Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Wulverhorst 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Wulverhorst 2011
CiteertitelPeilbesluit Wulverhorst 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij Peilbesluit Wulverhorst 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt peilbesluit Wulverhorst d.d. 20-12-1994 (goedgekeurd door de colleges van gedeputeerde staten van Utrecht op 13-6-1995)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, hfst. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2011nieuwe regeling

01-03-2011

Wsb 2011, 3; 12-4-2011 IJsselbode, Woerdense courant, Zenderstreeknieuws

327854

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Wulverhorst 2011

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 4 januari 2011 met nummer 327854;

Overwegende dat met betrekking tot de voorbereiding van de peilbesluiten voor de afvoergebieden Linschoterwaard een inrichtingsplan, het zogeheten Watergebiedsplan Linschoterwaard, is opgesteld waarin naast de waterhuishoudkundige inrichting en de regeling van de waterbeheersing van het gebied, ook de toelichting is opgenomen op de in te stellen waterpeilen, zoals is vastgelegd in de nader vast te stellen peilbesluiten voor de afvoergebieden Linschoterwaard;

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en hoofdstuk 4 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009,

 

Besluit:

Onder intrekking van het peilbesluit Wulverhorst d.d. 20-12-1994 (goedgekeurd door de colleges van gedeputeerde staten van Utrecht op 13-6-1995), het peilbesluit Wulverhorst 2011 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden van het afvoergebied zijn:

   

  Code peilgebied

  Naam peilgebied

  Polderpeil in meters t.o.v. NAP 2005

  zomerpeil

  winterpeil

  15a

  Vlooswijk

  -2.08

  -2.18

  15b1

  de Haar

  -1.90

  -2.00

  15b2

  de Haar

  -1.53

  -1.63

  15c

  de Hoogenpolder

  -1.10

  -1.10

  15d

  de Hoogenpolder (boezem)

  -0.47

  -0.47

  15e

  de Lagenpolder (griendhout)

  -1.15

  -1.15

  15f

  de Lagenpolder

  -1.50

  -1.50

  15g

  Bosje van Cromwijk

  -0.47

  -0.47

  15i

  Wulverhorst Zuid

  -1.25

  -1.25

  15j

  Wulverhorst Zuid

  -0.85

  -0.85

  15k

  Kromwijk

  -0.92

  -1.02

  15l

  Wulverhorst Noord

  -0.83

  -0.93

  15m

  Wulverhorst Noord (boezem)

  -0.47

  -0.47

  15n

  Grienden*

  -1.65

  -1.65

  * Dit betreft een nieuw peilgebied ten behoeve van de grienden van Landgoed Linschoten.

   

 • 2.

  De peilen uit lid 1 zijn gebaseerd op gemeten maaiveldhoogten van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2).

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  Vast peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebieden 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15i, 15j, 15m en 15n. De waterstand wordt in deze gebieden het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau gehandhaafd.

 • 2.

  Een peilbeheer met zomer- en winterpeil zal worden gevoerd in de peilgebieden 15a, 15b1, 15b2, 15k en 15l. De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden september, oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden april, mei.

 • 3.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,05 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,05 meter te verlagen.

 • 4.

  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Peilfasering

 • 1.

  De peilen zullen gefaseerd worden ingevoerd nadat de noodzakelijke maatregelen uit het inrichtingsplan van het Watergebiedsplan Linschoterwaard ter plaatse zijn afgerond. Dit moment wordt door het college van dijkgraaf en hoogheemraden bepaald en in dag- en weekbladen gepubliceerd.

 • 2.

  Voor de peilgebieden 15c, 15d, 15e, 15g, 15k, 15l en 15m wordt het peil niet aangepast, d.w.z. de huidige praktijkpeilen blijven gehandhaafd.

 • 3.

  Voor het peilgebied 15b1 zullen de peilen met 22cm naar beneden worden aangepast t.o.v. de huidige praktijk peilen. De peilen zullen met maximaal 3 cm per jaar aangepast worden. Dit zal in zeven stappen plaatsvinden.

 • 4.

  Voor het peilgebieden 15f en 15i zullen de peilen met 10 cm naar beneden worden aangepast t.o.v. de huidige praktijk peilen. De peilen zullen met maximaal 3 cm per jaar aangepast worden. Dit zal in drie stappen plaatsvinden.

 • 5.

  Voor de peilgebieden 15h en 15j zullen de peilen met respectievelijk 4 en 5 cm naar beneden worden aangepast t.o.v. de huidige praktijk peilen. Dit wordt in twee stappen gerealiseerd.

 • 6.

  Voor het peilgebied 15a, zal het peil met 3 cm naar beneden worden aangepast t.o.v. het huidige praktijk peil. Dit wordt in één stap gerealiseerd.

 • 7.

  Voor het nieuwe peilgebied 15n zal het peil met 3 cm naar boven worden aangepast t.o.v. het huidige praktijk peil. Dit wordt in één stap gerealiseerd.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring door het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Wulverhorst 2011”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 maart 2011.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. E.Th. Meuleman, secretaris.