Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Mandaatregeling uitvoering Wegsleepverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling uitvoering Wegsleepverordening
CiteertitelMandaatregeling uitvoering Wegsleepverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2010Onbekend

15-04-2009

De Verbinding, 21-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling uitvoering Wegsleepverordening

 

 

Onderwerp:

Mandaatregeling uitvoering

Wegsleepverordening

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen;

 

overwegende, dat wij op grond van de Wegsleepverordening 2002 de bevoegdheid hebben een voertuig weg te slepen en in bewaring te stellen, indien met het voertuig een verkeersvoorschrift wordt overtreden én bovendien verwijdering van het voortuig noodzakelijk is in verband met

 • a.

  het belang van de veiligheid op de weg, of

 • b.

  het belang van de vrijheid van het verkeer, of

 • c.

  het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen, zoals gehandicaptenparkeerplaatsen, laad- en loshavens, parkeergelegenheden voor vergunninghouders of voor categorieën of groepen voertuigen, aangewezen voetgangersgebieden, marktpleinen of evenemententerreinen;

 

dat wij deze bevoegdheid hebben gemandateerd aan de politie, onder de voorwaarde dat alleen mag worden opgetreden indien er sprake is van een gevaarlijke, ongewenste situatie die binnen korte termijn ongedaan dient te worden gemaakt (mandaat van 9 juli 2002);

 

dat is gebleken dat de mandaatregeling te beperkt is, waardoor van de bevoegdheid tot wegslepen nauwelijks gebruik wordt gemaakt;

 

dat het om die reden gewenst is de mandaatregeling van 9 juli 2002 te herzien;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

gelet op de bepalingen aangaande mandaat in de artikelen 10:1-10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T E N:

 

I het aan Politie Gelderland Zuid verleende mandaat van 9 juli 2002 in te trekken;

 

II een nieuw mandaat te verlenen tot het uitvoeren van de wegsleepverordening 2002 aan:

Politie Gelderland Zuid, de marktmeester, het hoofd Stafafdeling Bestuur en Management, het sectorhoofd Grondgebiedzaken GGZ en hun plaatsvervangers onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  van de bevoegdheid mag alleen gebruik mag worden gemaakt indien met het voertuig een verkeersvoorschrift wordt overtreden én bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met

  • a.

   het belang van de veiligheid op de weg, of

  • b.

   het belang van de vrijheid van het verkeer, of

  • c.

   het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

 • 2.

  de op basis van artikel 125 Gemeentewet vereiste waarschuwing geschiedt door plaatsing van waarschuwingsborden met de tekst “Wegsleepregeling van toepassing”.

 • 3.

  Indien de eigenaar c.q. bestuurder van een voertuig tijdig kan worden achterhaald, zal hem/haar mondeling worden aangezegd het voertuig te verwijderen.

 • 4.

  Indien de eigenaar c.q. bestuurder van een voertuig niet tijdig kan worden achterhaald of indien hij/zij aan een mondelinge aanzegging om het voertuig te verwijderen niet onmiddellijk gevolg geeft, zal meteen opdracht gegeven worden tot het wegslepen van het voertuig.

 • 5.

  De opdracht tot wegslepen wordt gegeven aan sleepbedrijf Van de Coolwijk, gevestigd Westerkanaaldijk 1 te Malden.

 • 6.

  Aan de eigenaar van de weggesleepte auto wordt een schriftelijke aankondiging gedaan met de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

   

III het aan Sleepbedrijf H.F. van de Coolwijk verleende mandaat van 9 juli 2002 blijft onverkort van kracht.

 

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van de bekendmaking.

 

Malden, 15 april 2009

RK

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEUMEN;

De secretaris,

De burgemeester,

drs. J. Wijnia

drs. J. van Zomeren