Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Beleidsnota peilbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsnota peilbeheer
CiteertitelBeleidsnota peilbeheer 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagenBeleidsnota Hoogwatervoorzieningen Beleidsnota Peilbeheer - aangepast

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij de wijziging vastgesteld op 18 februari 2015:

in de nieuwe tekst van paragraaf 6.2.5. Hoogwatervoorzieningen wordt verwezen naar de Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen, deze beleidsnota is hier afzonderlijk toegevoegd.

Eerste versie:

Deze beleidsnota vervangt de Beleisnota peilbesluiten 1998, vastgesteld bij besluit d.d. 16 september 1998.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 18-5-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2011/5

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-201725-01-2020wijziging art. 1

18-02-2015

Wsb 2017, 10533

881216
03-06-201125-01-2020nieuwe regeling

18-05-2011

Wsb 2011/5

424324

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota peilbeheer

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 maart 2011 met nummer 359811;

 

BESLUIT:

 

 

Artikel 1  

De Beleidsnota Peilbeheer vast te stellen.

 

[De Beleidsnota Peilbeheer als volgt te wijzigen:

A. De tekst van paragraaf 6.2.5. Hoogwatervoorzieningen (zie bijlage) in zijn geheel te verwijderen;

B. Als nieuwe tekst in paragraaf 6.2.5. Hoogwatervoorzieningen op te nemen:

Voor de hoogwatervoorzieningen is door het waterschap een aparte beleidsnota (de Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen, nr. DM 848876) opgesteld. Hierin worden de uitgangspunten en beleidregels ten aanzien van individuele en collectieve hoogwatervoorzieningen beschreven. De beleidsnota is te vinden op de website van het waterschap: www.destichtserijnlanden.nl.]

 

Artikel 2  

De Beleidsnota Peilbesluiten 1998, vastgesteld bij besluit van 16 september 1998, in te trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 mei 2011.

Voorzitter, P.J.M. Poelmann

Secretaris, drs. E.Th. Meuleman