Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Partiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel 2008 (2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPartiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel 2008 (2014)
CiteertitelPartiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel 2008 (2014)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagenPeilbesluitkaart part. herz. Groenraven-Oost 2019 Toelichting wijziging peilbesluit Groenraven Oost

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt gedeeltelijk peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel 2008.

Toelichting wijziging 2019: Aanpassing grens peilgebied GRZ002, nieuwe bijlage toegevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterverordening, art. 4.4 t/m 4.8
 2. Waterschapswet, art. 77
 3. Waterwet, art. 5.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2019art. 1

26-06-2019

wsb-2019-8335

1522663
20-03-201424-08-2019Nieuwe regeling

12-02-2014

Wsb 2014/3, De Nieuwsbode Bunnik, 12-03-2014

764987

Tekst van de regeling

Intitulé

Partiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel 2008 (2014)

 

 

Partiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 19 december 2013 met DM nr. 764987;

gelet op:

 • -

  het besluit van 18 juni 2008 tot vaststelling van het peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel, besluitnummer 8 SPR/035;

 • -

  het besluit van 18 juni 2008 tot vaststelling van het watergebiedsplan Groenraven Oost en Maartensdijk, besluitnummer SPR/035;

 • -

  het advies van de commissie SKK van 23 januari 2014

voorts gelet op artikel 77 Waterschapswet , artikel 5.2. Waterwet, artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening (2009) van het waterschap;

B E S L U I T :

De partiële herziening van het peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel, onder gedeeltelijke intrekking van het Peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel d.d. 18 juni 2008 voor het betreffende gebied, vast te stellen.

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied waarop deze wijziging van toepassing is, is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Voor de overige peilgebieden van het Peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel blijft het besluit van 18 juni 2008 van kracht.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

1.De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1;

Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen en te voeren peilbeheer in landbouw- en natuurgebieden.

Code peilgebied

Polderpeil in meters t.o.v. NAP

zomerpeil

winterpeil

GRZ001

1,55

1,35

GRZ001a

1,30

1,20

GRZ002

1,85

1,70

GRZ002a

1,60

1,50

GRZ006*

1,90

1,90

GRZ015

1,10

0,95

* = in dit gebied wordt een flexibel peilbeheer gevoerd.

2.Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2), waarin maaiveldhoogtegegevens beschikbaar zijn die met laseraltimetrie zijn verkregen.

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In peilgebieden uit tabel 1 met een zomer- en winterpeil zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni.

 • 2.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen.

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 3.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De wijzigingen van het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag, nadat de bekendmaking van dit peilbesluit heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Titel

Deze partiële herziening kan worden aangehaald als “Partiële herziening peilbesluit Groenraven Oost, zuidelijk deel 2008 (2014)”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 februari 2014.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

J. Goedhart, secretaris.