Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Bevoegdhedenregister als bedoeld in artikel 4 van het Algemeen bevoegdhedenbesluit HHSK 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBevoegdhedenregister als bedoeld in artikel 4 van het Algemeen bevoegdhedenbesluit HHSK 2013
CiteertitelBevoegdhedenregister als bedoeld in artikel 4 van het Algemeen bevoegdhedenbesluit HHSK 2013
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagebevoegdhedenregister

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201803-01-2020bijlage 1

13-02-2018

wsb-2018-2386

.
20-07-201717-03-2018bijlage 1

27-06-2016

Waterschapsblad 2017, 6551

.
30-06-201520-07-2017bijlage 1

02-06-2015

Waterschapsblad, 2015, 5094

Onbekend.
27-03-201430-06-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Waterschapsblad, 2014, 1771

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenregister als bedoeld in artikel 4 van het Algemeen bevoegdhedenbesluit HHSK 2013

 

 

Toelichting

De mandaten in het algemene deel gelden voor alle afdelingen, ieder voor zover behorend tot hun takenpakket/proces.

Vervolgens worden de specifieke mandaten per afdeling genoemd:

 

 • 1.

  Algemeen

 • 2.

  Vergunningverlening en handhaving

 • 3.

  Waterkeringen en wegen

 • 4.

  Watersystemen

 • 5.

  Bedrijfsadvies en ondersteuning

 • 6.

  Facilitair en systemen

 • 7.

  Personeel en financiën

 • 8.

  Afvalwaterketen

 

In de eerste kolom is de bevoegdheid omschreven die wordt gemandateerd of waarvoor een volmacht wordt gegeven dan wel machtiging wordt verleend.

 

In de tweede kolom is het mandaterend of volmacht/machtiging gevend bestuursorgaan genoemd. Dit is het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) of de dijkgraaf (D).

 

In de derde kolom is de soort bevoegdheid genoemd:

 • Mandaat (Mt): de bevoegdheid om namens het college dan wel de dijkgraaf besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te nemen;

 • Volmacht (V): de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten

 • Machtiging (Mg): de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

In de vierde kolom is de mandaatnemer benoemd: secretarisdirecteur (SD). Alle bevoegdheden worden vervolgens via de SD verder gemandateerd.

 

In de vijfde en zesde kolom is de ondermandaatnemer benoemd: directeur (D), afdelingshoofd (AH) of (nader aan te wijzen) medewerker. In één geval is aan alle medewerkers ondermandaat verleend (het ondermandaat bij 1.1). In andere gevallen is de bevoegdheid tot verder ondermandaat opgenomen. Verder ondermandaat is dan mogelijk aan ‘nader aan te wijzen medewerkers’. Daarvoor moet een modelbesluit worden gebruikt (verkrijgbaar bij JA&V). De aanwijzingsbesluiten moeten worden gemeld aan het cluster Juridisch Advies & Vastgoed die het register met aanwijzingsbesluiten beheert. Contactpersoon JA&V: Annelieke Limahelu.

 

In de zevende kolom zijn de eventuele voorwaarden genoemd.

 

In artikel 5 van het Algemeen Bevoegdhedenbesluit HHSK 2013 zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van (onder)mandaat, (onder)volmacht en (onder)machtiging genoemd.

 • Als een te nemen beslissing bestuurlijk gevoelig is en/of rechtstreeks gevolgen heeft voor de relatie met een ander overheidsorgaan moet de te nemen beslissing worden besproken met het bestuursorgaan/de mandaatgever.

 • De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken/processen, met inachtneming van het ter zake geldende recht, de vastgestelde of vast te stellen beleids- en uitvoeringsregels en de regels voor het beheer van budgetten (hoofdstuk III Algemeen Bevoegdhedenbesluit HHSK 2013).

 • Op verzoek van de mandaatgever moet een rapportage over de uitoefening van de bevoegdheid worden verschaft.

 

Daar waar in de kolommen gesproken wordt over mandaat en (verder) ondermandaat is voor zover van toepassing tevens bedoeld volmacht/machtiging en (verder) ondervolmacht/ondermachtiging.

Vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden op 17 december 2013

Bijlage 1: Bevoegdhedenregister

Bevoegdhedenregister