Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening toekenning alleenrecht aan WML

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening toekenning alleenrecht aan WML
CiteertitelVerordening toekenning alleenrecht aan WML
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In relatie tot het gemeentelijk Inkoopbeleid 15-12-2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2010Onbekend

14-12-2010

De Scherper, 22-12-2010

KCDB04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toekenning alleenrecht aan WML

 

 

 

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ;

gezien het voorstel van het college van 30 november 2010, doc.nr. DB04;

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

gelet op de beraadslaging;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening toekenning alleenrecht aan WML.

Artikel 1

De gemeente Heusden wil gebruik maken van de in artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 van het Besluit aanbesteding overheidsopdrachten (Bao) geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht middels toekenning van een uitsluitend recht.

Artikel 2
 • 1.

  Aan het college wordt op grond van deze verordening de bevoegdheid gegeven bij nader besluit afzonderlijke exclusieve rechten te verlenen aan de ‘dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML)’, een publiekrechtelijk instelling in de zin van artikel 1 sub q Bao en artikel 1 lid 9 Richtlijn 2004/18/EG, voor het schoonmaakonderhoud aan gemeentelijke panden, een en ander voor zover het college dit wenselijk acht en voor zover aan alle voorwaarden om uitsluitend recht toe te kennen is voldaan.

 • 2.

  Een besluit van het college om op basis van deze verordening uitsluitend recht toe te kennen wordt bekend gemaakt in de reguliere wekelijkse gemeentepublicaties. Tevens wordt dit voornemen kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website www.heusden.nl.

Artikel 3
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de verordening op de gebruikelijke wijze is bekend gemaakt.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening toekenning alleenrecht aan WML’.

De raad voornoemd,

de griffier,

de plaatsvervangend voorzitter,

 

 

mw. drs. E.J.M. de Graaf

dhr. ing. A.P.M. van den Hoven

Toelichting op de Verordening

In het gemeentelijk inkoopbeleid, door het college van Heusden vastgesteld op 15 december 2009, is als doelstelling opgenomen om aanbestedingen in de categorieën schoonmaak, groenonderhoud, parkeertoezicht en catering, onder voorwaarden, voor te behouden aan SW-bedrijven, in het bijzonder de WML. Voor diensten als schoonmaakonderhoud aan gemeentelijke panden, die niet tot de zogenaamde 2B-diensten behoren, is het vestigen van een uitsluitend recht (een alleenrecht) een aangewezen mogelijkheid om genoemde doelstellingen van het inkoopbeleid te realiseren.