Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Heumen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening antidiscriminatievoorziening gemeente Heumen
CiteertitelVerordening antidiscriminatievoorziening gemeente Heumen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2
 2. Gemeentewet, art. 147
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2010Onbekend

28-01-2010

De Verbinding, 02-02-2010

01.08 B1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Heumen

Onderwerp: Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Datum: 28 januari 2010

Besluitnr 01.08 B1

 

De raad van de gemeente Heumen in openbare vergadering bijeen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2009;

gelet op artikel 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

De verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Heumen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • A.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • B.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • C.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • D.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • E.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • F.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • G.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 februari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening Antidiscriminatievoorziening gemeente Heumen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2010

MvD

Malden,

DE RAAD VOORNOEMD;

De raadsgriffier,

L.Bosland.

De burgemeester,

drs. J. van Zomeren.