Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - HR21 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - HR21 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering 2018
CiteertitelHR21 Procedureregeling functiebeschrijving en waardering gemeente Heusden 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur
Externe bijlageHR procedureregeling functiebeschrijving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie PDF-bijlage voor originele layout

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2018nieuw

16-10-2018

gmb-2018-223507

562856

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - HR21 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

overwegende:

dat bij besluit van 11 april 2018 is vastgelegd dat de gemeente Heusden per 1 januari 2019 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt bij het sectorale functiewaarderingssysteem HR21 en terzake een licentieovereenkomst heeft gesloten;

dat het noodzakelijk is dat in lijn met de uitgangspunten van HR21 een nieuwe procedureregeling, afgestemd op een generieke wijze van beschrijven en waarderen, wordt vastgesteld;

gelet op:

artikel 3:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Heusden (CAR);

de instemming van de ondernemingsraad d.d. 15 november 2017 over de aansluiting bij HR21;

de bereikte overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg van 25 september 2018 over de inhoud van deze regeling;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de navolgende:

HR21 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Heusden 2018

Artikel 1: DEFINITIES

Functie:

Het samenstel van taken en of werkzaamheden dat, afgeleid uit de taakstelling van de organisatie, is opgedragen aan een functiehouder.[1] 

Functiebeschrijving:

De normbeschrijving dan wel de lokale functiebeschrijving die een resultaatgerichte weergave is van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

Normbeschrijving:

De generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

Lokale functiebeschrijving:

De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

Functiehouder:

 

 • 1.

  De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1, onder a, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Heusden (CAR).

 • 2.

  De werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld inartikel 2:5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Heusden (CAR), is aangegaan.

 

Functiewaardering:

Het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

 

Bevoegd gezag:

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden.

   

Bestuurder:

De bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 

Gemeentesecretaris:

De algemeen directeur/gemeentesecretaris (of bij vervanging de adjunct-directeur).

 

Managementteam:

De gemeentesecretaris, adjunct-directeur en de clustermanagers.

 

Externe deskundige:

Een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van HR21.

 

Gecertificeerde gebruiker:

De volgens de normering van de extern deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is om te werken met HR21.

 

Bezwarencommissie:

De commissie als bedoeld in de “Regeling bezwarenadviescommissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden”, die is ingesteld ingevolge artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht en die zich bezig houdt met de advisering over bezwaarschriften inzake personele aangelegenheden.

 

Artikel 2: VASTSTELLING FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

 

 • 1.

  De gemeentesecretaris, of in opdracht de clustermanagers, selecteert (in samenspraak met de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) per functie een normbeschrijving uit HR21. Indien de normbeschrijving voor de functie onvolledig is, dan wel een voor de functie dekkende normbeschrijving niet beschikbaar is, wordt een lokale functiebeschrijving opgesteld. 

 • 2.

  De geselecteerde normbeschrijving(en) en/of lokale functiebeschrijving(en), wordt/worden besproken binnen het managementteam en door de gemeentesecretaris voorlopig vastgesteld. De voorlopig vastgestelde functiebeschrijving(en) wordt/worden door de bestuurder ter informatie aangeboden aan de ondernemingsraad (OR).

 

 • 3

  Indien sprake is van een organisatiebrede functiebeschrijvingssronde, of indien sprake is van een organisatorische verandering zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 van de WOR, dan stelt de bestuurder de OR in de gelegenheid advies uit te brengen over de voorgenomen vaststelling van de functiebeschrijvingen. Artikel 25 lid 2 tot en met 6 en artikel 26 WOR zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.  

 • 4.

  1.Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 of 3, legt de gemeentesecretaris de functiebeschrijvingen ter vaststelling voor aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de aldus voor de gemeentelijke functies tot stand gekomen (norm- en lokale) functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.  

Artikel 3: vaststelling waarderingen

 

 • 1.

  In opdracht van het bevoegd gezag worden door de gecertificeerde gebruiker en/of externe deskundige, aan de hand van de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode, alle lokale functiebeschrijvingen gewaardeerd.

 

 • 2.

  De waarderingsresultaten van de lokale functiebeschrijvingen worden ter toetsing aangeboden aan het managementteam.

 

 • 3.

  De waarderingsresultaten worden opgenomen in een eindadvies functiewaardering aan het bevoegd gezag. Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

a. Een motivering, gerubriceerd per invalshoek en dimensie, van de subscores en de totaalscore per lokale functiebeschrijving;

b. Een overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle lokale functiebeschrijvingen;

c. Een gecombineerd overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen;

d. Een verslag van de toetsing als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

 

4.

Het bevoegd gezag stelt de waarderingen vast met inachtneming van het eindadvies functiewaardering. Afwijking van het advies kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten. Het bevoegd gezag stelt de waarderingen van de lokale functiebeschrijvingen en normbeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.   

 

Artikel 4: VASTSTELLING CONVERSIETABEL

 

 

 • 1.

  Het bevoegd gezag stelt op basis van de vastgestelde gemeentelijke salarisstructuur, na verkregen overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg, een conversietabel vast. Wijziging van de gemeentelijke salarisstructuur vindt niet plaats zonder overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg.  

 • 2.

  Door middel van toepassing van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen omgezet naar functionele schalen.  

Artikel 5: VOORBEREIDING indelingsadvies, indelingsbesluit, BEZWAAR EN BEROEP

 • 1.

  Het managementteam adviseert (in samenspraak met de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) het bevoegd gezag over de indeling van de functies in norm- en/of lokale functiebeschrijvingen.

 • 2.

  In geval van een organisatiebrede functiebeschrijvingssronde, of indien sprake is van een ingrijpende organisatorische verandering, wordt het indelingsadvies ter toetsing voorgelegd aan een indelingscommissie. De gecertificeerde gebruiker en/of extern deskundige zijn als adviseur(s) aanwezig bij de vergaderingen van de indelingscommissie. De indelingscommissie bestaat uit:

a. een lid aan te wijzen door het bevoegd gezag, niet zijnde een lid van het managementteam van de gemeente of anderszins werkzaam voor of bij de gemeente;

b. een lid aan te wijzen door de werknemersdelegatie vanuit de commissie voor Georganiseerd Overleg/ondernemingsraad niet werkzaam bij of voor de gemeente of vaste adviseur van de werknemersdelegatie in de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

 • c.

  een voorzitter, aan te wijzen door de leden onder a en b.

 

 • 3.

  Het bevoegd gezag maakt aan de functiehouder schriftelijk bekend welke (norm- of lokale) functiebeschrijving zij voornemens is op de functie van toepassing te verklaren (indelingsbesluit). In het voorgenomen indelingsbesluit zijn tevens de gevolgen opgenomen voor de inschaling, het salaris en/of de bezoldiging.

 

 • 4.

  De functiehouder wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze over de indeling aan de norm- of lokale functiebeschrijving kenbaar te maken. De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze bedraagt vier weken. De zienswijze wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag legt de zienswijze ter advisering voor aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris brengt het advies aan het bevoegd gezag uit nadat hij hierover advies heeft ingewonnen bij de indelingscommissie als genoemd in lid 2.

 

 • 5.

  Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 4, maakt het bevoegd gezag, indien van toepassing na kennisneming van de ingediende zienswijze(n) van de functiehouder(s) en het advies van de gemeentesecretaris, schriftelijk en gemotiveerd aan de functiehouder bekend in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en welke de gevolgen zijn voor de inschaling, het salaris en/of bezoldiging. Deze mededeling is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Tegen dit besluit kan de functiehouder schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het bevoegd gezag.

  

ARTIKEL 6:  NIEUWE EN GEWIJZIGDE TAKEN

 

 • 1.

  Indien aan een functiehouder, door of namens de gemeentesecretaris, nieuwe of gewijzigde taken worden opgedragen, dan heroverweegt het bevoegd gezag, na en met inachtneming van het advies van de gemeentesecretaris, de indeling in de functiebeschrijving.  

 • 2.

  Indien de heroverweging leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan is het bepaalde in artikel 5 (met uitzondering van lid 2) van overeenkomstige toepassing. In het geval dat de heroverweging niet leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan wordt de functiehouder hiervan onverwijld in kennis   

 

 

Artikel 7: WIJZIGING FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

 

 • 1.

  Bij wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie wordt, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, door de gemeentesecretaris bezien of de vastgestelde functiebeschrijvingen volledig en/of toereikend zijn. Het selecteren, wijzigen of opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen verloopt volgens de procedure als beschreven in artikel

 

 • 2.

  Een verzoek tot heroverweging van de bestaande functiebeschrijvingen kan ook worden ingediend door de ondernemingsraad.

Artikel 8: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze procedureregeling is neergelegd voor zover aard en strekking van deze regeling zich daartegen niet verzet. Indien en voor zover bij nadere regels van deze regeling wordt afgeweken, dient hierover voorafgaand instemming te worden gevraagd aan de ondernemingsraad. Het bepaalde in artikel 27 lid 2 t/m 7 WOR is van overeenkomstige toepassing. 

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het bevoegd gezag. 

 • 3.

  Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘ HR21 Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Heusden 2018’, treedt direct in werking na publicatie / bekendmaking daarvan en vervangt de ‘Procedureregeling FuBe en FuWa gemeente Heusden 2009’.

 

Vlijmen, 16 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden,

de secretaris,mr. H.J.M. Timmermans

de burgemeester, drs. R.H. Augusteijn wnd.

 

[1] Werkafspraken over de opgedragen taken en werkzaamheden worden nader uitgewerkt in de gesprekkencyclus.