Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen voor projecten onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingNadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen voor projecten onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoogheemraadschap%20De%20Stichtse%20Rijnlanden/271893/271893_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2018nieuwe regeling

22-05-2018

wsb-2018-5131

1382988

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen voor projecten onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van 22 mei 2018 met nr. DM 1382988;

gelet op de vastgestelde Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dat deze geen specifieke (reken)regels bevat ter compensatie van het verleggen van kabels en leidingen;

voorts gelet op de in artikel 3 van de Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden opgenomen informatieplicht;

 

BESLUIT:

 

Voor het bepalen van de hoogte van de toe te kennen schadevergoeding voor het verleggen van kabels en leidingen voor projecten die worden uitgevoerd onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), toe te passen de “Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwerken (NKL 1999)” van het Rijk (inclusief bijlagen) èn het “Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen” van 14 september 2001.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 22 mei 2018.

Voorzitter, P.J.M. Poelmann

Secretaris, J. Goedhart