Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

Beleidsregels Mantelzorgwaardering 2019 gemeente Heumen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Mantelzorgwaardering 2019 gemeente Heumen
CiteertitelBeleidsregels mantelzorgwaardering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heumen/CVDR606293/CVDR606293_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2019

14-05-2019

gmb-2019-123647

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Mantelzorgwaardering 2019 gemeente Heumen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen,

 

Overwegende dat de gemeente Heumen de mantelzorgers van in de gemeente Heumen woonachtige zorgvragers wil waarderen voor de zorg en inzet in de vorm van een financiële bijdrage (waardebon), de mantelzorgwaardering, zolang er sprake is van een intensieve mantelzorg;

 

gelet op artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, waarin is bepaald dat het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente;

 

gelet op artikel 17 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heumen waarin is bepaald dat het college bij nadere regeling vaststelt waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat,

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de volgende

 

Beleidsregels Mantelzorgwaardering gemeente Heumen

 

Artikel 1 Kernbegrippen

 • 1.

  Mantelzorger

 • persoon die mantelzorg verleent en waarop de aanvraag voor de mantelzorgwaardering gemeente Heumen betrekking heeft;

   

 • 2.

  Mantelzorg

 • hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep, vanuit een vrijwilligersorganisatie of vanuit een persoonsgebonden budget.

 • Het gaat om langdurige zorg, dat wil zeggen langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week, die onbetaald wordt geboden aan een zorgvrager en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.

 • Mantelzorg overstijgt in tijd en/of intensiteit het niveau van gebruikelijke zorg aan een persoon waarmee een sociale relatie bestaat.

   

 • 3.

  Gebruikelijke zorg

 • hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten;

 • 4.

  Zorgvrager

 • persoon die mantelzorg vraagt en inwoner van de gemeente Heumen is, zelfstandig woont (eigen woning, huurwoning of mantelzorgwoning) en het verzoek voor een mantelzorgwaardering indient;

 • 5.

  Mantelzorgwaardering

 • De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van de in de gemeente Heumen wonende zorgvragers.

 

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering komen mantelzorgers in aanmerking, die zorgen voor een zorgvrager die zelfstandig in de gemeente Heumen woont. Dit betekent dat een mantelzorger die woont buiten de gemeente Heumen, maar zorgt voor een zelfstandig wonende inwoner uit de gemeente Heumen, ook in aanmerking kan komen voor de mantelzorgwaardering;

 • 2.

  De mantelzorger zorgt niet vanuit een hulpverlenend beroep of als vrijwilliger (vanuit een vrijwilligersorganisatie);

 • 3.

  De mantelzorger zorgt niet vanuit een persoonsgebonden budget voor de zorgvrager, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden, waarin daarnaast ook nog aanvullend boven gebruikelijke zorg wordt geleverd.

 

Artikel 3 Procedure

 • 1.

  De zorgvrager kan jaarlijks een verzoek voor een mantelzorgwaardering indienen, telkens voor 1 oktober van het kalenderjaar;

 • 2.

  Indien de zorgvrager jonger dan 18 jaar is, kan een ouder of voogd een verzoek voor een mantelzorgwaardering indienen, telkens voor 1 oktober van het jaar;

 • 3.

  De zorgvrager die voorgaand jaar een verzoek voor één of twee mantelzorgwaarderingen heeft ingediend, wordt vanaf 2019 schriftelijk gevraagd alleen eventuele mutaties door te geven en hoeft dus niet het volledige verzoekformulier opnieuw in te dienen;

 • 4.

  De zorgvrager kan een verzoek voor een mantelzorgwaardering indienen voor maximaal 2 mantelzorgers;

 • 5.

  Het indienen van een verzoek gaat via het door het daartoe ontwikkeld formulier;

 • 6.

  De mantelzorgwaardering wordt medio november verstrekt aan de mantelzorgers die daarvoor in aanmerking komen en waarvoor een verzoek is ingediend.

 

Artikel 4 Hoogte mantelzorgwaardering

 • 1.

  De mantelzorgwaardering betreft een VVV-cheque ter hoogte van € 50 per kalenderjaar, die aan de mantelzorger van de zorgvrager wordt verstrekt;

 • 2.

  Er wordt jaarlijks aan maximaal twee mantelzorgers, per zorgvrager, een mantelzorgwaardering ad € 50 per mantelzorger verstrekt.

 

Artikel 5 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze regeling afwijken.

 •  

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juni 2019.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels mantelzorgwaardering’.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2019,

 

JPP

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEUMEN;

 

De secretaris,

De burgemeester,

 

 

 

 

Mr. D.C. van Eeten

 

G.M. Mittendorff