Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Wegsleepverordening gemeente Heumen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Heumen
CiteertitelWegsleepverordening Heumen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet, art. 173

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Mandaat wegsleepverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-2011Onbekend

24-01-2002

De Verbinding, 21-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Heumen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet; f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

   

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het opslagterrein van H.F. van de Coolwijk, Westerkanaaldijk 1 te Malden.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

   

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

o basistarief/voorrijkosten € 51,69 c.q. € 64,70;

o overbrengkosten € 65,75 c.q. € 82,59 (per uur of gedeelte daarvan).

2.De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

o Per dag stalling auto: € 13,02

o Per dag stalling bestelwagen: € 16,66

o Opslag en/of afgifte auto: € 33,14

o Opslag en/of afgifte bestelwagen: € 41,43.

 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

6 Deze verordening treedt in werking drie weken na datum bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Heumen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 januari 2002.