Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling verduurzamen maatschappelijke accommodaties
CiteertitelSubsidieregeling verduurzamen maatschappelijke accommodaties Heusden 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-202031-12-2021nieuwe publicatie

14-07-2020

gmb-2020-182556

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijke accommodaties

 

Het college van Heusden overwegende dat:

 

 • -

  in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Heusden Samen Doen’ en in de duurzaamheidsagenda is opgenomen dat in 2050 de gemeente Heusden energieneutraal is;

 • -

  het wenselijk is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het realiseren van een energieneutraal Heusden;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016;

 

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijke accommodaties’.

 

Artikel 1: Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden.

 • b.

  Maatschappelijke organisatie: Een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, zonder winstoogmerk, die zich inzet voor maatschappelijke doelen op de gebieden: “sociaal-cultureel werk, sport, kunst en cultuur, burgerparticipatie, jongerenwerk, maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid, veiligheid, natuur en milieu.

 • c.

  Maatschappelijke accommodatie: Het gebouw dat gebruikt wordt door de maatschappelijke organisatie voor het uitoefenen van hun activiteiten.

 • d.

  Investeringskosten: De kosten van materialen noodzakelijk voor het treffen van energiebesparende maatregelen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, exclusief BTW indien deze bij de belasting kan worden afgetrokken.

 • e.

  Energiebesparende maatregelen: Maatregelen en voorzieningen die ervoor zorgen dat er duurzame energie wordt opgewekt of op gas of elektriciteit wordt bespaard op de gas- of elektriciteitsaansluiting van de maatschappelijke accommodatie.

 • f.

  Subsidie: De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de maatschappelijke organisatie, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

 

Artikel 2: Subsidiabele activiteiten

 

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten genoemd in Bijlage 1.

 • 2.

  De activiteiten zijn energiebesparende maatregelen aan maatschappelijke accommodaties in de gemeente Heusden.

   

Artikel 3: Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een maatschappelijke organisatie, met een maatschappelijke accommodatie in eigendom in de gemeente Heusden. Scholen en commerciële partijen zijn nadrukkelijk uitgesloten voor een aanspraak op deze regeling.

 

Artikel 4: Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Uitsluitend de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 5: Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 2.500 per aanvraag per kalenderjaar. Als de aanvrager btw-plichtig is dan wordt de subsidie berekend over de investeringskosten exclusief btw.

 

Artikel 6: Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan het gehele kalenderjaar worden ingediend.

 • 2.

  Een organisatie mag één aanvraag per kalenderjaar indienen.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend. De aanvraag moet in ieder geval de naam van de persoon of de personen die de maatschappelijke organisatie rechtens mag of mogen vertegenwoordigen, het adres en het bankrekeningnummer, bevatten.

 • 4.

  De subsidieaanvraag bevat de naam en adres van de maatschappelijke accommodatie waar de energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd.

 • 5.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een overzicht van de te treffen energiebesparende maatregelen, de investeringskosten en een onderbouwing van de financiering van de te nemen maatregelen.

   

Artikel 7: Besluit

 • 1.

  Binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag volgt een besluit.

 • 2.

  De clustermanager Welzijn is door het college gemandateerd om te besluiten over aanvragen.

  •  

Artikel 8: Uitbetaling

Uitbetaling van de subsidie vindt plaats binnen vier weken nadat de maatschappelijke organisatie de factuur van de uitgevoerde werkzaamheden heeft ingediend.

 

Artikel 9: Subsidieplafond

Op grond van artikel 6 van de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Heusden’ bedraagt het subsidieplafond € 37.500.

 

Artikel 10: Weigeringsgronden

De subsidie kan worden geweigerd als:

 

 • a.

  met de activiteiten is begonnen voordat op de aanvraag is beslist;

 • b.

  de aanvrager al eerder gedurende een kalenderjaar een aanvraag, die is gehonoreerd, heeft ingediend;

 • c.

  de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, niet binnen zes maanden na het besluit kan worden gerealiseerd.

   

Artikel 11: Inwerkingtreding en duur

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020.

 • 2.

  De werkingsperiode van deze subsidieregeling eindigt op 31 december 2021.

   

Aldus besloten in de vergadering van het college van Heusden, gehouden op 14 juli 2020.

Het college van Heusden

 

 • De secretaris,

  mr. H.J. M. Timmermans

  De burgemeester,

  drs. W. van Hees

 

 

 

 

Bijlage 1

ACTIVITEITEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR SUBSIDIE

*


*

1 Verlichting

1.1

Sportveldverlichting

Bestemd voor: sportveldverlichting,

en bestaande uit: LED armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W, (eventueel) met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen, en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.

1.2

Besparingssysteem voor verlichting

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande maatschappelijke accommodaties door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie,

en bestaande uit: licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.

1.3

LED-verlichting

Bestemd voor: verlichting in of bij bestaande maatschappelijke accommodaties,

en bestaande uit: LED-buis (eventueel armatuur) of LED-lamp (eventueel armatuur), met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W.

2 Ventilatie, verwarming en tapwater

2.1

Warmteterugwinning voor bestaande sportaccommodaties

Bestemd voor: het koelen of verwarmen van maatschappelijke accommodaties door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht,

en bestaande uit: warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast en (eventueel) kanalen.

2.2

Warmtepomp

Bestemd voor: het verwarmen van maatschappelijke accommodaties of het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater in sportaccommodaties,

en bestaande uit: een elektrisch gedreven warmtepomp, (eventueel) bronsysteem, (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron, (eventueel restwarmteopslagvat), (eventueel) geïntegreerd opslagvat.

2.3

Warmteterugwinning uit douchewater

Bestemd voor: het terugwinnen van warmte uit (douche)water,

en bestaande uit: warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar.

3 Bouwkundig

3.1

HR-glas voor bestaande maatschappelijke accommodaties

Bestemd voor: beglazing in buitengevel- of dakconstructies,

en bestaande uit: meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmte-doorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m2K, (eventueel) kozijn.

3.2

HR-glas voor nieuwe maatschappelijke accommodaties

Bestemd voor: beglazing in buitengevel- of dakconstructies,

en bestaande uit: meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmte-doorlatingscoëfficiënt van maximaal 0,7 W/m2K.

3.3

Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande maatschappelijke accommodaties

Bestemd voor: de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten,

en bestaande uit: isolatiemateriaal waarbij de warmteweerstand R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) ten minste 2,5 m2 K/W bedraagt.

4 Duurzame energieopwekking

4.1

Zonnecollectorsysteem

Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht,

en bestaande uit: een zonnecollector, (eventueel) restwarmtebuffer.

4.2

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen,

en bestaande uit: panelen met fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet.