Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Budget plan tegen eenzaamheid gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBudget plan tegen eenzaamheid gemeente Heusden
CiteertitelBeleidsregels Budget plan tegen eenzaamheid gemeente Heusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Heusden/371824.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2020nieuwe publicatie

21-01-2020

gmb-2020-20884

Tekst van de regeling

Intitulé

Budget plan tegen eenzaamheid gemeente Heusden

 

 

Beleidsregels Budget plan tegen eenzaamheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 3 van de 'Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016';

en het ‘Plan tegen eenzaamheid Heusden’ vastgesteld op 29 oktober 2019;

 

 

besluit

 

vast te stellen de navolgende 'Beleidsregels Budget plan tegen eenzaamheid’.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden 21 januari 2020.

 

 

*

 

*

 


*

Beleidsregels Budget plan tegen eenzaamheid

 

Beleidsdoel

 

Het stimuleren van vernieuwende initiatieven in het sociale domein die bijdragen aan een positieve verandering die ten gunste komt van eenzame inwoners van de gemeente Heusden. Initiatieven moeten zo effectief en efficiënt mogelijk zijn en zo mogelijk een structurele verandering bewerkstelligen.

 

Afbakening

 

Initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties die gericht zijn op het terugdringen en voorkomen van eenzaamheid en/of op het bereiken van eenzame inwoners.

 

Subsidiabele activiteiten

 

Activiteiten die er toe bijdragen dat:

 • -

  er meer aandacht is voor het signaleren van eenzaamheid;

 • -

  er meer aandacht komt voor het voorkomen van problemen op het gebied van eenzaamheid (preventie);

 • -

  de zelfredzaamheid van eenzame inwoners toeneemt en er meer gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht van inwoners;

 • -

  de betrokkenheid van inwoners bij hun naasten versterkt wordt;

 • -

  de ondersteuning voor elkaar binnen de wijk bevorderd wordt.

 

Thema’s

Activiteiten moeten collectief en preventief van aard zijn en zich richten op een of meerdere van de onderstaande thema’s:

 • -

  signalering (Hoe herken je eenzaamheid?)

 • -

  bereik (Hoe bereik je de doelgroep die zelf niet om hulp vraagt?)

 • -

  jongeren (Hoe betrekken en bereiken we jongeren?)

 • -

  continuïteit (Hoe zorgen we voor duurzame oplossingen en verbindingen?)

 

Aanvragen

 

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het standaard aanvraagformulier dat te vinden is op www.heusden.nl. Aanvragen zijn voorzien van een beschrijving van de activiteit en een begroting. Het verdient de voorkeur als een aanvraag wordt ingediend door meerdere samenwerkende partners.

 

Besluit

 

De clustermanager Welzijn is door het college gemandateerd om te besluiten over aanvragen. De kerngroep eenzaamheid kan schriftelijk advies uitbrengen over de aanvraag. Binnen 4 weken na ontvangst van een aanvraag volgt een besluit.

 

Subsidiesoort en subsidiehoogte

 

Een bijdrage uit dit budget is incidenteel en maximaal € 5.000 per aanvraag. Het college heeft de bevoegdheid om af te wijken van het maximum bedrag dat toegekend kan worden. Het is strikt voorbehouden aan het college om daar een besluit over te nemen.

 

Subsidievoorwaarden

 • -

  de bijdrage is bedoeld voor eenmalige of structurele vernieuwende activiteiten, die aanvullend zijn op het huidige aanbod en niet voor het structureel in stand houden van dat aanbod. Bij structurele activiteiten wordt verwacht dat na de opstart de activiteiten zonder extra financiële bijdrage van de gemeente kunnen voortbestaan;

 • -

  in de beschrijving van de activiteit wordt duidelijk gemaakt aan welke subsidiabele activiteit er een bijdrage wordt geleverd, op welke thema’s de activiteit zich richt en hoeveel inwoners men verwacht te bereiken;

 • -

  na afloop moet een inhoudelijke verantwoording van de resultaten van de innovatieve activiteit worden ingediend;

 • -

  het initiatief moet worden uitgevoerd binnen een jaar na toekenning van een bijdrage uit het budget;

 • -

  er wordt geen bijdrage verstrekt voor structurele kosten zoals huur en salaris.

 

Weigeringsgronden

 

Naast de in artikel 10 lid 1 van de 'Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016' genoemde weigeringsgronden wordt een bijdrage geweigerd:

 • -

  als voor de activiteit al eerder een gemeentelijke bijdrage uit dit budget is toegekend;

 • -

  als toekenning leidt tot overschrijding van het beschikbare budget;

 • -

  als het bereik niet in verhouding is met de kosten;

 • -

  als de activiteit al is gestart of al heeft plaats gevonden.

 

*

het college van Heusden,

   

de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees