Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bordenbesluit de Grecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBordenbesluit de Grecht
CiteertitelBordenbesluit de Grecht
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer – water
Externe bijlageKaart bordenbesluit Grecht.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De kaart waarnaar in dit besluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 6-7-1998

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 1998/14; WoC 9-7-1998; R&G 10-7-1998

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Scheepvaartverkeerswet, artikel 2, lid 3
  2. Scheepvaartverkeerswet, artikel 5
  3. Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-1998nieuwe regeling

06-07-1998

Wsb 1998/14; WoC 9-7-1998; R&G 10-7-1998

AIZ/98.102

Tekst van de regeling

Intitulé

Bordenbesluit de Grecht

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel, d.d. 6 juli 1998 met nr. AIZ/98.102;

overwegende dat het gewenst is door middel van verbods- en gebodsborden de in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet genoemde belangen te behartigen;

gezien de reacties van de bij dit besluit belanghebbende openbare lichamen en instellingen;

gelet op artikel 3 van het reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden juncto artikel 5 en 2, derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet.

Besluit:

Het besluit genaamd Bordenbesluit de Grecht, bestaande uit de navolgende artikelen vast te stellen.

Inhoud

Artikel 1

Het bord volgens model A.5 met bijkomende tekens vermeld onder F.2.a van bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement wordt aangebracht op:

Tabel

 

 

a)

de oostelijke oever van de Grecht ten noorden van de Blokhuisbrug;

b)

de westelijke oever van de Grecht 125 meter ten noorden van de Blokhuisbrug;

c)

de oostelijke oever van de Grecht ten zuiden van de jachthaven;

d)

de oostelijke oever van de Grecht ten noorden van de jachthaven;

e)

de westelijke oever van de Grecht ten zuiden van de Zegveldse Sluis;

f)

de oostelijke en westelijke oever van de Grecht ten noorden van de Zegveldse Sluis met de onderborden "m.u.v. vergunninghouders" en "m.u.v. op daartoe aangegeven plaatsen";

g)

de oostelijke en westelijke oever van de Grecht ten zuiden van de sluis "Woerdense Verlaat" met de onderborden "m.u.v. vergunninghouders" en "m.u.v. op daartoe aangegeven plaatsen".

Artikel 2

Het bord volgens model E.7 met bijkomende tekens vermeld onder F.2.a van bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement wordt aangebracht op:

Tabel

 

 

a)

de westelijke oever van de Grecht respectievelijk op 25 en 125 meter ten noorden van de Blokhuisbrug met het onderbord "t.b.v. wachten op brugpassage".

b)

de oostelijke oever van de Grecht nabij de Houtkade aan weerszijden van de aanlegsteiger met de onderborden "maximaal 3 x 24 uur" en " 3 x 24 uur wegblijven".

c)

de oostelijke oever van de Grecht nabij de sluis "Woerdense Verlaat" met het onderbord "alleen voor schutting".

Artikel 3

Het bord volgens model B.6 van bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement om aan te geven dat een maximum vaarsnelheid van 6 kilometer per uur geldt, wordt aangebracht op:

Tabel

 

 

a)

de westelijke oever van de Grecht ten noorden van de Blokhuisbrug;

b)

de oostelijke en westelijke oever van de Grecht ten noorden van de Zegveldse Sluis;

c)

de westelijke oever van de Grecht nabij de sluis Woerdense Verlaat.

Artikel 4

Op de bij dit besluit behorende overzichtstekening met nummer 98.102 is nader aangegeven waar de in de artikelen 1 tot en met 3 genoemde borden worden geplaatst.

Artikel 5

Vergunningen die zijn verleend door het voormalig Groot Waterschap Woerden worden beschouwd als ontheffingen, bedoeld in artikel 7 van de Scheepvaartverkeerswet en artikel 27 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als het "Bordenbesluit de Grecht".

Artikel 7

Het besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 juli 1998.

ing. J.A. Schuttenbeld, voorzitter (wnd.)

mr. D. Wijtmans, secretaris.