Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Haarzuilens 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Haarzuilens 2010
CiteertitelPeilbesluit Haarzuilens 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart bij peilbesluit Haarzuilens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen is niet digitaal beschikbaar, maar kunt u op afspraak inzien in het waterschapskantoor.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 22-9-2010

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2010/8; Vs, WoC, OU 2-2-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, artikel 5.2
 2. Invoering Waterwet, artikel 2.39
 3. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, artikelen 4.4 tot en met 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2011nieuwe regeling

22-09-2010

Wsb 2010/8; Vs, WoC, OU 2-2-2011

276296

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Haarzuilens 2010

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het College van 20 april 2010 met nummer 276296;

Overwegende dat:

1. een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat voor de peilbesluiten Haarzuilens en Vleutense Wetering nog niet is gebeurd;

2. voor een groot deel van het gebied de herinrichting Groengebied Utrecht-West in voorbereiding is, waarvan de gewenste inrichting in de toekomst pas helder wordt, zodat de peilwijzigingen in dat kader pas in een volgende herziening van dit peilbesluit kunnen worden opgenomen.

Gelet op artikel 2.39 Invoeringswet Waterwet, artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 waterverordening HDSR 2009,

BESLUIT:

1. de peilbesluiten Haarzuilens en Vleutense Wetering 1978 in te trekken met ingang van de datum van inwerkingtreding van het besluit vermeld onder 2;

2. het peilbesluit Haarzuilens 2010 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Artikel 1           Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2           Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3           Peilen

 • 1.

  De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, komen nagenoeg alle overeen met de huidige praktijkpeilen en worden weergegeven in tabel 1;

 • 2.

  Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 2005), waarin maaiveldhoogtegegevens beschikbaar zijn die met laseraltimetrie zijn verkregen.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 • 3.

  Binnen 3 jaar na inwerkingtreding van het peilbesluit zal een nieuwe hoogtemeting plaatsvinden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Indien nodig zullen de peilen dan worden aangepast aande nieuwe gegevens.

   

  Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen en te voeren peilbeheer

  Polder

   

  Peilgebiednummer

   

  Nieuwe peilen (m t.o.v. NAP)

   

  Peilbeheer

   

  zomer

  winter

  Polder Haarrijn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PG0119

  -0,50

  -0,50

  Vast peilbeheer

  PG0333

  -0,90

  -1,00

  Zomer- en winterpeil

  PG0334

  -0,70

  -0,80

  Zomer- en winterpeil

  PG0335

  -0,40

  -0,40

  Vast peilbeheer

  PG0337

  -0,65

  -0,65

  Vast peilbeheer

  PG0338

  -1,00

  -1,30

  Zomer- en winterpeil

  PG0339

  -0,50

  -0,50

  Vast peilbeheer

  PG0340

  -0,45

  -0,60

  Zomer- en winterpeil

  PG0342

  -0,35

  -0,35

  Vast peilbeheer

  PG0343

  0,10

  -0,10

  Zomer- en winterpeil

  PG0344

  -0,60

  -0,60

  Vast peilbeheer

  PG0345

  -0,80

  -1,00

  Zomer- en winterpeil

  PG0346

  0,10

  -0,10

  Zomer- en winterpeil

  Harmelerwaard

   

  PG0348

  -0,40

  -0,40

  Vast peilbeheer

  PG0349

  -0,40

  -0,50

  Zomer- en winterpeil

  Polder Haarrijn

   

  PG0351

  -0,30

  -0,50

  Zomer- en winterpeil

  PG0354

  0,00

  0,00

  Vast peilbeheer

  Harmelerwaard

   

   

   

   

   

  PG0355

  -0,25

  -0,40

  Zomer- en winterpeil

  PG0357

  -0,55

  -0,70

  Zomer- en winterpeil

  PG0362

  -0,50

  -0,70

  Zomer- en winterpeil

  PG0369

  -0,50

  -0,50

  Vast peilbeheer

  PG0370

  -0,40

  -0,40

  Vast peilbeheer

  PG0372

  -0,50

  -0,70

  Flexibel peilbeheer

  Polder Haarrijn

   

  PG0641

  -0,35

  -0,50

  Flexibel peilbeheer

  PG0742

  -1,40

  -1,60

  Zomer- en winterpeil

  Harmelerwaard

   

  PG0770

  -0,50

  -0,70

  Zomer- en winterpeil

  PG0771

  -0,50

  -0,70

  Zomer- en winterpeil

Artikel 4           Peilbeheer

 • 1.

  Vast peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebieden PG0119, PG0335, PG0337, PG0339, PG0342, PG0348, PG0354, PG0369 en PG0370. De waterstand wordt in deze gebieden het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau gehandhaafd.

 • 2.

  Flexibel peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebied PG0372 en PG0641. Peilfluctuatie tussen onder- en bovengrens zal hier zoveel mogelijk natuurlijk plaatsvinden.

 • 3.

  In de overige gebieden, wordt de reguliere cyclus van zomer- en winterpeil aangehouden. De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandsverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden september-oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandsverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden april-mei.

 • 4.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • In droge en zeer droge perioden met 0,05 meter te verhogen; en

  • In natte en zeer natte perioden met 0,05 meter te verlagen.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, danwel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5           Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring van dit peilbesluit door gedeputeerde staten heeft plaatsgevonden.

Artikel 6           Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als "Peilbesluit Haarzuilens 2010".

                                                      

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 22 september 2010.

P.J.M. Poelmann, voorzitter

drs. E.Th. Meuleman, secretaris,