Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Instructie voor de griffier van de gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Heusden
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Heusden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en communicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2003Onbekend

11-02-2003

Gemeenteblad

B200219291

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 11 februari 2003;

Gelet op artikel 107a, tweede lid, van de gemeentewet;

Gezien het voorstel van het college van 10 december 2002, doc.nr. B200219291;

Besluit:

Vast te stellen de volgende instructie

Instructie voor de griffier van de gemeente Heusden.

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

 • 1.

  De griffie staat de voorzitter van de raad ter zije bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier kan de voorzitters van de raadcommissies ter zijde staan bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissies

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raadscommissies.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.

Artikel 5 Ondersteuning presidium en overleg met de voorzitters van de raadscommissies

 • 1.

  De griffier is zowel aanwezig bij de vergaderingen van het presidium als bij de overlegvergaderingen met voorzitters van de raadscommissies en draagt zorg voor een goede en tijdige verslalegging van de vergaderingen.

 • 2.

  In die het presidium c.q. het overleg met de voorzitters van de raadscommissies aanvullende ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie, als bedoeld in artikel 155s van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie

Artikel 7 Ambtelijke bijstand.

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

Artikel 8 Commissiesecretarissen

De commissiesecretarissen handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 9 Verhindering en Vervanging

In dien de griffier meer dan 30 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

Artikel 10 slotbepaling

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

Aldus besloten in zin openbare vergaderingen van 11 februari 2003;

De raad vernoemd,

De griffier, de voorzitter,