Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Rapijnen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Rapijnen 2011
CiteertitelPeilbesluit Rapijnen 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij Peilbesluit Rapijnen 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt peilbesluit Rapijnen d.d. 20-12-1994 (goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Utrecht op 13-6-1995)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, hfst. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2011nieuwe regeling

01-03-2011

Wsb 2011, 3

327854

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Rapijnen 2011

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 4 januari 2011 met nummer 327854;

Overwegende dat met betrekking tot de voorbereiding van de peilbesluiten voor de afvoergebieden Linschoterwaard een inrichtingsplan, het zogeheten Watergebiedsplan Linschoterwaard, is opgesteld waarin naast de waterhuishoudkundige inrichting en de regeling van de waterbeheersing van het gebied, ook de toelichting is opgenomen op de in te stellen waterpeilen, zoals is vastgelegd in de nader vast te stellen peilbesluiten voor de afvoergebieden Linschoterwaard;

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en hoofdstuk 4 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009,

 

Besluit:

Onder intrekking van het peilbesluit Rapijnen d.d. 20-12-1994 (goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Utrecht op 13-6-1995), het peilbesluit Rapijnen 2011 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden van de afvoergebieden zijn:

  Code peilgebied

  Naam peilgebied

  Polderpeil in meters t.o.v. NAP 2005

  zomerpeil

  winterpeil

  14a

  Cattenbroek

  -1.87

  -1.97

  14c

  IJsselveld

  -1.00

  -1.00

  14d1

  IJsselveld (over de vaart)

  -0.65

  -0.75

  14d2

  IJsselveld (over de vaart)

  -0.85

  -0.95

  14e

  Hogewaard

  -0.77

  -0.77

  14f

  Hogewaard (over de vaart)

  -0.47

  -0.47

  14g

  Bemaling Linschoten

  -2.00

  -2.00

  14h

  Overstort Linschoten

  -1.30

  -1.30

  14i

  Boezemgebied kern Linschoten

  -0.47

  -0.47

   

 • 2.

  De peilen uit lid 1 zijn gebaseerd op gemeten maaiveldhoogten van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2).

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  Vast peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebieden 14c, 14e, 14f, 14g, 14h en 14i

 • 2.

  Een peilbeheer met zomer- en winterpeil zal worden gevoerd in de peilgebieden 14a, 4d1 en 14d2. De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden september, oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden april, mei

 • 3.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,05 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,05 meter te verlagen.

 • 4.

  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Peilfasering

 • 1.

  De peilen zullen gefaseerd worden ingevoerd nadat de noodzakelijke maatregelen uit het inrichtingsplan van het Watergebiedsplan Linschoterwaard ter plaatse zijn afgerond. Dit moment wordt door het college van dijkgraaf en hoogheemraden bepaald en in dag- en weekbladen gepubliceerd.

 • 2.

  Voor de peilgebieden 14c, 14d1, 14e, 14f, 14g, 14h en 14i wordt het peil niet aangepast, d.w.z. de huidige praktijkpeilen blijven gehandhaafd.

 • 3.

  Voor peilgebied 14a zullen de peilen met 7 cm naar beneden worden aangepast t.o.v. de huidige praktijkpeilen. De peilen zullen met maximaal 3 cm per jaar worden aangepast. Dit zal in drie stappen plaatsvinden.

 • 4.

  Voor het peilgebieden 14d2 zullen de peilen met 20 cm naar beneden worden aangepast t.o.v. het huidige praktijk peil. De peilen zullen met maximaal 3 cm per jaar worden aangepast. Dit zal in zeven stappen plaatsvinden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring door het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Rapijnen 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 maart 2011.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. E.Th. Meuleman, secretaris.