Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Heumen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Heumen 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 52 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2018

05-06-2018

gmb-2018-128059

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Heumen 2018

 

Het college van Heumen;

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het:

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Heumen 2018

 

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op de dinsdagmorgen om 09.00 uur en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 • 2.

  Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering – onder vermelding van de te bespreken onderwerpen – die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2.

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

Artikel 4 Agenda

 • 1.

  Voor elke vergadering wordt de agenda en de vergaderstukken uiterlijk vrijdagochtend voorafgaand aan de dinsdag waarop de vergadering plaatsvindt opgesteld en aan de leden digitaal beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerst lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgave van reden(en) van urgentie uiterlijk op maandag voorafgaand aan de vergadering tot 12.00 uur worden aangemeld bij de secretaris.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college. Hij draagt – samen met het managementteam- zorg voor een integrale en kwalitatief goede voorbereiding van collegebesluiten.

 • 2.

  Voorstellen worden – voor ze worden voorgelegd aan het college – besproken met de betreffende portefeuillehouder.

 • 3.

  Doorgaans vindt wekelijks een overleg plaats tussen portefeuillehouder en het verantwoordelijke afdelingshoofd. Hierin komt ten minste aan de orde de planning van voorbereiding en uitvoering van collegebesluiten (op basis van de afdelingsplannen), de voorstellen die worden aangeleverd voor de eerstvolgende collegevergadering en de voorstellen die op de agenda staan van de collegevergadering van de volgende dag.

 • 4.

  Waar sprake is van onderwerpen of ontwikkelingen die meerdere portefeuilles raken wordt zoveel mogelijk gekozen voor een projectstructuur. Alle betrokken portefeuillehouders worden daarover gesondeerd voor het collegebesluit een verantwoordelijke projectwethouder aan te wijzen. Per project wordt een heldere projectbeschrijving vastgesteld. In de projectbeschrijving wordt aangegeven welk collegelid eerstverantwoordelijke is en tevens over de wijze en de momenten waarop hij afstemming pleegt met andere betrokken portefeuillehouders. Bij het afronden van projecten wordt door de betrokken projectwethouder verantwoording afgelegd aan het college.

 • 5.

  In voorstellen aan het college inzake het opstarten van projecten wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan een heldere opdrachtformulering en het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap.

Artikel 6 Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 7 Geheimhouding

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 55 van de Gemeentewet kan het college geheimhouding opleggen op grond van een belang benoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur omtrent het behandelde in een besloten vergadering en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overlegd.

 • 2.

  Op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan geheimhouding ook worden opgelegd door de burgemeester of een commissie ten aanzien van stukken die zij aan het college overleggen.

 • 3.

  Bij de oplegging van de geheimhouding wordt zo mogelijk bepaald per wanneer de geheimhouding is opgeheven.

 • 4.

  Voor de geheime agenda en het verslag en de besluitenlijst over het geheime gedeelte geldt dat altijd geheimhouding ex artikel 55 van de Gemeentewet is opgelegd, tenzij anders wordt besloten.

Artikel 8 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd met gesloten en ongetekende briefjes.

 • 4.
  • a.

   Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd.

  • b.

   Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter.

   

 • 5.

   

  • a.

   Indien bij een stemming voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken én de stemming beperkt is tot één persoon, beslist de voorzitter.

  • b.

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.

Artikel 9 Terugkoppeling en besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een terugkoppeling en de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  In de terugkoppeling wordt melding gemaakt van de afwezige leden, andere personen die hebben deelgenomen aan de vergadering, conclusies ten aanzien van de ingekomen stukken en de vragen die in de rondvraag gesteld zijn.

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4.

  Indien een lid van het college hiertoe verzoekt, wordt aantekening gemaakt dat hij heeft tegengestemd.

 • 5.

  Indien de secretaris hiertoe verzoek wordt aantekening gemaakt van zijn afwijkend advies.

 • 6.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 7.

  De besluitenlijst bestaat uit twee delen:

  • a.

   Een openbaar deel. Dit wordt een week na de besluitvorming (en dus direct na de vaststelling van de besluitenlijst) openbaar gemaakt.

  • b.

   Een niet openbaar deel. Hierbij geldt als uitgangspunt dat gemotiveerd moet worden waarom een besluit niet openbaar is.

 • 8.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt tevens zo snel mogelijk na de vergadering ter kennis gebracht van de leden van de gemeenteraad en de pers.

Artikel 10 Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het reglement bekend is gemaakt. Op dat moment vervallen alle voorgaande reglementen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 5 juni 2018.

 

 

BvdA BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEUMEN;

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

 

mr. D.C. van Eeten drs. G.M. Mittendorff

 

Toelichting op het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Heumen 2018.

 

Algemene toelichting

Ingevolge artikel 52 Gemeentewet stelt het college een Reglement van Orde (RvO) voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Onder werkzaamheden wordt blijkens de Memorie van Toelichting bij de Gemeentewet onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten. Ook bijvoorbeeld de onderlinge vervanging tussen de wethouders behoort daartoe.

De RvO’s van diverse andere gemeenten, veelal gebaseerd op het Modelreglement van orde van de VNG, zijn als basis gebruikt voor het RvO. De meeste zaken zijn direct afgeleid uit de Gemeentewet; hierin is weinig beleidsvrijheid. In het reglement zijn alle regels die voor de vergaderorde van belang zijn integraal opgenomen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld zoals dat aan de orde komt in het zogenaamde constituerende beraad, de eerste vergadering van het college direct na de raadsvergadering waarin wethouders zijn benoemd. Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat het college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgeoefende taken, dit ondanks de portefeuilleverdeling en het eventueel gebruikmaken van de in artikel 168 Gemeentewet geboden mogelijkheid tot mandaatverlening aan individuele leden van het college.

Naast de verdeling van de werkzaamheden kan de onderlinge vervanging worden geregeld. Met lid 3 wordt voldaan aan het gestelde in artikel 77 Gemeentewet. Ter wille van de nodige flexibiliteit is gekozen voor een algemene formulering. Lid 4 is een voorwaarde om de vervangingsprocedure in werking te kunnen zetten.

 

Artikel 2

Met dit artikel wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, lid 1, van de Gemeentewet. Ook hier is weer gekozen voor een algemene flexibele formulering, waardoor de mogelijkheid bestaat in bijzondere gevallen af te wijken. De Gemeentewet laat zich niet uit over de competentie tot het beleggen van een vergadering. Dit is aan de gemeenten zelf over gelaten. Uit het tweede deel van lid 1 en uit lid 2 in dit RvO volgt dat naast de burgemeester (artikel 53 van de Gemeentewet), ook een lid van het college ervoor kan zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. De formulering van het bepaalde in lid 2 houdt overigens niet in dat aan de burgemeester de bevoegdheid zou toekomen een extra vergadering tegen te houden. De imperatieve formulering van lid 1 staat daaraan in de weg. Lid 2 geeft verder de procedure voor een extra vergadering weer.

 

Artikel 3

Dit artikel is naast een vastlegging van de procedure ook van belang om wellicht al voorafgaand aan de vergadering te kunnen constateren dat het benodigde quorum voor besluitvorming niet gehaald wordt (artikel 56 van de Gemeentewet). De voorzitter kan dan een nieuwe vergadering beleggen.

 

Artikel 4

De rol van de gemeentesecretaris bij de collegevergaderingen wordt in de artikelen 103 tot en met 105 van de Gemeentewet aangegeven.

Er is kort aangegeven hoe zaken van spoedeisend belang worden geagendeerd. De secretaris zal al naar gelang de omstandigheden dienen af te wegen of ten aanzien van de spoedeisende onderwerpen van tevoren gecommuniceerd wordt met de collegeleden of dat dit in de vergadering gebeurt.

 

Artikel 5

Voor een goede - slagvaardige - besluitvorming is een goede voorbereiding absolute voorwaarde. Bij de portefeuilleverdeling in het collegiaal bestuur wordt er tevens van uitgegaan, dat betrokken portefeuillehouder het advies ondersteunt ofwel dat zijn visie in het advies tot uiting komt. Een goede afstemming tussen afdelingshoofden en portefeuillehouders kan zowel de planning van voorstellen als de inhoud ervan ten goede komen.

 

Artikel 6

Artikel 57 en 55 eerste lid Gemeentewet geven indirect aan dat het mogelijk is dat naast de collegeleden en de secretaris anderen bij de vergadering aanwezig kunnen zijn. Deze Gemeentewetartikelen geven aan dat de onschendbaarheid en de eventueel opgelegde geheimhouding voor allen aanwezig bij de vergadering geldt. Artikel 5 geeft allereerst de rol van de gemeentesecretaris weer.

 

Artikel 7

In afwijking van de VNG verordening is volledigheidshalve een artikel opgenomen over het opleggen van deze geheimhouding. De inhoud verwijst naar de relevante artikelen van de Gemeentewet. Het feit dat een vergadering in beslotenheid plaatsvindt, betekent niet automatisch dat er ook geheimhouding rust op de stukken. Hiervoor dient een apart besluit te worden genomen. Tegen het besluit tot opleggen van geheimhouding staat bezwaar open. Het maken van bezwaar is alleen mogelijk voor rechtspersonen die een rechtstreeks belang hebben bij het geheimhoudingsbesluit. Indien geen geheimhouding wordt opgelegd, dan kan een ieder het stuk opvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Wel blijft het dan mogelijk om in het kader van de afweging van belangen, het verzoek tot openbaarmaking niet te honoreren. De rechter kan toetsen of de afweging juist is gemaakt.

Het derde lid bepaalt dat ook het tijdstip wordt vastgesteld per wanneer de geheimhouding wordt opgeheven. Als dit niet mogelijk is, moet het college te zijner tijd een apart besluit nemen om de geheimhouding op te heffen. Voor de geheimhoudingstermijnen bestaan geen algemene richtlijnen. Wel geldt als uitgangspunt dat de wetgever de frequentie en duur van de geheimhouding zoveel mogelijk wil beperken. Ingevolge de Archiefwet worden in beginsel alle bestuurlijke stukken na 20 jaar openbaar.

De Gemeentewet legt niet automatisch geheimhouding op op de geheime agenda en de verslaglegging hiervan. Hiervoor is een apart besluit van het college vereist. Het college maakt voor elk van de achterliggende onderwerpen en stukken van de geheime agenda een afzonderlijke afweging tot geheimhouding. Er kan van worden uitgegaan dat deze overwegingen ook de agendering en de verslaglegging aangaan. Om die reden is in dit reglement voorzien in een algemene bepaling waarbij op de agenda en het verslag van het geheime gedeelte standaard geheimhouding wordt opgelegd.

 

Artikel 8

In de eerste plaats moet hier worden gewezen op artikel 56 van de Gemeentewet, dat een regeling bevat met betrekking tot zowel het vergader- als het besluitquorum ten aanzien van de vergaderingen van het college. Hoewel het ingevolge de Memorie van Toelichting bij dit artikel aan het college vrijstaat in het reglement van orde een zwaarder quorumvereiste te stellen, is hiervoor niet gekozen; het in de wet terzake opgenomen stelsel is daarmee onverkort van toepassing.

Ten aanzien van het stemmen wordt opgemerkt, dat in de praktijk slechts zelden wordt gestemd. De opgenomen regeling komt erop neer dat in principe slechts wordt gestemd ten aanzien van personen als een van de leden dat wenst. In dat geval wordt mondeling gestemd (ook over personen), tenzij ten aanzien van personen om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Over zaken wordt dus of niet of mondeling gestemd. De stem van een deeltijdwethouder telt even zwaar als die van een voltijdswethouder; er vindt dus geen correctie op een eventuele deeltijdfactor plaats.

 

Artikel 9

Dit artikel regelt de verslag leggende taak van de secretaris en de wijze waarop het verslag wordt vastgesteld. Als op grond van artikel 55 van de Gemeentewet door het college een geheimhoudingsplicht is opgelegd, zal ten aanzien van de beraadslaging en eventuele besluiten over dit onderwerp een afzonderlijk verslag moeten worden gemaakt. Dit zal door de secretaris afzonderlijk moeten worden bewaard totdat de geheimhouding is opgeheven.

De Wet dualisering gemeentebestuur introduceert het begrip "besluitenlijst". Hierdoor is de bepaling over de verslaglegging aangepast. Op grond van artikel 60 van de Gemeentewet kan de raad regelen van welke beslissingen van het college de raad op de hoogte gesteld wil worden. In het achtste lid is uitgewerkt hoe de besluitenlijst tot stand komt. De openbaarmaking geschiedt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

 

Artikel 10

Ingevolge artikel 54 van de Gemeentewet is hoofdregel dat de vergaderingen met gesloten deuren plaatsvinden. Het college kan daar zelf van afwijken. Via artikel 9 wordt dit ook uitdrukkelijk aan het college overgelaten. Indien een vergadering van het college openbaar is, bepaalt het tweede lid van artikel 53 van de Gemeentewet dat de burgemeester dag, plaats en tijdstip daarvan bekend moet maken.

 

Artikel 11

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

 

Bijlage Portefeuillehoudersverdeling 2018-2019

 

Marriët Mittendorff

• Bestuurlijke organisatie

• Intergemeentelijke samenwerking

• Openbare orde en veiligheid

• Handhaving

• Publieke dienstverlening

• Representatie (inclusief internationale betrekkingen)

• Personeel en organisatie.

 

Frank Eetgerink (1e loco)

• Inwonerparticipatie

• Zorg en Welzijn

• Onderwijs, inclusief bibliotheek

• Jeugd en jongeren

• Cultuur

• Communicatie

• ICT en digitalisering

 

Leo Bosland (2de loco)

• Duurzaamheid (milieu, water, landschap, maatschappelijk vastgoed)

• Armoedebeleid

• Werk en inkomen

• Wonen

 

René Waas (3de loco)

• Ruimtelijke ordening (grondzaken)

• Omgevingswet

• Openbare werken

• Verkeer en Mobiliteit (inclusief doelgroepenvervoer)

• Maatschappelijk vastgoed

• Evenementen

 

Maarten schoenaker (4de loco)

• Financiën, inclusief grondexploitaties

• Economische zaken

• Recreatie, toerisme en erfgoed

• Sport

 

Vervangingsregeling

De vervanging vindt plaats in de volgorde van het loco-burgemeesterschap.

• Marriët Mittendorff (burgemeester)

• 1e loco: Frank Eetgerink

• 2e loco: Leo Bosland

• 3de loco: René Waas

• 4de loco: Maarten Schoenaker

(Maarten Schoenaker wordt vervangen door Marriët Mittendorff)