Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Verordening stimuleringsleningen voor verduurzaming en energiebesparing maatschappelijk vastgoed gemeente Heumen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringsleningen voor verduurzaming en energiebesparing maatschappelijk vastgoed gemeente Heumen 2015
CiteertitelVerordening stimuleringsleningen voor verduurzaming en energiebesparing maatschappelijk vastgoed gemeente Heumen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 147 van de Gemeentewet
 2. art. 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2015Onbekend

22-10-2015

Gemeenteblad

07 07

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening stimuleringsleningen voor verduurzaming en energiebesparing maatschappelijk vastgoed gemeente Heumen 2015

Onderwerp: vaststelling Verordening Stimuleringsregeling

Datum: 22 oktober 2015

Besluitnr.: 07 07

 

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2015;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening stimuleringsleningen voor verduurzaming en energiebesparing maatschappelijk vastgoed gemeente Heumen 2015

Artikel 1 Begrippen

 • Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: een rechtspersoon zonder winstoogmerk die in hoofdzaak gericht is op activiteiten van sportieve en/of sociaal-culturele aard;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen;

 • c)

  raad: de gemeenteraad van Heumen;

 • d)

  maatschappelijke accommodatie: een gebouw of een deel daarvan of onroerend object dat benut wordt voor activiteiten zoals bedoeld onder sub a;

 • e)

  stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan de aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de in deze verordening genoemde duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in of aan de accommodatie van de aanvrager;

 • f)

  duurzaamheidsmaatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • g)

  werkelijke kosten:de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 6 lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten voor een EPA-maatwerkadvies, een bouwkundig advies, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • h)

  SVn:stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op maatschappelijke accommodaties die zich bevinden binnen het grondgebied van de gemeente Heumen.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen stelt de raad het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Heumen en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a)

   warmtepomp;

  • b)

   zonnepanelen;

  • c)

   zonneboiler;

  • d)

   microwarmtekrachtsystemen;

  • e)

   gevelisolatie (inclusief na-isolatie van de spouw), met Rc-waarde van minimaal 2,5 m2K/W;

  • f)

   dakisolatie, met Rc-waarde van minimaal 2,5 m2K/W;

  • g)

   vloerisolatie, met Rc-waarde van minimaal 2,5 m2K/W;;

  • h)

   raamisolatie door middel van dubbele of triple beglazing met een minimale U-waarde van het gla van 1,1 W/m2K;

  • i)

   gebouwgebonden windmolens en –turbines;

  • j)

   energiebesparende buiten- en veldverlichting (led of vergelijkbaar)

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal onder opgave van:

 • a)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • c)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d)

  gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager het gebouw in eigendom heeft.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag zo spoedig mogelijk.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die via een besluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af indien:

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar haar oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500 inclusief BTW;

 • d)

  de aanvraag bij haar wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar haar oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan vermindering van de CO2-uitstoot door beperking van de energievraag en verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de accommodatie.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1.

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: “Algemene bepalingen voor geldleningen”, “Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening”, “Procedures Stimuleringslening”, Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening, “Productspecificaties Bouwkrediet”en “Toelichting op een SVn-Financieringsplan”, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn-informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Heumen en SVn.

Artikel 13 Kenmerken duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500 inclusief BTW en niet meer dan € 50.000 inclusief BTW.

 • 3.

  De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500 is de looptijd 10 jaar.

 • 4.

  Het rentepercentage voor de Stimuleringslening bedraagt 0,5%.

 • 5.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6.

  Geheel of gedeeltelijke aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 7.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 8.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 9.

  Bij vervreemding van de accommodatie dient de lening in zijn geheel te worden afgelost.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van factureren, die verband houden met de vastgestelde werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking ervan.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening stimuleringsleningen voor verduurzaming en energiebesparing maatschappelijk vastgoed gemeente Heumen 2015”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heumen op 22 oktober 2015.

DE RAAD VOORNOEMD;

De raadsgriffier,

J.Visser-Hendriks.

De burgemeester,

P.Mengde.