Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Verordening outplacement gewezen wethouders 2008 gemeente Heumen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen wethouders 2008 gemeente Heumen
CiteertitelVerordening outplacement gewezen wethouders 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2008Onbekend

29-09-2008

De Verbinding, 21-09-2009

06.07 B3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening outplacement gewezen wethouders 2008 gemeente Heumen

De raad van de gemeente Heumen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2008

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de volgende verordening

Verordening outplacement gewezen wethouders 2008 gemeente Heumen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

 • 2.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeester en wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Verordening outplacement gewezen wethouders 2008”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na vaststelling van de verordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heumen van 29 september 2008,

Malden, 29 september 2008

DE RAAD VOORNOEMD;

De raadsgriffier,

L.Bosland.

De burgemeester,

drs. J. van Zomeren.