Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en communicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 44 Gemeentewet
 2. artikel 95 t/m 99 Gemeentewet
 3. Het rechtspositiebesluit wethouders
 4. Het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-200901-04-2009artikel 8

10-03-2009

Scherper, 08-04-2009

V200900006
08-04-200901-04-2009artikel 8

10-03-2009

Scherper, 08-04-2009

V200900006

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 24 maart 2009;

gezien het voorstel van het college van 10 maart 2009, doc.nr.; V200900006;

b e s l u i t :

met ingang van 1 april 2009 artikel 8 van de verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007” als volgt te wijzigen:

"Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007"

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

 • b.

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244;

 • c.

  Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

 • d.

  Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

 • e.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • f.

  Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U 1011, Stcrt. 181;

 • g.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • h.

  gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden

 

De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, is gelijk aan de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 10 vastgestelde maximum.

Artikel 3 Onkostenvergoeding

 • 1.

  De vergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 10, vermeld in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads-en commissieleden.

 • 2.

  Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, is in afwijking van het eerste lid de onkostenvergoeding gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 10, vermeld in tabel III van het Rechtspositiebesluit raads-en commissieleden.

Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen

 • 1.

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 • 2.

  De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 5 Reiskosten

 • 1.

  Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 6 Verblijfkosten

De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van de gemeente worden aan het raadslid vergoed.

Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium

De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 8 Computer en internetverbinding

 • 1.

  Op aanvraag verleent het college een raadslid voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een tegemoetkoming voor: a. aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of

  • b.

   gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software.

 • 2.

  Het raadslid ontvangt op aanvraag een tegemoetkoming voor de voorzieningen zoals genoemd in het eerste lid. De tegemoetkoming bedraagt € 28,15 per maand.

 • 3.

  Op aanvraag verleent het college een raadslid een vergoeding van € 17,50 per maand voor de abonnementskosten voor de internetverbinding voor bovengenoemde computerapparatuur, zijnde de helft van de gebruikelijke abonnementskosten.

 • 4.

  De bestaande bruikleenovereenkomst tussen een raadslid en de gemeente over het in bruikleen hebben van een computer, bijbehorende apparatuur en software wordt vier jaar na de levering als beëindigd beschouwd en het geleverde wordt afgeschreven geacht.

 • 5.

  Een raadslid dat een bruikleenovereenkomst heeft gesloten met de gemeente over het in bruikleen hebben van een computer, bijbehorende apparatuur en software, en deze computer en bijbehorende apparatuur zijn niet ouder dan vier jaar, mag deze overeenkomst tussentijds afkopen. Het afkoopbedrag is de restwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software. Deze waarde wordt door de gemeente bepaald door de aanschafprijs te verminderen met de afschrijvingen. Na afkoop van de overeenkomst worden de computer, bijbehorende apparatuur en software eigendom van het raadslid.

 • 6.

  Een raadslid dat een bruikleenovereenkomst heeft gesloten met de gemeente over het in bruikleen hebben van een computer, bijbehorende apparatuur en software, en deze computer en bijbehorende apparatuur zijn niet ouder dan vier jaar, mag deze overeenkomst tussentijds beëindigen door het geleverde in goede staat te retourneren aan de gemeente.

 • 7.

  De gemeente stelt geen computers, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking aan raadsleden. Artikel 8 zoals dit gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijziging blijft van toepassing ten aanzien van de reeds gesloten bruikleenovereenkomsten tot het moment dat de computerapparatuur ouder is dan vier jaar.

Artikel 9 Spaarloonregeling/levensloopregeling

 • 1.

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling.

 • 2.

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 3.

  Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien het raadslid gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 4.

  Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 10 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid

De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, kan op verzoek van een raadslid worden verlaagd in het geval hij een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Artikel 11 Compensatie korting werkloosheidsuitkering

 • 1.

  In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 • 2.

  In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

Artikel 12 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad

 • 1.

  Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.

  Artikel 12 a Ziektekostenvoorziening

  • 1.

   De tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering als bedoeld in artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt € 175 per jaar.

  • 2.

   In het geval een raadslid gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest ontvangt hij de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

  • 3.

   De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in heet eerste lid, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 12a Ziektekostenvoorziening

 

 

 • 1.

  De tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering als bedoeld in artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt € 175 per jaar.

 • 2.

  In het geval een raadslid gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest ontvangt hij de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.

 • 3.

  De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in heet eerste lid, geschiedt in maandelijkse termijnen.

Artikel 12b Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

 • 1.

  De artikelen 2 tot en met 4, 8 tot en met 11 en 13a blijven van toepassing op het raadslid aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, ontvangt de helft van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is.

 • 2.

  De artikelen 1 tot en met 7, 8, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 9 tot en met 12a van deze verordening zijn van toepassing op raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een raadslid dat ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft gekregen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 13 Onkostenvergoeding

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 18.000 en groter, vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Artikel 14 Reiskosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wethouder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 15 Zakelijke reiskosten

1.Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 14 vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 14 bedoelde reizen ten behoeve van de gemeente gemaakt.

De vergoeding betreft:

 • a.

  bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de reiskosten;

 • b.

  bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

 • b.

  een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten.

 • c.

  Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel. Indien geen regeling als bedoeld in de eerste volzin is vastgesteld vindt op aanvraag saldering van de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder plaats overeenkomstig artikel 4a van de Reisregeling binnenland, artikel 2a van de Reisregeling buitenland en artikel 13a van de krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989 vastgestelde Verplaatsingskostenregeling 1989.

Artikel 16 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist.

 • 3.

  In die gevallen waarin het college, op grond van lid 2, toestemming heeft verleend worden de fractievoorzitters tijdig geïnformeerd.

Artikel 17 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 18 Computer en internetverbinding

 • 1.

  Op aanvraag worden de wethouder ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het ambt een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  Voor zover er sprake is van een belastingheffing in verband met een ten laste van de gemeente ter beschikking gestelde computer, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in het eerste lid ontvangt de wethouder ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal drie jaar. Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke het college aan raadsleden in bruikleen ter beschikking stelt.

 • 3.

  Indien geen computer, bijbehorende apparatuur en software ter beschikking is gesteld, verleent het college de wethouder op aanvraag voor de uitoefening van het raadslidmaatschap voor een periode van maximaal drie jaar een tegemoetkoming van 30% van de aanschafwaarde voor:

 • a.

  aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of

 • d.

  gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software.

Daarbij wordt ten hoogste uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke het college aan raadsleden in bruikleen ter beschikking stelt.

 • 4.

  Op aanvraag worden de wethouder de aanlegkosten voor de internetverbinding volledig en de abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste of tweede lid genoemde computerapparatuur voor de helft vergoed.

 • 5.

  De wethouder ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 6.

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 19 Mobiele telefoon

 • 1.

  Op aanvraag wordt de wethouder uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 4.

  Voor zover de in bruikleen beschikbaar gestelde mobiele telefoon voor privé-doeleinden is gebruikt, vindt maandelijks verrekening van de gesprekskosten plaats.

Artikel 20 Spaarloonregeling/levensloopregeling

 • 1.

  De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling.

 • 2.

  Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 21 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de ministeriële regeling als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders;

 • b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de ministeriële regeling als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Hoofdstuk I De procedure van declaratie

Artikel 22 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door

 • a.

  betaling uit eigen middelen; of

 • b.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

Artikel 23 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 5, 6, 15, 17,18 en 22 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2.

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder dient het declaratieformulier binnen 2 maanden in bij het team Organisatieondersteuning/P&O, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 24 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 7, 15, 17, 18, 19 en 22 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

 • 2.

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3.

  Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 2 maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.

Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 25 Intrekking oude regeling

De Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 26 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan en werkt terug tot en met 1 april 2009.

Artikel 27 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 24 maart 2009.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Mw. Drs. E.J.M. de Graaf

drs. H.P.T.M. Willems