Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Sociaal statuut van de gemeente Heumen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSociaal statuut van de gemeente Heumen
CiteertitelSociaal statuut gemeente Heumen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. De organisatieverordening van de gemeente Heumen
 2. Wet op Ondernemingsraden, art. 25
 3. CAR/UWO, art. 8:4, 8:4:1, 12:1:5, 12:2 en 15:1:10
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2007Onbekend

26-06-2007

De Verbinding, 21-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Sociaal statuut van de gemeente Heumen

Sociaal statuut van de gemeente HEUMEN

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen;

gelet op: de Organisatieverordening van de gemeente Heumen;

de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met name artikel 25;

de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO), met name de artikelen 8:4, 8:4:1, 12:1:5, 12:2 en 15:1:10;

gezien de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 13 april 2007;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Definities

In dit sociaal statuut wordt verstaan onder:

ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft afgesloten;

werkgever: de gemeente Heumen;

organisatiewijziging: een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente (of een onderdeel daarvan) of een belangrijke wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan), die niet van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich meebrengt;

privatisering: organisatiewijziging die het gevolg is van de verzelfstandiging van een deel van de organisatie tot een nieuwe (privaatrechtelijke) rechtspersoon of de overdracht van een deel van de organisatie aan een derde (privaatrechtelijke) partij;

publiekrechtelijke taakoverheveling: organisatiewijziging die het gevolg is van de overheveling van een deel van de organisatie naar een ander publiekrechtelijk orgaan;

personele gevolgen: gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken ambtenaren;

salaris: het voor de ambtenaar geldende bedrag van de aan de ambtenaar toegekende schaal als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR;

salarisperspectief: de opeenvolgende salarisperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de functieschaal van de ambtenaar en, op voorwaarde van goed functioneren, tot en met het hoogste bedrag van de uitloopschaal van de ambtenaar alsmedeeventueel schriftelijk vastgelegde extra individuele salarisafspraken;

bezoldiging: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen, niet zijnde onkostenvergoedingen;

toelage: de toelage waarmee het salaris wordt vermeerderd ingevolge de Bezoldigingsverordening van de gemeente Heumen;

functie: het geheel van werkzaamheden dat de ambtenaar volgens zijn functiebeschrijving verricht;

ongewijzigde functie: een functie die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de functie die de ambtenaar voor de organisatiewijziging vervulde;

passende functie: een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook van een hoger niveau of maximaal één niveau lager zijn dan de oude functie;

geschikte functie: een functie die niet valt onder het begrip passende functie, maar die de ambtenaar bereid is te vervullen;

CAR: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

georganiseerd overleg: de commissie voor georganiseerd overleg zoals bedoeld in artikel 12:1 van de CAR;

ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden;

sociaal plan: nadere afspraken, gebaseerd op en aanvullend op dit sociaal statuut, met betrekking tot de personele gevolgen van een organisatiewijziging;

functieboek: een beschrijving van het nieuwe organisatieonderdeel in termen van organieke functiebeschrijving;

herplaatsingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4:1.

Artikel 1:2 Werkingssfeer

Dit sociaal statuut is van toepassing op alle organisatiewijzigingen in de gemeentelijke organisatie, niet zijnde een organisatiewijziging als gevolg van een gemeentelijke herindeling.

Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatiewijziging

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten over de vaststelling van de hoofdstructuur van de organisatie, de wijzigingen van de hoofdstructuur en over de inrichting van de onderdelen van de hoofdstructuur.

Artikel 1:4 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten over wijziging van de aanstelling, overplaatsing en ontslag van ambtenaren, tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is bepaald.

Hoofdstuk 2 Procedurele bepalingen

Artikel 2:1 Onderzoek naar organisatiewijziging

 • 1.

  Als de werkgever voornemens is de mogelijkheid en wenselijkheid van een organisatiewijziging te onderzoeken, worden de ondernemingsraad, het GO en de betrokken ambtenaren hier in een vroeg stadium van op de hoogte gesteld.

 • 2.

  Het tijdstip van kennisgeving is dusdanig, dat de ondernemingsraad zijn mening over het onderzoek kenbaar kan maken.

 • 3.

  De ambtenaren en de ondernemingsraad worden betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Bovendien worden zij tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek.

 • 4.

  De schriftelijke eindrapportage van het onderzoek wordt ter kennisneming toegezonden aan het personeel, de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg.

Artikel 2:2 Extern advies

Indien de werkgever voornemens is om over de wenselijkheid van de organisatiewijziging extern advies te vragen, wordt de ondernemingsraad om advies gevraagd over het verstrekken en formuleren van de adviesopdracht, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 2:3 Overleg over de personele gevolgen en maatregelen

 • 1.

  Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt in het georganiseerd overleg overleg gevoerd over de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen.

 • 2.

  Als het georganiseerd overleg van mening is dat de organisatiewijziging zodanig ingrijpende personele gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Over dit sociaal plan moet in het georganiseerd overleg overeenstemming worden bereikt.

 • 3.

  De leden van het georganiseerd overleg kunnen tussentijds bijeen worden geroepen dan wel schriftelijk worden geraadpleegd, wanneer de omstandigheden een versnelde procedure vereisen.

Artikel 2:4 Advies ondernemingsraad over organisatiewijziging

 • 1.

  Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt de ondernemingsraad schriftelijk om advies gevraagd, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

 • 2.

  De adviesaanvraag bevat een heldere omschrijving van het voorgenomen besluit, de beweegredenen van het besluit, de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen personele maatregelen.

 • 3.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Artikel 2:5 Taakverdeling tussen ondernemingsraad en georganiseerd overleg

Ten aanzien van de medezeggenschap van ambtenaren en vakcentrales geldt het algemene uitgangspunt dat onderwerpen die gedurende het proces van organisatiewijziging aan bod komen, primair door één orgaan worden behandeld.

Artikel 2:6: Kennisgeving en uitvoering besluit

 • 1.

  Als er een definitief besluit is genomen tot wijziging van de organisatie, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk meegedeeld aan het georganiseerd overleg, de ondernemingsraad en de betrokken ambtenaren. Daarbij wordt tevens ingegaan op de personele gevolgen van het besluit.

 • 2.

  Als in het besluit wordt afgeweken van het advies van de ondernemingsraad, zal deze afwijking duidelijk worden gemotiveerd. De uitvoering van het besluit tot organisatiewijziging wordt in dit geval uitgesteld tot op zijn vroegst een maand nadat de ondernemingsraad van het besluit in kennis is gesteld, conform artikel 25, zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden.

Hoofdstuk 3 Algemene uitgangspunten voor sociaal beleid bij interne organisatiewijziging

Artikel 3:1 Werkingssfeer hoofdstuk

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op interne organisatiewijzigingen, niet zijnde privatiseringen en publiekrechtelijke taakoverhevelingen.

Artikel 3:2 Werkgelegenheid bij interne organisatiewijziging

Er vinden geen gedwongen ontslagen plaats als gevolg van de organisatieverandering, tenzij van tevoren in het georganiseerd overleg is overeengekomen dat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn.

Artikel 3:3

Voorkeursvolgorde bij herplaatsing

 • 1.

  De werkgever hanteert, bij het nemen van besluiten ten aanzien van de ambtenaren die betrokken zijn bij de organisatiewijziging, de volgende voorkeursvolgorde:

 • 1.

  de ambtenaar blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen;

 • 2.

  de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een passende functie binnen de gemeentelijke organisatie;

 • 3.

  de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie.

 • 2.

  Herplaatsingsbesluiten als bedoeld in het eerste lid onder 2 en 3 worden genomen met inachtneming van de herplaatsingsprocedure, zoals beschreven in hoofdstuk 4.

Artikel 3:4 Uitgangspunten herplaatsing

 • 1.

  Bij het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, onder 2 en 3, wordt met de volgende gegevens rekening gehouden:

  • a.

   de geschiktheid van de ambtenaar voor een in het functieboek vastgestelde functie, zoals die blijkt uit opleidings- en ervaringsgegevens, beoordelingsgesprekken en eventuele geschiktheidstesten;

  • b.

   de voorkeur van de ambtenaar voor bepaalde functies blijkende uit een belangstellingsregistratie;

  • c.

   de diensttijd van de ambtenaar bij de gemeente Heumen;

  • d.

   de leeftijd van de ambtenaar;

  • e.

   het type dienstverband van de ambtenaar.

 • 2.

  De ambtenaar is verplicht om mee te werken aan gesprekken en tests die nodig zijn voor het verzamelen van gegevens als genoemd in het eerste lid onder a. De kosten van eventuele tests zijn voor rekening van de werkgever.

Artikel 3:4a. Functieboek

 • 1.

  Voor de aanvang van de herplaatsingsprocedure wordt een beschrijving en overzicht opgesteld van alle nieuwe- en gewijzigde functies in de nieuwe organisatie. De beschrijving omvat een korte beschrijving van de functie, de functie-eisen, benodigde competenties, de functieomvang en een salarisindicatie.

 • 2.

  Het functieboek wordt tijdig, voor de aanvang van de herplaatsingsprocedure, aan alle

  betrokken ambtenaren ter kennis gebracht.

Artikel 3:5 Belangstellingsregistratie

 • 1.

  Voordat herplaatsingsbesluiten als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid onder 2 en 3, worden

  genomen, wordt de betrokken ambtenaar via een registratieformulier in de gelegenheid gesteld

  zijn voorkeur voor maximaal drie functies kenbaar te maken.

 • 2.

  Op het registratieformulier is voor de ambtenaar tevens ruimte om aan te geven of hij/zij

  een gesprek met de herplaatsingscommissie als genoemd in artikel 4:1 verzoekt.

 • 3.

  Tevens bestaat de ruimte om aan te geven of hij/zij gebruik wenst te maken van

  flankerend beleid.

Artikel 3:6 Geen passende of geschikte functie

 • 1.

  Indien de werkgever er niet in slaagt om de ambtenaar een passende dan wel geschikte functie aan te bieden binnen de gemeentelijke organisatie, zullen de werkgever en de ambtenaar zich inspannen om gezamenlijk een structurele oplossing te vinden. Onderdeel van deze oplossing kunnen zijn:

  • -

   bijscholing en omscholing;

  • -

   tijdelijke bovenformatievetewerkstelling binnen de gemeentelijke organisatie in eenpassende of geschikte functie;

  • -

   een passende functie binnen de gemeentelijke organisatie, die na de herplaatsingsprocedure is ontstaan;

  • -

   collegiale doorlening/detachering;

  • -

   outplacementbegeleiding;

  • -

   een passende functie buiten de gemeentelijke organisatie;

  • -

   loonsuppletie op andere, externe, baan;

  • -

   toekenning/afkoop wachtgeld;

  • -

   aanvullende garanties met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden;

  • -

   overigemaatregelen (maatwerk is mogelijk).

 • 2.

  De kosten van bijscholing, omscholing, outplacementbegeleiding etc. zijn voor rekening van de werkgever.

 • 3.

  Indien de werkgever na zorgvuldig onderzoek constateert dat geen structurele oplossing als bedoeld in het eerste lid kan worden gevonden, zal de ambtenaar eervol ontslag wegens reorganisatie worden verleend, als bedoeld in artikel 8:4 van de CAR. De bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringsregeling van de CAR, hoofdstuk 10a, is van toepassing, indien recht bestaat op een uitkering krachtens de WW.

 • 4.

  Heeft belanghebbende geen recht op een WW-uitkering als bedoeld in vorenstaand lid 3, dan verstrekt de werkgever een equivalent daarvan tenzij sprake is van verwijtbaar gedrag.

 • 5.

  Alvorens op basis van vorenstaand lid 3 een besluit tot ontslag wordt genomen, wordt advies ingewonnen van de herplaatsingscommissie als bedoeld in artikel 4:1.

Artikel 3:7 Verplichting ambtenaar

 • 1.

  De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem met inachtneming van de herplaatsingsprocedure is toegewezen, te aanvaarden.

 • 2.

  Wanneer de ambtenaar na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van aanvaarding van een passende functie of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing als bedoeld in artikel 3:6, eerste lid, kan het college van burgemeester en wethouders overgaan tot ontslag. Daarbij kan het college van burgemeester en wethouders melding maken bij de instelling die de Werkloosheidswet uitvoert, dat de betreffende ambtenaar weigert een passende functie te aanvaarden of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing als bedoeld in artikel 3:6 lid 1.

 • 3.

  Alvorens op basis van vorenstaande lid 2 een besluit tot ontslag wordt genomen, wordt advies ingewonnen van de herplaatsingscommissie als bedoeld in artikel 4:1.

Artikel 3:8 Salarisgarantie

De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt recht op het salaris en het salarisperspectief, zoals die voor hem golden in de oude functie.

Artikel 3:9 Functiegebonden toelagen

 • 1.

  Voor de ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie vervallen de functiegebonden toelagen voorzover zij niet aan de nieuwe functiezijn verbonden.

 • 2.

  Aan de ambtenaar, wiens bezoldiging als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend indien de ambtenaar deze toelagen gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking, anders dan door ziekte of verlof,heeft genoten.

 • 3.

  Deze compensatie kent het volgende verloop: het eerste jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 100% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen.

 • 4.

  Vervolgens vindt 3 maal halfjaarlijks een verlaging plaats met 25%.

 • 5.

  De ambtenaar verliest het recht op de compensatie voor dat deel dat het nieuwe salaris inclusief toelagen hoger is dan het oude salaris inclusief toelagen.

Artikel 3:10 Persoonsgebonden toelagen

De ambtenaar die wordt herplaatstineen andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt recht op zijn persoonsgebonden toelagen.

Artikel 3:11 Studiefaciliteiten

 • 1.

  De ambtenaar die wordt herplaatst ineen andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt de rechten die hem op grond van de studiefaciliteitenregeling zijn toegekend, indien hij de studie voortzet.

 • 2.

  De ambtenaar die wordt herplaatstineen andere functie binnen de gemeentelijke organisatie en die in overleg met zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling.

Artikel 3:12 Aanvullende scholing

De werkgever onderzoekt of het nodig is de ambtenaar, die is overgeplaatst naar een passende of geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie, bij of om te scholen voor het vervullen van zijn nieuwe functie. De kosten van de scholing zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 3:13 Functie buiten de gemeentelijke organisatie

 • 1.

  Indien de ambtenaar, waarvoor in de herplaatsingsprocedure geen passende of geschikte functie is gevonden, een functie accepteert buiten de gemeentelijke organisatie, wordt hem eervol ontslag verleend.

 • 2.

  De ambtenaar die overeenkomstig het eerste lid ontslag wordt verleend, wordt ontheven van eventuele terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de studiefaciliteitenregeling en de verhuiskostenregeling.

 • 3.

  Indien de ambtenaar als bedoeld in het eerste lid een functie van ten minste een gelijke betrekkingsomvang accepteert buiten de gemeentelijke organisatie, vult de werkgever het brutosalaris gedurende drie jaar en 2 maanden aan tot aan het niveau van het brutosalaris dat de ambtenaar genoot direct voorafgaand aan het ontslag. De ambtenaar die een functie accepteert met een kleinere betrekkingsomvang ontvangt gedurende driejaar en 2 maanden een aanvulling van zijn brutosalaris naar rato.

 • 4.

  Met het oog op het gestelde in lid 1 worden met de betrokken ambtenaar afspraken gemaakt over:

 • -

  tegemoetkomingen voor hogere lasten voor woon-werkverkeer, verhuiskosten, extra woonlasten e.d.;

 • -

  compensatie van mindere pensioenvoorziening en ziektekostenverzekering bij de nieuwe werkgever;

 • -

  een eventuele terugkeer garantie en de termijn van die garantie;

 • -

  overige ingebrachte arbeidsvoorwaarden;

 • -

  de aard van de vergoedingen als bedoeld in dit artikel (een periodieke uitkering voor bepaalde tijd en/of een afkoopsom).

 • 5.

  De ambtenaar als bedoeld in lid 1 behoudt zijn aanspraak op zijn bestaande hypotheek.

 • 6.

  Indien een ambtenaar overweegt de organisatie te verlaten om een eigen onderneming te starten, kan in overleg met betrokkene worden bezien of/welke stimulerende maatregelen mogelijk zijn ter ondersteuning van dit voornemen.

Hoofdstuk 4 Herplaatsingsprocedure

 

Artikel 4:1 Herplaatsingsprocedure

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders roept, tenzij in overeenstemming met hetgeorganiseerd overleg anders wordt besloten, een herplaatsingscommissie in het leven, die als taak heeft om de benodigde gegevens te verzamelen en om het college van burgemeesters en wethouders te adviseren over de te nemen herplaatsingsbesluiten.

 • 2.

  De herplaatsingscommssie bestaat uit:

 • -

  een extern lid, aangewezen door burgemeester en wethouders;

 • -

  een extern lid, aangewezen door de werknemersdelegatie van het georganiseerd overleg;

 • -

  een extern lid, tevens voorzitter, aangewezen door de hierboven genoemde leden.

Aan de commissie wordt een medewerker p&o toegevoegd als ambtelijk

secretaris. Deze heeft geen stemrecht.

 • 3.

  De herplaatsingscommissie hoort:

 • -

  de ambtenaar die daarom verzoekt;

 • -

  de ambtenaren waarvoor de commissie het wenselijk/noodzakelijk acht.

Van de hoorzitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

 • 4.

  In voorkomende gevallen kan het college van burgemeester en wethouders, na overeenstemming met het georganiseerd overleg, afwijken van de in lid 2 aangegeven samenstelling van de herplaatsingscommissie.

 • 5.

  Nadere uitwerking van de herplaatsingsprocedure, zoals de te zetten stappen en nadere afspraken bij herplaatsing, kan plaatsvinden na overleg en advies met de ondernemingsraad.

Artikel 4:2 Advies over herplaatsing

 • 1.

  De herplaatsingscommissie verzamelt alle volgens haar benodigde gegevens en adviseert op basis van deze gegevens het college van burgemeester en wethouders over de herplaatsing van de betrokken ambtenaren.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de ambtenaar schriftelijkover het advies van de herplaatsingscommissie over zijn herplaatsing, respectievelijk over het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden. Daarbij wordt het advies en het verslag van de betreffende hoorzitting toegevoegd.

Artikel 4:3 Bedenkingen tegen voorstel

 • 1.

  Indien de ambtenaar bedenkingen heeft tegen het advies van de commissie over zijn herplaatsing, respectievelijk tegen het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden, kan hij deze binnen 14 dagen schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de bedenkingen als bedoeld in lid 1 in handen van de herplaatsingscommissie voor nadere overweging van haar herplaatsingsadviezen.

 • 3.

  De ambtenaar kan verzoeken om mondeling te worden gehoord door (een vertegenwoordiging van) het college van burgemeester en wethouders. De ambtenaar die hiertoe een verzoek indient, zal binnen 14 dagen worden gehoord. Van de hoorzitting wordt schriftelijk verslag opgemaakt.

Artikel 4:4 Herplaatsingsbesluiten

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt het besluit tot herplaatsing van de betrokken ambtenaar. De ambtenaar wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend.

 • 2.

  De ambtenaar voor wie in de herplaatsingsprocedure geen passende of geschikte functie is gevonden, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van dit besluit in kennis gesteld. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend.

 • 3.

  De ambtenaar kan bezwaar en beroep aantekenen tegen de besluiten, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, conform de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4:5 Functiewaardering

 • 1.

  Binnen zes maanden na datum van ingang van de nieuwe organisatie worden beschrijvingen van nieuwe en gewijzigde functies ter vaststelling en waardering aangeboden.

 • 2.

  De terugwerkende kracht van de besluiten is tot aan de datum van ingang van de nieuwe functie.

Hoofdstuk 5 Privatisering en publiekrechtelijke taakoverheveling

 

Artikel 5:1 Werkingsfeer hoofdstuk

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op privatiseringen en publiekrechtelijke taakoverhevelingen.

Artikel 5:2 Werkgelegenheid

 • 1.

  Er vinden geen gedwongen ontslagen plaats bij privatisering en publiekrechterlijk taakoverheveling, tenzij van tevoren in het georganiseerd overleg is overeengekomen dat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn.

 • 2.

  De werkgever treedt met de betrokken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instantie in overleg over de overname van de ambtenaren van het desbetreffende organisatieonderdeel. Gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 • 3.

  Voordat de werkgever een besluit neemt over de overgang van een ambtenaar naar de betrokken privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instantie, biedt hij de betrokkene de gelegenheid om zijn belangstelling kenbaar te maken voor passende functies die op dat moment vacant zijn of op korte termijn vacant worden in de gemeentelijke organisatie. De ambtenaar zal als interne kandidaat in de selectieprocedure worden betrokken.

Artikel 5:3 Geen passende of geschikte functie

 • 1.

  Indien de werkgever er niet in slaagt om de ambtenaar onder te brengen bij de nieuwe werkgever dan wel een passende functie aan te biedenbinnen de gemeentelijke organisatie, zullen de werkgever en de ambtenaar zich inspannen om gezamenlijk een structurele oplossing te vinden. Onderdeel van deze oplossing kunnen zijn:

 • -

  bijscholing en omscholing;

 • -

  tijdelijke bovenformatieve tewerkstelling binnen de gemeentelijke organisatie in eenpassende of geschikte functie;

 • -

  een geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie;

 • -

  een na de plaatsingsprocedure vrijgekomen passende functie binnen de gemeentelijke organisatie;

 • -

  collegiale doorlening/detachering;

 • -

  outplacementbegeleiding;

 • -

  een passende functie buiten de gemeentelijke organisatie;

 • -

  loonsuppletie op andere, externe, baan;

 • -

  toekenning/afkoop wachtgeld;

 • -

  aanvullende garanties met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden;

 • -

  overige flankerende maatregelen

 • 2.

  De kosten van bijscholing, omscholing, outplacement etc. zijn voor rekening van de werkgever.

 • 3.

  Indien de werkgever na zorgvuldig onderzoek constateert dat geen structurele oplossing als bedoeld in het eerste lid kan worden gevonden, zal de ambtenaar eervol ontslag wegens reorga-

nisatie worden verleend, als bedoeld in artikel 8:4 van de CAR. De bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringsregeling van de CAR, hoofdstuk 10a, is van toepassing, indien recht bestaat op een uitkering krachtens de WW.

Artikel 5:4 Sociaal plan

 • 1.

  Als het georganiseerd overleg van mening is dat de privatisering of taakoverheveling zodanig ingrijpende personele gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Dit plan regelt de overplaatsingsprocedure (inclusief de ontslag- en aanstellingsprocedure van het over te plaatsen personeel) en bevat rechtspositionele bepalingen. Over dit sociaal plan moet overeenstemming worden bereikt in het georganiseerd overleg.

 • 2.

  Er worden geen definitieve besluiten genomen ten aanzien van ambtenaren voordat er overeenstemming is over het sociaal plan.

Artikel 5:5 Rechtspositievergelijking

 • 1.

  Indien de betrokken ambtenaren overgaan naar een privaatrechtelijke of een andere publiek-rechtelijke werkgever waarvoor een afwijkende rechtspositieregeling of CAO geldt, maakt de werkgever een vergelijking tussen de arbeidsvoorwaardenpakketten die van toepassing zijn op de gemeentelijke werkgever en de nieuwe werkgever.

 • 2.

  Indien uit de vergelijking blijkt dat het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden (bestaande uit in ieder geval salaris, uitkeringen en toelagen, (pre)pensioen, vakantie, ziektekostenregeling en werkloosheidsuitkering) bij de nieuwe werkgever minder is dan het totaalpakket bij de gemeentelijke werkgever, worden in het sociaal plan nadere afspraken gemaakt over afbouw, behoud of compensatie van aanspraken.

 • 3.

  Het sociaal plan bevat in ieder geval de volgende garanties:

 • a.

  netto-nettogarantie van het salaris en het salarisperspectief;

 • b.

  ambtenaren die een vaste aanstelling hebben, krijgen bij de nieuwe werkgever een vaste aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder proeftijd.

Hoofdstuk 5a Ongeschiktheid/onbekwaamheid voor de functie

 

Artikel 5a:1 Herhaald aanbod

 • 1.

  Aan de ambtenaar die is herplaatst en binnen een jaar naar het oordeel van burgemeester en wethouders ongeschikt of onbekwaam blijkt te zijn voor de dan vervulde functie, zal met inachtneming van dit statuut en op advies van de herplaatsingscommissie, een hernieuwd aanbod worden gedaan.

 • 2.

  Indien de werkgever constateert dat de werknemer ongeschikt of onbekwaam blijft voor de dan vervulde hernieuwde functie, dan zal de ambtenaar eervol ontslag wegens reorganisatie worden verleend, tenzij het ontslag aan eigen schuld of toedoen is te wijten. De bovenwettelijke werkloosheidsuitkering volgens de CAR is van toepassing indien recht bestaat op een uitkering krachtens de WW.

 • 3.

  De ongeschiktheid of onbekwaamheid in de zin van dit artikel moet blijken uit een doorlopen traject van functioneringsgesprekken en personeelsbeoordeling.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

 

Artikel 6:1 Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin toepassing van het sociaal statuut zou leiden tot een onbillijke situatie voor een ambtenaar, kan het college van burgemeester en wethouders van het statuut afwijken in een voor de ambtenaar gunstige zin.

 • 2.

  In gevallen waarin het sociaal statuut niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders, na overeenstemming met het georganiseerd overleg.

Artikel 6:2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Sociaal statuut gemeente Heumen.

Artikel 6:3 Inwerkingtreding

Dit sociaal statuut treedt in werking met ingang van 26 juni 2007.

Heumen.