Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Regeling vergoeding niet-VV-leden vaste commissies Verenigde Vergadering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingRegeling vergoeding niet-VV-leden vaste commissies Verenigde Vergadering
Citeertitelregeling vergoeding niet-VV-leden vaste commissies Verenigde Vergadering
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bevat regels voor de vergoeding van de leden van de vaste commissies van de Verenigde Vergadering.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 8-1-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: witte weekblad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-200909-12-2019nieuwe regeling

08-01-2009

witte weekblad

08.38578

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding niet-VV-leden vaste commissies Verenigde Vergadering

 

 

regeling vergoeding niet-VV-leden vaste commissies Verenigde Vergadering

Nr. 08.38578

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;

Gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 23 december 2008, nr. 08.38576;

Gelet op de Waterschapswet;

Besluit:

I.  De leden van de vaste commissies van de Verenigde Vergadering als bedoeld in artikel 52, zesde lid, van het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering komen in aanmerking voor de navolgende vergoedingen:

a. voor elke door het bijgewoonde vergadering van de commissie 20% van het bedrag, als bedoeld in artikel 3.2 van het Waterschapsbesluit;

b. reiskosten overeenkomstig de voor leden van de Verenigde Vergadering geldende regeling;

c. 50% van de vergoeding voor computer- en internetgebruik, zoals deze geldt voor de leden van de Verenigde Vergadering.

Leiden, 8 januari 2009

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos,

dijkgraaf

ir. A. Haitjema,

secretaris