Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening Auditcommissie gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie gemeente Heusden
CiteertitelVerordening Auditcommissie gemeente Heusden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en communicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

15 mei 2018 layout gecorrigeerd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2008nieuwe regeling

29-01-2008

Heusdense Courant 06-02-2008

V200701335

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie gemeente Heusden

 

Verordening Auditcommissie gemeente Heusden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de auditcommissie, zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

 • b.

  lid: lid van de commissie;

 • c.

  voorzitter: voorzitter van de commissie;

 • d.

  accountant: de door de raad, conform artikel 213 Gemeentewet, aangewezen accountant.

Artikel 2 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit vier raadsleden.

 • 2.

  De commissie wordt bijgestaan door vijf adviseurs, te weten: de portefeuillehouder financiën, de concerncontroller, de teammanager Kwaliteitscontrol en de teammanager Bedrijfseconomische Control en een lid van de griffie

 • 3.

  De accountant treedt op als extern adviseur van de commissie.

 • 4.

  De commissie kan externe adviseurs, waaronder leden van de Rekenkamercommissie, uitnodigen bij een vergadering aanwezig te zijn.

Artikel 3 Voorzitter en secretariaat

 • 1.

  De commissie kiest uit de in de commissie zitting hebbende raadsleden een voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeen roepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming.

 • 3.

  De commissie kiest uit haar leden een secretaris, die ondersteund wordt door een lid van de griffie.

Artikel 4 Benoeming en ontslag

 • 1.

  De raad benoemt de leden die namens de raad zitting hebben in de commissie.

 • 2.

  De zittingsperiode van de raadsleden in de commissie eindigt wanneer zij ophouden lid te zijn van de raad en in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  De raad kan een raadslid als commissielid ontslaan.

 • 4.

  Een raadslid kan te allen tijde als lid van de commissie ontslag nemen.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

De commissie:

 • 1.

  is het directe aanspreekpunt voor de door de raad aangewezen accountant;

 • 2.

  beoordeelt samen met het college en de externe accountant de kwaliteit van de interne beheersingssystemen;

 • 3.

  bespreekt jaarlijks het controleplan van de accountant en adviseert de raad over speerpunten in de accountantscontrole;

 • 4.

  bespreekt de bevindingen van de accountant naar aanleiding van (interim-) controles en naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole;

 • 5.

  kan zelfstandig (deel)opdrachten verstrekken aan de accountant en adviseert de raad hierover;

 • 6.

  adviseert de raad over het jaarverslag en de programmajaarrekening, mede aan de hand van de accountantsverklaring en het accountantsverslag;

 • 7.

  stemt onderzoeken volgens artikel 213a Gemeentewet, rekenkameronderzoeken en de accountantscontrole op elkaar af;

 • 8.

  adviseert de raad over de uitvoering en de aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet.

Artikel 6 Vergaderingen en quorum

 

 

 

 • 1.

  De commissie vergadert in principe 2 keer per jaar of zo veel zij nodig acht voor een goede uitoefening van haar taak. In ieder geval vindt het overleg plaats als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel.

 • 2.

  Jaarlijks, in het voorjaar, vindt er specifiek overleg plaats tussen de accountant en de commissie over de speerpunten van controle over het lopende dienstjaar en over het rapport van bevindingen, behorend bij het accountantsrapport van de jaarrekening over het voorafgaande dienstjaar.

 • 3.

  Jaarlijks, in het najaar, vindt er specifiek overleg plaats tussen de accountant en de commissie over de rapportage van de accountant bij de interim-controle over het lopende dienstjaar, aan de hand van de boardletter van de accountant..

 • 4.

  Als minder dan drie leden bij een vergadering aanwezig zijn, wordt de vergadering niet gehouden en wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering belegd.

 • 5.

  De vergaderingen van de commissie vinden in beslotenheid plaats.

 • 6.

  Over hetgeen in de vergaderingen is besproken wordt door de individuele leden van de commissie niets in de openbaarheid gebracht (behoudens het gestelde onder artikel 6, sub 7 en 8).

 • 7.

  De adviezen van de commissie aan de raad zijn openbaar.

 • 8.

  Verslagen van vergaderingen van de auditcommissie worden ter inzage gelegd voor de raad.

Artikel 7 Slotbepalingen
  • 1.

   Bij twijfel over de betekenis of toepassing van de in deze verordening opgenomen bepalingen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

  • 2.

   Elke twee jaar evalueert de raad het functioneren van de commissie.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening Auditcommissie gemeente Heusden”.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

A.J. Emmen drs. H.P.T.M. Willems