Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Beleidsregels inzake toepassing van de wegingsfactoren, genoemd in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, in verband met de vergoeding in fiscale procedures van kosten van bezwaar en administratief beroep.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake toepassing van de wegingsfactoren, genoemd in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, in verband met de vergoeding in fiscale procedures van kosten van bezwaar en administratief beroep.
CiteertitelBeleidsregels voor de toepassing van wegingsfactoren in fiscale procedures Schieland en de Krimpenerwaard
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprecht – bezwaar en klachten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artt. 7:15 en 7:28
 2. Besluit proceskosten Bestuursrecht,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005nieuwe regeling

11-01-2005

De Postiljon, ed. Zoetermeer  20 januari 2005

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake toepassing van de wegingsfactoren, genoemd in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, in verband met de vergoeding in fiscale procedures van kosten van bezwaar en administratief beroep.

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard;

overwegende dat belanghebbenden aanspraak kunnen maken op vergoeding van kosten die zij redelijkerwijs hebben moeten maken in verband met de behandeling van hun bezwaar of administratief beroep;

gelet op de artikelen 7:15 en 7:28 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit proceskosten bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

vast te stellen : 

de Beleidsregels inzake toepassing van de wegingsfactoren, genoemd in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, in verband met de vergoeding in fiscale procedures van kosten van bezwaar en administratief beroep.

Beleidsregels voor de toepassing van wegingsfactoren in fiscale procedures Schieland en de Krimpenerwaard

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregels

Deze beleidsregels zijn van toepassing bij het vergoeden van kosten die een belanghebbende in verband met de behandeling van zijn bezwaar- of administratief beroepschrift tegen een fiscale beschikking redelijkerwijs heeft moeten maken.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt onder belastingbedrag verstaan:

  a. het bedrag van een belastingaanslag, of

  b. indien tegelijkertijd met de belastingaanslag een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de belastingaanslag en de boete gezamenlijk, of 

  c. indien geen aanslag is vastgesteld maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt onder belastingaanslag verstaan:

  a. de voorlopige aanslag, de aanslag, de navorderingsaanslag en de naheffingsaanslag, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

  b. het voorlopig gevorderde, het gevorderde en het nagevorderde bedrag, bedoeld in artikel 125a, weede lid, onderdeel a, van de Waterschapswet.

Artikel 3 Bezwaar tegen de belastingaanslag

Voor de toepassing van de wegingsfactoren, genoemd in onderdeel C.1. van de Bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als:

a. zeer licht, als in geschil is een belastingbedrag van € 1 of meer, maar minder dan € 500,

b. licht, als in geschil is een belastingbedrag van € 500 of meer, maar minder dan € 1.000,

c. gemiddeld, als in geschil is een belastingbedrag van € 1.000 of meer, maar minder dan € 7.000,

d. zwaar, als in geschil is een belastingbedrag van € 7.000 of meer, maar minder dan € 23.000,

e. zeer zwaar, als in geschil is een belastingbedrag van € 23.000 of meer.

Artikel 4 Bezwaar of administratief beroep tegen een andere fiscale beschikking dan een belastingaanslag

 • 1.

  Indien in een bestuurlijke voorprocedure een andere fiscale beschikking dan een belastingaanslag aan de orde is, wordt het gewicht van die zaak als gemiddeld aangemerkt.

 • 2.

  In afwijking van hetgeen in het vorige artikellid is bepaald, wordt het gewicht van  een zaak waarin de kwijtschelding van belasting aan de orde is, als zeer licht aangemerkt.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels voor de toepassing van wegingsfactoren in fiscale procedures Schieland en de Krimpenerwaard.

 • Aldus vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, in de vergadering van 11 januari 2005 te Rotterdam.