Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Oud-Kamerik 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Oud-Kamerik 2013
CiteertitelPeilbesluit Oud-Kamerik 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij Peilbesluit Oud-Kamerik 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt peilbesluit Oud-Kamerik 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 77
 2. Waterwet, art. 5.2
 3. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, artt. 4.4 t/m 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2013nieuwe regeling

02-10-2013

Wsb 2013, 3; 23-10-2013 Woerdense Courant, Witte Weekblad: Nieuwkoop

724802v2

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Oud-Kamerik 2013

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 17 september 2013 met DM nr. 724802v2;

Gelet op artikel 77 van de Waterschapswet, artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 2009;

Gelet op het besluit van het algemeen bestuur van 15 juni 2005 tot het vaststellen van het watergebiedsplan en het peilbesluit Zegveld & Oud-Kamerik;

Gelet op het besluit van het algemeen bestuur van 25 april 2007 tot het niet-indexeren van de watergebiedsplannen (onderdeel van de voorjaarsnota 2007);

Gelet op het besluit van het algemeen bestuur van 12 december 2007 tot vaststelling van het watergebiedsplan Kamerik & Kockengen;

Gelet op het besluit van het algemeen bestuur van 25 september 2012 tot ophoging van het krediet voor het watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik;

Gelet op het besluit van het algemeen bestuur van 16 januari 2013 tot het voor kennisgeving aannemen van de rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de zes watergebieds-plannen en de scenario’s om het voorziene dekkingstekort op te vangen;

Gelet op het advies van de commissie SKK van 5 september 2013;

B E S L U I T :

 

 • 1.

  Onder intrekking van het peilbesluit Oud-Kamerik 2005 het navolgende peilbesluit Oud-Kamerik 2013 (DM 650428-v7) met de bijbehorende inspraaknota vast te stellen.

 • 2.

  Onder de voorwaarde dat voorstel nr. 1 (peilbesluit Oud-Kamerik 2013) wordt vastgesteld, het projectplan Oud-Kamerik (DM 597692-v17) en het bijbehorende inspraakrapport vast te stellen.

 • 3.

  In te stemmen met de aanpassing van het projectplan om conform het verzoek van de gemeente Woerden de peilen van de watergangen aan weerszijden van de Van Teylingenweg gelijk te houden en dit te realiseren binnen de collectieve hoogwatervoorziening van de lintbebouwing.

 • 4.

  Kennis te nemen van het benodigde extra krediet van 2,9 mln. euro voor de afronding van het watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik.

 • 5.

  Het streven om er bij onderhandelingen met partijen in het gebied alleen op basis van vrijwilligheid uit te komen los te laten, dit om verdere uitloop en kostenstijgingen te voorkomen.

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden van het bemalingsgebied Oud-Kamerik zijn:

  Code peilgebied

  Naam peilgebied

  Polderpeil in meters t.o.v. NAP

  zomerpeil

  winterpeil

  OKA_001

  Oud-Kamerik Oost 1

  -2,19

  -2,29

  OKA_002

  Oud-Kamerik Oost 2

  -2,23

  -2,33

  OKA_003

  Oud-Kamerik Oost 3

  -2,20

  -2,30

  OKA_004

  Oud-Kamerik West

  -2,31

  -2,41

  OKA_005

  Hoogwatervoorziening Van Teylingenweg

  -2,05

  -2,05

  OKA_006

  Hoogwatervoorziening Grechtkade

  -2,25

  -2,25

  Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen en te voeren peilbeheer in landbouwgebieden en hoogwatervoorzieningen.

 • 2.

  De peilen uit lid 1 zijn gebaseerd op gemeten maaiveldhoogten uit 2008 (het Actueel Hoogtebestand Nederland, AHN) en gecorrigeerd voor de maaivelddaling opgetreden tussen 2008 en 2013. Deze peilen worden met 0,02 meter per 3 jaar aangepast aan de sinds 2008 opgetreden maaivelddaling.

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In peilgebieden uit tabel 1 met een zomer- en winterpeil zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni

 • 2.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 3.

  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Peilfasering

 • 1.

  De peilen zullen gefaseerd worden ingevoerd nadat de noodzakelijke maatregelen uit het inrichtingsplan van het Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik ter plaatse zijn afgerond. Dit moment wordt door het dagelijks bestuur bepaald en in dag- en weekbladen gepubliceerd.

 • 2.

  Voor de peilgebieden OKA_001 t/m OKA_004 en OKA_006 zullen de peilen met 0,03 meter per jaar naar beneden worden aangepast totdat de beoogde peilen zijn bereikt.

Artikel 6 Peilindexering

 • 1.

  Voor de peilgebieden in het bemalingsgebied met een landbouwfunctie zullen de peilen, na realisatie van de maatregelen uit het inrichtingsplan van het Watergebiedsplan Zegveld en Oud-Kamerik en na de gefaseerde aanpassing van het peil, geïndexeerd worden. Dit zijn de peilgebieden OKA_001, OKA_002, OKA_003 en OKA_004. In de peilgebieden met als functie bebouwing (de hoogwatervoorzieningen OKA_005 en OKA_006) vindt geen peilindexatie plaats.

 • 2.

  De peilen in landbouwgebied zullen, gedurende de resterende geldigheidsperiode van dit besluit, worden geïndexeerd met 0,02 meter per 3 jaar. Dit is de verwachte, langjarig gemiddelde maaivelddaling in dit gebied.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Het moment van het instellen van een nieuw peil wordt besloten door het college van dijkgraaf en hoogheemraden en gepubliceerd in dag- en/of weekbladen.

Artikel 8 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Oud-Kamerik 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 oktober 2013.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. J. Miedema, secretaris.