Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Gedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingGedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’
CiteertitelGedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap' 2009
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprecht – bezwaar en klachten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2009nieuwe regeling

10-02-2009

-

nr.2009.01750

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’

 

 

Gedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’ 2009

Gedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’

In 2004 is de Regieraad Bouw in het leven geroepen door de ministers van Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat. Aanleiding hiervoor waren de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Bouw over geconstateerde feiten van fraude in de bouw. De meegegeven opdracht aan de Regieraad luidde: breng de noodzakelijke vernieuwingen in de bouw op gang, normaliseer de verhoudingen en herstel het onderlinge vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Op 6 september 2006 hebben de Unie van Waterschappen en de Regieraad Bouw het vernieuwingsakkoord gesloten waarin onder andere is overeengekomen dat waterschappen bij aanbestedingen gedragscodes hanteren voor bestuurlijke en ambtelijke integriteit.

Het Opdrachtgeversforum; een netwerkorganisatie voor het uitwisselen van ervaringen, het delen en ontwikkelen van kennis en het initiëren van ideeën over nieuwe thema's in de bouw, heeft de Gedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’ ontwikkeld. In de Gedragscode zijn kernwaarden (deelcoden) en gedragsregels opgenomen. De kernwaarden zijn: Maatschappelijke verantwoordheid, Integriteit, Betrouwbaarheid en Transparantie. Onder deze kernwaarden vallen gedragsregels.

Met de Gedragscode ‘publiek opdrachtgeverschap’ geven de publieke opdrachtgevers aan wat opdrachtnemers van hen mogen verwachten en wat zij van de opdrachtnemers verwachten. Daarnaast biedt de code kaders aan de eigen medewerkers voor de uitvoering van hun werkzaamheden in relatie tot opdrachtnemers.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de gedragscode ondertekend en verankerd in de organisatie. Andere publieke opdrachtgevers die de gedragscode hebben ondertekend zijn: Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, UMC St. Radboud, Hoogheemraadschap van Delfland, Provincie Zuid-Holland, ProRail, Hogeschool INHOLLAND en de gemeente Rotterdam.

De publieke opdrachtgevers die de gedragscode onderschrijven hebben ieder een eigen centraal meldpunt waar opdrachtnemers hun klachten kunnen indienen. Bij besluit van 10 februari 2009 heeft het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden het centrale meldpunt voor deze klachten belegd bij de klachtencoördinator van het hoogheemraadschap. Daarnaast heeft het college op die datum de procedure vastgesteld die gevolgd wordt ingeval er een klacht wordt ingediend. Deze procedure wordt hieronder beschreven.

Procedure klachten publiek opdrachtgeverschap

De Gedragscode ziet alleen op de verhoudingen tussen de opdrachtnemers en opdrachtgevers in de bouw. Klachten voortkomend uit opdrachten tussen u en het hoogheemraadschap die betrekking hebben op een andere sector, vallen niet onder deze code. Klachten die wel betrekking hebben op de bouwsector maar gebaseerd zijn op hetgeen in een contract tussen u en het hoogheemraadschap is vastgelegd, vallen ook niet onder deze code. Een klacht die niet onder deze code valt, wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Klachten worden multi-disciplinair onderzocht en beantwoord door de vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Gedragscode. Dit is een van de directeuren van het hoogheemraadschap. De klachtencoördinator is verantwoordelijk voor de procedure en gedurende het hele proces uw aanspreekpunt.

Hoe dient u een klacht in?

Wanneer u een klacht wilt indienen, doet u dat schriftelijk en zo spoedig mogelijk nadat het voorval heeft plaatsgevonden.

Vermeld in elk geval het volgende in uw brief: 

-         uw naam en adres; 

-         de datum; 

-        een omschrijving van de klacht en omschrijving van welke specifieke kernwaarde en gedragsregel volgens u is overtreden.

Vergeet niet uw brief te ondertekenen, anders kan uw klacht niet in behandeling genomen worden.

U stuurt uw klacht, onder vermelding van ‘Klachtenprocedure Gedragscode’ naar:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

t.a.v. de klachtencoördinator mw. F.W. Martens

Postbus 4059

3006 AB  ROTTERDAM

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtencoördinator beoordeelt of uw klacht onder de klachtenprocedure valt (zie hiervoor onder “procedure klachten publiek opdrachtgeverschap”) en of deze voldoet aan de indieningseisen (zie hiervoor onder “hoe dient u een klacht in?”). Als uw klacht in behandeling kan worden genomen en aan de eisen voldoet, neemt de klachtencoördinator uw klacht in behandeling. U ontvangt dan binnen twee dagen een ontvangstbevestiging. Als uw klacht niet onder de klachtenprocedure valt, zorgt de klachtencoördinator ervoor dat uw brief door een andere medewerker behandeld wordt. Als uw klacht niet aan de eisen voldoet, wordt u zo mogelijk in de gelegenheid gesteld dat te herstellen.

De klachtencoördinator coördineert vervolgens het feitenonderzoek en stelt daartoe een team samen dat:

A. de feiten onderzoekt;

B. de klager hoort;

C. onderzoek doet binnen de eigen organisatie;

D. desgewenst advies aan derden vraagt;

E. een advies schrijft over de klacht aan de vertrouwenspersoon.

Als het eindoordeel over uw klacht duidelijk is (het eindoordeel kan ‘gegrond’ of ‘ongegrond’ luiden), een eventuele oplossing voor zich spreekt en een en ander geen verdere bespreking en/of toelichting behoeft, krijgt u van de vertrouwenspersoon een schriftelijk antwoord op uw klacht.

Als het eindoordeel over uw klacht gegrond is maar de oplossing niet direct voor de hand ligt wordt een overleg gepland tussen de vertrouwenspersoon, de verantwoordelijk opdrachtgever en u. De klachtencoördinator is daarbij aanwezig. U krijgt vervolgens van de vertrouwenspersoon een brief waarin zijn advies en het resultaat van overleg en de te nemen acties staan.

Hoe lang duurt de afhandeling van uw klacht?

De totale procedure duurt maximaal 8 weken.

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met de klachtencoördinator, mevrouw F.W. Martens, bereikbaar op telefoonnummer 010-45 37 273 of via

e-mail f.martens@hhsk.nl