Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Besluit van de Dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent het Statuut voor het ambtelijk horen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de Dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent het Statuut voor het ambtelijk horen
CiteertitelStatuut voor het ambtelijk horen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoogheemraadschap%20van%20Schieland%20en%20de%20Krimpenerwaard/420983/420983_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2018nieuwe regeling

16-01-2018

wsb-2018-1846

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent het Statuut voor het ambtelijk horen

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard;

 

gelet op artikel 7:5, lid 1, aanhef en onder a, Algemene wet bestuursrecht,

§ 4 van de Verordening behandeling bezwaarschriften HHSK en de Regeling ambtelijk horen;

 

besluiten vast te stellen: 

 

Statuut voor het ambtelijk horen:

Artikel 1  

In dit statuut wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtelijk horen: horen van belanghebbenden als bedoeld in artikel 7:5 van de wet en adviseren over een beslissing op bezwaar door de ambtelijk hoorder;

 • b.

  ambtelijk hoorder: door het college aangewezen personen die bevoegd zijn tot het ambtelijk horen;

 • c.

  bestuursorgaan: dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard;

 • d.

  bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4 ev van de wet, uitgezonderd bezwaarschriften tegen besluiten welke door bestuursorganen van Schieland en de Krimpenerwaard zijn genomen in het kader van de heffing of invordering van belastingen of rechten, en besluiten genomen op grond van een regeling die voorziet in een afzonderlijke bezwaarprocedure.

Artikel 2  

Ambtelijk horen mag slechts plaatsvinden als dit mogelijk is op grond van de Verordening behandeling bezwaarschriften HHSK en de Regeling ambtelijk horen.

Artikel 3  

Ambtelijk hoorder moet het ambtelijk horen en de eraan verbonden werkzaamheden vrij van inhoudelijke instructies verrichten. Zijn dergelijke instructies toch gegeven, dan zijn deze nietig en worden ze geacht nooit te hebben bestaan.

Artikel 4  

Het bestuursorgaan en de ambtelijk hoorder voorkomen ieder, zowel gezamenlijk als onafhankelijk van elkaar, dat er strijdige belangen ontstaan tussen de werkzaamheden van de ambtelijk hoorder in die hoedanigheid en enige andere werkzaamheid voor het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan benadeelt de ambtelijk hoorder niet in zijn positie op grond van zijn werk als ambtelijk hoorder.

Artikel 5  

Het is een ambtenaar die betrokken is geweest bij de totstandkoming van een besluit niet toegestaan om ambtelijk te horen in het kader van de afhandeling van een bezwaarschrift dat tegen het besluit gericht is. Hij draagt de zaak in dat geval over aan een andere ambtelijk hoorder.

Artikel 6  

De ambtelijk hoorder gedraagt zich als een goed ambtenaar en volgens de geldende normen op het gebied van integriteit. Hij voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling.

Artikel 7  

Een ambtelijk hoorder is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een schriftelijk verslag van het horen. Dit verslag kan onderdeel uitmaken van het besluit op bezwaar.

Artikel 8  

Dit statuut treedt in werking per 1 januari 2018.

dijkgraaf,

mr. J.H. Oosters

secretaris-directeur

M.J.H. van Kuijk