Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit
CiteertitelBeleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinancien
Externe bijlageROEB-lijst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-278411.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2019Nieuw

05-02-2019

gmb-2019-37439

577228

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit

 

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 4.81 Algemene Wet bestuursrecht en artikel 11 Legesverordening 2019;

overwegende dat:

 

 • -

  leges voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen op grond van de legesverordening geheven  worden over een percentage van de bouwkosten;

 • -

  het van belang is een eenduidige wijze van berekening van de bouwkosten vast te leggen;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • a.

  bouwkosten: de aannemingssom, bedoel in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken van technische installatiewerken (2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 • b.

  leges: een bepaald bedrag dat wordt geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • c.

  kengetallenlijst: een lijst met kengetallen die is toegevoegd als bijlage bij deze beleidsregel;

 • d.

  normberekening: berekening van de bouwkosten volgens de kengetallenlijst;

 • e.

  normbedrag: het bedrag dat uit de normberekening volgt;

 • f.

  aanvrager: degene die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd of als gemachtigde optreedt.

 

Artikel 2 Bepaling hoogte bouwkosten en leges

 

 • 1.

  De basis voor de normberekening van bouwkosten zijn de kengetallen zoals weergegeven in de kengetallenlijst behorend bij deze beleidsregels. Indien nodig wordt deze kengetallenlijst jaarlijks opnieuw ter vaststelling voorgelegd.

 • 2.

  Als maatstaf voor de berekening van de leges worden de opgave van bouwkosten gebruikt, tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening.

 • 3.

  Als de afwijking tussen de opgegeven bouwkosten en de normberekening groter is dan 10% wordt de aanvrager schriftelijk verzocht om een onderbouwde opgave van zijn bouwkosten in te dienen. Aanvrager dient dit aan te tonen met een open begroting of aannemingsovereenkomst. Hierbij geldt dat:

 • a.

  tot en met opgegeven bouwkosten van € 12.000 deze beleidsregel niet wordt toegepast, tenzij overduidelijk blijkt dat de bouwkosten onjuist zijn opgegeven als zijnde onder de € 12.000;

 • b.

  aanvrager een termijn krijgt, in overeenstemming met de termijn die geldt voor het aanleveren van aanvullende gegevens voor de aanvraag omgevingsvergunning, voor het aanleveren van de onderbouwde opgave van zijn bouwkosten;

 • c.

  de ingediende gegevens worden getoetst aan de normberekening. Als de afwijking meer dan 10% blijft dan wordt inhoudelijk getoetst of de opgave aannemelijk is;

 • d.

  wanneer de bouwkosten niet berekend kunnen worden met behulp van de kengetallenlijst, het college van burgemeester en wethouders de bouwkosten vaststelt aan de hand van een onderbouwde berekening;

 • e.

  als aanvrager niet reageert of niet binnen de termijn reageert op het verzoek een onderbouwde opgave van de bouwkosten te overleggen, worden de leges berekend over het normbedrag;

 • f.

  wanneer de bouwkosten worden verhoogd, de aanvrager een mededeling ontvangt van deze verhoging. 

   

  Artikel 3 Bezwaar indienen tegen vaststelling leges

   

  Wanneer aanvrager het niet eens is met het opgelegde legesbedrag kan aanvrager bezwaar indienen tegen de legesaanslag.

   

  Artikel 4 Citeertitel

   

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit’.

   

  Artikel 5 Inwerkingtreding

   

  Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidsregels voor de berekening van de bouwkosten voor de heffing van leges’ d.d. 6 juni 2016.

   

  De secretaris,

     

  mr. H.J.M. Timmermans