Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Beleidsregel Tegemoetkoming Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) Heumen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Tegemoetkoming Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) Heumen 2019
CiteertitelBeleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2019

12-02-2019

gmb-2019-45599

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Tegemoetkoming Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) Heumen 2019

 

Burgemeester en wethouder van Heumen;

 

gelet op het bepaalde artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de beleidsregels Tegemoetkoming Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019

 

Intitulé

1.Inleiding

De ouders kunnen voor kinderopvang gebruik maken van de reguliere kinderopvangtoeslag. Er zijn gezinnen of alleenstaande ouders, die als gevolg van sociaal-medische redenen, geen of beperkt recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale of gezondheidsredenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Voor deze gezinssituaties is de Regeling Kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Het doel van deze regeling is dat kinderen ondersteund worden, die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen. De SMI regeling biedt ouders een financiële tegemoetkoming om een tijdelijke oplossing voor kinderopvang mogelijk te maken en toe te kunnen werken naar een structurele oplossing voor de gezinssituatie.

De gemeenten hebben volledige beleidsvrijheid gekregen van de Rijksoverheid om invulling te geven aan de SMI regeling. Jaarlijks stort het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28 miljoen in het gemeentefonds voor de regeling SMI. Gemeenten hebben diverse mogelijkheden om deze middelen in te zetten en eventueel te combineren.

De gemeenten worden in staat gesteld om maatwerk toe te kunnen passen. Vooralsnog is het blijven bieden van maatwerk de reden om de SMI regeling niet in een wet te verankeren. Minister Asscher heeft een onderzoek uit laten voeren over het inzetten van de SMI regeling door gemeenten en heeft eind 2016 de toepassing van de regeling geëvalueerd . De uitvoering van deze maatwerk regeling verloopt over het algemeen goed, de kracht van maatwerk moet behouden blijven.

 

 

Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen

 

Artikel 1.Begrippen

College: het college van burgemeester en wethouders.

Kinderopvang: de opvang van kinderen woonachtig in de gemeente Heumen

SMI: noodzakelijke indicatie om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming in kosten voor noodzakelijke kinderopvang: - als gevolg van lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen van de ouder of; - om een dreigende ernstige ontwikkelingsachterstand van het kind op te heffen of te verminderen.

 

 

Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van SMI

Artikel 2.Doelgroep SMI

Tot de doelgroep behoort: belanghebbende met een kind of meerdere kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd dat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat, waarbij een consulent jeugd een schriftelijk advies heeft afgegeven waarin de noodzaak van kinderopvang wordt aangegeven op grond van een sociaal medische indicatie. Belanghebbende kan geen beroep doen op een voorliggende voorziening

 

Artikel 3:Voorliggende voorzieningen

Als kinderopvang nodig is op grond van een sociaal-medische indicatie en er geen aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in het kader kinderopvangtoeslag via de belastingdienst of een andere voorliggende voorziening, is een tegemoetkoming in het kader van een sociaal medische indicatie mogelijk.

 

 

Hoofdstuk 3. Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van SMI

 

Artikel 4. Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van SMI

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten kinderopvang op basis van SMI wordt er een aanvraag voor een tegemoetkoming gedaan bij het College.

 • 2.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat ten minste:

 • a. naam, adres en burgerservicenummer van de ouder;

 • b. indien van toepassing: naam en burgerservicenummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  c. naam, geboortedatum en burgerservicenummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

 • d. de geldigheidsduur van de indicatie wordt bepaald door een consulent jeugd, maar is nooit langer dan 6 maanden;

 • e. een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

 • f. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 

 

Hoofdstuk 4. Toekenning tegemoetkoming op basis van SMI

 

Artikel 5. Ingangsdatum van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt verstrekt met ingang van de datum waarop de kinderopvang, op sociaal-medische indicatie, is begonnen.

 

Artikel 6. Maximaal aantal dagdelen

Bij het vaststellen van de vergoeding voor kinderopvang op grond van SMI wordt uitgegaan van maximaal 4 dagdelen per week.

 

Artikel 7. Periode van tegemoetkoming

De tegemoetkoming geldt voor maximaal 3 maanden.

Na afloop van deze periode kan de tegemoetkoming weer voor maximaal 3 maanden worden toegekend nadat de noodzaak van verlenging is vastgesteld door het college.

 

Artikel 8.Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming per maand is maximaal: het benodigde aantal opvanguren per maand vermenigvuldigd met het uurtarief van de kinderopvang (zoals vastgesteld door de Belastingdienst) minus de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Opvangkosten die boven dit tarief liggen worden door de ouder zelf betaald.

 

Artikel 9. Weigeringsgronden

Het college weigert de tegemoetkoming in de kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie in ieder geval indien:

 • a. De ouder niet behoort tot de doelgroep in artikel 2 van deze beleidsregels.

 • b. De ouder niet de inlichtingen verstrekt of medewerking verleent als bedoeld in artikel 11 van deze beleidsregels.

 • c. De ouder reeds een tegemoetkoming kinderopvang ontvangt of kan aanvragen op grond van de Wet kinderopvang of gebruik kan maken van reguliere peuteropvang.

 

Artikel 10. Betaling

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt rechtstreeks betaald aan de ouder op voorwaarde dat deze een contract van kinderopvang kan overleggen.

 

Artikel 11. Inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder of de partner doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van belang zijn.

 • 2.

  Het niet of onjuist informeren van het college kan gevolgen hebben voor de vaststelling van de tegemoetkoming.

   

Artikel 12. Vaststelling tegemoetkoming

 • 1.

  De ouder (of op verzoek van de ouder: de kinderopvangorganisatie) verstrekt binnen vier weken na afloop van de beschikking de facturen van de kinderopvangorganisatie of van het gastouderbureau, waarop zowel de kosten als de urenomvang zichtbaar zijn.

 • 2.

  Aan de hand van de verantwoording als bedoeld in het eerste lid wordt de tegemoetkoming definitief vastgesteld.

 • 3.

  Teveel betaalde tegemoetkoming wordt teruggevorderd.

 

 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

 

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2019’.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking ervan.

 

 

 

namens Burgemeester en Wethouders

 

De secretaris,

De burgemeester,

 

 

 

 

D.C. van Eeten

G.M. Mittendorff

 

 

 

 

Toelichting algemeen

Ouders kunnen voor kinderopvang gebruik maken van de reguliere kinderopvangtoeslag. Gezinnen of alleenstaande ouders, die als gevolg van sociaal-medische redenen, geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale of gezondheidsredenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Voor deze gezinssituaties is de Regeling Kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Het doel van deze regeling is dat kinderen ondersteund worden, die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen. De SMI regeling biedt ouders een financiële tegemoetkoming om een tijdelijke oplossing voor kinderopvang mogelijk te maken en toe te kunnen werken naar een structurele oplossing voor de gezinssituatie.

 

Toelichting artikel

 

Artikel 1: Begripsomschrijving

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 2: Doelgroep SMI

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 3: Voorliggende voorzieningen

De tegemoetkoming fungeert als een vangnet.

Als de informele kinderopvang (opvang door buurt, familie, mantelzorg) of andere voorliggende voorzieningen uitkomst bieden dan moet daarvan gebruik worden gemaakt.

 

Artikel 4: Aanvraag tegemoetkoming op basis SMI

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 5: Ingangsdatum

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 6: Maximaal aantal dagdelen per leeftijdsfase

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 7: Periode tegemoetkoming

Kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie is met nadruk een tijdelijke oplossing. Verlenging is slecht eenmaal mogelijk met een maximum van 3 maanden. Werken aan een oplossing op langere termijn is belangrijk.

 

Artikel 8: Hoogte tegemoetkoming

Voor vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming is aansluiting gezocht bij de berekeningssystematiek van de belastingdienst. Deze bedragen worden door de belastingdienst elk jaar opnieuw bekeken en vastgesteld. Deze tarieven houdt de gemeente Heumen ook aan.

 

Artikel 9: Weigeringsgronden

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 10: Betaling

Het college kan op verzoek van de ouder(s) ook rechtstreeks uitbetalen aan de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau in de vorm van een SMI-toeslag als er sprake is van schulden.

 

Artikel 11: Inlichtingenplicht

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 12: Vaststelling tegemoetkoming

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 13: Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

 

Artikel 14: Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.