Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Rijnenburg 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Rijnenburg 2009
CiteertitelPeilbesluit Rijnenburg 2009
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagenToelichting peilbesluit Rijnenburg 2009 (982 Kb) Kaart bij Peilbesluit Rijnenburg 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt het vigerende peilbesluit Bijleveld-Heijcop 1989. Gedeputeerde staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 23 maart 2010, onder nummer 2010INT257747.

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

De toelichting behorende bij dit peilbesluit, treft u eveneens aan als PDF-bestand onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 16-9-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2010/2; Ons Utrecht, Zsn, Mk 06-05-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de waterhuishouding, art 16
 2. Verordening waterhuishouding provincie Utrecht, hoofdstuk III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2010nieuwe regeling

16-09-2009

Wsb 2010/2; Ons Utrecht, Zsn, Mk 06-05-2010.

PA/09.079

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Rijnenburg 2009

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden, d.d. 16 juni 2009 met nr. PA/09.079

Overwegende dat:

 • voor een deel van het gebied een peilbesluit Bijleveld-Heijcop 1989 aanwezig is en dat voor een groot deel van het gebied geen peilbesluit aanwezig is;

 • een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat dit in het geval van het peilbesluit Bijleveld-Heijcop nog niet is gebeurd;

 • voor een groot deel van het gebied de herinrichting Groengebied Utrecht-West in voorbereiding is, maar dat de gewenste inrichting in de toekomst pas helder wordt, zodat daarop pas in een volgende herziening van dit peilbesluit kan worden ingespeeld;

 • het peilbesluit van 20 juli 2007 tot en met 31 augustus 2007 ter inzage heeft gelegen en hierop vijf schriftelijke zienswijzen zijn ontvangen;

 • het peilbesluit naar aanleiding van de zienswijzen is aangepast;

 • de aanpassingen van het peilbesluit administratieve correcties van het praktijkpeil betreffen en het feitelijke peilbeheer in Rijnenburg niet gewijzigd wordt;

 • na de inspraakperiode enkele nieuwe inzichten naar voren zijn gekomen die hebben geleid tot aanpassing van het peilbesluit en de toelichting, maar géén wijziging van het feitelijke peilbeheer ten gevolge hebben.

Gelet op artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding en op hoofdstuk III van de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002,

BESLUIT:

1. Het peilbesluit Bijleveld-Heijcop 1989, goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Utrecht in te trekken;

2. het peilbesluit Rijnenburg 2009 vast te stellen zoals hierna en op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven.

Inhoud

Peilbesluit Rijnenburg 2009

Artikel 1           Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2           Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3           Peilen

 • 1.

  De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, komen in bijna alle gevallen overeen met de huidige praktijkpeilen en zijn:

  Overzicht peilen per peilgebied

  nummer peilgebied

  streefpeilen (m t.o.v. NAP)

  zomer

  winter

  PG0110

  -0,60

  -0,75

  PG0111

  -0,90

  -1,10

  PG0445

  -1,00

  -1,10

  PG0446

  -0,75

  -0,85

  PG0449

  -1,70

  -1,60

  PG0450

  -1,40

  -1,70

  PG0451

  -1,45

  -1,55

  PG0452

  -1,00

  -1,10

  PG0453

  -1,60

  -1,70

  PG0454

  vast peil: -1,55

  PG0455

  vast peil: -1,60

  PG0456

  vast peil: -1,60

  PG0459

  vast peil: -0,40

  PG0460

  vast peil: -0,30

  PG0461

  -0,30

  -0,40

  PG0463

  -0,30

  -0,40

  PG0546

  -1,70

  -1,90

  PG0547

  -1,10

  -1,20

  PG0548

  vast peil: -1,60

  PG0553

  afwijkend peil*

  PG0554

  0,10

  -0,10

  PG0555

  -0,85

  -0,95

  PG0556

  vast peil: -0,80

  PG0557

  vast peil: -0,50

  PG0558

  -1,60

  -1,65

  PG0591

  -1,90

  -2,00

  PG0592

  vast peil: -1,80

  PG0683

  vast peil: -0,30

  PG0762

  vast peil: -0,15

  PG0763

  flexibel peil:-1,00 tot -1,50

  PG0764

  vast peil: -1,50

  PG0873

  -0,30

  PG0875

  afwijkend peil*

  PG0877

  -2,20

  PG0878

  -1,70

  PG0881

  afwijkend peil*

  *    afwijkend peil wordt nu nog door belanghebbenden beheerd.

  Op termijn trekt het waterschap dit beheer naar zich toe.

 • 2.

  Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 2005), waarin maaiveldhoogtegegevens beschikbaar zijn die met laseraltimetrie zijn verkregen en zijn gecorrigeerd aan de hand van controlemetingen.

 • 3.

  Indien nodig worden de waterpeilen aangepast aan nieuwe hoogtemetingen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

 • 4.

  De locaties, begrenzingen en aanwezige peilschalen zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende waterhuishoudkundige kaart.

Artikel 4           Peilbeheer

 • 1.

  Vast peilbeheer wordt gevoerd in de peilgebieden waar zomer- en winterpeil gelijk zijn. De waterstand wordt in deze gebieden het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau gehandhaafd.

  Flexibel peilbeheer zal worden gevoerd in peilgebied PG0763. Peilfluctuatie tussen onder- en bovengrens zal hier zoveel mogelijk natuurlijk plaatsvinden.

 • 2.

  De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, eind september/begin oktober plaats vinden.

  De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, eind maart/begin april plaats vinden.

Artikel 5           Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring van dit peilbesluit door gedeputeerde staten heeft plaatsgevonden.

Artikel 6           Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Rijnenburg 2009”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 16 september 2009.

Voorzitter, P.J.M. Poelmann

Secretaris, drs. E.Th. Meuleman