ 518,00

 

-

kunstgras

 

 

 

o

voetbal

€ 13.578,00

 

 

o

korfbal

€ 1.736,00

 

 

o

hockey zand ingestrooid veld

€ 6.853,00

 

 

o

hockey waterveld

€ 12.965,00

II

gebruik door scholen

 

 

-

sportveld natuurgras periode voor- of najaar onder schooltijd

€ 400,00

III

incidenteel gebruik

 

 

-

sportveld natuurgras per uur sportvereniging of school

€ 40,00

 

-

sportveld kunstgras per uur sportvereniging of school

€ 80,00

 

-

sportveld natuurgras per uur andere gebruikers

€ 80,00

 

-

sportveld kunstgras per uur andere gebruikers

€ 160,00

 

B.Atletiekaccommodatie Fanny Blankers Koen-stadion

I

vergoeding door de plaatselijke atletiekverenigingen gezamenlijk per jaar

€ 14.159,00

II

vergoeding

 

 

-

per wekelijks uur per jaar

€ 1.352,00

 

-

incidenteel gebruik per uur sportvereniging of school

€ 50,00

 

-

incidenteel gebruik per uur andere gebruiker

€ 100,00

 

 

n.b. inclusief gebruik geluidsapparatuur stadion (en klein materiaal)

 

III

vergoeding 4 loops inloop baan

 

 

-

hiervoor gelden dezelfde tarieven als BII

 

 

-

bij uitbreiding stadioncapaciteit wordt 50% korting verleend aan sportverenigingen

 

IV

sportkamer en wedstrijdsecretariaat

 

 

-

bij verhuur FBK-stadion is het gebruik van de sportkamer en het wedstrijdsecretariaat inclusief

 

 

-

sportkamer en wedstrijdsecretariaat zijn door sportverenigingen gratis te gebruiken

 

 

-

incidenteel en apart gebruik van sportkamer en wedstrijdsecretariaat door anderen

 

 

 

per uur

€ 15,00

 

 

per dagdeel

€ 50,00

 

C.Sporthallen en sportzalen

I

sporthallen

 

 

A

gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden

 

 

 

-

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 32,00

 

 

-

zaterdag en zondag per uur

€ 36,20

 

B

andere gebruikers

 

 

 

-

maandag tot en met vrijdag per uur

€ 39,40

 

 

-

zaterdag en zondag per uur

€ 45,30

 

C

opbergkasten

 

 

 

-

het gebruik van opbergkasten door sportverenigingen

 

 

 

 

kleine opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 20,00

 

 

 

grote opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 40,00

II

sportzalen

 

 

-

sportzaal Beckum – 50% van de geldende tarieven onder C IA en B

 

 

-

sportzaal Groot Driene – 66,6% van de geldende tarieven onder C IA en B

 

 

-

voor de categorie C IB kunnen burgemeester en wethouders afwijkende vergoedingen vaststellen

 

 

-

voor het gebruik van sporthallen en sportzalen door scholen ten behoeve van de lessen lichamelijke opvoeding wordt de vergoeding bepaald op het normbedrag dat jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld.

 

 

D.Gymnastieklokalen

I

bij gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale overkoepelende sportorganisatie en door sportbonden

 

 

-

per wekelijks uur per maand (op basis van 9 maanden gebruik)

€ 49,70

 

-

per uur

€ 17,40

II

bij gebruik door andere gebruikers

 

 

-

per wekelijks uur per maand (op basis van 9 maanden gebruik)

€ 76,50

 

-

per uur

€ 23,50

 

-

gymlokaal als evenementruimte bij gebruik volgens voorwaarden

€ 72,00

III

opbergkasten

 

 

-

het gebruik van opbergkasten door sportverenigingen

 

 

 

kleine opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 20,00

 

 

grote opbergkast per sportseizoen/schooljaar

€ 40,00

 

E.Jachthaven

Voor voorzieningen ten behoeve van de roeisport

€ 1.620,00

 

F.Twentebad

I

normaal tarief recreatief zwemmen

 

 

-

enkel bad, recreatief zwemmen, normaal tarief

€ 4,50

 

-

gezinskaart 4 personen, kinderen tot en met 16 jaar (1 volwassene 3 kinderen of 2 volwassenen 2 kinderen )

€ 16,00

 

-

10 baden kaart recreatief zwemmen

€ 40,50

 

-

bezoekers tot en met 2 jaar

€ 1,50

II

abonnementen

 

 

-

all-in lidmaatschap per maand (1 persoon)

€ 20,00

 

-

all-in lidmaatschap jeugd per maand(1 persoon tot en met 16 jaar)

€ 15,00

 

-

all-in lidmaatschap gezin per maand

€ 40,00

 

-

all-in lidmaatschap 1 persoon gezinsabonnement recreatief per maand

€ 30,00

 

-

gezinsabonnement recreatief zwemmen (jaarabonnement) per maand

€ 20,00

 

-

grote groepen (vanaf 20 personen) – per persoon

€ 3,70

III

zwemlessen

 

 

-

SuperSpetters per les maandag tot en met vrijdag (incasso)

€ 7,60

 

-

SuperSpetters per les maandag tot en met vrijdag

€ 8,20

 

-

SuperSpetters per les zaterdag of zondag (incasso)

€ 8,20

 

-

SuperSpetters per les zaterdag of zondag

€ 9,20

 

-

SuperSpetterspakket maandag tot en met vrijdag

€ 625,00

 

-

SuperSpetterspakket zaterdag en zondag

€ 675,00

 

-

SuperSpetters Turbo

€ 790,00

 

-

inschrijving en startpakket zwemles

€ 27,50

 

-

SuperSpetters examen- en diplomapakket

€ 33,00

 

-

Sleepnet SuperSpetters per les

€ 6,00

IV

activiteiten

 

 

een all-in abonnement geeft onbeperkt toegang tot alle activiteiten

 

 

-

50+ Aquafit per les (inclusief consumptie)

€ 5,00

 

-

integratie gehandicapten per les

€ 5,00

 

-

baby zwemmen per les (1 ouder kind onder begeleiding)

€ 4,50

 

-

aanstaande moeders per les

€ 6,20

 

-

MediAqua per les (na intake)

€ 6,50

 

-

zonnebank

€ 5,00

V

gebruik plaatselijke sportverenigingen

 

 

a

wedstrijden

 

 

 

-

25 meter wedstrijdbad per uur

€ 80,00

 

b

trainingen

 

 

 

-

25 meter wedstrijdbad per uur

€ 65,00

 

 

-

familiebad per uur

€ 60,00

 

 

-

instructiebad per uur

€ 65,00

 

 

-

recreatiebad per uur

€ 65,00

 

c

50 meter bad

 

 

 

per uur

€ 110,00

VI

personeelsbegeleiding bij activiteiten

 

 

per persoon, per uur exclusief avond- en weekend toeslagen

€ 45,00

VII

gebruik door scholen

 

 

leerlingen van Hengelose scholen, die in schoolverband gebruik maken van het Twentebad betalen per leerling (bij groepen vanaf 20 deelnemers)

€ 3,80

VIII

gebruik vergaderruimtes

 

 

per dagdeel

€ 30,00

IX

bijzondere gebruiksvoorwaarden en huisregels Twentebad

 

 

-

alle gebruik door middel van verhuur, abonnementen, zwemles, activiteiten recreatie enz. kan slechts indien akkoord wordt gegaan met de actuele gebruiksvoorwaarden en huisregels zoals die vermeld staan op www.twentebad.nl

 

 

-

het Protocol Vrolijk&Veilig is tevens van toepassing (www.twentebad.nl)

 

X

basisaanbod sport Hengelo Sport

 

 

-

deelnemende basisscholen in Hengelo betalen per kind in de groepen 3-8 voor schooljaar 2018-2019

€ 4,50

 

Artikel 2  

Het gebruikte mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Hengelo noch geheel noch gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Artikel 3  

Aan het gebruikte mag geen reclame worden aangebracht dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Hengelo.

 

Artikel 4  

De gebruiker zal geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook kunnen doen gelden; hij is tevens aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht en vrijwaart de gemeente Hengelo voor alle vorderingen, welke derden eventueel mochten doen gelden tot vergoeding van schade, welke mocht ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik door de huurder.

 

Artikel 5  

De gemeente Hengelo is te allen tijde bevoegd indien naar haar oordeel ten gevolge van weersomstandigheden of anderszins door het gebruik schade aan de accommodatie kan ontstaan, de gebruiker het gebruik te ontzeggen. Bij ingebruikgeving per seizoen heeft de gebruiker in de gevallen als bedoeld in de vorige volzin geen recht op vermindering van de uit hoofde van deze verordening verschuldigde vergoeding.

 

Artikel 6  

Op erkende feestdagen kan de gebruiker het gebruik van sportaccommodaties geheel of gedeeltelijk worden ontzegd, mits hij hiervan tenminste drie weken van tevoren in kennis is gesteld.

 

Artikel 7  

De gemeente Hengelo heeft het recht de gebruiksovereenkomst onmiddellijk te doen eindigen indien de voorwaarden van deze verordening of de door de gemeente Hengelo te geven aanwijzingen niet mochten worden nagekomen of opgevolgd.

 

Artikel 8  

Voor het gebruik van de sportaccommodaties bij evenementen en voor commerciële en/of bedrijfsmatige activiteiten dan wel bij een meer dan gebruikelijke dienstverlening van gemeentewege kan door het college afzonderlijke vergoedingen worden vastgesteld.

 

Artikel 9  

Bij annulering van gereserveerd en tevens bevestigd gebruik zal op basis van een kosten-batenanalyse een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10  

Indien de kadernota Sport en Bewegen wordt vastgesteld kan ter uitvoering daarvan het college van B en W de in deze verordening genoemde tarieven wijzigen in lijn met de kadernota.

 

Artikel 11  

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

 

Artikel 12  

De gebruiksvergoedingen dienen binnen één maand na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling kan de wettelijke rente worden doorberekend en wordt de gebruiksovereenkomst beëindigd.

 

Artikel 13  

  • 1.

    Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Vergoedingen gebruik gemeentelijke sportaccommodaties 2019.

  • 2.

    Zij treedt in werking op 1 januari 2019, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing is.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Hengelo

in de openbare vergadering van 4 december 2018

de griffier,

de voorzitter,