Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Subsidieregeling investeringssubsidies buitensportaccommodaties 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling investeringssubsidies buitensportaccommodaties 2019
CiteertitelSubsidieregeling ïnvesteringssubsidies buitensportaccommodaties 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2018

11-12-2018

gmb-2018-280058

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling investeringssubsidies buitensportaccommodaties 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen;

 

overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van investeringssubsidies op het terrein van buitensport, zoals opgenomen in de kadernota “Een sterke basis voor de buitensport”, vastgesteld door de gemeenteraad op 9 juli 2015;

 

Gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Heumen 2018;

    

Besluit vast te stellen de volgende nadere regelgeving:

 

Subsidieregeling investeringssubsidies buitensportaccommodaties 2019

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening (ASV): de Algemene subsidieverordening gemeente Heumen 2018.

 • 2.

  Basissporten: voetbal, korfbal, tennis en hockey.

 • 3.

  Basissportverenigingen: verenigingen die conform deze subsidieregeling een basissport beoefenen.

 • 4.

  Basisvoorzieningen: dit zijn accommodatieonderdelen van buitensporten die tot de basissporten behoren en noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke actieve sportbeoefening. Hiertoe worden de volgende accommodatieonderdelen gerekend:

  • a.

   velden en banen (gangbare ondergrond: kunststof banen voor tennis en hockey en (natuur)gras voor voetbal en korfbal);

  • b.

   veld-, baan- of complexafrastering;

  • c.

   trainings- of baanverlichting;

  • d.

   beregeningsinstallatie;

  • e.

   doelen, netposten, ballenvangers of korfbalpalen;

  • f.

   kleedlokalen (inclusief douches);

  • g.

   bergruimte.

 • 5.

  Nevenvoorzieningen: dit zijn accommodatieonderdelen van buitensporten die tot de basissporten behoren en niet per se noodzakelijk zijn voor de actieve sportbeoefening, maar toch een belangrijke functie hebben voor het verenigingsleven. Hiertoe worden de volgende drie accommodatieonderdelen gerekend:

  • a.

   fietsenstalling;

  • b.

   bestuurskamer;

  • c.

   kantine. 

 

Artikel 2: Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het verrichten van investeringen in een buitensportaccommodatie die bestemd is voor basissporten en zich op de eerste plaats richt op vernieuwings- en vervangingsinvesteringen van basisvoorzieningen. De investeringssubsidie kan op de tweede plaats ook gericht zijn op vervanging of vernieuwing van nevenvoorzieningen.

 

Artikel 3: Procedurebepalingen

 • 1.

  In afwijking van artikel 7, eerste lid van de ASV dient een aanvraag om subsidie op grond van deze subsidieregeling door de aanvrager te zijn ingediend voor 1 juli van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waar de subsidie voor wordt gevraagd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 8, derde lid van de ASV beslist het college op de aanvraag voor 1 maart van het kalenderjaar waarin de vereniging van plan is de investering waarvoor de subsidie is aangevraagd uit te voeren.

 • 3.

  De termijnen voor de aanvraag voor vaststelling van de subsidie en de beslissing op deze aanvraag zijn conform de artikelen 14, 15 en 16 van de ASV.

 

Artikel 4: Berekening van de subsidie

 • 1.

  Voor velden/banen met bijbehorende voorzieningen, zoals genoemd in artikel 1 lid 4 onder a tot en met e, verleent de gemeente bij de basissporten een subsidie van 80% van de investeringslasten van de vernieuwing/vervanging/renovatie/uitbreiding en eerste aanleg.

 • 2.

  Voor gebouwen (opstallen), zoals genoemd in artikel 1 lid 4 f en g en lid 5, verleent de gemeente bij de basissporten een subsidie van 33% van de investeringslasten van nieuwbouw/renovatie/uitbreiding en eerste inrichting. 

 • 3.

  Voor het berekenen van de benodigde training- en wedstrijdvelden, kleedkamers en scheidsrechtersruimte worden landelijke NOC*NSF planningsnormen als richtlijn gehanteerd. Lokale omstandigheden kunnen hiervan afwijken. Overcapaciteit wordt in overleg met de betreffende vereniging bepaald en is niet subsidiabel. 

 

Artikel 5: Specifieke subsidievoorwaarden

Naast de in de ASV genoemde subsidievoorwaarden, gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 • 1.

  Investeringssubsidies worden alleen verleend voor buitensportaccommodaties van de basissporten, die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Heumen. Voor die situaties waarin de gemeente Heumen geen eigenaar is van de betreffende grond, dient de betreffende sportvereniging een relatief groot aantal Heumense leden te hebben (minimaal 25%). 

 • 2.

  Basissportverenigingen komen in aanmerking voor een investeringssubsidie voor het percentage van hun ledenbestand dat in de gemeente Heumen woont. 

 • 3.

  Investeringssubsidies worden niet achteraf verleend voor werkzaamheden die reeds zijn gestart dan wel uitgevoerd.

 • 4.

  De gangbare ondergrond voor basissport voetbal is bepaald op (natuur)gras. Pas als er ruimtelijk geen mogelijkheden zijn voor uitbreiding met (natuur)gras en hierdoor een capaciteitsprobleem ontstaat, wordt kunstgras in overweging genomen. 

 • 5.

  Voorwaarden ten aanzien van subsidie vanuit de landelijke subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties:

  • a.

   Het college stelt de voorwaarde dat iedere vereniging die een aanvraag indient voor een investeringssubsidie en waarvan de totale investering minimaal € 25.000 inclusief btw bedraagt of minimaal € 14.286 inclusief btw indien de investering is gericht op energiebesparing en/of het verbeteren van de toegankelijkheid, tevens een beroep doet op de landelijke subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 20 juli 2018 onder nummer 40859.

  • b.

   Indien de vereniging vanuit deze landelijke subsidieregeling een subsidie ontvangt wordt dit bedrag afgetrokken van het totale investeringsbedrag inclusief btw. Het restantbedrag inclusief btw komt vervolgens in aanmerking voor een investeringssubsidie van de gemeente. 

 

Artikel 6: Verdeling van het subsidieplafond

Indien de te honoreren aanvragen leiden tot het overschrijden van het subsidieplafond, vindt subsidiëring plaats naar rato van de verhouding tussen het beschikbare budget ten opzichte van het benodigde budget tot het subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 7: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de subsidieaanvrager afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling indien toepassing van de subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

 

Artikel 8: Overgangsbepalingen

Aanvragen om investeringssubsidie die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn ingediend en toezien op het tijdvak 2019, worden beoordeeld op basis van deze subsidieregeling.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. Tezelfdertijd wordt de beleidsregel “investeringssubsidies buitensportaccommodaties 2015”, vastgesteld op 24 november 2015 ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling “investeringssubsidies buitensportaccommodaties 2019”. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen

 

De secretaris,    De burgemeester,

 

 

mr. D.C. van  Eeten   drs. G.M. Mittendorff