Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Verordening verlening uitsluitend recht tot transport en verwerking van granulaat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening verlening uitsluitend recht tot transport en verwerking van granulaat
CiteertitelVerordening verlening uitsluitend recht tot transport en verwerking van granulaat
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen
Externe bijlageVerordening.pdf (85 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 16-11-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Holland Combinatie 30-11-2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 56, 77 en 78

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201101-09-2011nieuwe regeling

16-11-2011

Holland Combinatie 30-11-2011

11.22732

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening uitsluitend recht tot transport en verwerking van granulaat

 

 

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

  • a.

    hoogheemraadschap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

  • b.

    college van hoofdingelanden: het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap;

  • c.

    college van dijkgraaf en hoogheemraden: het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap.

Hoofdstuk II: Uitsluitend recht

Artikel 2

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is bevoegd een uitsluitend recht op grond van artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten te verlenen aan een andere aanbestedende dienst, zijnde de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC), om de overheidsopdracht voor diensten, te weten het transport en de verwerking van granulaat afkomstig van de slibdrooginstallatie van het hoogheemraadschap, uit te voeren.

Hoofdstuk III: Inwerkingtreding

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 september 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van hoofdingelanden van 16 november 2011.

Toelichting

Op grond van de Waterwet, de Waterschapswet en het Reglement van bestuur is het hoogheemraadschap belast met - kort gezegd - de zorg voor het zuiveren van afvalwater. Die taak omvat mede de verwerking van het slib dat overblijft na de zuivering van het afvalwater. Dit zuiveringsslib wordt na gedeeltelijke ontwatering gedroogd in de slibdrooginstallatie van het hoogheemraadschap. Het restproduct van dit proces is granulaat, dat wordt afgevoerd en toegepast in de cementindustrie. Daarvoor moet het granulaat over lange afstand worden getransporteerd.

Vanaf 2012 bestaat de mogelijkheid het granulaat te laten verwerken in de bio-energiecentrale van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) in Alkmaar. Dit biedt een aantal milieuvoordelen, zoals besparing op energie, benutting van biomassa voor het opwekken van groene energie en vermindering van transportbewegingen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de milieu- en klimaatdoelstellingen van het hoogheemraadschap. Daarnaast biedt verwerking door HVC financiële voordelen, zoals lagere transport- en verwerkingskosten van het granulaat.

Met het oog op een duurzame en doelmatige uitvoering van de wettelijke zuiveringstaak acht het college van hoofdingelanden het daarom gewenst het transport en de verwerking van granulaat met ingang van 1 januari 2012 te doen uitvoeren door HVC.

De verlening van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten geschiedt op basis van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). Op grond hiervan zijn aanbestedende diensten, zoals waterschappen en gemeenten, verplicht om opdrachten aan derden voor dienstverlening die een waarde hebben van meer dan € 193.000,- aan te besteden.

Ook de opdracht voor het transport en de verwerking van granulaat die het hoogheemraadschap wil verlenen aan HVC is in beginsel aanbestedingsplichtig. Het Bao bevat hiervoor echter een uitzonderingsmogelijkheid. Artikel 17 van het Bao bepaalt dat de aanbestedingsplicht niet geldt voor overheidsopdrachten voor diensten die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een andere aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten, op basis van een uitsluitend recht dat deze aanbestedende dienst geniet, mits dit uitsluitend recht met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap verenigbaar is.

De HVC is een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten als bedoeld in het Bao. In verband daarmee kan de opdracht zonder aanbesteding worden verleend wanneer daarvoor een uitsluitend recht is gevestigd. Het Bao bepaalt verder dat een uitsluitend recht wordt gevestigd bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan (artikel 1, onderdeel bbb, Bao).

Artikel 17 van het Bao is echter gebaseerd op artikel 18 van de Richtlijn 2004/18/EG. Dit artikel bepaalt dat een uitsluitend recht gebaseerd moet zijn op bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. In de toelichting op dit artikel wordt opgemerkt dat de toekenning van het recht op uitdrukkelijke en doorzichtige wijze moet plaatsvinden. Het scheppen van de bevoegdheid tot het verlenen van een uitsluitend recht bij wettelijke regeling - te weten in deze verordening - en het vervolgens verlenen van het uitsluitend recht door het dagelijks bestuur krachtens deze verordening voldoet in ieder geval aan die eisen.

Deze verordening biedt een wettelijke regeling op basis waarvan het college van dijkgraaf en hoogheemraden een uitsluitend recht ten behoeve van HVC kan verlenen voor het transport en de verwerking van granulaat als onderdeel van de wettelijk opgedragen taak zuivering van afvalwater. Het college van hoofdingelanden is tot het vaststellen van deze verordening bevoegd op grond van de Waterschapswet. Artikel 56 van die wet bepaalt dat het waterschapsbestuur bevoegd is tot regeling en bestuur ter behartiging van de taken die het waterschap in het reglement zijn opgedragen. Artikel 77 van de wet bepaalt dat de in artikel 56 omschreven bevoegdheid tot regeling en bestuur berust bij het algemeen bestuur, voor zover deze niet bij of krachtens reglement dan wel bij wet of algemene maatregel van bestuur is toegekend aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter. Artikel 78 van de wet bepaalt dat het algemeen bestuur de verordeningen maakt die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen. De verordening voldoet hiermee aan de eisen die het Europese recht stelt als basis voor de verlening van een uitsluitend recht.

Op grond van artikel 73 Waterschapswet treedt de verordening in werking nadat zij is bekendgemaakt. Artikel 74 Waterschapswet bepaalt dat bekendgemaakte besluiten in werking treden met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, tenzij in deze besluiten daarvoor een ander tijdstip is aangewezen. In de verordening is bepaald dat deze in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De verordening werkt terug tot en met 1 september 2011. In verband met de voorbereiding van de verwerking van het granulaat door de HVC vanaf 1 januari 2012 moest het besluit tot het verlenen van het uitsluitend recht reeds enige tijd tevoren genomen worden. Door de teugwerkende kracht van de verordening tot en met 1 september 2011 wordt het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden, waarbij is besloten tot het verlenen van het uitsluitend recht aan de HVC en het aangaan van de overeenkomst met de HVC tot transport en verwerking van het granulaat, mede gebaseerd op deze verordening.