Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Besluit van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschapp Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent de legger van de secundaire waterkeringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschapp Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent de legger van de secundaire waterkeringen
CiteertitelLegger van de secundaire waterkeringen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBesluit Leggerwijziging secundaire waterkeringen Legger SWK

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling is vastgesteld door de verenigde vergadering.

Deze regeling vervangt de huidige legger (2002).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2019nieuwe regeling

27-03-2019

wsb-2019-4658

2018.06276

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschapp Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent de legger van de secundaire waterkeringen

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard heeft op 27 maart 2019 de legger secundaire waterkeringen vastgesteld. De legger treedt in werking op de achtste dag na die van deze bekendmaking. Gelijktijdig heeft de verenigde vergadering besloten tot intrekking van de oude legger van de secundaire waterkering uit 2002 met ingang van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe legger.

In het kort komen de wijzigingen er op neer dat:

 

 • -

  In het katern secundaire waterkeringen een zonering (kernzone) is vastgesteld die recht doet aan het te beschermen belang en mogelijkheden voor medegebruik.

 • -

  Dijkvak 6 is komen te vervallen.

 • -

  De legger is aangepast aan de laatste gegevens van recente wetgeving, topografie en huisstijl. Dit heeft geleid tot toevoeging van kunstwerken uit het beheerregister, namelijk de twee fietstunnels die door de gemeente Capelle aan den IJssel worden onderhouden en waar jaarlijks proefsluitingen worden uitgevoerd. 

De ontwerp-legger heeft ter inzage gelegen in de periode van 6 november tot en met 17 december 2018. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel heeft een ambtshalve aanpassing van het ontwerp van de legger plaatsgevonden:

 • -

  De aansluitingen van kernzone van secundaire waterkering op primaire waterkering zijn doorgetrokken tot de as van de primaire waterkering.

 • -

  De kademuren bij de Leuvenhaven zijn toegevoegd als waterkerend kunstwerk met de gemeente Rotterdam als onderhoudsplichtige. Deze wijziging is met de gemeente afgestemd. 

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit en de legger zijn als bijlagen bij deze bekendmaking opgenomen (zie linkerkolom onder Externe bijlagen). De stukken liggen met ingang van de dag na die van deze bekendmaking gedurende zes weken ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123 in Rotterdam.

 

Beroepsprocedure 

Beroep is uitsluitend mogelijk als het gaat om de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet.

Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is geen beroep mogelijk. Alleen als de ligging van een waterbergingsgebied of een beschermingszone in een legger wordt vastgesteld of gewijzigd, is beroep nog wel mogelijk.

 

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het besluit tot vaststelling van de legger beroep instellen bij de rechtbank. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht of voor belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die zijn aangebracht bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, kunt u beroep instellen tegen dit besluit bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift moet zijn voorzien van uw naam, adres en handtekening en van een datum. In het beroepschrift moet u aangeven wat de gronden zijn van uw beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Als u een spoedeisend belang hebt bij de gehele of gedeeltelijke schorsing van dit besluit, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de bovengenoemde arrondissementsrechtbank. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze instantie.

 

Informatie

Meer informatie? Kijk op www.hhsk.nl/legger of neem contact met ons op via e-mail info@hhsk.nlof via telefoonnummer 010 45 37 856.