Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

IKB-regeling gemeente Heumen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIKB-regeling gemeente Heumen
CiteertitelIKB-regeling gemeente Heumen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO, hfst 3, paragraaf 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

20-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

IKB-regeling gemeente Heumen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heumen,

besluit:

-gelet op hoofdstuk 3, paragraaf 5 van de CAR-UWO,

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Heumen:

IKB-regeling gemeente Heumen

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  CAR-UWO: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitvoeringsovereenkomst;

 • b.

  Extra pensioen: aanvulling van het pensioen bij het ABP binnen de nog bestaande wettelijke pensioenruimte.

 • c.

  Fietsregeling: de regeling voor de belastingvrije vergoeding van een fiets met accessoires.

 • d.

  IKB: Individueel Keuzebudget, het budget zoals gedefinieerd in artikel 3:27 van de CAR-UWO.

 • e.

  Vakbondscontributie: de contributie die een ambtenaar betaalt vanwege zijn persoonlijk lidmaatschap van een bij de overheidsbranche passende en erkende vakbond.

 • f.

  Youforce: een softwaresysteem waarin P&O-processen gedigitaliseerd zijn. Iedere ambtenaar heeft persoonlijke toegang tot dit systeem.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De regeling IKB wordt op 1 januari 2017 als paragraaf 5 van het beloningshoofdstuk 3 ingevoerd in de CAR-UWO.

 • 2.

  Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Heumen en ambtenaar zijn in de zin van artikel 1:1 van de CAR-UWO.

Artikel 3 Algemeen

Iedere ambtenaar krijgt per 1 januari 2017 de beschikking over het IKB. Dit is een maandelijks in geld uitgedrukt budget dat ambtenaren kunnen inzetten voor diverse doelen. Het budget bedraagt 16,3% van het jaarsalaris. Het is afkomstig van de vakantietoelage, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en de financiële tegenwaarde van bovenwettelijk verlof van 14,4 uur zoals ambtenaren daar recht op hadden tot 1 januari 2017. Door de invoering van het IKB krijgen ambtenaren meer keuzevrijheid over de inhoud van hun arbeidsvoorwaardenpakket.

Hoofdstuk 2 INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

Artikel 4 Opbouw IKB

 • 1.

  Het IKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt opgebouwd en een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

 • 2.

  Het deel van het IKB waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt op basis van artikel 3:28 lid 2 CAR-UWO:

  • a.

   8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met de salaristoelagen genoemd in paragraaf 3 van dit hoofdstuk (de voormalige vakantietoelage) en

  • b.

   6% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris (de voormalige eindejaarsuitkering) en

  • c.

   1,5% van het inde maand van opbouw geldende salaris (de voormalige levensloopbijdrage).

 • 3.

  Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt op basis van artikel 3:28 lid 3 CAR-UWO:

  a.0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris (de financiële tegenwaarde van 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren).

 • 4.

  Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn uitbetaald dan wordt het IKB in die maand berekend op basis van het uitbetaalde salaris en de uitbetaalde salaristoelage(n). Ontvangt de ambtenaar in een maand geen salaris dan wordt in die maand geen IKB opgebouwd.

 • 5.

  Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn uitbetaald vanwege arbeidsongeschiktheid vanaf 6 maanden (artikel 7:3 lid 2 tot en met 4) dan wordt, in afwijking van lid 4 van dit artikel, het IKB in die maand berekend op basis van het volledige salaris en toegekende salaristoelage(n).

Artikel 5 Doelen IKB

 • 1.

  Het IKB kan op basis van artikel 3:29 lid 1 CAR-UWO ingezet worden ten behoeve van:

  • a.

   Het kopen van vakantie-uren tot een maximum van vier maal de aanstellingsduur per week gedurende het kalenderjaar. Dit zijn bovenwettelijke verlofuren waarvoor een vervaltermijn van 5 jaar geldt. Het opnemen van vakantie-uren gaat in overleg met de leidinggevende.

  • b.

   Extra inkomen door uitbetaling van het IKB.

  • c.

   Het financieren van een opleiding voor zover deze niet (volledig) door de gemeente wordt vergoed en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het IKB aan dit doel belastingvrij mogelijk maakt. De opleiding moet gericht zijn op het (toekomstig) beroep of draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de ambtenaar.

 • 2.

  Het IKB kan op basis van artikel 3:29 lid 2 CAR-UWO verder ingezet worden ten behoeve van:

  • a.

   Fietsregeling (zie artikel 5);

  • b.

   Vergoeding woon-werkverkeer (zie artikel 6);

  • c.

   Vakbondscontributie (zie artikel 7);

  • d.

   Extra pensioen (zie artikel 8).

 • 3.

  Ambtenaren kiezen zelf aan welke doelen zij deelnemen. Niet alle doelen hoeven gekozen te worden.

 • 4.

  Vakantie-uren die de ambtenaar heeft gekocht op grond van lid 1, onderdeel a, kunnen niet binnen het IKB worden verkocht.

Artikel 6 Voorwaarden en procedure fietsregeling**

 • 1.

  Elk type fiets komt in aanmerking voor de belastingvrije vergoeding (inclusief een fiets met elektrische trapondersteuning).

 • 2.

  De aanschaf van een fiets is voor eigen gebruik bij het woon-werkverkeer.

 • 3.

  De ambtenaar mag één maal per 5 jaar (60 maanden) de kosten van een fiets inclusief accessoires (zoals extra slot, fietstas, regenkleding) uitruilen met het IKB tot een maximum van € 1000,- . Aanvullend mag een gangbare fietsverzekering onder dezelfde gunstige fiscale voorwaarden afgesloten en uitgeruild worden met het IKB.*

 • 4.

  De ambtenaar schaft een fiets aan, betaalt deze zelf en geeft via Youforce aan hoe hij zijn IKB hiervoor wil inzetten. De originele factuur dient als bijlage toegevoegd te worden.

* Burgemeester, wethouders en raadsleden hebben geen recht op IKB. Zij kunnen wel gebruik maken van de fietsregeling door de vergoeding voor de fiets uit te ruilen met een bruto looncomponent.

** Dit artikel vervangt de aparte ‘regeling aanschaf fiets 2013’. De regeling blijft verder ongewijzigd.

Artikel 7 Voorwaarden en procedure vergoeding woon-werkverkeer

 • 1.

  De reisafstand wordt berekend tussen het woonadres en het werkadres volgens de kortste route van de ANWB-routeplanner.

 • 2.

  De uitruil wordt berekend over maximaal 214 werkdagen per kalenderjaar bij een werkweek van 5 dagen. Het aantal werkdagen moet evenredig worden toegepast als de ambtenaar minder dan 5 dagen per week werkt, de dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar of de reisafstand wijzigt door bijvoorbeeld een verhuizing.

 • 3.

  De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.

 • 4.

  De maximale reisafstand die voor uitruil in aanmerking komt is 75 km enkele reis.

 • 5.

  Bij afwezigheid langer dan 6 aaneengesloten weken wegens ziekte of om andere redenen wordt de duur van de afwezigheid in mindering gebracht op het aantal reisdagen.

 • 6.

  Als de ambtenaar aannemelijk kan maken dat hij om bepaalde goede redenen niet de kortste route rijdt maar een andere, mag hij ook de meest gebruikelijke route hanteren. Een aparte toelichting hierbij is dan noodzakelijk.

 • 7.

  De ambtenaar geeft via Youforce aan hoe hij zijn IKB wil uitruilen voor een vergoeding voor woon-werkverkeer. Een uitdraai van de ANWB-routeplanner dient als bijlage toegevoegd te worden.

Artikel 8 Voorwaarden en procedure vergoeding vakbondscontributie

 • 1.

  De ambtenaar is lid van een vakbond en betaalt hiervoor vakbondscontributie.

 • 2.

  De ambtenaar geeft via Youforce aan hoe hij zijn IKB wil uitruilen voor vergoeding van de vakbondscontributie. De jaaropgave van de betaalde vakbondscontributie dient als bijlage toegevoegd te worden.

Artikel 9 Voorwaarden en procedure extra pensioen

 • 1.

  De ambtenaar mag wettelijk een bedrag belastingvrij aan pensioen opbouwen passend binnen de fiscale ruimte. De hoogte van de fiscale ruimte kan de ambtenaar vinden op MijnABP.

 • 2.

  De ambtenaar geeft in Youforce aan hoe zijn IKB wilt inzetten voor extra pensioen. De berekening van de fiscale ruimte dient als bijlage toegevoegd te worden.

Artikel 10 Gebruik IKB

 • 1.

  De ambtenaar kan elke maand een keuze maken om zijn IKB te gebruiken voor één of meerdere van de in artikel 5 genoemde doelen. Hij heeft voor deze keuze geen toestemming nodig.

 • 2.

  De ambtenaar dient een keuze voor de 5e van de maand via Youforce in te dienen om in diezelfde maand verwerkt te worden met de salarisbetaling.

 • 3.

  De ambtenaar kan een keuze die hij heeft gemaakt wijzigen, zolang de aanvraag nog niet via Youforce is ingediend ter verwerking.

 • 4.

  Als de ambtenaar geen keuze maakt, of bij zijn keuze slechts een deel van het IKB gebruikt, wordt het IKB over die maand, of het resterende deel daarvan gereserveerd. De ambtenaar kan het gereserveerde IKB op een later moment in het lopende kalenderjaar besteden.

 • 5.

  Heeft de ambtenaar na de sluitingsdatum van de salarisverwerking op 5 december nog een resterend IKB, dan wordt dit bij de salarisbetaling van die maand uitbetaald.

 • 6.

  Besteding van het IKB kan alleen voor zover het opgebouwde en beschikbare budget toereikend is. De keuze voor een doel heeft uitsluitend betrekking op hetzelfde kalenderjaar.

 • 7.

  Bedragen die uit het IKB zijn gebruikt, kunnen niet meer worden teruggestort in het IKB.

Artikel 11 Waarde van een vakantie-uur

Als de ambtenaar kiest voor het kopen van vakantie-uren, dan wordt het IKB per vakantie-uur verlaagd met het voor de ambtenaar geldende uurloon in de maand waarin hij de vakantie-uren koopt.

Artikel 12 IKB en loonbeslag

Het IKB maakt onderdeel uit van het inkomen waarop loonbeslag kan worden gelegd. Als er beslag is gelegd op het loon van de ambtenaar, kan hij niet meer beschikken over zijn IKB. Zodra het loonbeslag is opgeheven, kan de ambtenaar zijn IKB weer besteden aan de doelen zoals genoemd in artikel 5.

Artikel 13 Uitbetaling IKB bij einde dienstverband

 • 1.

  Bij beëindiging van het dienstverband wordt het resterende IKB bij de laatste salarisbetaling aan de ambtenaar uitbetaald.

 • 2.

  Bij overlijden van de ambtenaar wordt in aanvulling op de overlijdensuitkering het resterende IKB uitbetaald aan de nagelaten betrekkingen zoals omschreven in artikel 3:23, lid 2 en 3.

Artikel 14 Wet- en regelgeving

 • 1.

  Het gebruik van IKB voor doelen heeft gevolgen voor loonheffingen, pensioen en sociale verzekeringen.

 • 2.

  Als blijkt dat een bedrag uit het IKB ten onrechte belastingvrij is uitgekeerd doordat de ambtenaar onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, verhaalt het college de verschuldigde loonheffing of eventuele boetes op de ambtenaar.

 • 3.

  Als een netto voordeel voor de ambtenaar vervalt door wijzigingen in wet- en regelgeving, wordt dat niet gecompenseerd door het college.

 • 4.

  Toepassing van deze regeling dient te geschieden binnen de (fiscale) geldende wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 3 OVERIGE INDIVIDUELE KEUZEMOGELIJKHEDEN

Artikel 15 Verkoop vakantie-uren

 • 1.

  De ambtenaar kan elk kalenderjaar een verzoek doen om ten hoogste 72 bovenwettelijke vakantie-uren te verkopen. Bij een deeltijd dienstverband wordt dit aantal naar rato vastgesteld.

 • 2.

  Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt toegewezen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

 • 3.

  De ambtenaar ontvangt voor elk vakantie-uur dat hij verkoopt een vergoeding ter hoogte van zijn uurloon in de maand waarin hij de vakantie-uren verkoopt.

 • 4.

  De vergoeding die vrijkomt door de verkoop van vakantie-uren, kan niet worden toegevoegd aan het IKB.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze uitwerkingsregeling treedt in werking per 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als ‘IKB-regeling Gemeente Heumen’.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de ‘regeling aanschaf fiets 2013’.

 • 3.

  De regeling krijgt rechtskracht nadat deze via de hiervoor geëigende kanalen bekend is gemaakt.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, d.d. 20 december 2016.

De secretaris De burgemeester

Mr. D.C. van Eeten P. Mengde