Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening Burgerinitiatief

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Burgerinitiatief
CiteertitelVerordening Burgerinitiatief gemeente Heusden 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en communicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2007nieuwe regeling

27-03-2007

De Heusdense Courant, 25-04-2007

B200614241

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Burgerinitiatief

De Raad van de gemeente Heusden in zijn vergadering van 27 maart 2007,

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de hierna volgende:

Verordening Burgerinitiatief gemeente Heusden 2007

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.een burgerinitiatief: een voorstel van een initiatiefgerechtigde ter plaatsing van een voorstel of een onderwerp op de agenda van de vergadering van de Raad. 2. Initiatiefgerechtigde: a. alle natuurlijke personen vanaf 12 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Heusden. b. rechtspersonen die gevestigd en werkzaam zijn in de gemeente Heusden. 3. Ondersteuningsgerechtigden: personen die een burgerinitiatief ondersteunen. 4. De agendacommissie: de commissie als bedoeld in artikel 13 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

Artikel 2
 • 1.

  De agendacommissie beoordeelt of het verzoek voldoet aan alle geldigheidseisen.

 • 2.

  Indien een verzoek voldoet aan alle geldigheidseisen plaatst de agendacommissie een burgerinitiatief op de agenda van de eerstvolgende informatievergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 3.

  Ongeldig is het verzoek dat:

  • a.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 3 bevat, of

  • b.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 4.

 • 4.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

 • 5.

  Indien het verzoek niet aan alle geldigheidseisen voldoet wordt de verzoeker een hersteltermijn van maximaal twee weken geboden.

 • 6.

  De agendacommissie nodigt de verzoeker uit om het initiatief tijdens de informatievergadering mondeling toe te lichten.

Artikel 3

Een burgerinitiatief houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de Raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor de datum van indiening van het burgerinitiatief door de Raad een besluit is genomen.

Artikel 4
 • 1.

  Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad. Deze leidt het verzoek terstond door naar de voorzitter van de agendacommissie.

 • 2.

  Het verzoek bevat tenminste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatief;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, en

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van tenminste 25 ondersteuningsgerechtigden.

 • 3.

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen model.

 • 4.

  Aan de indiener van een burgerinitiatief wordt een ontvangstbevestiging verstrekt.

Artikel 5
 • 1.

  In de eerstvolgende informatievergadering na de datum van indiening van het verzoek wordt bepaald of het burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de Raad wordt geplaatst.

 • 2.

  Indien de Raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 3, onder a, kan de Raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Indien de Raad het verzoek toewijst wordt overgegaan tot inhoudelijke bespreking en besluitvorming.

 • 4.

  Zo spoedig mogelijk nadat de Raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 5.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 6

In zijn burgerjaarverslag brengt de burgemeester over elk jaar verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Burgerinitiatief gemeente Heusden 2007”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare

vergadering van 27 maart 2007.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter , griffier.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1:

In deze verordening is er voor gekozen de term “burgerinitiatief” te hanteren voor de aanduiding van het voorstel dat door een burger of een rechtspersoon bij de gemeenteraad kan worden ingediend. Deze term gaat er van uit dat een burger of een rechtspersoon zowel concrete voorstellen als bepaalde onderwerpen kan indienen bij de gemeenteraad.

Het initiatiefrecht wordt toegekend aan alle natuurlijke personen van 12 jaar en ouder en aan rechtspersonen die gevestigd en werkzaam zijn in de gemeente Heusden.

Artikel 2:

Uit dit artikel volgt dat de agendacommissie het initiatief beoordeelt op de geldigheidseisen. Als aan die eisen wordt voldaan, wordt het initiatief geagendeerd voor de eerstvolgende informatievergadering, waarin de initiatiefnemer wordt uitgenodigd om het verzoek mondeling toe te lichten. Tijdens die informatievergadering wordt bepaald of het initiatief geplaatst kan worden

op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering. In die raadsvergadering vindt inhoudelijke bespreking van en besluitvorming over het burgerinitiatief plaats. Van een geldig verzoek is sprake als (a) het onderwerp van het burgerinitiatief niet in artikel 3 is uitgezonderd en (b) aan de in artikel 4 gestelde procedurele voorwaarden wordt voldaan. In artikel 1 is omschreven wat onder een initiatiefgerechtigde moet worden volstaan.

Indien het verzoek niet aan alle eisen voldoet, krijgt de verzoeker een hersteltermijn.

Voor de toetsing of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, lijkt het moment van indiening van het verzoek aangewezen. Het verzoek vindt immers formeel op dit moment plaats. Om te kunnen onderzoeken of op dat moment wordt voldaan aan de vereisten, zijn verschillende gegevens nodig. Welke dat zijn wordt geregeld in artikel 4.

Artikel 3:

De beperkingen die dit artikel stelt aan de inhoud van een burgerinitiatief vloeien vooral voort uit doelmatigheidsoverwegingen. Het is bijvoorbeeld weinig efficiënt om de Raad te belasten met de beraadslaging over een onderwerp waarover de Raad uiteindelijk geen beslissende bevoegdheid heeft. Een ander argument voor deze uitzondering is, dat de afstand tussen burger en bestuur alleen maar zou worden vergroot als de initiatiefgerechtigde na het doorlopen van de burgerinitiatiefprocedure te horen krijgt dat de Raad niets met het burgerinitiatief kan doen, omdat hij er niet over gaat.

Een vraag over gemeentelijk beleid kan ook geen onderwerp van een burgerinitiatief zijn. Voor dit soort vragen staan de initiatiefgerechtigde andere wegen open, zoals het spreekrecht in een informatie- of raadsvergadering of een spreekuur van een wethouder.

Ook moet voorkomen worden dat het burgerinitiatief andere procedures zoals de bezwaar- of de klachtprocedure doorkruist. Met het oog hierop is bepaald dat het burgerinitiatief geen bezwaar tegen een genomen besluit of een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur kan inhouden. Hiervoor heeft de burger andere wegen.

Ten slotte is het evenmin de bedoeling dat zaken die recent nog in de Raad aan de orde zijn geweest opnieuw onderwerp van bespreking worden als gevolg van een burgerinitiatief. Dit zou de besluitvorming in de Raad te zeer kunnen frustreren. Hierbij is gekozen voor een termijn van twee jaar, voorafgaande aan het verzoek.

Artikel 4:

Omdat de burgemeester de voorzitter van de Raad is, ligt het voor de hand om het burgerinitiatief bij hem te laten indienen. De burgemeester zendt het verzoek echter zo spoedig mogelijk door aan de voorzitter van de agendacommissie. Aan het verzoek zal een aantal minimumvereisten gesteld moeten worden. Het is uit praktische overwegingen zoals uniformiteit, overzichtelijkheid en duidelijkheid raadzaam indiening van een burgerinitiatief plaats te laten vinden door middel van een standaardformulier voor burgerinitiatieven. Op dit formulier zal de verzoeker naast het voorstel plus toelichting, in ieder geval zijn personalia en die van zijn plaatsvervanger moeten aangeven.

Ook de tenminste 25 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen zullen uiteraard vermeld moeten worden. Om fraude met namen te voorkomen kan naar personalia gevraagd worden als adressen en geboortedata. Met name dat laatste gegeven kan niet aan openbare bronnen als telefoonboeken worden ontleend. Op grond van deze gegevens kan de gemeente onderzoeken of het verzoek de steun van voldoende daartoe gerechtigde personen heeft. Modellen van dergelijke formulieren zijn opgenomen in de bijlagen 1 en 2.

Het stellen van een minimumondersteuning is altijd arbitrair. De omvang van de drempels zou van dien aard moeten zijn dat zij - zonder al te zeer belemmerend te zijn - toch een zekere garantie moeten bieden dat het desbetreffende verzoek gedragen wordt door een gedeelte van de bevolking. Hoeveel er dat zijn wordt geregeld in artikel 4.

Artikel 5:

De initiatiefgerechtigde moet erop kunnen vertrouwen dat zijn voorstel/onderwerp spoedig wordt getoetst aan de vereisten en dat een besluit wordt genomen over de behandeling. Het gaat erom een termijn te kiezen die niet te lang is, maar ook niet zo kort dat ze onvoldoende is om het voorstel te kunnen controleren. Verzoeken waarover de Raad niet bevoegd is, kan de Raad doorzenden naar het college. Dat zal met name gebeuren als het college bij het betreffende onderwerp wel bevoegd is.

Met het vierde tot en met zesde lid worden vooral waarborgen gecreëerd voor transparantie bij de afhandeling van een burgerinitiatief door de Raad. Op grond van het zesde lid wordt de verzoeker altijd schriftelijk meegedeeld wat er met het ingediende voorstel gebeurt.

Er is in deze modelbepalingen voor gekozen in het midden te laten hoe de Raad verder met het burgerinitiatief omgaat. Er is niet bedoeld dat de Raad altijd plenair het voorstel inhoudelijk moet behandelen. Het ligt wel voor de hand dat de volle Raad beslist over het te volgen traject, maar een besluit over een burgerinitiatief kan uiteraard ook in een informatievergadering inhoudelijk worden voorbereid. Ook kan de Raad van mening zijn dat nader onderzoek moet worden gedaan.

Artikel 6:

In het wetsvoorstel met betrekking tot de dualisering van het gemeentebestuur wordt de burgemeester verplicht een burgerjaarverslag op te stellen. Een van de aandachtspunten in dit burgerjaarverslag is de burgerparticipatie. In het verlengde daarvan is in de verordening voor gekozen het verslag over het burgerinitiatief hierin op te nemen. Hierbij valt te denken aan getalsmatige gegevens (aantal ingediende, aantal toegewezen en aantal afgewezen burgerinitiatieven), alsmede aan een beknopt overzicht van de inhoud van de burgerinitiatieven, de besluiten van de Raad op de burgerinitiatieven en de motivatie op grond waarvan de Raad tot deze besluiten is gekomen.

Tenslotte. Er is voor gekozen om de werking van het burgerinitiatief in de praktijk na een periode van twee jaar te evalueren.

BIJLAGE 1:

Verzoek burgerinitiatief

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toelichting op voorstel/onderwerp:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

INDIENER:

Achternaam

 

Eerste voornaam en verdere voorletters

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Handtekening

 

PLAATSVERVANGER:

Achternaam

 

Eerste voornaam en verdere voorletters

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Handtekening

 

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van tenminste 25 ondersteuningsgerechtigden.

Toelichting voor de verzoeker

Iedere inwoner van de gemeente Heusden vanaf 12 jaar alsmede rechtspersonen gevestigd en werkzaam in e gemeente Heusden kunnen een verzoek doen om een voorstel op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd.

Het zogenaamde burgerinitiatief moet worden ondersteund door zoveel mogelijk initiatiefgerechtigden. Hiervoor is een formulier vastgesteld. Het op het formulier voor het verzoek opgenomen voorstel wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen boven aan het formulier met ondersteuningsverklaringen.

Het burgerinitiatief mag niet inhouden:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de Raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  een onderwerp waarover minder dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de Raad een besluit is genomen.

BIJLAGE 2:

Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende onderwerp/voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Naam, eerste voornaam en overige voorletters

Adres

Geboorte-datum

Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enz.

Toelichting

Boven aan de lijst dient het voorstel van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel/onderwerp te worden herhaald in dezelfde bewoordingen.

Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn inwoners van de gemeente Heusden vanaf 12 jaar, alsmede rechtspersonen gevestigd en werkzaam in de gemeente Heusden.