Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingLegesverordening Schieland en de Krimpenerwaard
CiteertitelLegesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 27-11-2013

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: www.officielebekendmakingen.nl op 10.12.2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, artt. 110, 113;
 2. Waterschapsbesluit, hoofdstuk 6, paragraaf 2
 3. Waterwet, hoofdstuk 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201403-04-2018nieuwe regeling

27-11-2013

www.officielebekendmakingen.nl op 10.12.2013.

vv27nov2013
01-01-201301-01-2014zie tarieventabel per 1.1.2013 in de tekst van de verordening

28-11-2012

IJssel- en Lekstreek, 2012, 49

vv28nov2012
01-01-201201-01-2013zie tarieventabel per 1.1.2012 in de tekst van de verordening

30-11-2011

IJssel- en Lekstreek, 2011, 51

Onbekend
01-01-201101-01-2012zie tarieventabel per 1.1.2011 in de tekst van de verordening

24-11-2010

IJssel- en Lekstreek, 2010, 49

Onbekend
01-01-201001-01-2011zie tarieventabel in de tekst van de verordening

25-11-2009

IJssel- en Lekstreek, 18-12-2009

Onbekend
01-01-200901-01-2010zie tarieventabel in de tekst van de verordening

26-11-2008

IJssel- en Lekstreek, 18-12-2008

Onbekend
01-01-200831-12-2008zie tarieventabel in de tekst van de verordening

28-11-2007

De Postiljon, ed. Zoetermeer, 13-12-2007

Onbekend
01-01-200731-12-2007Tarieventabel in bijlage

29-11-2006

De Postiljon, ed. Zoetermeer, 07-12-2006

Onbekend
21-01-200501-01-200531-12-2006nieuwe regeling

03-01-2005

De Postiljon ed. Zoetermeer, 13-01-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2014

Op voordracht van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 24 september 2013; heeft de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 27 november 2013 de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2014 vastgesteld.

Artikel 1 Leges en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het door het hoogheemraad­schap van Schieland en Krimpenerwaard in behandeling nemen van aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen zoals vermeld in de tarieventabel bij deze verordening.

Artikel 2 Belastingplichtige

Belastingplichtig is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd.

Artikel 3 Criteria en tarief

 • 1.

  De leges worden geheven volgens de maatstaf en de tarieven die zijn opgenomen in de tarieventabel bij deze verordening.

 • 2.

  De leges worden verhoogd met extra kosten, die nodig zijn in verband met de aanvraag en die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager worden medegedeeld en blijken uit een door of namens het dagelijks bestuur vastgestelde begroting.

Artikel 4 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een aanslag. De aanslag bevat een dagtekening.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

De leges moeten binnen een maand na dagtekening van de aanslag worden betaald.

Artikel 6 Vrijstellingen

Er worden geen leges in rekening gebracht:

 • a.

  voor het in behandeling nemen van aanvragen door of vanwege het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard;

 • b.

  indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat deze in behandeling is genomen;

 • c.

  indien de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard of wordt besloten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7 Teruggaaf

 • 1.

  Indien de aangevraagde vergunning of ontheffing wordt vernietigd, worden de betaalde leges terugbetaald.

 • 2.

  Voor terugbetaling van leges als bedoeld in het eerste lid, moet een aanvraag worden ingediend als bedoeld in artikel 132 van de Waterschapswet.

 • 3.

  Bij de terugbetaling van leges als bedoeld in het tweede lid, is invorderingsrente verschuldigd op basis van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven over het heffen en het invorderen van de leges.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  De Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2006, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op de dagtekening van het Waterschapsblad waarin zij wordt geplaatst.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverording Schieland en de Krimpenerwaard 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare bijeenkomst van de verenigde vergadering op 27 november 2013.

Tarieventabel,behorende bij de legesverordening 2014

 

Nr.

 

 

Criteria

 

Tarief

1

een watervergunning of ontheffing die voorbereid wordt met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure)

 

 

€ 1.250,-

2

een watervergunning of ontheffing voor een profiel- en aswijziging waterkering, waarbij een reconstructie van de waterkering plaatsvindt

€ 2.500,-

3

een watervergunning of ontheffing voor een waterhuishoudkundige (her)inrichting van een gebied dat groter is dan 2,5 hectare

 

 

€ 1.000,- per hectare

 

4

een watervergunning of ontheffing voor grote infrastructurele werken (wegen, spoorlijnen, tunnels, bruggen, transportleidingen voor gas, vloeistoffen of elektriciteit e.d.), waarbij de bouw- en/of aanlegkosten meer bedragen dan

€ 300.000

 

1 ‰ van de aanlegkosten

5

een ontheffing voor een ingestelde beperking op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die één dag geldig is

 

€ 50,-

6

een ontheffing voor een beperking, niet zijnde een gewichtsbeperking, op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die langer dan één dag geldig is

 

€ 100,-

7

een vergunning of ontheffing, die niet genoemd is bij nummer 1, 2, 3, 4, 5 of 6

 

 

€ 250,-

Toelichting bij de Legesverordening Schieland en Krimpenerwaard 2014

Deze toelichting bestaat uit een algemeen deel, een artikelsgewijze toelichting bij de verordening en een toelichting bij de tarieventabel.

 

Algemeen

 

Het waterschap mag leges heffen op grond van de artikelen 110, 113 en 115 Waterschapswet. De leges zijn waterschapsbelastingen. Door middel van het heffen van leges verhaalt Schieland en Krimpenerwaard de kosten van de dienstverlening op degene die daar belang bij heeft.

 

Artikel 115, eerste lid, onder c, van de Waterschapswet biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid rechten te heffen voor het behandelen van verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen. In de tarieventabel bij deze verordening is aangegeven voor het behandelen van welke verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen Schieland en Krimpenerwaard leges heft.

 

De Waterschapswet spreekt over het behandelen van verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen. Dat wil zeggen dat legesheffing niet mogelijk is voor het verlenen of wijzigen van een vergunning zonder dat daar een verzoek van de aanvrager om de vergunning aan ten grondslag ligt. In die gevallen waarin ambtshalve vergunningen worden verleend of gewijzigd kunnen dus geen leges worden geheven. Legesheffing onafhankelijk van het resultaat van de behandeling, dus bijvoorbeeld in het geval de vergunning wordt geweigerd, is wel toegestaan.

 

De tariefberekening moet een relatie hebben met de kosten die het waterschap voor de dienstverlening maakt. Een verschil in tarief kan alleen gerechtvaardigd worden door een andere vorm van dienstverlening en een daarmee samenhangend afwijkend kostenverloop. Er hoeft echter geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de hoogte van de leges die in een individueel geval worden geheven en de kosten die de overheid in dit individuele geval heeft moeten maken.

 

Op grond van artikel 111 van de Waterschapswet moet de belastingverordening in ieder geval de volgende elementen bevatten:

 • 1.

  de belastingplichtige;

 • 2.

  het voorwerp van de belasting;

 • 3.

  het belastbaar feit;

 • 4.

  de heffingsmaatstaf;

 • 5.

  het tarief;

 • 6.

  het tijdstip van ingang van de heffing;

 • 7.

  de datum van inwerkingtreding.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 wat zijn leges?

Dit artikel bevat de aanwijzing van het belastbare feit: “het door het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard in behandeling nemen van aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen”. De uitwerking hiervan vindt plaats in de tarieventabel die bij de verordening hoort.

De verschuldigdheid van de leges geldt bij het in behandeling nemen van de aanvraag en niet voor de afgifte van de ontheffing of vergunning.

 

Artikel 2 wie moet leges betalen?

Dit artikel bevat de aanwijzing van de belastingplichtige. Dit is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd.

In de praktijk zal in beginsel de rekening aan de vergunning- ontheffinghouder worden verzonden, omdat dit degene is die als belanghebbende bij de dienst kan worden aangemerkt.

Indien de aanvrager van de vergunning of ontheffing een ander is dan de vergunning- of ontheffinghouder en deze expliciet in de aanvraag heeft aangegeven dat de rekening moet worden verzonden aan hem, dan zal de rekening worden verzonden aan de aanvrager.

 

Artikel 3 hoe hoog zijn de leges?

Dit artikel bevat de aanwijzing van de heffingsmaatstaf en het tarief. Voor een toelichting hierbij wordt verwezen naar de toelichting bij de tarieventabel.

 

In gevallen waarin Schieland en Krimpenerwaard in het kader van een aanvraag externe advisering inwint, kunnen deze kosten in rekening worden gebracht bij de aanvrager. Dit vindt plaats door middel van een zogenaamde ‘begrotingsconstructie’ waarbij de kosten van de externe dienstverlening van te voren worden begroot en medegedeeld aan de aanvrager. De externe advieskosten worden bovenop de op grond van de tarieventabel verschuldigde leges in rekening gebracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om een second opinion, extern advies, extra onderzoek, of de aanschaf van (meet) instrumenten. Deze kosten verschillen per geval.

 

Artikel 4 de rekening

Op grond van artikel 125 van de Waterschapswet kunnen de leges worden geheven ‘bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze’. In dit artikel is gekozen om de leges door middel van een aanslag te heffen.

De aanslag bevat een dagtekening. De dagtekening is onder meer van belang voor de termijn van zes weken, waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de verschuldigdheid van de leges en voor de start van de betalingstermijn.

 

Artikel 5 wanneer moeten de leges worden betaald?

Op grond van artikel 139 van de Waterschapswet kan in de belastingverordening worden afgeweken van de betalingstermijnen uit artikel 9 van de Invorderingswet. In dit artikel is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en wordt de betalingstermijn voor de leges vastgesteld op één maand na dagtekening van de aanslag.

 

Artikel 6 vrijstellingen

In dit artikel worden de vrijstellingen van de legesheffing geregeld. Er worden geen leges in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing als de activiteit door Schieland en Krimpenerwaard zelf of in opdracht van Schieland en Krimpenerwaard wordt verricht. Hiervan is overigens geen sprake indien in het kader van handhaving een vergunning wordt aangevraagd om illegale werken te legaliseren. In dat geval is deze vrijstelling niet van toepassing.

Er wordt ook geen leges worden in rekening gebracht als de aanvraag niet-ontvankelijk wordt verklaard of buiten behandeling wordt gesteld of indien deze wordt ingetrokken voordat deze in behandeling is genomen.

 

Artikel 7 teruggaaf

Op grond van artikel 132 van de Waterschapswet kan in de belastingverordening worden bepaald in welke gevallen iemand een aanvraag kan indienen voor de teruggaaf van leges.

In dit artikel is bepaald dat indien een vergunning of ontheffing wordt vernietigd in het kader van een bezwaar- of beroepsprocedure de leges op aanvraag worden terugbetaald.

Ingevolge artikel 132 van de Waterschapswet moet de aanvraag binnen zes weken nadat de omstandigheid welke de aanspraak op teruggaaf deed ontstaan zich heeft voorgedaan, worden ingediend bij het waterschap.

 

Artikel 10 overgangsbepaling en inwerkingtreding

Dit artikel bevat onder andere het tijdstip van ingang van de heffing en de datum van inwerkingtreding en bekendmaking van de verordening. Tevens bevat dit artikel de citeertitel.

Ook bevat het artikel een overgangsbepaling. De Legesverordening Schieland en Krimpenerwaard 2006 blijft van toepassing op aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen die zijn ingediend voor 1 januari 2014.

 

Toelichting bij de tarieventabel

 

In de tabel zijn tarieven opgenomen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing op grond van de Waterwet, de Keur, het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

De tarieven gelden voor het aanvragen van een vergunning, maar ook aanvragen tot wijziging van een bestaande vergunning. De tarieven zijn afhankelijk van de tijdsinzet die over het algemeen nodig is voor het beoordelen en afhandelen van de verschillende categorieën watervergunningen. Een grote tijdsinzet rechtvaardigt een hoger tarief.

 

Categorie 1

Dit betreft de watervergunningen voor grondwateronttrekkingen, bepaalde lozingen, en peilafwijkingen.

Er is ook een tarief opgenomen voor de watervergunningen voor directe lozingen van stoffen op oppervlaktewater of een zuiveringstechnisch werk ingevolge artikel 6.2 van de Waterwet (voormalige vergunningen Wet verontreiniging oppervlaktewateren). In het verleden werden voor de Wvo vergunningen geen leges geheven. De wet verbiedt het heffen van leges voor deze watervergunningen echter niet. Er zijn meerdere waterschappen die hiervoor reeds leges heffen. In verband met de uniformiteit ten aanzien van de legesheffing bij watervergunningen is het gewenst ook deze categorie in de legesheffing te betrekken.

 

Categorie 2

Indien de aangevraagde werkzaamheden gevolgen hebben voor een waterkering die zodanig zijn dat een legger waterkeringen moet worden aangepast, dan valt de aanvraag in deze categorie. Alleen indien een legger daadwerkelijk moet worden gewijzigd is deze categorie van toepassing. Indien bijvoorbeeld slechts een aanvulling op een kade wordt aangebracht vanwege bouwwerkzaamheden dan is daarvoor geen leggerwijziging nodig en is deze categorie niet van toepassing.

 

Categorie 3

In deze categorie vallen bijvoorbeeld nieuwbouwlocaties, gebiedsontwikkelingen of reconstructies waarbij een significante aanpassing van het watersysteem aan de orde is.

 

Categorie 4

In deze categorie vallen de aanleg van wegen, spoorwegen, tunnels, bruggen en NUTS- leidingen. De leges worden berekend aan de hand van de aanlegkosten voor het gedeelte van het werk waarvoor een watervergunning wordt aangevraagd. Het is mogelijk om afspraken te maken met Schieland en de Krimpenerwaard over bijvoorbeeld de wijze en de termijn van betaling van deze leges.

 

Categorie 5

Onder deze categorie vallen ontheffingen voor een ingestelde beperking op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die de geldigheid hebben van één dag.

 

Categorie 6

In deze categorie worden de ontheffingen geregeld voor een beperking, niet zijnde een gewichtsbeperking, op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die langer dan één dag geldig zijn.

 

 

Categorie 7

Alle watervergunningen op grond van de Waterwet of de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard die niet onder de andere nummers vallen, vallen onder deze categorie. Het gaat bijvoorbeeld om watervergunningen voor het dempen of graven van water, het bouwen van kunstwerken of bouwwerken op of bij wateren of waterkeringen, of het aanleggen van kabels en leidingen naast, of onder wateren of waterkeringen waarvan de aanlegkosten minder bedragen dan € 300.000, of strandvergunningen.