Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Boezems Oude Rijn 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Boezems Oude Rijn 2015
CiteertitelPeilbesluit Boezems Oude Rijn 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKaart peilbesluit boezems Oude Rijn - Oude Rijn (dm 864015) Kaart peilbesluit boezems Oude Rijn - Enkele en dubbele Wiericke en Grecht (dm 864012) Kaart peilbesluit boezems Oude Rijn - Jaap Bijzerwetering - Montvoortse Vaart (dm 864014)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt peilbesluit Boezemstelsel Oude Rijn d.d. 18 juni 1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, artikel 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, artikel 4.4.-4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2015nieuwe regeling

18-02-2015

Wsb 2015, 1637

885509

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vaststelling van het Peilbesluit boezemstelsel Oude Rijn 2015

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 13 januari 2015 met nummer 885509;

Overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien;

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

Besluit:

Onder intrekking van het peilbesluit Boezemstelsel Oude Rijn d.d. 18 juni 1997, kenmerk voorstel 97.030F;

 • 1.

  Het peilbesluit Boezemstelsel Oude Rijn 2014 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

 • 2.

  De kaart te wijzigen van:

  • 2.1

   Peilbesluit Weijland en de Bree, vastgesteld d.d. 20 december 1994.

  • 2.2

   Peilbesluit Rietveld, vastgesteld d.d. 22 mei 1986.

  • 2.3

   Peilbesluit Noordzijderpolder, vastgesteld d.d. 13 juli 1995.

  • 2.4

   Peilbesluit Driebruggen 2009, vastgesteld d.d. 20 mei 2009, kenmerk voorstel PA/2009.056: artikel 1.

  • 2.5

   Peilbesluit Stad Woerden 2009, vastgesteld d.d. 19 februari 2009, kenmerk voorstel 07.SPR.187: artikel 1.

  • 2.6

   Peilbesluit Gerverscop 2007, 12 december 2007, kenmerk voorstel 07.SPR.144/07.SPR.144a: artikel 1.

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten:

 • ·

  Waterhuishoudkundige inrichting boezemstelsel Oude Rijn - Oude Rijn (kenmerk: DM 864015);

 • ·

  Waterhuishoudkundige inrichting boezemstelsel Oude Rijn - Enkele & Dubbele Wiericke en Grecht (kenmerk: DM 864012);

 • ·

  Waterhuishoudkundige inrichting boezemstelsel Oude Rijn - Jaap Bijzer Wetering, Korte Linschoten, Kromwijkerwetering, Lange Linschoten, Montfoortse Vaart (kenmerk: DM 864014).

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  Het peil dient te liggen tussen de streefbandbreedte van onderpeil -0,58 m NAP(1) en het toetspeil voor de waterkering.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde peilen staan aangegeven op de bij dit peilbesluit behorende kaarten.

(1) -0,58 m NAP is de waarde voor het sluiten van de sluis Bodegraven

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In het boezemstelsel wordt de waterstand het hele jaar door gestuurd op een gemiddeld peil van -0,45 m NAP (2) dat binnen de streefbandbreedte van het onderpeil (-0,58 m NAP) en het bovenpeil (95% percentielwaarde) valt. Het bovenpeil varieert over de boezem en is weergegeven op kaart 6 Watersysteem van de toelichting op het peilbesluit.

 • 2.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

(2) Deze waarde wordt gemeten in de singel van Woerden

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Boezems Oude Rijn 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 18 februari 2015.

J.Goedhart, secretaris

P.J.M. Poelmann, voorzitter