Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening van de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent elektronische bekendmakingen Verordening elektronische bekendmaking HHSK 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening van de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent elektronische bekendmakingen Verordening elektronische bekendmaking HHSK 2016
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking HHSK 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 3:12 lid 1 Awb
 2. art. 2:14 lid 2 Awb
 3. art. 3:42 Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2016nieuwe regeling

28-09-2016

Waterschapsblad 2016, 8414

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

(besluit van 28 september 2016)

 

Onderstaande verordening treedt in werking op de dag na dezebekendmaking.

 

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

 

gelet op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 31 mei 2016;

 

gelet op de artikelen 3:12, eerste lid in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht;

 

mede gelet op de artikelen 56, 73 en 78, eerste lid Waterschapswet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende Verordening elektronische bekendmaking hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard:

 

Artikel 1 – Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Bekendmaking:

  • a.

   de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden;

  • b.

   de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht;

  • c.

   de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten

  • d.

   de overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen;

  • e.

   de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  College: dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard.

 • 4.

  Elektronisch waterschapsblad: een door het college elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

 • 5.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplichtvoorgeschreven inspraakprocedure, met afdeling 3.4 van de Algemene wetbestuursrecht of met een andere inspraakprocedure.

Artikel 2 - Wijze van bekendmaken

 • 1.

  Iedere bekendmaking vindt plaats in een afzonderlijk elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet- of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2.

  Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op de website van https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 3.

  De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste en derde lid, kan het college besluiten om een bekendmaking ook te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 3 - Terinzagelegging

 • 1.

  De terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) vindt plaats in het elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan het college besluiten om de stukken fysiek ter inzage te leggen.

 • 3.

  Voor zover het bepaalde in het eerste lid niet uitvoerbaar is, wordt volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud van het besluit in het elektronisch waterschapsblad en worden de stukken fysiek ter inzage gelegd.

Artikel 4 – Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening elektronische bekendmaking HHSK 2016’.

Toelichting Verordening elektronische bekendmaking HHSK 2016

Algemeen

 

De Wet elektronische bekendmaking (Web) is op 1 juli 2009 in werking getreden. De Web regelt voor algemeen verbindende voorschriften (artikel 73 Waterschapswet)1 en andere besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht (artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht)2 de bevoegdheid tot elektronisch bekendmaken. De elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften is met ingang van 1 januari 2014 verplicht.

 

De Web heeft niet geleid tot een wijziging van artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht(hierna: Awb). Gelet op de Memorie van Toelichting bij de Wet elektronisch bestuurlijkverkeer en jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State4 is het alleen bij wettelijk voorschrift toegestaan om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken. De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard heeft op 3 juli 2013 hiertoe de Inspraakverordening van HHSK gewijzigd.

 

Op 26 februari 2013 hebben dijkgraaf en hoogheemraden besloten om een digitaal waterschapsblad in te stellen voor de rechtsgeldige bekendmaking van officiële publicaties op het internet. Met ingang van 1 juli 2013 worden de officiële bekendmakingen van Schieland en de Krimpenerwaard, voor zover wettelijk toegestaan, gepubliceerd in het digitaal waterschapsblad.

 

In bijzondere wet- of regelgeving kan een andere wijze van bekendmaken voorgeschreven zijn. Verkeersbesluiten bijvoorbeeld moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant. Op grond van rechtspraak van de Afdelings bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt verder dat in bepaalde gevallen ruimere bekendmaking van ontwerpbesluiten dan alleen in het taakgebied van het betrokken overheidsorgaan nodig is. Bijvoorbeeld bij besluiten die gevolgen kunnen hebben buiten het grensgebied van het overheidsorgaan (ABRvS 15 augustus 2012, LJN BX4676).

 

Artikelgewijs

 

Artikel 1 - Begripsomschrijving

 

 • 1.

  Er zijn verschillende soorten bekendmakingen (die niet tot een of meer (bekende)belanghebbenden zijn gericht):

  • a.

   Wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van een besluit.

   Artikel 3:40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekendgemaakt. Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer (bekende)belanghebbenden zijn gericht, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42,eerste lid, Awb van toepassing. Dit artikel maakt het sinds de inwerkingtredingvan de Web mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te makenin een van overheidswege uitgegeven blad (lees voor het waterschap: eenwaterschapsblad). Voor algemeen verbindende voorschriften is dit geregeld inartikel 73 van de Waterschapswet.

   Deze verordening regelt het elektronisch bekendmaken van deze bekendmakingen.

  • b.

   Wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten.

   Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) worden ter inzage gelegd. Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen (artikel 3:12 Awb). De Web heeft niet geleid tot een aanpassing van artikel 3:12 Awb. Vanwege de samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken tenzij dit bij wettelijk voorschrift is geregeld.5 Deze verordening voorziet, net als de op 3 juli 2013 gewijzigde Inspraakverordening HHSK, in een wettelijke regeling om het elektronisch bekendmaken van ontwerpbesluiten mogelijk te maken. Een kennisgeving kan ook op basis van bijzondere wetgeving worden opgelegd zoals de wettelijk verplichte bekendmaking van de ter inzagelegging van debegroting van het waterschap (artikel 100 Waterschapswet).

   Verder kan het college op grond van de Inspraakverordening HHSK voor een te nemen besluit een andere inspraakprocedure vaststellen.

  • c.

   Wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen,aankondigingen.

   Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur. Is een besluit voorbereid met de uniforme openbarevoorbereidingsprocedure en er zijn geen zienswijzen ingediend dan dient hiervanop de wijze zoals genoemd in artikel 3:12 Awb mededeling worden gedaan(artikel 3:18, vierde lid Awb). Dat geldt ook voor de mededeling dat er eendefinitief besluit is genomen (artikel 3:44, eerste lid, Awb). In deze verordening (evenals in de op 3 juli 2013 gewijzigde Inspraakverordening HHSK) wordt geregeld dat deze bekendmakingen elektronisch worden gedaan.

   De elektronische bekendmaking laat onverlet dat bij wet kan zijn geregeld datbelanghebbenden bij een (ontwerp) besluit of degenen die een zienswijze hebbeningediend tegen een besluit rechtstreeks op de hoogte moeten worden gebracht doorhet waterschap (artikel 3:13 en 3:43 Awb). Dit kan op grond van artikel 2:14, eerstelid, Awb alleen via een elektronisch bericht (e-mailbericht) indien men heeftaangegeven langs die weg voldoende bereikbaar te zijn.

  • d.

   Kennisgeving van overige mededelingen

   Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat dewijze van bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingenelektronisch bekend te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de openingstijdenvan het waterschap.

 • 2.

  Een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (dijkgraaf, dagelijks bestuur of algemeen bestuur) inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • 3.

 • 4.

  In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgevingdecentrale overheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronischwaterschapsblad moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten diealgemeen verbindende voorschriften inhouden. Bij Schieland en de Krimenerwaard vinden alle bekendmakingen plaats in een elektronisch waterschapsblad dat aan de gestelde eisen voldoet.

 • 5.

  Zie de toelichting op het eerste lid, onder b.

 

Artikel 2 – Wijze van bekendmaken

 • 1.

  De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad. Voor algemeen verbindende voorschriften geldt dat deze integraal in het elektronisch waterschapsblad opgenomen moeten worden. In artikel 73 Waterschapswet is nietgeregeld dat volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud van het algemeen verbindend voorschrift. Dit in tegenstelling tot artikel 3:12 en 3:42 Awb. In bijzondere wet- of regelgeving kan een andere wijze van bekendmakenvoorgeschreven zijn.

 • 2.

  In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstellingregelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het waterschapsbladelektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het dagelijks bestuur te bepalen internetadres. Het internetadres waar het waterschapsblad van HHSK op is te raadplegen is https://zoek.officielebekendmakingen.nl zoals vastgesteld in het besluit van het college van 31 mei 2016 (voorheen was dit www.hhsk.nl/loket/bekendmakingen).

 • 3.

  In artikel 3, tweede lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstellingregelgeving decentrale overheden is geregeld dat het dagelijks bestuur er voorzorgdraagt dat het waterschapsblad na uitgifte elektronisch op een algemeentoegankelijke wijze beschikbaar blijft en dat daarbij wordt vermeld wanneer het isuitgegeven.

 • 4.

  De officiële, rechtsgeldige, bekendmaking is de elektronische bekendmaking.

 • 5.

  In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om naast de elektronische bekendmakingtevens een advertentie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad te plaatsen. Ditbijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat een bepaalde doelgroep op de hoogte is van een bekendmaking. De advertentie is dan slechts een service aan het publiek. In de advertentie dient te worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad. Gelet op de precedentwerking dient hiermeevoorzichtig te worden omgegaan. Het verdient aanbeveling om eerst in beleid vast te leggen in welke gevallen het wenselijk is om separaat een advertentie in de krant te plaatsen.

 

Artikel 3 – Terinzagelegging

Het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) kunnen uitsluitendelektronisch ter inzage worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald.6

Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift. Elektronische terinzagelegging vindt plaats doordat bij het waterschapsblad het (ontwerp) besluit en eventuele bijlage(n) zijn te raadplegen c.q. te downloaden. In het geval van een definitief besluit wordt het ondertekende besluit ter inzage gelegd.

 

1 Tweede Kamer, 2006-2007, 31 084, nr. 3 (MvT Wet elektronische bekendmaking), pagina 10

2 Tweede Kamer, 2006-2007, 31 084, nr. 3 (MvT Wet elektronische bekendmaking), pagina 12

3 Staatsblad 331: elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften is met ingang van 1 januari 2014 verplicht

4 Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 15 augustus 2012: 201101170/1/A4, 201105354/1/A4, 201102433/1/A4

5 Uitspraken Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State op 15 augustus 2012: 201101170/1/A4, 201105354/1/A4, 201102433/1/A4.

6 Tweede Kamer, 2001-2002, 28 483, nr. 3 (MvT Wet elektronisch bestuurlijk verkeer), pagina 24.