Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Mandaatbesluit Heumen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Heumen 2017
CiteertitelMandaatbesluit Heumen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2017Onbekend

13-12-2016

1Heumen, 04-01-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Heumen 2017

 

 

Mandaatbesluit Heumen 2017

Hoofdstuk I

PARAPLUBESLUIT

 

Het college van burgemeester en wethouders van Heumen, de burgemeester van Heumen en de heffings- en invorderingsambtenaar van Heumen;Voor zover het ieders bevoegdheden betreft;

Overwegende, dat het gewenst is om te komen tot vervanging van de Mandaatregeling gemeente Heumen 2010 van 26 oktober 2010;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en titel 10.1, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 • 1.

  in te trekken de bij besluit van 26 oktober 2010 vastgestelde Mandaatregeling gemeente Heumen 2010;

 • 2.

  met in achtneming van de volgende bepalingen en de in het mandaat - en machtigingsregister opgenomen voorwaarden en beperkingen;

 • 3.

  met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid de uitoefening van hun bevoegdheden, aangegeven in de bij dit besluit behorende mandaat- en machtigingsregister, op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen;

 • 4.

  vast te stellen het Mandaatbesluit Heumen 2017, waarvan deel uitmaakt het mandaat- en machtigingsregister;

 • 5.

  dit besluit bekend te maken en in werking te laten treden op 11 januari 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit en in het register wordt verstaan onder:

 • a.

  afdoeningsmandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om voor een bestuurorgaan de door hem genomen besluiten te ondertekenen;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, die niet een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat het mandaat verleent;

 • f.

  gemandateerde: degene die het betreffende mandaat heeft ontvangen;

 • g.

  het bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester van de gemeente Heumen en/of de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Heumen;

 • h.

  de gemeentesecretaris: de functionaris zoals bedoeld in de artikelen 102 e.v. van de Gemeentewet;

 • i.

  direct leidinggevende: het afdelingshoofd van de afdeling waaronder de betreffende taak valt;

 • j.

  medewerker: iemand die werkzaam is binnen de gemeente, zonder leidinggevende functie;

 • k.

  (routine)correspondentie: algemene correspondentie, niet zijnde besluiten, nodig voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten, het opvragen en geven van informatie e.d.

 • l.

  uitvoering: de bevoegdheid om besluiten voor te bereiden en daaraan gevolg te geven.

 • m.

  register: het mandaatregister dat deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

 • 1.

  De beslissing van het college van burgemeester en wethouders wordt in de wij - vorm geschreven. De beslissing van de burgemeester respectievelijk de heffings- en invorderings- ambtenaar wordt in de ik - vorm geschreven.

 • 2.

  Indien de besluitvorming meer dan één afdeling aangaat, dient overeenstemming te bestaan over de inhoud van het besluit en de wijze van afdoening. Indien geen overeenstemming over het te nemen besluit wordt bereikt, legt de gemandateerde de beslissing aan het bestuursorgaan voor.

 • 3.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit worden de (specifieke) voorwaarden, zoals deze staan vermeld in het register, in acht genomen.

 • 4.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het register wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, beleidsregels, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

 • 5.

  Ten aanzien van bevoegdheden met financiële consequenties geldt bovendien, dat de desbetreffende begroting en in voorkomende gevallen de budgethoudersregeling daarin moet voorzien. De uitoefening van de bevoegdheden bij of krachtens dit besluit geschiedt overigens met inachtneming van de uitgangspunten van de bestaande intergemeentelijke, bestuurlijke en administratieve organisatie met betrekking tot bestuurlijke relaties, de voorlichting, competentieverdeling, primaten toekenning, financiële organisatie, alsmede met betrekking tot de archieven, de informatievoorziening en de wijze van openbare kennisgeving (publicatie).

 • 6.

  De gemandateerde mag zijn mandaat niet ondermandateren.

Artikel 3 Uitzonderingen

Een mandaat mag niet worden uitgeoefend:

 • a.

  indien niet wordt voldaan aan de algemene voorwaarden, die in artikel 2 van dit besluit zijn vastgelegd.

 • b.

  indien niet wordt voldaan aan de (specifieke) voorwaarden, die in het mandaatregister zijn vastgelegd.

 • c.

  indien met het te nemen besluit grote (niet voorziene) financiële belangen zijn gemoeid of uit het te nemen besluit andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

 • d.

  indien het bestuursorgaan voorafgaand aan het te nemen besluit in het kader van een project of anderszins heeft besloten dat de betreffende besluiten niet in mandaat genomen kunnen worden.

 • e.

  indien het besluit leidt tot substantiële afwijking van of aanvulling op het dan toe gevoerde beleid.

 • f.

  indien het gaat om het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, beslissingen op bezwaar- of beroep (tenzij dit in het mandaatregister is vermeld).

Artikel 4 Diepte mandatering

 • 1.

  de uitoefening van de bevoegdheden in het bij dit besluit behorende register liggen bij de direct leidinggevende en in een aantal gevallen bij de medewerker.

 • 2.

  de uitoefening van alle bevoegdheden in het bij dit besluit behorende register liggen bij de gemeentesecretaris.

 • 3.

  de uitoefening van de bevoegdheden, in het bij dit besluit behorende register voor wat betreft (routine)correspondentie en uitvoering liggen bij de medewerkers;

 • 4.

  indien een direct leidinggevende het te nemen besluit heeft voorbereid, ligt het mandaat bij de gemeentesecretaris. In het geval de gemeentesecretaris een te nemen besluit heeft voorbereid, ligt het mandaat, met in achtneming van de (specifieke) voorwaarde, vermeld in vanaf links geteld de vierde en laatste kolom van het bij dit besluit behorende register, bij de desbetreffende portefeuillehouder.

 • 5.

  in alle gevallen waarin de medewerker bevoegd is, zijn tevens de direct leidinggevende en de gemeentesecretaris bevoegd.

 • 6.

  in alle gevallen waarin de direct leidinggevende bevoegd is, is tevens de gemeentesecretaris bevoegd.

 • 7.

  de uitoefening van het ondertekeningsmandaat beperkt zich in alle gevallen tot de direct leidinggevende en de gemeentesecretaris.

Artikel 5 Vervanging

In geval van afwezigheid van de functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden

zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn/haar vervanger conform de

binnen de organisatie geldende vervangingsregeling.

Artikel 6 Volmacht en machtiging

Het mandaatregister bevat ook bepalingen over volmacht en machtiging aan functionarissen/ medewerkersdie werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens (afdoenings)mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: burgemeester en wethouders van Heumen c.q. de burgemeester van Heumen, namens deze, gevolgd door de handtekening, naam en de functieaanduiding van de gemandateerde.

 • 2.

  Indien het een besluit betreft waarvoor alleen een ondertekeningsmandaat is afgegeven, dient dit duidelijk in het besluit naar voren te komen. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  burgemeester en wethouders van Heumen c.q. de burgemeester van Heumen, voor deze, gevolgd door de handtekening, naam en de functieaanduiding van de gemandateerde.

 • 3.

  (Routine)correspondentie wordt verstuurd in eigen naam, de formulering is: de naam en de functie van de ondertekenaar.

Artikel 8 Reikwijdte

 • 1.

  Indien in het register mandaat wordt verleend voor het nemen van een besluit, dan houdt dit mandaat tevens in het verrichten van de noodzakelijke voorbereidingshandelingen.

 • 2.

  Het bij dit besluit behorende mandaatregister geeft een overzicht van de bevoegdheden welke zijn gemandateerd aan ondergeschikten. De mandaten zoals deze zijn verleend aan niet ondergeschikten (externen) zijn als bijlagen aan het register gehecht.

 • 3.

  Indien een mandaat zowel in de algemene- als in de specifieke afdelingsparagraaf is genoemd, gaat het mandaat genoemd in de specifieke afdelingsparagraaf voor.

 • 4.

  De in dit besluit opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen op hetmoment dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.Indien in de plaats daarvan een andere wet, regeling, beschikking of verordening komt met daarin in de kern soortgelijke bevoegdheden dan blijft de mandatering voor die bevoegdheden onverminderd en onder dezelfde voorwaarden van kracht.

Artikel 9 Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De bij besluit van 26 oktober 2010 vastgestelde Mandaatregeling gemeente Heumen 2010 wordt ingetrokken en vervangen door het Mandaatbesluit Heumen 2017, met uitzondering van de externe mandaten alsmede alle nadien genomen individuele mandaatbesluiten voor zover deze niet in het bij dit besluit behorende mandaatregister zijn opgenomen.

 • 2.

  Het Mandaatbesluit Heumen 2017 treedt na bekendmaking in werking, zijnde op 11 januari 2017. Tezelfdertijd is de Mandaatregeling gemeente Heumen 2010 ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: “Mandaatbesluit Heumen 2017”.

Aldus vastgesteld door respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Heumen op 13 december 2016;

MvdH

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEUMEN;

 

De secretaris,

De burgemeester,

 

 

 

 

mr. D. van Eeten

P.Mengde

MvdH

BURGEMEESTER VAN HEUMEN;

 

 

P.Mengde.

De ambtenaar zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet, aangewezen bij besluit van 26 oktober 2010;

MvdH DE HEFFINGS- EN INVORDERINGSAMBTENAAR VAN HEUMEN:

Heumen

 

 

drs. J. Laarhoven,

hoofd afdeling Bedrijfsondersteuning.

Hoofdstuk II  

Toelichting
 • 1.

  Inleiding

  De bovenstaande mandaatregeling bevat een overzicht van de verleende mandaten in de gemeente Heumen. Een mandaatregeling is een weergave van bevoegdheden, functiebenamingen en functionarissen die op een bepaald moment in een organisatie zijn te vinden. Door diverse oorzaken is een mandaatregeling per definitie een besluit dat met enige regelmaat dient te worden geactualiseerd. Te denken valt hierbij aan wijziging van functiebenamingen, nieuwe werkwijzen, organisatiewijzigingen en veranderende onderliggende regelgeving, waardoor er bevoegdheden wijzigen, vervallen of bijkomen. In de achterliggende jaren is hiervan in Heumen sprake van geweest. Reden temeer om niet te volstaan met een actualisering van de huidige regeling, maar over te gaan tot het opstellen van een nieuwe mandaatregeling.

  In de onderstaande toelichting wordt achtereenvervolgend onder andere de begrippen mandaat en delegatie uitgelegd. Mandaat en delegatie behoren tot de hoekstenen van het gemeentelijk functioneren. Aangezien alleen al uit praktisch oogpunt niet alle beslissingen door bestuursorganen genomen kunnen worden, zijn deze instrumenten voor de praktijk onmisbaar. Een duidelijke visie op de bevoegdheidsverdeling is zowel voor het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie en de “buitenwereld” van vitaal belang.

  Voorts wordt in deze toelichting ingegaan op de uitgangspunten waaronder mandaat wordt verleend. Deze uitgangspunten zijn verankerd in het paraplubesluit in hoofdstuk I en tevens in de vierde kolom van het mandaatregister onder kopje “(specifieke) voorwaarden”.

  Verder wordt ingegaan op de evaluatie en het beheer en wordt er nog een aantal opmerkingen gemaakt over het opstellen en ondertekenen van besluiten. Tenslotte wordt afgesloten met een aantal opmerkingen over rechtmatigheid.

   

 • 2.

  Begripsomschrijvingen mandaat, volmacht, machtiging, delegatie en attributie

  Het is van belang om de bovenstaande begrippen goed van elkaar te onderscheiden. Hoewel dit besluit gaat over mandaat en het bepaalde in het besluit van overeenkomstige toepassing is op volmacht en machtiging en het besluit niet gaat over delegatie en attributie, worden hieronder ook de begrippen delegatie en attributie kort geduid.

  2.1 Mandaat

  De definitie van mandaat is: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (art. 10:1 Awb). Het rechtsgevolg van mandaat is dat een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever (art. 10:2 Awb).

  2.1a Afdoeningsmandaat

  De bovenstaande definitie is die van het beslissingsmandaat. In het huidige mandaatregister is er slechts sprake van een afdoenings- ook wel beslissingsmandaat genoemd. Oftewel: er is wel mandaat of er is geen mandaat. In het eerste geval betekent dit dat de gemandateerde bevoegd is om namens het bestuursorgaan een besluit te nemen. In het tweede geval betekent dit dat het bestuursorgaan het besluit zelf wenst te nemen en er dus geen mandaat is. In het laatste geval is het minder consequent om vervolgens de ondertekening van het genomen besluit aan een gemandateerde derde op te dragen. Dit levert immers niet of nauwelijks tijdwinst op en schept onduidelijkheid naar buiten toe. Immers naar buiten toe (kenbaarheidsvereiste) dient kenbaar te zijn of er sprake is van een door het bestuursorgaan zelf genomen besluit of dat er sprake is van een in mandaat namens het bestuursorgaan genomen besluit.

  Hoewel het aantal gevallen dat het bestuursorgaan zelf het besluit neemt, beperkt is, is het wel praktisch om een ondertekeningsmandaat voor handen te hebben. Om die reden wordt het in 2010 ingevoerde ondertekeningsmandaat in dit besluit gehandhaafd.

  2.1 b Ondertekeningsmandaat

  Bij een ondertekeningsmandaat wordt door het bevoegde bestuursorgaan wel zelf het besluit genomen, maar is de schriftelijke afdoening en ondertekening daarvan gemandateerd (art.10:11 Awb). In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen. Het ondertekeningsmandaat is geen mandaat in de bovengenoemde zin. Het gaat hierbij immers niet om de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan te besluiten. Hieruit vloeit voort dat ondertekeningsmandaat ook geoorloofd kan zijn in gevallen waarin een beslissingsmandaat is uitgesloten.

  2.2 Volmacht

  In het mandaatregister wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mandaat en volmacht. Als het niet om besluiten maar om privaatrechtelijke rechtshandelingen gaat - bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst - heet de vertegenwoordigingsbevoegdheid geen mandaat maar volmacht. Volmacht is met andere woorden de privaatrechtelijke tegenhanger c.q. benaming van mandaat. De in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen bepalingen over mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op de rechtsfiguren volmacht en machtiging (art. 10:12 Awb). Een te maken onderscheid is daarmee niet noodzakelijk en het voorkomt bovendien onnodige verwarring.

  2.3 Machtiging (handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn)

  Voor wat betreft het treffen van feitelijke handelingen, zoals het voeren van (routine)correspondentie, het verstrekken van informatie, het vragen van inlichtingen, het sturen van een aangiftebiljet, het houden van toespraken, het deelnemen aan overleggen, niet schriftelijke beslissingen et cetera, kortom daar waar geen sprake is van het nemen van besluiten gericht op rechtsgevolg en/of het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en er feitelijk geen sprake is van een bevoegdheidsvraag, is bepaald dat de medewerkers dit mogen afwikkelen. Dit heet machtiging (art. 10:12 Awb.) Er wordt gekozen voor het begrip functionarissen/medewerkers en niet voor het begrip ambtenaren, omdat het begrip functionarissen/ medewerkers ruimer is en ook omvat al dan niet tijdelijke (al dan niet vervangende) krachten, niet zijnde ambtenaren, en tevens om onduidelijkheden te voorkomen.

  2.4 Delegatie

  De definitie van delegatie mandaat is: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (art. 10:13 Awb). Delegatie geschiedt niet aan ondergeschikten (art. 10:14 Awb). En voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist en het bestuursorgaan is de gedelegeerde bevoegdheid kwijt (artt.10:15 en 10:17Awb). De overgedragen bevoegdheid wordt dan ook op eigen naam uitgeoefend.

  2.5 Attributie

  De definitie van attributie is: het bij wettelijk voorschift in het leven roepen en toedelen van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Verschil met delegatie is met name gelegen in het gegeven dat de wetgever bij attributie een nog niet bestaande bevoegdheid in het leven roept en toebedeelt, terwijl bij delegatie door een bestuursorgaan een reeds bestaande bevoegdheid wordt overgedragen. Attributie en delegatie onderscheiden zich van mandaat, doordat in het laatste geval geen bevoegdheid wordt toebedeeld of overgedragen, maar een bevoegdheid wordt uitgeoefend in naam van een bestuursorgaan dat deze bevoegdheid heeft. Een bekend voorbeeld van attributie van bestuursbevoegdheden aan ondergeschikten is de toekenning van deze bevoegdheden aan ambtenaren van gedeconcentreerde rijksdiensten, zoals in artikel 11 Algemene wet inzake rijksbelastingen, dat aan de inspecteur de bevoegdheid tot het vaststellen van belastingaanslagen toekent. Een ander bekent voorbeeld uit de gemeentelijke praktijk is de gemeentelijke heffings - en invorderingsambtenaar. Voorts kan als voorbeeld worden genoemd de leerplichtambtenaar.

   

 • 3.

  Helderheid en systematiek

  Het is van groot belang een keuze te maken over hoe er wordt gemandateerd. Wordt er gekozen voor een globale wijze, waarbij de totale uitvoering (voor zover behorend tot de competentie van het bestuursorgaan) van een regeling wordt gemandateerd, of juist detailmatig, waarbij alle mogelijke bevoegdheden en handelingen worden genoemd? In de mandaatregeling is gekozen voor een min of meer globale wijze van mandatering (algemene mandaten in de zin van art. 10:5 Awb). Dit heeft als groot voordeel dat wordt voorkomen dat er iets wordt vergeten. Wel is daarbij noodzakelijk dat de bewoordingen waarin bepaalde bevoegdheden worden verleend helder, ondubbelzinnig en duidelijk zijn. In het mandaatregister is ervoor gekozen om niet elk soort rechtshandeling in elke mogelijke variant te benoemen (dus niet: aanbod tot/sluiten van/opzeggen van/ verlengen van/wijzigen van/ intrekken van) want: wie het meerdere mag, mag ook het mindere. Mag een afdelingshoofd bijvoorbeeld een lease contract sluiten dan mag hij dit ook opzeggen, wijzigen en verlengen, uiteraard met dezelfde restricties als voor het meerdere geldt. Mag een afdelingshoofd besluiten op grond van de Participatiewet, dan houdt dit tevens in het intrekken, weigeren, terugvorderen, verlagen, voorschot verlenen en het toekennen van bijzondere bijstand. Hetzelfde geldt voor subsidieverlening en opdrachtverlening et cetera. Een en ander is slechts dan anders als expliciet staat vermeld dat bijvoorbeeld het terugvorderen van een subsidie niet is gemandateerd. Een laatste opmerking aangaande globale en gedetailleerde mandatering betreft de verhouding tussen de mandaatbesluiten ten behoeve van de gehele organisatie versus die op afdelingsniveau. Ter verduidelijking is er op afdelingsniveau op een aantal plaatsen bijvoorbeeld voor gekozen om de meer globale wijze van mandatering ten behoeve van de gehele organisatie nog eens gedetailleerder te benoemen. Voorbeeld: het aangaan en sluiten van overeenkomsten zoals bedoeld in de artikelen 160 lid 1 Gemeentewet en het verrichten /ondertekenen ervan zoals bedoeld in artikel 171 Gemeentewet. Dit betreft alle denkbare overeenkomsten alsmede de ondertekening ervan. Toch wordt bij de afdeling Sociale Zaken de re-integratieovereenkomst of bij afdeling Welzijn de uitvoeringsovereenkomst apart benoemd. Dit is slechts ter verduidelijking, m.a.w. ook zonder deze expliciete vermelding per afdeling is er sprake van mandaat voor deze bevoegdheden.

 • 4.

  Uitgangspunten bij het verlenen van mandaat

  Door het verlenen van mandaten wordt het bestuursorgaan ontlast van besluitvormingstaken, zodat het zich kan richten op het bepalen van de hoofdlijnen en de kaders. Het zou ondoenlijk zijn om alle besluiten door het wettelijk bevoegde bestuursorgaan zelf te laten nemen. Een bestuursorgaan hoort niet op het detailniveau van bulk-besluiten te opereren. Voorts zou de voorbereidingstijd van besluiten de besluitvormingsprocessen onnodig lang frustreren. De figuur van mandaat is dus een zeer noodzakelijk en een belangrijk instrument van het bestuursorgaan om zijn taken naar behoren uit te kunnen voeren.

  4.1 Diepte mandatering/verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie

  Met de diepte van de mandatering wordt bedoeld op welk niveau de bevoegdheid wordt gelegd. In de mandaatregeling worden de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Het uitgangspunt is dat het mandaat (dus de besluitvorming) in beginsel niet lager wordt neergelegd dan bij een afdelingshoofd. Afhankelijk van het onderwerp, zullen sommige bevoegdheden niet worden gemandateerd aan het afdelingshoofd, maar zullen deze worden neergelegd bij de gemeentesecretaris. Dit is met name aan de orde bij personele aangelegenheden (uniformering). Bijkomend voordeel is dat op deze wijze meteen in “vervanging” is voorzien en de noodzaak voor een vervangingsregeling minder urgent is. Mede met het oog op die vervanging is er voorts voor gekozen om ook de gemeentesecretaris als gemandateerde aan te wijzen. Onverminderd dat het primaat van het mandaat bij de afdelingshoofden ligt, is het verstandig om zeker in gevallen waarin het gaat om meer eenvoudige (bulk)besluiten het mandaat ook neer te leggen bij de medewerker van de desbetreffende afdeling. Dit laatste doet nog meer recht aan “het streven van het laag in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden” en tevens aan de inhoudelijke kwaliteiten van een specifieke medewerker van een desbetreffende afdeling. Een ander gegeven dat daarbij een rol speelt is de sinds 1 oktober 2009 in werking getreden Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, waarbij soms ter voorkoming van het verbeuren van dwangsommen zeer snel en adequaat handelen is vereist.

  4.2 Ondermandaat

  Het verlenen van een ondermandaat betekent dat het bestuursorgaan toestaat dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat kan verlenen aan een ander. Gezien de omvang van de organisatie en de voorgestane diepte van mandatering daarbinnen is er vanuit het oogpunt van helderheid en overzichtelijkheid voor gekozen om niet met de rechtsfiguur van ondermandaat te gaan werken.

  4.3 Verantwoordelijke afdeling

  Uitgangspunt is dat de verdeling van bevoegdheden logischerwijze voorkomt uit de verdeling van taken binnen de afdelingen. Dit betekent dat het mandaat voor de afdoening c.q. ondertekening ligt bij de afdeling die in hoofdzaak verantwoordelijk is voor de taak. Indien meerdere afdelingen betrokken zijn bij een besluit dient er overeenstemming te bestaan over de wijze van afdoening. Indien geen overeenstemming over het te nemen besluit wordt bereikt, legt de gemandateerde het besluit ter beslissing aan het bestuursorgaan voor. De ervaring leert dat dit in de praktijk zelden voorkomt.

  4.4 Actueel

  Zowel medewerkers als externen moeten kunnen vertrouwen op een register dat inhoudelijk juist en actueel

  is. Wetswijzigingen en wijzigingen in mandaat als gevolg daarvan worden dan ook in het register opgenomen (zie daarvoor artikel 9 van het paraplubesluit). Om te voorkomen dat met iedere vacature de mandaatregeling moet worden aangepast wordt mandaat verleend op basis van functies en niet op naam. Periodiek worden de machtigingen om het bestuursorgaan te vertegenwoordigen op naam vastgesteld omdat de instanties waarbij deze machtiging getoond moet worden, een machtiging op naam willen hebben.

 • 5.

  Randvoorwaarden voor mandatering

  In het paraplubesluit zijn opgenomen de algemene - voor mandaatverlening essentiële voorwaarden die de basis van de mandaatverlening vormen en van toepassing zijn op alle verleende en alle (tussentijdse) te nemen of te wijzigen mandaatbesluiten. Dit paraplubesluit geeft de algemene regels, hetgeen onverlet laat dat er bij sommige mandaten nadere (meestal beperkende) regels kunnen gelden. In het mandaatregister wordt dit in de vierde kolom onder (specifieke) voorwaarden aangegeven.

  5.1 Reikwijdte mandatering

  Mandaat wordt in beginsel verleend tot op het niveau van afdelingshoofd. Echter in sommige in het mandaatregister nader te noemen gevallen is mandaat tot op niveau van medewerker mogelijk gemaakt. Vanzelfsprekend kan de mandaatgever in elke situatie het verleende mandaat (tijdelijk) intrekken of wijzigen. Ook kan de gemandateerde besluiten geen gebruik te maken van zijn mandaat. Soms is het raadzaam dat voorafgaand aan de uitoefening van een mandaat overleg met de portefeuillehouder plaatsvindt. Dat zal bij voorkeur dienen te gebeuren bij bijvoorbeeld politiek gevoelige kwesties. Welke kwesties dat zijn is een kwestie van inschatting. Iets dat behoort tot de taakvolwassenheid van de gemandateerde. Krachtens jurisprudentie is het namelijk niet toegestaan dat het mandaat onder deze voorwaarde wordt gegeven. Het is immers niet ter beoordeling van de gemandateerde of hij wel of geen mandaat heeft in een bepaald geval. Daarom moet het mandaat duidelijk en ondubbelzinnig zijn gegeven onder eventuele voorwaarden die geen interpretatie of afweging van belangen vereisen. Het afzien van het gebruik maken van het mandaat of het te nemen besluit eerst voorleggen aan de portefeuillehouder is de verantwoordelijkheid van de gemandateerde zelf. Om die reden is er geen terugkoppelingsplicht is het paraplubesluit opgenomen (In de plaats daarvan is in het paraplubesluit in artikel 3 opgenomen een aantal uitzonderingen waarbij er geen mandaat is) en is tevens niet een niet geobjectiveerde term als politieke gevoeligheid opgenomen. Overigens doet een verplichting tot terugkoppeling van een gemandateerde, geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van een eenmaal in mandaat genomen besluit. De verplichting tot terugkoppeling betreft slechts een interne aangelegenheid. In feite vindt er in zo’n geval een soort van informele goedkeuring in de zin van politieke rugdekking plaats, waarbij de gemandateerde uiteindelijk zelf beoordeelt of hij het besluit al dan niet in mandaat neemt.

  5.2 Verantwoordingsplicht

  Het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen, brengt met zich

  mee dat in mandaat genomen besluiten dienen te worden verantwoord aan het beslissingsbevoegde orgaan.

  Gelet op het vele aantal afdoeningen in mandaat is het in de praktijk moeilijk een gedetailleerd register

  te geven van alle afdoeningen in mandaat. Uitgangspunt is dan ook dat de verantwoording op

  hoofdlijnen gebeurt. In het huidige mandaatbesluit is bepaald dat de verantwoording bestaat uit het periodiek uitbrengen van een overzicht van aantallen van besluiten die in mandaat zijn genomen. In de praktijk is gebleken dat dit niet wordt bijgehouden en de vraag is wat deze aantalen precies uitdrukken en wat ermee wordt gemeten. De kwaliteit van de besluitvorming in ieder geval niet.

  Maar wat dan? In overleg met de controller wordt ervoor gekozen om elk jaar een bepaalde categorie van besluiten in mandaat (bijvoorbeeld op grond van de Participatiewet of op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) onder de loep te nemen en daarover aan de mandaatgever via een korte terugkoppeling te rapporteren. Voordeel van een dergelijke verantwoordingsplicht is eenvoud, benodigde tijd en niet in de laatste plaats dat er ook naar de kwaliteit van de besluiten in mandaat kan worden gekeken. Uiteraard laat dit onverlet de mogelijkheid van de mandaatgever om in individuele gevallen verantwoording aan een gemandateerde te vragen.

  5.3 Evaluatie en Beheer

  De periodieke evaluatie van het mandaatregister is een verantwoordelijkheid van de afdeling Bedrijfsondersteuning. Periodiek wordt het mandaatregister geactualiseerd. Afdelingen geven (tussentijds) relevante wijzigingen in het mandaatregister door aan de afdeling Bedrijfsondersteuning (beheerder van het mandaatbesluit). Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. Uitgangspunt bij periodieke actualisatie is dat het gehele mandaatregister wordt ingetrokken en vernieuwd.

 • 6.

  Opstellen en ondertekenen van besluiten

  Het bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend,

  tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet). Uit het besluit moet dan wel blijken dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen (art. 10:11 Awb, ondertekeningsmandaat). Het ondertekeningsmandaat is feitelijk geen echt mandaat, aangezien het niet gaat om het mandateren van de bevoegdheid om besluiten te nemen. Hieruit vloeit voort dat ondertekeningsmandaat geoorloofd kan zijn in gevallen waarin een afdoeningsmandaat is uitgesloten. In geval van mandaat worden uitgaande brieven altijd in de wij-vorm geschreven (art. 2 lid 1 van het paraplubesluit). Hoewel de ik-vorm grammaticaal gezien wellicht juister is en daaruit tevens beter blijkt dat het besluit in mandaat is genomen, wordt in de praktijk veelal (m.u.v. besluiten uitgaande van de burgemeester respectievelijk de heffings- en invorderingsambtenaar) de wij - vorm gekozen. Bovendien is onze organisatie daaraan inmiddels gewend.

  In geval van afdoenings- of beslissingsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  Burgemeester en wethouders van Heumen,

  Namens deze,

  Gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de gemandateerde.

  Of:

  Burgemeester van Heumen,

  Namens deze,

  Gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de gemandateerde.

  In geval van ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  Burgemeester en wethouders van Heumen,

  Voor deze,

  Gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de gemandateerde.

  Of:

  Burgemeester van Heumen,

  Voor deze,

  Gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de gemandateerde.

  Een andere wijze om een ondertekeningsmandaat tot uitdrukking te brengen is:

  Overeenkomstig het door het college/de burgemeester genomen besluit op datum x,.

  gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de gemandateerde.

  Gelet op de eenvoud van taalgebruik wordt echter gekozen voor: Voor deze.

  Tenslotte:

  Correspondentie waarvoor medewerkers gemachtigd zijn deze te voeren en die uitvoerende handelingen

  betreffen wordt ondertekend met eigen naam, de stukken worden als volgt ondertekend:

  Met vriendelijke groet/Hoogachtend,

  Voorletter(s) en achternaam

  Functie

  6.1 Burgemeester

  Op grond van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente in en buiten rechte. De burgemeester kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon. Artikel 171 heeft uitdrukkelijk betrekking op de gemeente als publiekrechtelijke rechtspersoon en niet op “het gemeentebestuur” of op vertegenwoordiging van een van de gemeentelijke organen (Raad, B&W of Burgemeester). Daarnaast heeft artikel 171 betrekking op privaatrechtelijk handelen. In artikel 171 wordt bepaald dat de burgemeester (als enige) bevoegd is overeenkomsten, notariële akten en andere privaatrechtelijke stukken te ondertekenen en de gemeente te vertegenwoordigen in privaatrechtelijke procedures bij de rechter. Of uiteraard een ander te machtigen dat te doen. In het mandaatregister is dit op het niveau van afdelingshoofd en de individuele wethouder gelegd.

 • 7.

  Rechtmatigheid en controlling

  In het verlengde van hetgeen hierboven staat vermeld onder punt 5: “ randvoorwaarden voor mandatering”, speelt ook de rechtmatigheid bij het krachtens mandaat beslissen een grote rol. Ingevolge art. 10:2 Awb is een in mandaat genomen besluit rechtsgeldig als de gemandateerde dit besluit binnen de grenzen van zijn bevoegdheidheeft genomen.

  In dat geval wordt een in mandaat genomen besluit toegerekend aan de mandaatgever en is de mandaatgever gebonden. Let wel, als de gemandateerde de grenzen van zijn gemandateerde bevoegdheid overtreedt, dan heeft dat niet noodzakelijkerwijze tot gevolg dat de mandaatgever niet aan het onbevoegd in mandaat genomen besluit is gebonden. Het vertrouwensbeginsel en de al dan niet gewekte schijn van bevoegdheid spelen dan een grote rol bij de beantwoording van de vraag of het besluit al dan niet aan de mandaatgever / het bestuursorgaan moet worden toegerekend.

  In de meeste gevallen geeft het bestuursorgaan dat een mandaat heeft verleend, met die verlening aan de gemandateerde geen blanco cheque af om in mandaat te beslissen. Meestal koppelt het bestuursorgaan aan de mandaatverlening een aantal voorwaarden, waarin de mandaatverlening zijn begrenzing zoals bovengenoemd vindt. Deze begrenzing bestaat in het gros van de gevallen beschreven in een regeling of in een beleidsregel ex art. 4:81 Awb ev.

  In de vierde kolom van het onderhavige mandaatregister “(specifieke) voorwaardenstaat deze begrenzing vermeld. Deze vierde kolom bevat voorschriften, beleidsregels, et cetera waaraan de gemandateerde zich bij het uitoefenen van de aan hem of haar gemandateerde bevoegdheid moet houden. Doet hij of zij dat niet dan is er veelal sprake van een onbevoegd genomen besluit. Hiervan is sprake als er een rechtsgeldig mandaat ontbreekt, dan wel de grenzen van het verleende mandaat worden overtreden of als er mandaat is verleend in strijd met art.10:3 Awb (de uitzonderingsbepaling die vermeldt wanneer er geen mandaat kan worden verleend.) Hetzelfde geldt voor het geval dat een algemeen mandaat niet schriftelijk is verleend (art. 10:5 Awb) of in mandaat is besloten nadat het mandaat is ingetrokken. Ook het niet bekendmaken van het mandaatbesluit ingevolge het bepaalde in art. 3:42 Awb leidt tot onbevoegdheid.

  Echte bevoegdheidsgebreken konden zeker tot de inwerkingtreding d.d. 1- 1-2013 van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) in beginsel niet met een beroep op bijvoorbeeld art. 6:22 Awb worden gepasseerd en het antwoord van de rechter (behoudens de mogelijkheid van bekrachtiging door het bestuursorgaan) hield dan ook veelal vernietiging van het bestreden besluit in. Met de inwerkingtreding van de Wab zijn de mogelijkheden voor een bestuursorgaan om weg te komen met een onbevoegd genomen besluit als gevolg van een ruimere toepasbaarheid van artikel 6:22 Awb vergroot.

  De rechter zal in zo’n geval mogelijk eerdere de rechtsgevolgen van een vernietigd besluit in stand laten en gebreken passeren dan wel via een bestuurlijke lus laten herstellen. Het bestuursorgaan zal kan in een dergelijk geval echter wel worden veroordeeld tot het betalen van het griffierecht en/of de proceskosten. Ook het vergoeden van de schade behoort in voorkomende gevallen tot de mogelijkheden. Kortom uitgangspunt is dat voorkomen dient te worden dat er onbevoegde besluiten worden genomen. Dit uitgangspunt is ook van groot belang met het oog op de rechtmatigheid.

  Accountant

  De door de Raad aangewezen accountant is - feitelijk al sinds de invoering van het dualisme - verplicht te controleren of de gemandateerde bij het uitoefenen van zijn mandaat rechtmatig heeft gehandeld. De accountant zal daarbij met andere woorden nagaan of de gemandateerde enerzijds wel een mandaat heeft en anderzijds of de gemandateerde - als hij of zij een mandaat heeft - zich houdt aan de eventuele begrenzing van dat mandaat zoals opgenomen in het paraplubesluit en de vierde kolomvan het onderhavige mandaatbesluit “(specifieke) voorwaarden”. In algemene zin gaat het erom dat de gemeente zich houdt aan de door haar zelf vastgestelde (spel)regels zoals vastgelegd in verordeningen, beleidsregels, regelingen, besluiten et cetera. Indien uit de bovenstaande controle blijkt dat een gemandateerde geen mandaat heeft of zich (stelselmatig) niet aan bijvoorbeeld de (specifieke) voorwaarden houdt dan zal de accountant dat vastleggen in een rapport van bevindingen. Indien deze onrechtmatigheid ook financiële gevolgen heeft, dan kan deze (financiële) onrechtmatigheid verregaande consequenties hebben voor de goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot de desbetreffende jaarrekening. Voorts kan dit leiden tot negatieve publiciteit.

  Gelet op het vorengaande is het van een groot belang dat (ook) met het oog op de (financiële) rechtmatigheid de regels worden nagekomen. Er zal daarop moeten wordt toegezien, maar het is en blijft in de kern toch vooral een kwestie van de eigen verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemandateerden.

Hoofdstuk III  

Mandaatregister 2017

1.GEHELE ORGANISATIE

Mandaatgever

(Door)

Gemandateerde

(Aan)

(specifieke) voorwaarden

Ondertekenen van niet in mandaat genomen besluiten (ondertekenings- mandaat).

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

In alle gevallen tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich ertegen verzet.

Tekenen van (routine)correspondentie en de voorbereiding van besluiten c.q. het verrichten daartoe van alle noodzakelijke feitelijke handelingen.

B&W

Medewerker

 

Het opvragen en toezenden van bescheiden, bijvoorbeeld afschriften van besluiten, ter verdere afwerking of ter kennisname of aanvragen van vrijblijvende offertes.

B&W, Burg. en Heffings - en

Invorderings-ambtenaar

Medewerker

 

Uitnodigen voor vergaderingen, bijeenkomsten e.d. m.u.v. de commissies bezwaarschriften.

B&W

Medewerker

 

Toezending van te publiceren besluiten, advertenties et cetera.

B&W

Medewerker

 

Zenden van rappelbrieven, aanmaningen et cetera.

B&W

Medewerker

 

Schriftelijk verstrekken van zakelijke inlichtingen omtrent algemeen geldende voorschriften en regelingen aan derden, ambtelijke diensten et cetera.

B&W

Medewerker

 

Periodiek terugkerende routineopgave aan allerlei instanties/opgaven voor de statistiek.

B&W

Medewerker

 

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen etc. door de gemeente Heumen voor gemeentelijke werken c.q. activiteiten.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Hieronder vallen tevens aanvragen etc. ter uitvoering van projecten (mits passend binnen het vastgestelde projectplan en budget).

Het aanvragen van subsidies en andere geldelijke tegemoetkomingen aan derde - instanties (bijvoorbeeld aan de Ministeries, de provincie(s) etc.).

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Bij voorkeur het afdelingshoofd van de desbetreffende afdeling waarop de aangevraagde subsidie betrekking heeft.

Het verlenen en (al dan niet tezelfdertijd) vaststellen van een (niet) jaarlijkse subsidie en een aanvullende subsidie.

Het vaststellen omvat eveneens de ambtshalve vaststelling zonder aanvraag.

B&W

Afdelingshoofd

Het mandaat is hier opgenomen en niet onder Sociale Leefbaarheid omdat subsidieverstrekking zich over meerdere afdelingen uitstrekt.

Afgeven van een ontvangstverklaring/bevestiging van poststukken.

B&W/

Burg.

Medewerker

Hieronder worden alle poststukken verstaan.

Beslissingen op grond van de volgende artikelen/afdelingen van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb):

-2:1 lid 2: verlangen schriftelijke machtiging;

-2:2 lid 1: weigering gemachtigde;

-2.3: doorzendplicht;

-Alle bevoegdheden uit de Afdelingen 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6;

-4:3a: ontvangstbevestiging elektronische aanvraag;

-4.4: formulier vaststellen;

-4.5: vereenvoudigde manier van afdoen/niet in behandeling nemen; ontvankelijkheid;

aanvullen en termijn stellen;

-4.6: herhaalde nieuwe aanvraag;

-4.7: horen aanvrager vóór afwijzende beschikking;

-4.8: horen van geadresseerde en derden - belanghebbenden;

-4:11: uitzonderingen op de hoorplicht;

B&W/

Burg.

Medewerker

Voor wat betreft artikel 2:1 lid 2 Awb geldt dat deze bevoegdheid in het geval er een bezwaarschrift is ingediend door BenW in de Verordening Adviescommissie bezwaarschriften 2010 respectievelijk de Regeling Adviescommissie bezwaarschriften personele aangelegenheden 2010 is gedelegeerd aan de voorzitter van de Commissie.

Besluiten voortvloeiende uit de artikelen 4:14 en 4:15 Awb en alle andere wetten waarin een mogelijkheid tot opschorting en verdaging van de beslistermijn is gegeven.

B&W/

Burg.

Medewerker

 

Besluiten voortvloeiende uit de artikelen 4:17 - 4:20 Awb, dwangsom en beroep niet tijdig beslissen (1-10-2009).

Het gaat hier om het toe - of afwijzen van verschuldigdheid van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen.

B&W

Afdelingshoofd

Het beantwoorden van een

ingebrekestelling is tevens aan een medewerker voor behouden.

Besluiten voortvloeiende uit de artikelen 4:20 a - 4:20 f , van afdeling 4.1.3.3 Awb, getiteld: “Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen”.

B&W

Medewerker

 

Besluiten voortvloeiende uit de vierde tranche Awb (1-7-2009) omtrent Bestuursrechtelijke geldschulden. Denk aan de betalingsbeschikking, de verrekeningsbeschikking, de voorschot- beschikking et cetera. Daarnaast het aanmanen en uitvaardigen van een dwangbevel (Titel 4.4., de artikelen 4:85 tot en met 4:125 Awb).

B&W

Medewerker

 

Alle besluiten en handelingen op grond van de Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Titel 4.5 Nadeelcompensatie (de artikelen 4:126 - 4:131) en titel 8.4 Schadevergoeding (de artikelen 8:88 - 8:95 Awb, meer in het bijzonder artikel 8:90 lid 2 van de Awb).

B&W/

Burg.

Medewerker

 

Het aanwijzen van toezichthouders op grond van diverse wetten (titel 5.2, artikel 5:11 Awb en hoofdstuk 5, artikel 5.10 van de Wabo) ter uitvoering van de bestuurlijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de wetten zoals bedoeld in de desbetreffende genoemde wetten in artikel 5.1 van de Wabo, de al dan niet op beide gebaseerde regelingen, de APV en bijzondere wetten.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het houden van toezicht op de naleving van publiekrechtelijke regels en voorschriften alsmede het ondertekenen van brieven en opmaken van processen verbaal met constateringen van overtredingen.

B&W /

Burg.

Toezichthouders

Indien het gaat om een aanwijzing ex art. 5:11 Awb voor zover de medewerker is aangewezen als toezichthouder op het overtreden wetsartikel. De aangewezen toezichthouders zijn tevens bevoegd tot het maken van een proces- verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag).

Besluiten voortvloeiende uit titel 5.4 Awb, de Bestuurlijke boete.

B&W/

Burg

Toezichthouders

Indien het gaat om een aanwijzing ex art. 5:11 Awb voor zover de medewerker is aangewezen als toezichthouder op het overtreden wetsartikel. De aangewezen toezichthouders zijn tevens bevoegd tot het maken van een proces- verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag).

Bevel van het staken van de bouw/sloop/gebruik dan wel dat bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen. Mondeling besluiten tot een last onder bestuursdwang en het ten uitvoer leggen daarvan indien deze niet (tijdig) wordt uitgevoerd. Artikel 5.17 Wabo, titel 5.3 Awb, hoofdstuk 5 van de Wabo en art. van de 125 Gemeentewet en voorts alle wetten en regelingen krachtens welke B&W en de Burg. zijn aangewezen als het bevoegde gezag voor toezicht en handhaving.

B&W/

Burg.

Toezichthouders

Alleen in spoedeisende gevallen en indien het gaat om een aanwijzing ex art. 5:11 Awb voor zover de medewerker is aangewezen als toezichthouder op het overtreden wetsartikel. Het mondelinge besluit dient achteraf zo spoedig mogelijk op schrift te worden gesteld en te worden bekendgemaakt. De bevoegdheid daartoe ligt bij het Afdelingshoofd.

Besluiten omtrent verzoeken tot handhaving (wel of niet handhaven, waaronder ook begrepen expliciet gedogen) alsmede op eigen initiatief /ambtshalve overgaan tot handhaving. Dit betreft handhaving ingevolge artikel 5.17 Wabo, titel 5.3 Awb, hoofdstuk 5 van de Wabo en art. van de 125 Gemeentewet en voorts alle wetten en verordeningen krachtens welke B&W en de Burg. zijn aangewezen als het bevoegde gezag voor toezicht en handhaving.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Deze bevoegdheid is ruim en omvat bijvoorbeeld ook het toepassen van een spoedeisende last onder bestuursdwang en het opleggen van een preventieve last onder dwangsom. Voorts vallen daaronder de invorderings, - kosten - en toepassingsbeschikking. Het gaat hier om alle wetten en verordeningen krachtens welke B&W en de Burg. zijn aangewezen als het bevoegde gezag voor toezicht en handhaving.

Het betreffen o.a. overtredingen van bepalingen in de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Wet milieubeheer, de Winkeltijdenwet, de Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Zondagswet, de APV, alsmede aan de aan deze wetten gelieerde besluiten en regelingen. De bovenstaande opsomming is niet limitatief.

Besluiten ex de artikelen 6:15 en 6:19 Awb.

B&W/

Burg.

Secretaris van de Advies-commissie

bezwaarschriften

 

Verzoeken ex artikel 7:1 a Awb (het in een bezwaarschrift gedane verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep).

B&W/

Burg.

Secretaris van de Advies-

commissie

bezwaarschriften

Met in achtneming van artikel 10:3 lid 3 van de Awb.

Besluiten tot verdagen van de beslistermijn op bezwaarschriften ex artikel 7:10 lid 3 Awb.

Hetzelfde geldt voor artikel 7:10 lid 4 Awb (het overeenkomen van verder uitstel van de beslistermijnen).

B&W

Medewerker

In de praktijk is het vaak de secretaris van de Advies-commissie bezwaarschriften.

Een en ander met in achtneming van Verordening Adviescommissie bezwaarschriften 2010 en Regeling Adviescommissie personele aangelegenheden 2010 en de beide interne procedureregelingen bezwaarschriften.

Beslissingen op bezwaarschriften tegen (al dan niet) in mandaat genomen besluiten ex artikelen 7:11 en 7:12 Awb.

B&W

Gemeente-

Secretaris.

Met in achtneming van artikel 10:3 lid 3 van de Awb en onder de voorwaarden dat de beslissing op het bezwaar i.o.m. het advies van de Adviescommissie bezwaar- schriften is en deze beslissing in verband met de Wet dwangsom niet langer kan worden uitgesteld.

Deze voorwaarden gelden niet voor nieuwe beslissingen op bezwaar na vernietiging door de rechtbank waartegen al dan niet hoger beroep is ingesteld.

Inkoop en aanbesteding:

de integrale uitvoering en besluitvorming inzake inkoop en aanbesteding.

Dit omvat onder andere het vaststellen van een bestek of de vraagspecificatie, het vaststellen van de aan de opdrachtnemers te stellen eisen (programma van eisen), het vaststellen van de inkoop- c.q. aanbestedingsvorm (wijze van aanbesteden), het houden van de aanbesteding, de (voorlopige) gunning c.q. de opdrachtverlening/ afwijzing en het directievoeren.

Bij onderhands aanbesteden ook de keuze van de uit te nodigen marktpartijen.

B&W/

Burg.

Medewerker

Mits passend binnen de in het inkoop - en aanbestedingsbeleid vastgestelde drempelbedragen en binnen het daartoe (evt. projectplan) en budget.

Indien het gaat om de uitvoering van besluiten dan is tevens de medewerker bevoegd. Indien het gaat om besluiten of wijziging van eerdere besluiten dan is het Afdelingshoofd bevoegd.

Opstellen en vaststellen van pleitnotities en verweerschriften t.b.v. zittingen voor commissie bezwaarschriften, rechtbank, Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van beroep voor het Bedrijfsleven et cetera.

B&W, Burg. en Heffings- en invorderings-ambtenaar

Afdelingshoofd

 

Algemene lastgeving voor vertegen- woordiging van de gemeente als rechtspersoon, de Raad, het college, of de burgemeester bij de Adviescommissies voor bezwaarschriften, de kantonrechter, de rechtbank, het Hof, de Hoge Raad, de Raad van State, Centrale Raad van Beroep en College van beroep voor het bedrijfsleven alsmede bij arbitrage commissies en andere wijze van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld mediation. Een en ander gelet op de artikelen 8:23 en 8:24 van de Awb en de artikelen 160 lid 1 onder f en 171 Gemeentewet.

B&W, Burg. en Heffings- en invorderings-ambtenaar

Medewerker

Jaarlijks wordt op basis van dit besluit een lijst met namen van afdelingshoofden en medewerkers gemaakt die aan de gerechtelijke instanties wordt toegestuurd.

Het aangaan en sluiten van overeenkomsten zoals bedoeld in de artikelen 160 lid 1 onder e Gemeentewet

Dit omvat alle denkbare overeenkomsten tevens die betreffende onderhoudswerk- zaamheden aan gemeentelijke eigen- dommen alsmede aan beheersobjecten.

Tevens omvat dit het verrichten van diensten door of ten behoeve van de afdeling alsmede het plaatsen van bestellingen en doen van aanschaffingen die noodzakelijk zijn voor de normale bedrijfsvoering en het beheer van de afdeling.

B&W

Afdelingshoofd

Een en ander moet blijven binnen de daarvoor vooraf door de Raad vastgestelde budgetten en geschiedt met in achtneming van de vastgestelde drempelbedragen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de ASV, Europese regelgeving m.b.t. staatssteun, Wet Markt en Overheid, het financieringsstatuut et cetera.

Er is geen mandaat/volmacht voor overeenkomsten ten aanzien waarvan bij de desbetreffende afdeling een beperking is opgenomen. Zie bijvoorbeeld t.a.v. de Wmo en de Jeugdwet.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in en buiten rechte (het ondertekenen van overeenkomsten c.q. het verrichten van de rechtshandeling) zoals bedoeld in artikel 171 leden 1 en 2 Gemeentewet .

Burg.

Afdelingshoofd en de individuele wethouders.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan persmomenten en meer ceremoniële aangelegenheden zoals het openen van een winkel etc .

Het doen van aangifte bij de politie in geval van vandalisme, diefstal e.d. m.b.t. gemeentelijke eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer.

Burg.

Bedrijfsleider en medewerkers Beheer en onderhoud en de gemeentelijke bode.

 

Besluiten en feitelijke handelingen op grond van de inspraakverordening

B&W

Afdelingshoofd

Daar waar het gaat om feitelijke handelingen tevens de medewerker.

Bevoegdheden van de bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden

B&W

Gemeentesecretaris

 

Het gebruik maken van de ingevolge artikel 168 Gemeentewet geschapen mogelijkheid van het college om één of meer van zijn leden te machtigen (betekent hier ook: mandaat en volmacht) tot uitoefening van één of meer van zijn bevoegdheden.

Deze mogelijkheid kan dienen als alternatief in het geval van het ontbreken van het vergaderquorum zoals bedoeld in artikel 56 Gemeentewet. Van een dergelijk in mandaat genomen besluit wordt in de eerstvolgende plenaire collegevergadering door de desbetreffende portefeuillehouder mededeling gedaan.

B&W

Individuele Wethouders en de Burgemeester

De wethouders en de burgemeester zijn ieder afzonderlijk bevoegd om alle bevoegdheden van burgemeester en wethouders in mandaat (inclusief ondertekenings-mandaat) uit te oefenen, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

Van deze bevoegdheid dient met enige terughoudendheid gebruik te worden gemaakt. Daarbij moet worden gedacht aan spoedeisende gevallen tijdens de vakantietijd of besluiten van ondergeschikte betekenis en in beginsel slechts alleen dan als het de eigen portefeuille betreft.

Het heffen van leges. Hieronder worden onder ander verstaan: bouwleges, leges i.v.m. producten van publiekszaken, leges in verband met lijkbezorging/grafrechten, marktgelden, leges i.v.m. met de APV en bijzondere wetten et cetera et cetera.

De heffings- en invorderings

ambtenaar

Medewerker

Bij B&W besluit van 26 oktober 2010 is het afdelingshoofd Bedrijfsondersteuning aangewezen als heffing - en invorderingsambtenaar in de zin van artikel 231, tweede lid onderdeel b en c van de Gemeentewet. Dit bestuursorgaan mandateert deze bevoegdheid aan alle afdelingshoofden, waarbij wordt aangetekend dat gelet op omgevingsvergunning elk afdelingshoofd bevoegd is voor het geheel.

Het weigeren van de toegang tot het gemeentehuis en de gemeentewerf

(artikel 139 Wetboek van Strafrecht).

B&W

Gemeentesecretaris

Zo mogelijk in overleg met de portefeuillehouder

Uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de daarop gebaseerde beleidsregels.

B&W

Medewerker

Een en ander met in achtneming van de door B&W vastgestelde notitie Bibob. Indien het gaat om het besluit het bureau Bibob in te schakelen dan het Afdelingshoofd.

Besluiten op verzoeken ingevolge de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) Een en ander omvat mede de bevoegdheid om het besluit op te schorten en te verdagen.

B&W

Medewerker

Primair is het afdelingshoofd onder wiens afdeling de gegevens waarop het verzoek betrekking heeft verantwoordelijk voor de afhandeling.

Besluiten op verzoeken ingevolge de Wet bescherming Persoonsregistratie (Wbp). Een en ander omvat mede de bevoegdheid om het besluit op te schorten en te verdagen.

B&W

Medewerker

Primair is het afdelingshoofd onder wiens afdeling de gegevens waarop het verzoek betrekking heeft verantwoordelijk voor de afhandeling.

Besluiten op verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een en ander omvat mede de bevoegdheid om het besluit op te schorten en te verdagen.

B&W/

Burg.

Medewerker

Primair is het afdelingshoofd onder wiens afdeling de gegevens waarop het verzoek betrekking heeft verantwoordelijk voor de afhandeling.

De accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden m.b.t. rechtmatigheid en doelmatigheid

BenW/

Burg

Medewerker

Met medewerker wordt hier controller bedoeld. E.e.a. voor zover de onafhankelijkheid van de accountant niet in het geding komt.

Opdrachtverstrekking extern onderzoek

BenW/

Burg

Gemeente-secretaris

 

Het bekendmaken van besluiten in de desbetreffende huis- aan huis bladen, intranet, internet et cetera.

COOP/GOVP.

B&W/

Burg.

Medewerker

Met in achtneming van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en andere bijzondere regelingen aangaande bekendmaking.

De integrale uitvoering en besluitvorming inzake de Wet Markt en Overheid.

B&W

Medewerker

 

Vertegenwoordiging in mediation en/of andere minnelijke wijze van conflictbeslechting.

B&W/

Burg.

Medewerker

Een en ander omvat tevens de noodzakelijk uitvoerings- handelingen en te sluiten overeenkomsten (bijvoobeeld: mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst)

2. PUBLIEKSZAKEN

Mandaatgever

(Door)

Gemandateerde

(Aan)

(specifieke) voorwaarden

Burgerzaken:

 

 

 

Het nemen van alle besluiten in het kader van de uitvoering van de Wet en het Besluit op de Lijkbezorging.

Burg.

Medewerker

 

Het nemen van alle besluiten in het kader van de uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Wbrp).

Onder deze besluiten vallen tevens de op deze wet gebaseerde verordeningen, beleidsregels, uitvoeringsregelingen, uitvoeringsbesluiten et cetera.

B&W

Medewerker

 

Alle uitvoeringshandelingen voortvloeiende uit het informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten.

B&W

Medewerker

 

leerlingenvervoer

Alle besluiten voortvloeiende uit de Verordening leerlingenvervoer. Voorts alle besluiten betreffende overige vervoersvoorzieningen voortvloeiende uit wetten in formele zin zoals bijvoorbeeld artikel 4 van de Wet op het primaire onderwijs.

B&W

Afdelingshoofd

Daar waar het gaat om uitvoeringshandelingen is de medewerker bevoegd.

Het aanwijzen van ambtenaren ten overstaan van wie een schriftelijke en door de burger ondertekende verklaring onder een eed of belofte wordt afgelegd (art. 2.8, lid 2 sub e Wbrp).

B&W

Medewerker

 

Het besluit tot het wel of niet afgeven van gewaarmerkte afschriften uit de Wbrp.

B&W

Medewerker

 

Het besluit tot het wel of niet afgeven van een attestatie de vitae.

Burg.

Medewerker

 

Het besluit tot het wel of niet afgeven van een verklaring van Nederlanderschap.

B&W

Medewerker

 

Het besluit tot het wel of niet afgeven van een verklaring ter legalisatie van een handtekening.

Burg.

Medewerker

 

Het uitoefenen van alle bevoegdheden betreffende reisdocumenten ingevolge de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling.

Burg.

Medewerker

 

Het nemen van beslissingen, stukken af te doen, uitgaande brieven te ondertekenen en overige handelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met de aan de hem bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken

Burg.

Medewerker

 

Het nemen van beslissingen, stukken af te doen, uitgaande brieven te ondertekenen en overige handelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden voortvloeiend uit artikel 8 van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burg.

Medewerker

 

Het uitvoeren van alle handelingen in het kader van de uitreiking van de bevestiging van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door optie of naturalisatie (naturalisatieceremonie).

Burg.

Medewerker

 

Het in ontvangst nemen van een verzoek tot verklaring omtrent het gedrag ingevolge de Wet Justitiële gegevens.

Burg.

Medewerker

 

Het in kennis stellen van betrokkenen omtrent de uitsluiting van het kiesrecht (artikel B5, lid 3).

Burg.

Medewerker

 

Het benoemen van stembureauleden, reserve stembureauleden en tellers.

B&W

Medewerker

 

Het vaststellen en uitbetalen van de presentiegelden voor stembureauleden

B&W

Medewerker

 

Het besluit op een verzoek tot afgifte van een kiezerspas (artikelen K8, K9 en K10)

Burg.

Medewerker

 

Het besluit op een verzoek tot het stemmen bij volmacht (artikelen L11 t/m L13)

Burg.

Medewerker

 

Het besluit op een verzoek tot om per brief te mogen stemmen (artikel M4)

Burg.

Medewerker

 

Het besluit op verzoeken van de in artikel Y3, onder b, bedoelde personen tot het registreren van hun kiesgerechtigdheid (artikel Y32, artikel jo Y3 onder b)

B&W

Medewerker

 

Het besluit tot het schrappen van de registratie van de kiesgerechtigdheid van de als kiezer geregistreerde niet-Nederlander die onderdaan is van een andere EG-lidstaat (artikel Y33 en Y33a)

B&W

Medewerker

 

Het uitoefenen van alle bevoegdheden opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 inzake rijbewijzen

Burg.

Medewerker

 

Het besluit tot benoeming van (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand ingevolge artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek

B&W

Afdelingshoofd

 

Het besluit tot het benoemen van

een externe ambtenaar van de burgerlijke stand alsmede derden als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één huwelijksvoltrekking, c.q. partnerschapregistratie.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het uitoefenen van alle bevoegdheden zoals opgenomen in de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet

B&W

Medewerker

 

De uitvoering van de Wet bescherming Persoonsregistratie (Wbp).

B&W

Medewerker

 

Uitvoering van de Wet justitiële- en Strafvorderlijke gegevens (WSJG) en het daarop gebaseerde Besluit justitiële gegevens.

Burg.

Medewerker

 

De bevoegdheid tot het aanwijzen van een locatie als gemeentehuis voor het eenmalig sluiten of bevestigen van een huwelijk/geregistreerd partnerschap.

B&W

Afdelingshoofd

 

Kernteam en Vraagwijzer:

 

 

 

Alle besluiten omtrent de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de daarbij of daarop gebaseerde regelingen (Verordening maatschappelijke ondersteuning, Beleidsregels en/of wijzers maatschappelijke ondersteuning, Besluiten maatschappelijke ondersteuning

et cetera).

Onder de Wmo vallen tevens besluiten omtrent de flankerende voorzieningen zoals de maaltijdvoorzieningen, de alarmering en het afgeven van een urgentieverklaring op grond van de huisvestingsverordening.

B&W

Afdelingshoofd

Voor wat betreft de correspondentie m.b.t. de uitvoering geldt dat ook medewerkers dit mogen doen. Daaronder is mede begrepen het opvragen van medische adviezen ten behoeve van de onderbouwing van besluiten. Een en ander moet wel passen binnen de vastgestelde kaders.

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betreffende woningaanpassingen geldt een maximum van 25.000 euro. Voor woningaanpassingen die daarboven liggen is geen mandaat.

Voor wat betreft het sluiten en aangaan van raamovereenkomsten ingevolge de Wmo met derden partijen in de markt geldt dat deze bevoegdheid niet wordt gemandateerd.

NB. Waar het gaat om meervoudige problematiek ligt de uitvoering bij het Kernteam en bij enkelvoudige problematiek ligt de uitvoering bij Vraagwijzer.

Alle besluiten omtrent de uitvoering van de Jeugdwet en de daarbij of daarop gebaseerde regelingen (Verordening (subsidie) Jeugdhulp, Beleidsregels en/of wijzers Jeugdhulp, Besluiten Jeugdhulp et cetera).

Het gaat hierbij eveneens om correspondentie m.b.t. de uitvoering, de indicatiestelling, de aankoop van voorzieningen, declaraties en alle andere noodzakelijke handelingen in het kader van de Jeugdwet.

B&W

Afdelingshoofd

Voor wat betreft de correspondentie m.b.t. de uitvoering geldt dat ook medewerkers dit mogen doen.

Voor wat betreft het sluiten en aangaan van raamovereenkomsten ingevolge de Wmo met derden partijen in de markt geldt dat deze bevoegdheid niet wordt gemandateerd.

NB. Waar het gaat om meervoudige problematiek ligt de uitvoering bij het Kernteam en bij enkelvoudige problematiek ligt de uitvoering bij Vraagwijzer.

Het gebruiken van de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) voorziening t.b.v. het uitwisselen van berichten met ketenpartners.

B&W

Medewerker

 

Verstrekken en weigeren van invalidenparkeerkaarten op grond van artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

B&W

Afdelingshoofd

Daar waar het gaat om uitvoeringshandelingen zijn tevens medewerkers bevoegd.

Daaronder is mede begrepen het aanvragen van medische adviezen

Sociale zaken (consulenten)

 

 

 

Alle besluiten omtrent de uitvoering van het:

-Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);

-Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en

-Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

B&W

Afdelingshoofd

Voor de uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) geldt een maximum van 25.000 euro. Voor Bbz - kredieten die daarboven liggen is geen mandaat.

Alle besluiten omtrent de uitvoering van de Participatiewet c.a. (Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Wet Suwi).

Onder de Participatiewet zijn ook begrepen besluiten omtrent bijzondere bijstand, besluiten omtrent werkgelegenheidstrajecten, het sluiten van overeenkomsten met reïntegratiebedrijven en het aangaan en ondertekening van (hypothecaire) geldleningen in het kader van bovengenoemde uitkeringsregelingen

Onder de bovenstaande inkomensmaatregelen vallen tevens de verordeningen in de zin van artikel 8, 8a en 8b van de PW en de vastgestelde beleidsregels). Het gaat daarbij het o.a. om:

-Tijdelijke verordening loonkostensubsidie Participatiewet Rijk van Nijmegen;

-Verordening individuele studietoeslag;

-Verordening afstemming en handhaving;

-Verordening individuele inkomenstoeslag;

-Verordening tegenprestatie Participatiewet etc.;

B&W

Afdelingshoofd

Onder de besluiten vallen ook de al dan niet op deze wetten gebaseerde verordeningen, beleidsregels, uitvoeringsregelingen, uitvoeringsbesluiten et cetera. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan de Re-integratieverordening, maatregelen verordening, Afstemmingsverordening Verordening toeslagen en verlagingen, Verordening cliëntenparticipatie et cetera.

Daar waar het gaat om uitvoeringshandelingen zijn de medewerkers tevens bevoegd. Daaronder is mede begrepen het aanvragen van medische adviezen aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Voor wat betreft de gegevensuitwisseling c.a. ingevolge de Wet Suwi ligt het mandaat tevens bij de medewerker.

Alle besluiten c.q. uitvoeringshandelingen omtrent de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

B&W

Afdelingshoofd

Per 1-1-2015 kunnen geen nieuwe mensen meer in de WSW instromen. Het gaat hier om mensen die vóór 1-1-2015 een WSW-indicatie en een WSW- dienstverband hebben.

Alle besluiten omtrent de uitvoering van de Wet inburgering (Wi). Onder de besluiten vallen ook de verordeningen, overige regelingen alsmede het opleggen c.q. afzien van een bestuurlijke boete en het aangaand van overeenkomsten met onderwijsinstellingen

B&W

Afdelingshoofd

 

Verzoeken om onderzoek of externe (medische) adviezen (bijvoorbeeld: IMK)

B&W

Medewerker

 

Alle besluiten omtrent de uitvoering van het Minimabeleid/Armoedebeleid.

B&W

Afdelingshoofd

 

Receptie:

 

 

 

Het uitoefenen van alle bevoegdheden betreffende reisdocumenten ingevolge de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling.

Burg.

Medewerker

 

Het uitoefenen van alle bevoegdheden opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 inzake rijbewijzen

Burg.

Medewerker

 

Algemene plaatselijke verordening & Bijzondere wetten:

 

 

 

Alle besluiten omtrent het verlenen van ontheffingen of vergunningen e.d. op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en voor zover verplicht geïntegreerd in de Wabo, ook de Wabo.

Uitvoering APV voor wat betreft het in behandeling nemen en besluiten op aanvragen vent- en standplaatsvergunningen (inclusief vergunningen rondom de Nijmeegse 4-daagse).

De afhandeling van buurtklachten zoals stankoverlast, herrie, aantasting woongenot, uiterlijk e.d. op basis van de desbetreffende artikelen in de APV.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Met inachtneming van het ter zake gestelde beleid en in afstemming met andere disciplines. Denk daarbij aan adviezen van politie en brandweer.

Bij escalatie van de klachten omvat dit ook de bevoegdheid om handhavend op te treden.

(zie onder I. Algemeen)

Ten aanzien van klachten beperkt in omvang is tevens de medewerker bevoegd.

Alle besluiten die voortvloeien uit bijzondere wetten (inclusief de daarop gebaseerde verordeningen, regelingen en besluiten). Zoals bijvoorbeeld de Wet op de kansspelen, de Winkeltijdenwet, de Drank- en Horecawet, de verordening winkeltijden, de verordening speelautomaten, de Luchtvaartwet, Wet op de kansspelen en de Zondagswet (deze opsomming is niet limitatief).

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Met in achtneming van op die wetten gebaseerde regelingen en besluiten, het beleid ter zake en in afstemming met andere disciplines, waaronder ook begrepen de politie.

Let hierbij op mogelijke politiek gevoeligheden. Indien dat mogelijk het geval is, is er wel mandaat, maar is het verstandig dit eerst met bestuursorgaan terug te koppelen.

Daaronder valt in het kader van de Drank - en Horecawet ook het intrekken van de vergunning en het bevel tot sluiting en in het kader van de Winkeltijdenwet ook het vaststellen van koopzondagen.

Besluiten t.u.v. de Marktverordening standplaatsen) voor zover niet overgelaten aan de marktmeester.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het verhalen van kosten op eigenaren van gevonden zwerfhonden.

B&W

Afdelingshoofd

Een en ander in samenspraak met de afdeling Financiën

Vatstellen van de openings- en sluitingstijden van de kermis.

B&W

Afdelingshoofd

 

De aanstelling van verkeersregelaars ex artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzak het Wegverkeer (BABW).

Burg.

Afdelingshoofd

 

3.SOCIALE LEEFBAARHEID

Mandaatgever

(Door)

Gemandateerde

(Aan)

(specifieke) voorwaarden

Sociale zaken:

 

 

 

Besluiten tot toekenning c.q. tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelingen)) aan derden.

B&W

Afdelingshoofd

Deze bevoegdheid omvat evt. tegemoetkoming betreffende het eigen personeel (zie onder Bedrijfsondersteuning Personeel & Organisatie).

Besluiten tot terug- en invordering sociale zekerheid en verhaal en terugvordering van uitkeringen krachtens de Participatiewet, Bbz 2004 et cetera en de daarop gebaseerde verordeningen, regelingen en besluiten.

B&W

Afdelingshoofd

 

Alle besluiten inclusief op te stellen overeenkomsten omtrent de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Daar waar het gaat om uitvoeringshandelingen zijn de medewerkers tevens bevoegd.

Besluiten betreffende de opslag van de inboedel bij huisuitzettingen.

B&W

Afdelingshoofd

 

Volmacht inzake het sluiten van overeenkomsten van borgtocht in het kader van de sociale zekerheid ten behoeve van schuldsaneringen/ saneringskredieten en de beslissingen in het kader van schuldsaneringstrajecten.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Zie ook: Gehele Organisatie.

Het aangaan/sluiten van akten stille/bezitloze verpanding inzake alle uitkeringsregelingen.

(bijvoorbeeld bruikleenovereenkomsten)

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Zie ook: Gehele Organisatie.

Het aangeven van sociale zekerheidsfraude bij het

Openbaar Ministerie alsmede het inschakelen van de sociale recherche bij mogelijke uitkeringsfraude.

B&W

Afdelingshoofd

 

Indienen van verzoekschriften terugvordering en verhaal /civiel dagvaardingsformulier.

B&W

Afdelingshoofd

 

Aangaan van minnelijke terugbetalingsregelingen inclusief schriftelijke bevestiging.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het doen van de kwartaal- en jaaropgaven t.b.v. diverse ministeries en de ondertekening daarvan.

B&W

Afdelingshoofd

 

Alle besluiten omtrent de uitvoering van het Minimabeleid/Armoedebeleid.

B&W

Afdelingshoofd

 

Uitvoering Huisvestingswet en Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Zorgwet VVTV). Het besluiten een aangaan bruikleenovereenkomsten ROA/VVTV.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

 

Welzijn & Onderwijs:

 

 

 

Subsidies algemeen

Het op aanvraag verlenen en (al dan niet tezelfdertijd) vaststellen van een jaarlijkse subsidie.

B&W

Afdelingshoofd

Indien deze subsidie is opgenomen in het overzicht in de programma- begroting.

Het op aanvraag verlenen en (al dan niet tezelfdertijd) vaststellen van een niet - jaarlijks subsidie.

B&W

Afdelingshoofd

Uitgezonderd zijn hierbij zijn investeringssubsidies voor sport-&welzijnsaccommodaties.

Het op aanvraag verlenen en vaststellen van een aanvullende subsidie.

B&W

Afdelingshoofd

Indien deze subsidie is opgenomen in het overzicht in de programma- begroting.

Het in de gelegenheid stellen om een onvolledige aanvraag binnen een redelijke termijn aan te vullen.

B&W

Medewerker

 

Het buiten behandeling stellen en afwijzen van aanvragen om een subsidie.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het intrekken of wijzigen van een verleende en/of vastgestelde subsidie.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het terugvorderen van onverschuldigde subsidie en/of voorschotten.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het op aanvraag toekennen van een voorschot op een verleende subsidie.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het vaststellen en wijzigen van een aanvraagformulier voor een subsidieaanvraag.

B&W

Medewerker

 

Het opschorten van de beslistermijn van een subsidieaanvraag.

B&W

Medewerker

 

Het verlengen c.q. verdagen van de

beslistermijn van een subsidieaanvraag.

B&W

Medewerker

 

Het verlengen van de termijn voor het indienen van een aanvraag voor subsidie zonder dat dit vanwege het overschrijden van de daarvoor vastgestelde termijn tot gevolg heeft dat de aanvraag buiten behandeling moet worden gesteld.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het verlengen van de termijn voor het indienen van een aanvraag voor de vaststelling van de subsidie.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het aangaan en sluiten van uitvoerings-overeenkomsten ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

 

Kinderopvang

Het registeren van instellingen die een kindercentrum of gastouderbureau in exploitatie nemen zoals bedoeld in de Wet kinderopvang.

B&W

Medewerker

Na een positief advies van de GGD.

Alle besluiten betreffen de handhaving en het toezicht op de kinderopvang voortvloeiende kwaliteiteneisen aan de instellingen, nadat de GGD heeft geconstateerd dat niet voldaan is aan die kwaliteitseisen.

B&W

Afdelingshoofd

 

Onderwijs

Het al dan niet verlenen van vrijstelling van de artt. 3a, 3b, 5a, 11, 15 van de Leerplichtwet alsmede het houden van toezicht op en handhaving van de Leerplichtwet als bedoeld in artikel 16 van de Leerplichtwet.

B&W

Leerplichtambtenaar

Leerplicht- ambtenaar

Afdelingshoofd

 

Bekostiging onderwijshuisvesting

Het verlenen en vaststellen

van een voorziening op het terrein van de bekostiging van onderwijshuisvesting.

B&W

Afdelingshoofd

Indien deze bekostiging is opgenomen in het jaarlijkse door B&W vastgestelde programma/

overzicht voorzieningen onderwijs-

huisvestiging.

Het afwijzen van een voorziening op het terrein van de bekostiging van onderwijs-

huisvesting.

B&W

Afdelingshoofd

Indien deze bekostiging niet is opgenomen in het jaarlijkse door B&W vastgestelde programma/

overzicht voorzieningen onderwijs-

huisvestiging.

4.FYSIEKE LEEFOMGEVING

Mandaatgever

(Door)

Gemandateerde

(Aan)

(specifieke) voorwaarden

Integrale taakvelden:

 

 

 

Het (laten) publiceren en ter inzage leggen van alle (ontwerp) (omgevings)- vergunningen alsmede alle noodzakelijke uitvoeringshandelingen in de meest ruime zin (zie onder 1. Gehele organisatie.)

B&W

Medewerker

Hieronder wordt mede verstaan de bekendmaking van alle beschikkingen (ook die van rechtswege).

Alle besluiten op verzoeken om een omgevingsvergunning voor zover het betreft de reguliere voorbereidings- procedure zoals bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo. (Het gaat daarbij zowel om vergunningplichtige activiteiten ex art. 2.1 als om vergunningplichtige activiteiten ex artikel 2.2. van de Wabo inclusief de daarvoor benodigde artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1 en 2 van de Wabo.

B&W

Medewerker

Er bestaat geen mandaat voor beslissingen op verzoeken om omgevingsvergunningen afkomstig van ambtenaren, medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van de gemeente.

Alle besluiten op verzoeken om een omgevingsvergunning voor zover het betreft de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in paragraaf 3.3. van de Wabo (Het gaat daarbij zowel om vergunningplichtige activiteiten ex artikel 2.1 als om vergunningplichtige activiteiten ex artikel 2.2. van de Wabo inclusief de daarvoor benodigde artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3.

B&W

Afdelingshoofd

Er is geen mandaat als het gaat om projecten zoals bedoeld in artikel 6.12Wro jo. 6.2.1. Bro (Dit betreft - kort samengevat - bouwplannen van enige omvang).

-Het gaat hierbij om de bouw van een of meer woningen;

-de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;

-De uitbreiding van een gebouw met tenminste 1000m2 of met een of meer woningen;

-De verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd en voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1000m2 bedraagt;

-De bouw van kassen met een oppervlakte van tenminste 1000m2.

Alle handelingen verband houdend met het nemen van een selectiebesluit op grond van de Erfgoedwet.

B&W

Medewerker

E.e.a. in overleg met regionale archeoloog. Het gaat hier om het geheel van handelingen, welke kunnen uitmonden in het opnemen van een voorschrift in een vergunning of ontheffing (bij de voorgenomen werkzaamheden moet wel of geen of op een bepaalde wijze rekening worden gehouden met archeologische waarden).

Afgifte van voltooiingverklaringen bouwwerken ingevolge Woningwet en Bouwbesluit.

B&W

Medewerker

 

Beslissingen op verzoeken tot sloop c.q. de afgifte van sloopmeldingen.

B&W

Medewerker

 

Beslissingen op grond van de Leegstandswet (Denk aan artikel 15)

B&W

Medewerker

 

Beslissingen op grond van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Heumen 2011

B&W

Medewerker

 

Beslissingen op grond van de Monumentenwet en gemeentelijke Monumentenverordening inclusief de daarbij behorende subsidieverordeningen.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het verlenen van ontheffing van het Bouwbesluit alsmede de bouwverordening

B&W

Medewerker

 

Het opschorten, verdagen van een beslissing omtrent een verzoek voor een (omgevings)vergunning alsmede het buiten behandeling stellen van onvolledige verzoeken (zie ook onder 1. Gehele organisatie).

B&W

Medewerker

 

Besluiten omtrent het doorbreken van aanhoudingsverplichtingen zoals deze zijn opgenomen in de Wabo.

B&W

Medewerker

 

Het actualiseren van vergunning ex artikel 2.30 van de Wabo.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het beslissen omtrent het wijzigen van de vergunningsvoorschriften alsmede de intrekking van omgevingsvergunning al dan niet op verzoek (artikelen 2.31 en 2.32 van de Wabo).

B&W

Medewerker

Als het gaat om een intrekking anders dan op verzoek, dan ligt het mandaat bij het afdelingshoofd.

Op schrift stellen en ondertekenen van aanwijzingen gegeven bij controles inzake bouwaangelegenheden, zulks t.b.v. betrokkene en het dossier.

B&W

Medewerker/

Toezichthouder

 

Beslissen omtrent (tijdelijke) verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten alsmede het plaatsen tijdelijke verkeerstekens in spoedeisende gevallen en t.b.v. uitvoering van werken. Een en ander gelet op en ter uitvoering van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)

B&W

Afdelingshoofd

T.a.v. de Tijdelijke verkeers- maatregelen en verkeersbesluiten geldt dat gaat in overleg met - c.q. t.k.n. wordt gebracht aan de actoren: politie, brandweer en geneeskundige dienst.

Daar waar het gaat om verkeersmaatregelen is de medewerker tevens bevoegd.

Het verlenen en weigeren van een (omgevings)vergunning voor de activiteit aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg ingevolge de APVen de Wabo alsmede het al dan niet naar aanleiding van een melding verbieden van het maken en veranderen van een uitweg ingevolge de APV.

B&W

Medewerker

Het gaat om artikel 2:11 APV jo art. 2.2 lid 1 onder e. van de Wabo en artikel 2:12 APV.

Het verlenen en weigeren van een (omgevings)vergunning voor de activiteit kappen ingevolge de APV en de Wabo

B&W

Medewerker

Het gaat om artikel 4:11 APV jo. art. 2.2 lid 1 onder g. van de Wabo

De uitvoering van de APV en de Wabo inzake gebruik maken van de openbare weg, de openbare grond en het openbaar water t.b.v. werkzaamheden.

B&W

Afdelingshoofd

Het moet gaan om een tijdelijk gebruik.

Afdoening van aangelegenheden t.u.v. de Wet natuurbescherming, de bijdrageregeling bos en landschapsbouw en beheersplannen en de bijdrageregeling landschapsbeheer c.a.

B&W en Burg.

Afdelingshoofd

 

Het verlenen van toestemmingen c.q. vergunningen voor het leggen van kabels, leidingen e.d.

B&W

Afdelingshoofd

Omvat mede de uitvoering van verlichtingsplannen.

Het behandelen en afdoen van verzoeken om instemmings- en andere besluiten en/of handelingen zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Heumen 2014 (AVOI).

B&W

Medewerker

 

De verkoop van "gebruikte" materialen (buitendienst)

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd en bedrijfsleider Beheer en onderhoud.

 

De bevoegdheid tot verkoop van in bewaring gegeven zaken als bedoeld in de artikelen 5:6, 5:8 en 5:11 BW.

Burg.

Afdelingshoofd en bedrijfsleider Beheer en onderhoud.

Een en ander met in achtneming van het collegebesluit inzake afhandeling gevonden (brom)fietsen en overige gevonden voorwerpen, waarvan zich geen eigenaar heeft gemeld

Het al dan niet verlenen van een ontheffing van het parkeerverbod van grote voertuigen op door het college aangewezen plaatsen.

B&W

Afdelingshoofd

Het gaat om artikel 5:8 van de APV.

Het verhaal van niet verzekerde schade, toegebracht aan de (inrichting van de) openbare ruimte en het afhandelen van aansprakelijkheidsstellingen.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

 

Het uitvoeren van de wegsleepverordening 2002.

B&W

De Politie,

Marktmeester,

Toezichthouders,

en het Afdelingshoofd

Een en ander met in achtneming van de ter zake opgestelde beleidsregel.

Het al dan niet verlenen van ontheffingen exceptioneel transport betreft onder andere de inrichting van (transport)voertuigen en het rijden met deze (transport)voertuigen.

B&W

Medewerker

Een en ander met in achtneming van het collegebesluit van 2 september 1997

Inkoop en aanbesteding:

de integrale uitvoering en besluitvorming inzake inkoop en aanbesteding.

Dit omvat onder andere het vaststellen van een bestek of de vraagspecificatie, het vaststellen van de aan de opdrachtnemers te stellen eisen (programma van eisen), het vaststellen van de inkoop- c.q. aanbestedingsvorm (wijze van aanbesteden), het houden van de aanbesteding, de (voorlopige) gunning c.q. de opdrachtverlening/ afwijzing en het directievoeren.

Bij onderhands aanbesteden ook de keuze van de uit te nodigen marktpartijen.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Mits passend binnen het inkoop - en aanbestedingsbeleid met de daarin opgenomen vastgestelde drempelbedragen en binnen het daartoe (evt. projectplan) en budget.

Indien het gaat om de uitvoering van besluiten dan is tevens de medewerker bevoegd. Indien het gaat om besluiten of wijziging van eerdere besluiten dan is het Afdelingshoofd bevoegd. Voor veel voorkomende kleien opdrachten ligt het mandaat tevens bij de medewerker.

Verkoop hout uit bossen en uit houtopstanden langs wegen.

B&W

Afdelingshoofd

 

Uitvoering subsidieregeling oud papier.

B&W

Afdelingshoofd

 

Toewijzen dagplaatsen en toezicht houden op de markt gelet op de marktverordening en titel 5.2 van de Awb.

B&W

Marktmeester

 

Besluiten ter uitvoering van het Besluit mestbassins milieubeheer en - de bouwtechnische richtlijnen . Onder die uitvoering wordt mede verstaan: het nemen van ontwerp- en definitieve besluiten aangaande het verlengen van referentieperiodes.

B&W

Afdelingshoofd

Een en ander met in achtneming van het besluit van burgemeester en wethouders van 4 december 2004

De afdoening, het besluiten tot het verstrekken van vergoedingen aan verenigingen voor het schoonhouden van de gemeente. Onder schoonhouden wordt verstaan: het afvalvrij maken van wegbermen en het inzamelen van oud papier. Onder schoonhouden kan ook worden verstaan: andere soortgelijke acties van verenigingen.

B&W

Afdelingshoofd

 

De afdoening van, het besluiten op verzoeken ingevolge de Wabo en de Wet bodembescherming, voor zover tegen de ontwerpbeschikking geen bedenkingen zijn ingebracht.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het versturen van controlebrieven in het kader van de uitvoering van de hierboven genoemde wetten en besluiten.

B&W

Medewerker

 

Het opleggen van maatwerkvoorschriften of nadere eisen en de daarvoor te volgen procedures bij besluiten gebaseerd op art. 8.40 van de Wet milieubeheer. (bijvoorbeeld het Besluit landbouw)

B&W

Afdelingshoofd

 

Het verlenen van ontheffingen op grond van de Afvalstoffen verordening en de daarvoor te volgen procedures.

B&W

Medewerker

 

In gebruik geven en verkoop van niet-functioneel openbaar groen, alsmede het weigeren daarvan. Hieronder wordt mede verstaan: besluiten en uitvoeringshandelingen voortvloeiende uit het gemeentelijke Erfgrenzen project.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Met inachtneming van de gebruikelijke voorwaarden en eventueel geformuleerd beleid.

Het vestigen van zakelijke rechten en aan- en verkopen van grond.

B&W/

Burg

Afdelingshoofd

 

Het uitvoeren van de verordening “procedureregeling planschadevergoeding gemeente Heumen 2008” c.q. het nemen van besluiten op verzoeken om planschadevergoedingen.

B&W

Afdelingshoofd

Alle uitvoeringshandelingen liggen bij de medewerker.

Het aangaan en sluiten van planschadeovereenkomsten. Dit omvat ook de gevallen waarin er een keuzevrijheid (wel of niet afsluiten) ter zake bestaat.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Een en ander met in achtneming van de beleidsregels inzake planschadeovereenkomsten 2010. Uitvoeringshandelingen et cetera. liggen tevens bij de medewerker.

5.BEDRIJFS- ONDERSTEUNING

Mandaatgever

(Door)

Gemandateerde

(Aan)

(specifieke) voorwaarden

Juridische zaken:

 

 

 

Uitvoering van de Verordening Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Heumen 2010 en de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangaande daaronder onder andere begrepen de artt. 6:14, 7:10 leden 3 en 4, 7:24 leden 5 en 7, 6:15 en 7:1 a Awb.

Voorzitter van de Adviescommissie alsmede B&W en de Burg.

Secretaris

Advies-commissie bezwaarschriften

Een en ander met inachtneming van de Verordening Adviescommissie bezwaarschriften 2010.

De uitvoering van de Wet bescherming Persoonsregistratie (Wbp).

B&W

Medewerker

Dit is beperkt tot het doen van de jaarlijkse meldingen aan de Autoriteit persoonsgegevens (per 1/1/2016) alsmede het bijwerken van de vrijstellingslijst. E.e.a. conform het besluit van 4 februari 2003. Voor het overige ligt de uitvoering van deze wet bij Publiekszaken en Facilitaire ondersteuning en is de medewerker bevoegd.

Uitvoering van de geïntegreerde klachtenverordening en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

B&W

Klachten-coördinator

Een en ander met in achtneming van de Verordening interne en externe klachtbehandeling 2009.

Personeel & Organisatie:

 

 

 

Routinecorrespondentie betreffende rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel, vrijwilligers, ambtenaren BS (lees BABS) en bestuurders.

B&W

Medewerker

De brieven mogen niet op rechtsgevolg zijn gericht, dus de gemeente op geen enkele wijze kunnen binden. Gaat om brieven informatief van aard.

Routinecorrespondentie met betrekking tot de uitvoering van het ABP, IZA, Sociale Verzekeringen, Belastingdienst et cetera..

B&W

Medewerker

Idem.

Het vaststellen en openstellen van vacatures.

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde afdelingsbudget, formatieplan, regelingen en procedures.

Het benoemen van medewerkers (ambtenaren al dan niet tijdelijk alsmede niet ambtenaren al dan niet tijdelijk).

B&W

Elk afdelingshoofd

Idem. Met uitzondering van afdelingshoofden en directie. Hiervoor is geen mandaat.

Het behandelen en beantwoorden van sollicitatiebrieven en stageverzoeken.

B&W

Medewerker

De brieven mogen niet op rechtsgevolg zijn gericht, dus de gemeente op geen enkele wijze kunnen binden. Het gaat om brieven informatief van aard. Indien dat niet het geval is (zie art. 8:4 aanhef en onder sub d van de Awb) en dus sprake is van een besluit, dan is slechts het afdelingshoofd bevoegd.

Verlenging en omzetting dienstverband, wijziging arbeidsduur en het aangaan van overeenkomsten en stagecontracten.

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Toekenning waarnemingstoelage, overwerktoelage, toelage onregelmatige dienst en alle andere regelingen, waarbij een toelage van toepassing is.

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Het toekennen van vakantieverlof.

B&W

Elk

afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Het toekennen van maatwerkregelingen.

B&W

Gemeente-secretaris

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Uitwisseling van arbeidsvoorwaarden (cafetariamodel).

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Ontslag op verzoek

B&W

Elk afdelingshoofd

 

Beslissen op verzoeken tot deelname aan cursussen/opleidingen e.d., in het kader van studie en vorming alsmede de uitvoering van de regeling die ziet op studiefaciliteiten.

B&W

Elk afdelingshoofd

Met in achtneming van de opleidingsbudgetten en - plannen SOP en POP.

Het aanwijzen van brugdagen.

B&W

Gemeente-secretaris

Een en ander in samenspraak met de Ondernemingsraad (instemmingsrecht) en is conform het B&W besluit van 13 februari 2007.

Het vaststellen van personeels- beoordelingen zoals bedoeld in art. 8 lid 5 van het reglement personeelsbeoordeling.

B&W

Gemeente-secretaris /Elk afdelingshoofd

De gemeentesecretaris waarbij het betreft de functies van de controllers met uitzondering van de juridisch controller.

Het toekennen van promoties, (ambtsjubileum)gratificatie, arbeidstoelages en extra periodieken zoals bedoeld in de bezoldigingsregeling gemeente Heumen 2009.

B&W

Gemeente-secretaris

Een en ander is conform het B&W besluit van 15 december 2009.

Het sluiten en beëindigen van raamcontracten met uitzendbureaus, payrollorganisaties, detacheringsbureaus, et cetera aangaande het inhuren of inlenen van tijdelijke krachten niet zijnde in de gemeentelijke dienst (ambtenaren).

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd van de afdeling bedrijfs-ondersteuning

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures..

Het binnen deze bestaande raamcontracten sluiten en beëindigen van contracten met betrekking tot het inhuren of inlenen van een tijdelijke kracht niet zijnde in de gemeentelijke dienst (ambtenaar).

B&W/

Burg.

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen, procedures alsmede de gesloten raamovereenkomst.

Het toekennen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof en andere buitengewone verlofregelingen zoals bijzonder verlof en zorgverlof.

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Toekenningschadevergoeding aan personeelsleden.

B&W

Gemeente-secretaris

 

Het verlenen van toestemming voor het verrichten van nevenwerkzaamheden.

B&W

Elk afdelingshoofd

 

Besluiten op het gebied van verplaatsingskosten.

B&W

Gemeente-secretaris

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Besluiten op het gebied van reis- en verblijfkosten dienstreizen.

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Het toekennen van vergoedingen - al dan niet in natura - in het kader van de uitoefening van de functie. Te denken valt aan telefoons, dienstkleding et cetera.

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Het wijzigen van het salaris en het

verlof bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Het vaststellen van functiebeschrijvingen en het vaststellen van functiewaarderingen.

B&W

Gemeente-secretaris

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Het vaststellen concern opleidingsplan.

B&W

Gemeente-secretaris

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Het vaststellen van het persoonlijk opleidingsplan (POP).

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Besluiten op het gebied van arbeidsomstandigheden en bedrijfsveiligheid.

B&W

Gemeente-secretaris

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Uitvoering van de Regeling Adviescommissie bezwaarschriften personele aangelegenheden 2010 en de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangaande, et cetera. Zie ook onder uitvoering

(Voorzitter van) de Adviescommissie alsmede B&W

Secretaris

Advies-commissie bezwaarschriftenpersonele aangelegenheden

Een en ander met inachtneming van de Regeling Adviescommissie bezwaarschriften personele aangelegenheden 2010.

Alle (overige hierboven niet expliciet genoemde ) besluiten op grond van de CAR/UWO, de daarbij behorende uitvoeringsvoorschriften en lokale regelingen met uitzondering van afwijkingen daarvan c.q. het hanteren van de afwijkingsbevoegdheid / hardheids- clausule

B&W

Elk afdelingshoofd

Binnen het door B&W vastgestelde budget, formatieplan, regelingen en procedures.

Communicatie:

 

 

 

Het verrichten van alle handelingen in de breedste zin van het woord gericht op het delen van informatie.

B&W/

Burg.

Medewerker

Met in achtneming van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en andere bijzondere regelingen aangaande bekendmaking.

Financiën:

 

 

 

Het aangaan en herzien van verzekeringen voor gemeentelijke gebouwen, voertuigen, personeel en dergelijke.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Een en ander mist passend binnen het inkoop- en aanbestedings- beleid.

T.a.v. routinecorrespondentie en uitvoeringshandelingen is ook medewerker bevoegd. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven mutaties in polissen.

Het melden van schadegevallen.

B&W

Medewerker

 

Behandelen van aansprakelijkheid - stellingen inzake beschadigingen aan gemeentelijke eigendommen en uit een gemeentelijk bestek voortvloeiende werkzaamheden.

B&W

Afdelingshoofd

T.a.v. routinecorrespondentie en uitvoeringshandelingen is ook de medewerker bevoegd. Dit omvat ook het melden van aansprakelijkstellingen bij de verzekeraar.

De uitvoering van de inmiddels afgeschafte hypotheekregeling voor het gemeentepersoneel.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

T.a.v. routinecorrespondentie en uitvoeringshandelingen is ook de medewerker bevoegd. Indien het gaat om het al dan niet wijzigen van de hypotheekrente is er geen mandaat.

Het instemmen met gehele of

gedeeltelijke doorhaling van hypothecaire inschrijving in het hypotheekregister als gevolg van aflossen.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

In de praktijk maakt de medewerker de aflossingsnota en tekent de burgemeester de royementsakte.

Het verstrekken van kwartaalgegevens (Iv3 en EMU -saldo) ingevolge het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Ministeriële regeling informatie voor derden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

B&W

Afdelingshoofd

 

Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden voorvloeiende uit het

Financieringsstatuut.

B&W/

Afdelingshoofd

De in het Financieringsstatuut genoemde functionarissen

Een en ander met in achtneming van het Financieringsstatuut.

Uitvoering salarisadministratie alsmede uitbetaling van presentiegelden en – vergoedingen voortvloeiende uit vastgestelde algemene regelingen.

 

Medewerker

Binnen het vastgestelde budget, regelingen en procedures. Uitvoering geschiedt door medewerkers. Brieven gericht op rechtsgevolg zijn voorbehouden aan het Afdelingshoofd.

Het heffen van leges. Hieronder worden onder ander verstaan: bouwleges, leges i.v.m. producten van publiekszaken, leges in verband met lijkbezorging/grafrechten, marktgelden, leges i.v.m. met de APV en bijzondere wetten et cetera et cetera.

De heffings- en invorderings

ambtenaar

Medewerker

Bij B&W besluit van 26 oktober 2010 is het afdelingshoofd Bedrijfsondersteuning aangewezen als heffing - en invorderingsambtenaar in de zin van artikel 231, tweede lid onderdeel b en c van de Gemeentewet. Dit bestuursorgaan mandateert deze bevoegdheid aan alle afdelingshoofden, waarbij wordt aangetekend dat gelet op de introductie van de omgevings- vergunning elk afdelingshoofd bevoegd is voor het geheel. (Zie ook onder gehele organisatie).

Het invorderen van hierboven bedoelde niet betaalde leges en rechten.

De heffings- en invorderings

ambtenaar

Medewerker

Het mandaat betreft de voorbereidingshandelingen zoals aanmaningen en in gebreke stellingen.

Algemene begraafplaats:

Het nemen van besluiten op grond van de Beheersverordening Algemene Begraafplaats te Malden 2014, het uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Algemene begraafplaats te Malden alsmede besluiten op grond van de Wet op de lijkbezorging waaronder mede begrepen: het verlof tot het opgraven en vervoeren van een stoffelijk overschot.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

T.a.v. routinecorrespondentie en uitvoeringshandelingen is ook medewerker bevoegd.

Sportaccommodaties:

Het aangaan en sluiten van gebruiksovereenkomsten betreffende de gemeentelijke sportaccommodaties.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Conform de tariefaanpassing volgens de vastgestelde begroting.

Indien het gaat om incidenteel gebruik dan is tevens de medewerker bevoegd.

De jaarlijkse (in april) aanpassing van de huurpenningen van gemeentelijke eigendommen en gebouwen.

B&W

Medewerker

Conform de tariefaanpassing volgens de vastgestelde begroting.

Het (laten) nemen van incassomaatregelen en het dwangmatig invorderen van civielrechtelijke vorderingen alsmede het invorderen van verbeurde dwangsommen of de kosten van bestuursdwang middels dwangbevel (vierde tranche Awb, o.a. artikel 5:37 Awb). Dit omvat tevens de ingebrekestellingen, de aanmaningen en het (doen laten) uitvaardigen van dwangbevelen.

B&W

Medewerker

 

6.FACILITAIRE ONDERSTEUNING:

Mandaatgever

(Door)

Gemandateerde

(Aan)

(specifieke) voorwaarden

Bestuurssecretariaat:

 

 

 

Het verzorgen van de correspondentie op het gebied van Koninklijke

onderscheidingen.

B&W

Medewerker

 

Facilitaire zaken:

 

 

 

Correspondentie en routinebestellingen van kantoormeubilair, machines en andere benodigdheden zoals boeken, tijdschriften en andere documentatiebronnen.

B&W

Medewerker

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Correspondentie schoonmaak en onderhoud huishoudelijke apparatuur

B&W

Medewerker

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Correspondentie met betrekking tot onderhoud van het gemeentehuis/huisvesting ambtelijk apparaat.

B&W

Medewerker

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Routinebestellingen huishoudelijke restauratieve voorzieningen (denk aan catering, reserveringen kamers

B&W

Medewerker

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Correspondentie met betrekking tot het gebruik van het gemeentehuis.

B&W

Medewerker

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Correspondentie onderhoudscontracten en abonnementen.

B&W

Medewerker

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Het doen van niet routinematige bestellingen van kantoormeubilair en machines alsmede het afsluiten van nieuwe (digitale) abonnementen.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Het uitvoeren van de Archiefwet en de Archiefverordening (hier onder vallen o.a. het vernietigen van archief- bestanden, het beheer van het archief als bewaarplaats en het inrichten en het in stand houden ervan.

B&W

Gemeente-archivaris

In en ander met in achtneming van het Besluit informatiebeheer gemeente Heumen 2006.

Het openen van poststukken ex art. 74 van de Gemeentewet.

Burg.

Medewerker

 

Informatisering & Automatisering:

 

 

 

Correspondentie onderhouds- contracten, abonnementen en updates ICT.

B&W

Medewerker

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Correspondentie en routinebestellingen ICT benodigdheden.

B&W

Medewerker

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

De aanschaf van automatiserings- apparatuur en - programmatuur en dergelijke ten behoeve van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

B&W/

Burg.

Afdelingshoofd

Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Beslissingen betreffende de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

B&W

Medewerker

Het gaat hier om de gegevensbeheerder. Mits passend binnen het daartoe bestemde budget.

Beslissingen op grond van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Heumen 2011 en de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

B&W

Medewerker

Het gaat hier om de BAG-beheerder (gegevensbeheerder).

De uitvoering van de Wet bescherming Persoonsregistratie (Wbp).

B&W

Medewerker

Dit betreft met name het melden ex art. 34a van de Wbp als gevolg van de Wet meldplicht datalekken. Het betreft melding aan de Autoriteit persoonsgegevens en evt. aan de betrokkene wiens gegevens het betreft. Voor het overige ligt de uitvoering van deze wet bij Burgerzaken en is de medewerker bevoegd.

Alle taken en bevoegdheden voortvloeiende uit de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag).

B&W

Medewerkers gegevensbeheer

Voor wat betreft het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet bag, zie gehele organisatie toezichthouders.

 

Hoofdstuk IV

 

EXTERNE MANDATEN