Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Oudendam 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Oudendam 2009
CiteertitelPeilbesluit Oudendam 2009
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagenKaart peilbesluit Oudendam 2009 (2225 Kb) Toelichting peilbesluit Oudendam 2009 (988 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt het peilbesluit Oudendam.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 25 januari 2010, kenmerk PZH-2010-154038358.

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage, evenals de toelichting op dit peilbesluit.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 20-5-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2010/03; Alphens Nieuwsblad 15-07-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de waterhuishouding, art. 16
 2. Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002, hoofdstuk III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2010nieuwe regeling

20-05-2009

Wsb 2010/03; Alphens Nieuwsblad 15-07-2010

PA/09.055

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Oudendam 2009

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden, d.d. 7 april 2009  met nr. PA/09.055 ;

overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat dit in het geval van peilbesluit Oudendam nog niet is gebeurd;

overwegende dat de ontwikkelingen rond het gemeentelijke Masterplan nog niet zover gevorderd zijn dat de effecten hiervan op de waterhuishouding en de peilkeuze in dit peilbesluit kunnen worden opgenomen;

gelet op artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding en op hoofdstuk III van de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002,

BESLUIT:

1. het peilbesluit Oudendam d.d. 20 december 1994 in te trekken;

2. het peilbesluit Oudendam 2009 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Inhoud

Artikel 1. Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2. Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3. Peilen

 • 1.

  De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van het peilbesluit Oudendam, komen overeen met de huidige praktijkpeilen en zijn:

  na te streven waterstanden

  Code peilgebied

    Polderpeil in meters t.o.v. NAP 2005

  PG0219

                             -2,60

  PG0301

                             -2,30

  PG0302

                             -2,15

  PG0303

                             -2,15

 • 2.

  Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 2003), waarin maaiveldhoogtegegevens beschikbaar zijn die met laseraltimetrie zijn verkregen.

 • 3.

  Binnen 3 jaar na inwerkingtreding van het peilbesluit zal een nieuwe hoogtemeting plaatsvinden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Indien nodig zullen de peilen dan worden aangepast aan de nieuwe gegevens.

Artikel 4. Peilbeheer

Vast peilbeheer zal worden gevoerd in alle peilgebieden. De waterstand wordt in deze gebieden het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau gehandhaafd.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking, van de goedkeuring van dit peilbesluit door gedeputeerde staten, heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Oudendam 2009”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20 mei 2009.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. E.Th. Meuleman, secretaris.